Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă de indata 8 August 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(4), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă de indata  la data de 8 August 2017, ora 16,00,  la sediul Primariei Orasului Avrig  cu următoarea,

 

                                              ORDINE  DE  ZI:

 

 

 • Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii “Festivalului Tineretului”

 

in Orasul Avrig in perioada 26-27 august 2017.

                                                  Initiator: Primarul orasului Avrig

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada Iazului in Orasul Avrig” in vederea incheierii contractului de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala.

                                                  Initiator: Primarul orasului Avrig

3.Proiect de hotarare privind  aprobarea finantarii de la bugetul local al Orasului Avrig a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada Iazului in Orasul Avrig”, in vederea incheierii contractului de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala.

                                               Initiator:Primarul Orasului Avrig

         Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                  Emisă in Avrig la data de 7 August 2017.

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                          SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară – 31 Iulie 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31  Iulie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iunie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind   rectificarea bugetului local, pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare  privind actualizarea valorii financiare a normei de hrana pentru personalul  Serviciului Public de Politie  Locala Avrig

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare  privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al Orasului Avrig conform legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din familia ocupationala „Administratie”utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig si a Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Avrig..

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Asociatia de Apa Sibiu„ in vederea exercitarii calitatii de autoritate publica tutelara, pentru operatorul regional S.C. Apa Canal Sibiu S.A.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orasului Avrig.

Initiator: Viceprimarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii comunei Cirtisoara – jud.Sibiu, din cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ïzvorul Florii”Avrig

Initiator: primarul orasului Avrig

 1.  Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al orasului Avrig.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea „ Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local”.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  constituirea comisiei de licitatie pentru vanzare/concesiune/inchiriere bunuri ce apartin domeniului public si privat al orasului Avrig.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat intre orasul Avrig si Ocolul Silvic Izvorul Florii RA , pentru autoturismul SB 01 POA.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii  imobilului teren inscris in CF nr. 942 Avrig nr. top  22578/4/6, aferent unei constructii proprietate privata.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii prin cumparare  a  imobilului – constructii  si teren,  situat in orasul Avrig, str.Gh.Lazar, nr.27

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind repartizarea apartamentului nr.12, et.I, din blocul T2 ANL Marsa  str.Cindrel nr.2, in regim de inchiriere.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Mihai Viteazu din orașul Avrig”  

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  „Lucrări de reparații (renovări) podul lui Moise, str. Avram Iancu – orașul Avrig”

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia „Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Sibiu-Brasov in perioada 2014-2020 „ a imobilului teren inscris in CF nr.103115 Avrig, nr.cad.103115, parcela 1732/27, tarla 79, in suprafata de 2202 mp.

Initiator: primarul orasului Avrig   

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu “Construire cladire de birouri parter si anexa tip hala cu garaje auto, imprejmuire, beneficiar S.C. LKV SPEDITION GREC S.R.L.”.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  August 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

– solicitarea Asociatiei Sportive Bradu ;

-adresa nr.16.6770/07.07.2017 a Liceului Tehnologic Mirsa in vederea acordarii voucherelor de vacanta;

– nota de fundamentare nr.1010/12.07.2017 a Liceului Tehnologic Mirsa privind reparatii la grupurile sanitare si instalatiile de canalizare;

– adresa nr.17.611/18.07.2017 a Scolii Gimnaziale Avrig privind prelungirea contractului de comodat;

– adresa 16.923/10.07.2017 a Scolii Gimnaziale Avrig privind acordarea voucherelor de vacanta;

– adresa nr.17.685/18.07.2017 a Curtii de Conturi a Romaniei;

– adresa nr.109.285/03.07.2017 a Sindicatului National al politistilor si vamesilor PRO LEX ;

– adresa nr.16859/10.07.2017 a domnului Tocanel Toma privind necesitatea confectionarii unei filigorii in Mirsa;

-adresa nr.17.408/14.07.2017 a SC Electric Power Division SRL, privind furnizarea si montajul aparatelor de iluminat cu led;

-oferta nr.17.704/18.07.2017 a SC DHC System SRL  – extindere sistem supraveghere video stradal;

– adresa nr.58/2017 a SC OMIROM TRANS SRL cu privire la instituirea taxei de acces pt auto  cu masa mai mare de 3,5 t ;

-sesizarea nr.16.860/10.07.2017 a doamnei Jiga Alina;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

                                

            Emisă in Avrig la data de 25 Iulie  2017.

 

                           PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                              SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  COMPLETARE ORDINE DE ZI

  Proiect hot-asigurare spatiu str Hore Avrig pt Centrul de Permanenta Avrig

  Proiect hot-ajustare tarife servicii salubrizare prestate de SC GOA SA

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iunie 2017.

  Proiect hot-rectificare buget local 2017.

  Proiect hot.-actualizare norma de hrana Politia Locala Avrig.

  Proiect hot-stabilire indemnizatie consilieri locali 2017.

  Proiect hot-stabilire salarii de baza pt functii publice conf L 153-2017.

  Proiect hot.- asociatia de apa sibiu aut tut.

  Proiect hot-stabilire masuri fluidizare trafic rutier.

  Proiect hot-Regulament ocupare domeniul public-terase sezoniere.

  Proiect hot-regimul finantarilor nerambursabile-Regulament.

  Proiect hot-componenta comisie evaluare si contestatie - spatii-tersase sezoniere.

  Proiect hot-aprobare prelungire contract inchiriere SB 01POA.

  Proiect hot.- vanzare directa teren imobil - fam.Lingurar.

  Proiect hot-achizitionare imobil Avrig str Ghe Lazar nr.27.

  Proiect hot.-repartizare in regim de inchiriere ap 12 bl.T2 ANL-catre Vladoi Iuliana Olguta.

  Proiect hot-intocmire documentatie tehnico-economica-Modernizare str M Viteazu.

  Proiect hot.-aprobare indicatori tehnico-economici Lucrari reparatii Podul lui Moise.

  Proiect hot-punere la dispozitie teren Sacadate - Proiect infrasstructura apa si apa uzata.

  Proiect hot-aprobare PUD -beneficiar SC LKV SPEDITION GREC SRL.docx

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt August 2017.

  Proiect hot-retragerea comunei Cirtisoara din RPL. Ocolul Silvic Izvorul Florii.

Festival Concurs National de Muzica Populara Florile Oltului

Regulament/Condiţii de participare:

Festivalul  pentru tineri cu vârsta peste 14 ani până la 45.

*Concurenţii vor interpreta atât la preselecţie cât şi în concurs, o doină sau o baladă fără acompaniament muzical şi un cântec cu acompaniament muzical, specific zonei pe care o reprezintă. Acompaniamentul concurenţilor se va realiza cu negative muzicale pe disc audio sau pe alt support (stick). Cazarea participantilor din afara judetului Sibiu se va deconta in limita unei sume.


*Înscrierea la concurs se va face până la data de 12 Iulie 2017 pe baza:

Fişa de înscriere însoţită de o copie după cartea de identitate.

 

Fişa de înscriere, copia cărţii de identitate  pot fi expediate prin poştă pe adresa:

 Strada Gheorghe Lazar, nr 10, Oras Avrig, Judet Sibiu sau prin e-mail catre: bibavrig@yahoo.com.


Juriul va fi compus din personalităţi ale genului, specialişti în domeniul etnomuzicologiei, etnografiei şi folclorului muzical şi literar românesc.
Transportul va fi suportat de către concurenţi sau de instituţiile pe care le reprezintă.

 

Se vor acorda următoarele premii:

– Trofeul „Florile Oltului”   1.000 ron ( Premiul I )
– Premiul II  800 ron
-Premiul III 500  ron
-Premiul de popularitate 200 ron

Gala Laureaţilor se vor desfăşura în data de 16 Iulie 2017.

  FIŞĂ DE PARTICIPARE concurs

 

Convocarea Consiliuli Local al oraşului Avrig in şedinţa ordinară in data de JOI – 29.06.2017

Se convoacă  Consiliul Local al oraşului Avrig in şedinţa ordinară in data de JOI – 29.06.2017, ora  16,00 in sala Pavilion  a  oraşului Avrig.

( numele şi prenumele – ordine alfabetică) – apartenenţa politică

 

 

1. Badea Gheorghe PSD
2. Bădilă Radu Constantin PMP
3. Berghea Ramona Dorina FDGR
4. Brana Emil Vasile PSD
5. Bucur Costică Candidat independent
6. Farcaș Gheorghe PNL
7. Florea Gheorghe Aurel PSD
8. Jugărean Florin PNL
9. Klingeis Arnold-Gunter FDGR
10. Klingeis Leopold -Alfred FDGR
11. Lăzăroaie Lazăr Teodor PNL
12. Mihu Silvia PSD
13. Paraschiv Alexandru PMP
14. Popa Simona – Maria PNL
15. Sava Liviu Ioan PNL
16. Stoișor Ciprian PNL
17. Stoica Gheorghe Daniel PMP

 

 

                                                        PRIMAR

                                         DAVID ADRIAN DUMITRU

  Proiect de hotarare -acord pt intocmire documentatie dezmembrare str Riului-Avrig

  Proiect de hotarare -vanzare directa imobil catre SC Ventureli Prod SRL

  Proiect hotarare -aprobare cotizatie oras Avrig la ADI ECO Sibiu 2017

  Proiect hotarare -avizare retea scolara 2017-2018

  Proiect hotarare -decontare naveta cadre didactice Aprilie 2017

  Proiect hotarare -desemnare reprezentant CL Avrig in AGA SC GOA SA

  Proiect hotarare -initiat de consilierii PMP-transparenta - montare GPS pe auto din dotarea Primariei Avrig

  Proiect hotarare -modificare si completare HCL 20-2017-initiere procedura selectie SC GOA SA

  Proiect hotarare -modificare Stat functii aparat specialitate Primar oras Avrig

  Proiect hotarare -respingere plangere prealabila formulata de dl Barna Ioan si Barna Ana

  Proiect hotarare -alegerea presedintelui de sedinta pt Iunie 2017

  Proiect hotarare -respingere plangere prealabila formulata de dl Stoica Ilie.

  Proiect hotarare -organizare festival Florile Oltului si restrictionare circulatie 2017.

Convocarea Consiliului Local al orasulul Avrig in sedinta ordinara – 31 Mai 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 Mai  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2016  al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.

Initiator: Primarul Orasului

 

 

 1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2  Mârșa, str.Carpați nr.2

Initiator: Primarul orasului

 

 1. Proiect de hotarare privind  repartizarea apartamentului nr.37, et.IV, din blocul T2 ANL Marsa  nr.2, in regim de inchiriere .

Initiator: Primarul orasului

 

 1. Proiect de hotarare privind   aprobarea executarii lucrarilor de reparatii a strazilor Serbota, Stadionului,  Canepii- tronson Fabrica de Sticla-Moara, din Orasul Avrig

Initiator: Primarul orasului

 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de Reparatii si inlocuire copertina, gard si poarta “Piata Agroalimentara Avrig”

Initiator: Primarul Orasului

 

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea Programului  “Reconstructie ecologica” in oraşul  Avrig.

Initiatori: consilierii locali PMP

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea subtraversarii drumului de interes local DE 3030/112 pentru realizarea investitiei “Infintare plantatie de afini HBF Avrig “ in zona Pusta,  beneficiar SC Happy Blueberry Farm SRL.

Initiator: Primarul Orasului

 

 

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Iunie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

-oferta nr.12497/19.05.2017 pentru vanzarea imobilului doamnei Dobre Doriana Andra ;

-cererea nr.11564/10.05.2017 a Protopopiatului Ortodox Roman Avrig –Parohia Bradu, pentru acordarea unui sprijin financiar;

-adresa nr.11782/8.05.2017privind lucrarile ce se vor realiza de SC Apa Canal SA in cadrul proiectului POIM

-adresa nr. 520/4.04.2017 a SC Gospodarire Oraseneasca SA Avrig privind infintarea unor platforme betonate.

-adresa nr.720/22.05.2017 privind persoanele juridice care detin contract de salubritate .

-adresa nr.11863/11.05.2017 privind emiterea unui aviz de principiu pentru Consiliului Judetean Sibiu in vederea gestionarii  unitare a ciinilor fara stapan si participarea in calitate de membrii la infintarea acestei asociatii.

 

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 

 

 

            Emisă in Avrig la data de 25 Mai 2017.

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                       SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

  Proiect hotarare - alegerea presedintelui de sedinta pt Iunie 2017

  Proiect hotarare - aprobare bilant 2016, raport gestiune - Ocol Silvic Izvorul Florii Avrig

  Proiect hotarare - aprobare subtraversare drum local -investitie Infiintare plantatie afini

  Proiect hotarare - decontare naveta cadre didactice Aprilie 2017

  Proiect hotarare - executie lucrari reparatii la Piata Agroalimentara Avrig

  Proiect hotarare - executie lucrari tratament bituminos strazi Avrig

  Proiect hotarare - prelungire contracte ANL 2017 si stabilire chirie

  Proiect hotarare -reconstructie ecologica-consilierIi PMP

  Proiect hotarare-repartizare ap 37 ANL catre Militaru Marian Danut

Plata online pentru Impozite si Taxe Locale

Incepand cu data de 8 mai 2017 Compartimentul de Impozite si Taxe Locale Avrig a implementat posibilitatea achitarii online a taxelor si impozitelor datorate bugetului local Avrig prin site-ul www.ghiseul.ro operat de Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale.

Persoanele fizice pot achita toate obligatiile fiscale datorate bugetului local prin site-ul www.ghiseul.ro prin inregistrarea pe site sau Plata fara autentificare daca cuantumul va este deja cunoscut.

Acest site este securizat la inalte standarde privind tranzactionarea pe baza de carduri bancare si este patronat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Pentru platile efectuate online prin Ghiseul.ro catre bugetul local, contribuabilii din Orasul Avrig nu platesc nici un comision.
In Ghiseul.ro sunt inscrise in jur de 200 de primarii. Pe site se pot plati cu cardul impozite si taxe stabilite de institutiile publice inrolate in sistem precum si amenzi contraventionale cu deducerile aferente platii in 48 de ore.

Mai multe informatii pe situl https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public.

Programare interviu 04.05.2017

Programare pentru interviu al candidatilor pentru membru in Consiliul de administratie al S.C.Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

Data desfasurarii 4 mai 2017 incepand cu ora 11ºº

 

Nr.Crt. Numele si prenumele Rezultatul sectiei dosarelor Observatii

programare pentru interviu

data/ora

1. Popescu Viorel Admis 4.05.2017/11ºº
2. Jugarean Daniela Admis 4.05.2017/11³º
3. Oancea Ioan Admis 4.05.2017/12ºº
4. Opriscan Mircea Admis 4.05.2017/12³º
5. Grancea Mircea Admis 4.05.2017/13ºº
6. Stoica Ilie Admis 4.05.2017/13³º
7. Iosof  Ilie Admis 4.05.2017/14ºº
8. Badila Costin Admis 4.05.2017/14³º

 

    Presedinte – comisie selectie                              Secretar -comisie selectie

David Adrian-Dumitru                                     Vintila Elena

  Programare interviu GOA 4.05.2017

Triada MTB Avrig

Triada MTB a ajuns deja în al 7 – lea sezon.

Datele de desfășurare a competițiilor în 2017 sunt:

06 – 07 Mai – Avrig Mountain Bike Race. Ca și anul trecut începem  sâmbătă cu competiții de Cross Country Eliminator și concursuri pentru copii și continuăm duminică cu concursul XCP căruia ne străduim să îi adăugăm și un traseu lung pentru cei care vor mai mult.

12 August – Geiger MTB Challenge. Mutarea la Păltiniș a fost de bun augur și ediția a 10 – a rămâne tot acolo. Arena Platoș Păltiniș va fi din nou gazda noastră pe durata weekend-ului. Traseele din acest an nu vor suferi modificări majore dar sperăm să adăugăm câteva evenimente conexe care să vă convingă să stați mai mult prin zonă.

https://www.facebook.com/events/219688725172214/

 

Tara oltului in Produse si Traditii – ed. III de primavara

Daca doriti sa achizitionati produse traditionale fabricate in Tara Oltului si sa descoperiti specificul gastronomic de aici sau daca iubiti animalele si doriti sa participati la o expozitie de patrupede, haideti la Festivalul „Tara Oltului in produse si traditii”, duminica 30 aprilie 2017 incepand cu ora 9 la intrarea in localitatea Bradu , dinspre Brasov.  Nu vor lipsi mestesugurile traditionale si portul local, dar si muzica si voia buna!

Festivalul „Tara Oltului in produse si traditii”, este o manifestare prin care se doreste realizarea unei mai bune promovari a produselor si traditiilor zonei dar si intarirea legaturilor dintre localitati si crearea de noi contacte.
Producatorii traditionali, mestesugarii, ofertantii de servicii, creatorii populari etc, din toate localitatile Tarii Oltului ce doresc sa participe si sa-si expuna produsele in cadrul acestei cunoscute manifestari, la standurile comunelor de provenienta, ne pot scrie la adresa bibavrig@yahoo.com sau la nr de telefon 0748 120 970  pentru a afla detalii suplimentare si inscriere.

In cadrul festivalului, vor fi organizate diverse expozitii, precum si un spectacol folcloric, sustinut de ansambluri, grupuri si solisti din localitatile zonei Tara Oltului.

Festivalul este organizat de Primaria Avrig prin Consiliul Local Avrig si Asociatia Crescatorilor de Animale Avrig .