SEDINTA EXTRAORDINARA 18 FEBRUARIE 2019

D I S P O Z I Ţ I A   NR.  205    / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară  la data de 18.02.2019, ora 16,00 in sala de ședinte a  Primăriei  Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui Suport  alimentar,   preșcolarilor și elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazăr ” Avrig – unitate pilot.

Initiator:Primarul orasului Avrig

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Grancea Mircea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                                

                    Emisă in Avrig la data de 13  Februarie 2019

                   

                         PRIMAR                                                           AVIZAT

               DAVID ADRIAN DUMITRU                                    SECRETAR 

                                                                                               GRANCEA MIRCEA 

  Proiect hot-aprobare tip suport alimentar elevi Liceu Gheorghe Lazar Avrig 2018-2019

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 30 Ianuarie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 172 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 30 Ianuarie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 pentru anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Decembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Avrig in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din unitatile de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2018 – 2019

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea sponsorizarii din partea S.C. PREMIUM PORC GROUP S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea circulației pietonale și rutiere in zona centrală – strada Cloșca,   Oraș Avrig..

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.16/16.04.2008, incheiat intre orasul Avrig si S.C. Tannenbaum S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de inchirieire nr.28/2.10.2002 incheiat intre Orasul Avrig si S.C. NASACOM S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2019..

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația ” Împreună pentru tine”

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al orasului Avrig in domeniul public al orasului Avrig, a imobilului inscris in CF nr.102223 Avrig, nr.top 22578/71/1/1/1/2/2.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “ Construire cresa in orasul Avrig, imprejmuire imobil si drum de acces”  si a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -oraș Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru anul 2019, ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului Orasului Avrig, pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

DIVERSE:

 • Adresa nr.827/14.01.2019 a Sindicatului Forum din cadrul Primariei orasului Avrig
 • Raportul SPAS Avrig privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul II al anului 2018;
 • Decizia nr.2/09.01.2019 emisa pentru Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig RA de catre Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu;

 

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                     

 

Emisă in Avrig la data de 23 Ianuarie  2019.

 

                        

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                               SECRETAR 

                                                                                                                MIRCEA  GRANCEA

 

  Regulament instituire taxa_ver nov14

  Proiect hot-utilizare excedent bugetar al anului 2018 pentru anul 2019

  Proiect hot-trecerea din domeniul privat al orasului in domeniul public al orasului al imobilului ISU Avrig

  Proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019

  Proiect hot-stabilire masuri pt reglentare circulatie in oras Avrig

  Proiect hot-mandatare primar pt evaluare performante activitate secretar oras Avrig 2018

  Proiect hot-incheiere Acord colaborare intre UAT Avrig si Asociatia Impreuna pentru tine

  Proiect hot-desemnare reprezentant CL Florea Ramona in comisiile CEAC din unitatile de invatamant

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Decembrie 2018

  Proiect hot-cesiunea contractului de inchiriere incheiat intre oras Avrig si Nasacom catre SC FLO Constructii

  Proiect hot-aprobare Regulament instituire si administrare taxa speciala salubrizare jud Sibiu oras Avrig 2019

  Proiect hot-aprobare Proiect si cheltuieli - Construire cresa in orasul Avrig

  Proiect hot-aprobare Organigrama, Stat Functii si arondare pe districte Ocol Izvorul Florii 2019

  Proiect hot-aprobare numar posturi asistenti personali ai persoanelor cu handicap in 2019

  Proiect hot-aprobare cesiune contract concesiune nr.16-2008 incheiat cu SC Tannenbaum SRLcatre dna Bradu Adriana

  Proiect hot-aprobare antemasuratori lucrari ingrijire si deviz 2019 a Ocolului Silvic Izvorul Florii

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Februarie 2019

  Proiect hot-Act aditional 1 la contract administrare bunuri si echipamente-pubele nr.61-2015

  Proiect hot- acceptarea sponsorizarii SC PREMIUM PORC

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara Ianuarie 2019

  Anexe Regulament taxa speciala

  Anexa la proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019

  Anexa la ph-contract cesiune contract concesiune oras Avrig si SC Tannnenbaum SRL in favoarea dnei Bradu Adriana

  Anexa la ph-contract cesiune a contractului de inchiriere oras Avrif si SC NASA COM SRL in favoarea SC FLO Constructii SRL

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară 08.01.2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 2 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară  la data de 08.01 2019, ora 16,00 in sala de sedinte a  Primariei  Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenti, a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018.

 

    Initiator:Primarul orasului Avrig

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

                   Emisă in Avrig la data de 3.01.2019

                         

                    

                        PRIMAR                                        AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                SECRETAR

                                                                                      MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect de hotarare

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară luna Decembrie

D I S P O Z I Ţ I A   nr.621 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 17 DECEMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion Avrig, cu următoarea,

O R D I N E  DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

2. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Noiembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Avrig si al  Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanei.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru  munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional, in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

6. Proiect de hotarare privind aprobarea dotării Centrului de Permanență Avrig cu un  detector de vene .

Initiatori:consilierii locali- Raport  comisia 1, 2,3

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației tehnice — faza D.A.L.I.   și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Reabilitare și modernizare imobil – construcții, proprietatea orașului Avrig – str. Gheorghe Lazăr nr. 31” – Corp A.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

8. Proiect de hotarare privind propunerea de  schimbare a destinatiei unui imobil apartinand domeniului public al orasului Avrig si in administrarea  Liceului Tehnologic Marsa  

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 104087  Avrig, CF vechi 1346 Bradu, nr.top.2870/1/16 situat in intravilanul localitatii Bradu

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

10. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 108326  Avrig, CF vechi 95 Bradu, nr.top.3637/2 situat in intravilanul localitatii Bradu.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

11. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Ianuarie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

 • Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de foc, pana la data de 30.11.2018;
 • Adresa nr 4308538/12.11.2018 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Capitan Dumitru Croitoru”al jud.Sibiu;
 • Adresa ADI Asociatia de apa Sibiu cu privire la ajutoare lunare pentru bransare/racordare la sistemul de alimentare cu apa si de canalizare;

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.     

 

Emisă in Avrig la data de 11 Decembrie   2018.

 

 

                         PRIMAR                                                                                    AVIZAT

           DAVID ADRIAN DUMITRU                                                               SECRETAR

                                                                                                               MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect de hotarare rectificare buget local DEC 2018

  Proiect hot- dotare Centru Pernanenta Avrig cu detector vene

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Ianuarie 2019

  Proiect hot-aprobare DALI si indicatori investitie Reabilitare si Modernizare imobil Gh Lazar nr.31

  Proiect hot-aprobare lucrari publice 2019 cu beneficiari de VMG

  Proiect hot-atestare la domeniul privat 797 mp teren Bradu CF 108326 CF vechi 95 Bradu

  Proiect hot-atestare la domeniul privat al orasului 719 mp teren Brdau CF 104087 Avrig CF vechi 1346 Bradu

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Noiembrie 2018

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat Primar si SPCLEP

  Proiect hot-plan lucrari 2019 cu persoane condamnate -munca in folosul comunitatii

  Proiect hot-schimbare destinatii spatii din Liceul Tehnologic Marsa

Convocare Consiliu Local în ședința ordinară luna Noiembrie

D I S P O Z I Ţ I A nr.594 / 2018
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N :

Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 28 NOIEMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion Avrig, cu următoarea,

O R D I N E DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2019
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
3. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Octombrie 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2, 3
4. Proiect de hotarare privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Racota Gheorghe, domiciliat in Avrig, str.Avram Iancu, nr.6.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
6. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vânzare a pomilor de Crăciun in anul 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unei locuințe construite din fondurile Statului către titularul contractului de inchiriere nr.32/19.05.2014.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
8. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 103615 Avrig, CF vechi 187 Bradu, nr.top.69 situat in intravilanul localitatii Bradu
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 103614 Avrig, CF vechi 803 Bradu, nr.top.68 situat in intravilanul localitatii Bradu
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
10. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu”.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3
11. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
12. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2018.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3

DIVERSE:

– adresa domnului Stoica Gheorghe Daniel cu privire la reglementarea situatiei actuale a terenului inscris in CF 107961;
– Decizia nr.1.3/29.10.2018 a Curtii de Conturi Sibiu de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.1.2/12.012018 la SC GOA SA Avrig;
– adresa nr.26.403/12.11.2018 a INVESTROMANIA cu privire la implementare unui proiect de investitie pe o suprafata de 50 ha teren;
– scrisoarea de intentie nr.25.402/30.10.2018 a domnului Stroila Gabriel, privind cumpararea unei suprafete de teren situate in fosta cazarma militara din Marsa;
– adresa nr.26.891/15.11.2018 a Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu – Serviciul ordine publica;
– cererea nr.24.845/22.10.2018 a SC Trans Aral SRL privind cumpararea unui teren in suprafat de 3200 mp in localitatea Marsa;
Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

Emisă in Avrig la data de 22 Noiembrie 2018.

PRIMAR

DAVID ADRIAN DUMITRU

 

AVIZAT

SECRETAR MIRCEA GRANCEA

  Anexa 1 tablou valori impozabile taxe si impozite anul 2019

  Anexa 2 - taxe si impozite Zonarea terenurilor extravilane

  Anexa 3 impozite si taxe -zonarea localitatilor

  Anexa 4 impozite si taxe 2019-vehicule lente

  Proiect de hotarare rectificare buget local NOV 2018

  Proiect hot-acordare cadouri pentru elevi sarbatori iarna 2018 - Copy

  Proiect hot-ajutor de urgenta pt Racota Gheorghe

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Decembrie 2018

  Proiect hot-aprobare pret vanzare pomi Craciun 2018 comercializati de Ocol Izvorul Florii

  Proiect hot-aprobare taxe si impozite locale 2019

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren Bradu CF 103615

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren intravilan Bradu CF 103614 CF vechi 803

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Octombrie 2018

  Proiect hot-manadatare primar pt semnare act aditional 2 ADI ECO SIBIU concesiune activitate salubrizare

  Proiect hot-mandatare primar in ADI ECO SIBIU sa voteze aprobarea noului Regulament de salubrizare jud Sibiu

  Proiect hot-vanzare locuinta catre titular contract Cabuz Vasile

Convocare Consiliu Local în ședința ordinară luna Octombrie

D I S P O Z I Ţ I A   nr.563 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 OCTOMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Septembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Avrig și  al Serviciilor Publice din subordinea Consilului Local.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal–Introducere in intravilan si stabilire zona functionala pentru activitati economice cu caracter industrial–productie nepoluanta, servicii de tip industrial, depozitare pentru proiectul-  CONSTRUIRE HALA METALICA DE PRODUCTIE,INDUSTRIE ALIMENTARA;BRANSAMENTE UTILITĂȚI; imprejmuire teren si construire depozite industrie alimentară;imprejmuire teren si comasare imobile–beneficiar MAR.CO.EXPERTISE SRL.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea intocmirii  documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren inscris in CF nr.108419 – Avrig, nr.cad: 2430, nr top: 198/1/1 situat in intravilanul localitatii Bradu .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind  atestarea apartenentei la domeniul privat al orașului Avrig a imobilului teren inscris in CF 108350 Avrig nr.top 105/6, 110/6, situat in intravilanul localității Bradu nr.46

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind acordul  amenajării unui teren de sport in incinta Școlii Gimnaziale Săcădate, de către Asociația Vatra Satului Săcădate.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

 1. Proiect de hotarare privind  avizul favorabil al Consiliului Local al Orasului Avrig pentru inchirierea unor spatii excedentare aflate in incinta Liceului Tehnologic Mârșa,   

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

 1. Proiect de hotarare privind  scoaterea din functiune si casarea constructiei degradate aflate in curtea Primariei orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

10.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Noiembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

– Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de foc, pana la data de 30.09.2018;

– adresa nr.915/11.09.2018 a Liceului Tehnologic Marsa privind acordarea unei rectificari bugetare;

– Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu – Decizia nr.15.5 din 12.10.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.15.4 / 17.11.2017;

– Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu – Decizia nr.50.4 din 12.10.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.50.3 / 17.11.2017;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.   

                     

Emisă in Avrig la data de 25 Octombrie   2018.

 

                        

                         PRIMAR                                                                                AVIZAT

           DAVID ADRIAN DUMITRU                                                           SECRETAR

                                                                                                            MIRCEA GRANCEA

  CONVOCATOR-sedinta ordinara Octombrie 2018

  Dispozitie - convocare CL Avrig in sedinta ordinara OCTOMBRIE 2018

  Proiect de hotarare rectificare buget local OCT 2018

  Proiect hot - aviz favorabil pt inchiriere spatii la Liceul Tehnologic Marsa

  Proiect hot-acord amenajare teren curtea scolii de catre Asociatia Vatra Satului

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Noiembrie 2018

  Proiect hot-aprobare PUZ beneficiar MAR.CO

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Septembrie 2018

  Proiect hot-intocmire documentatie dezmembrare 80 mp teren Bradu CF 108419

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat specialitate Primar si Servicii Publice

  Proiect hot-scoatere din functiune si casare constructie curtea Primariei

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren Bradu

PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig, aduce la cunostinta publica, faptul ca a initiat:

 

Proiect   de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul  2019, care urmeaza a fi supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primariei orasului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, pana la data de 9 Noiembrie 2018, cu privire la Proiectul de hotarare mai sus mentionat, al  carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

 

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

 

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-aprobare taxe si impozite locale 2019

  Raport - la ph aprobare taxe si impozite 2019

  Anexa 1 tablou valori impozabile taxe si impozite 2019

  Anexa 2 - taxe si impozite Zonarea terenurilor extravilane

  Anexa 3 impozite si taxe -zonarea localitatilor

  Anexa 4 impozite si taxe 2019-vehicule lente

 

 

MARIME FONT
CONTRAST