Convocare Ședință Consiliu Local Avrig, 31 Iulie 2018

  CONVOCATOR-sedinta ordinara 31 Iulie 2018

  DISPOZITIA 458-2018-sedinta ordinara 31 Iulie 2018

  Dispozitie - convocare CL Avrig in sedinta ordinara IULIE 2018

  Proiect hot -actualizarea comitetului local pentru situatii de urgenta Avrig

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta August 2018

  Proiect hot-aprobare SF si indicatori investitie Construire Skatepark oras Avrig

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iunie 2018

  Proiect hot-insusire Raport consultare public elaborare PUZ -beneficiar Badila Costin

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat specialitate Primar oras Avrig

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR._ __ / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27 iunie  2018, ora 16,00 in Sala Pavilion  a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Avrig.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Avrig, Jud.Sibiu, aferente lunii Mai 2018.

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig.

3.Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a contractului de prestari servicii pentru mentenanta retelelor de iluminat public incheiat intre Orasul Avrig si SC Enev Avrig SRL.

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig.

 1. Proiect de hotarare privind   modificarea art.4 si 5 din HCL nr.42/2018 privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu incepand cu data de 1.04.2018.

                                                        Initiator: Primarul orasului Avrig

                                  

        5.Proiect de hotarare  privind actualizarea Regulamentului de Organizare al Centrului de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoane varsnice aprobat prin HCL nr.147/2015.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1.         6. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 103298-Avrig, nr.cad 2778, nr.top.114,115-localitatea Bradu, proprietatea private a Orasului Avrig.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea ssuprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 108136-Avrig, nr.cad.101547-localitatea Marsa, proprietatea privata a Orasului Avrig.

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig

        8.Proiect de hotarare privind  inchirierea prin licitaţie publică a imobilului  teren-faneata, inscris in CF 101311, nr.top.101311, aflat in domeniul privat al Orasului Avrig.

                                                               Initiator: Primarul orasului Avrig

 1.         9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Iulie 2018.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

DIVERSE:

1.adresa nr.21.495/1.06.2018 privind gestionarea cainilor fara stapan pe teritoriul Comunei Selimbar.

2.adresa nr.613/14.06.2018 a Liceului Teoretic Gh.Lazar Avrig

3.adresa 1202/10.06.2018 a SC Gospodarire Oraseneasca SA Avrig.

 

   Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                          

                 Emisă in Avrig la data de 21 iunie  2018.

 

                           PRIMAR                                       AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                     SECRETAR

                                                                                          MIRCEA GRANCEA

 

  p h 1 rectificare

  p h 2 naveta cadre didactice

  p h 3 prelungire contract enev

  p h 4 modificare HCL 42-2018

  p h 5 actualizare ROF centru servicii comunitare

  p h 6 dezmembrare bradu

  p h 7 dezmembrare

  p h 9 presedinte de sedinta

  act aditional enev

 

Anunț închiriere terenuri în Piața Agroalimentară

1. “Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă închirierea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de 15 mp – propietate publica a orasului Avrig, teren situat in Piata Agroalimentara a orasului Avrig, str Sasilor, nr 33A , CF 7639 Avrig .
Licitaţia va avea loc în data de 02.07.2018, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Plata se poate face în contul nostru:RO27TREZ58121180250XXXXX sau la caseria unităţii, în lei.”

2. “Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă închirierea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de 21 mp – propietate publica a orasului Avrig, teren situat in Piata Agroalimentara a orasului Avrig, str Sasilor, nr 33A , CF 7639 Avrig .

Licitaţia va avea loc în data de 02.07.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Plata se poate face în contul nostru:RO27TREZ58121180250XXXXX sau la caseria unităţii, în lei.”

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 30 Mai 2018

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 383 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 30 Mai 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA  si aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si complectarea HCL 120/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 7,5 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig,  catre familia Popescu Ioan si Popescu Gheorghita, pentru construirea unei rampe cu trepte de acces .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 3 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig,  catre doamna Ristoiu Ionela Maria, pentru amplasarea unor trepte de acces .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2

 1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2  Mârșa, str.Carpați nr.2.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investițional „Extindere și modernizare iluminat public stradal in orașul Avrig și localitățile aparținătoare”.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Iunie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

– adresa nr.4495/10.05.2018 a Primariei orasului Miercurea Sibiului jud.Sibiu privind gestionarea cainilor fara stapan;

– adresa Asociatiei Atitudine Civica Avrig privind programul “Casuta cu carti”;

– raport – decont eveniment “Mostenire din batrani “Mai 2018;

– raport narativ si financiar al Clubului Sportiv Pro Cycling  privind proiectul Avrig Mountain Bike Race 2018;

– adresa nr.11.862/08.05.2018 a Bibliotecii orasenesti Avrig cu privire la organizarea Festivalului Florile Oltului 2018;

– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig pentru luna Aprilie 2018;

– Ocolul Silvic Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemnul de foc , depuse  pana la data de 30.04.2018;

– adresa nr.97/17.05.2018 a SC Enev Avrig SRL inregistrata la Primaria orasului Avrig sub nr.12.786/17.05.2018 cu privire la lucrarile de modernizare a liniei electrice din zona Valea Avrigului;

-cererea domnului Petria Mircea Iosif-nr.5645/6.03.2018 privind inchirierea sau cumpararea suprafetei de 159 mp teren.

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

Emisă in Avrig la data de 24 Mai   2018.

 

                               

 

                         PRIMAR                                                     AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR

                                                                                                        MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect hot - aprobare indicatori tehnico-economici Extindere iluminat public stradal in Avrig si localitati.docx

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Iunie 2018

  Proiect hot-concesionare 3 mp domeniul public intravilan catre Cabinet Medical Ristoiu Ionela

  Proiect hot-concesionare 7,5 mp domeniul public pt fam Popescu

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Aprilie 2018

  Proiect hot-mandat special pt vot vaforabil aprobare preturi apa si canal 2018

  Proiect hot-modificare si completare HCL 120-2017-fluidizare trafic oras Avrig

  Proiect hot-prelungire contracte inchiriere ANL Mirsa 2018

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 25 Aprilie 2018

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 25 Aprilie 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2017  al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 101547-Avrig, nr.top 101547 – localitatea Mârşa,  proprietatea privată a Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unei incaperi  situate la etajul Salii Pavilion din Orasul Avrig catre Asociatia Culturala Traditii si obiceiuri Avrigene,  cu destinatia de sala de repetitii

Initiatori: consilierii locali- Raport  comisia 1,3

 1. Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol de colaborare intre orasul Avrig si orasul Victoria pentru gestionarea cainilor fara stapan.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL Avrig nr.19/2013 privind racordarea la reţeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale din oraşul Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1 ,2

 1. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.000 mp tarla 141 parcela Nns.2.905 – zona Gruiuri .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Mai 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

– adresa-informarea nr.808/02.04.2018 a SC GOA SA Avrig privind repartizarea profitului si plata dividendelor;

– Darea de seama privind activitatea Ocolului Silvic Izvorul Florii RA , pentru anul 2017;

– adresa nr.17.269/29.03.2018 a Ministerului Turismului cu privire la solicitarea sprijinului financiar pentru implementare Proiect “Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna in orasul Avrig”;

– cerere acord amplasare steaguri publicitare magazine PROFI Avrig;

-cererea nr.10.077 / 18.04.2018 depusa de  II.Jugarean Claudia Maria;

– Decizie OSIM de admitere a inregistrarii marcii – ANSAMBLUL FOLCLORIC PURTATA   AVRIGULUI;

– adresa nr.10.102/19.04.2018 a Asociatiei “Prietenii Avrigului”;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

 Emisă in Avrig la data de 19  Aprilie 2018.

 

                               

                         PRIMAR                                                                          AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                           SECRETAR

                                                                                                        MIRCEA GRANCEA

  Completare ordine de zi

  Proiect hot-aprobare DALI obiectiv Modernizare strada Joagarului Avrig

  Proiect hot-aprobare DALI Reparatii drum str Canepi tronson Sticla Moara

 

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Mai 2018

  Proiect hot-inchiriere prin licitatie publica 1000 mp zona Gruiuri

  Proiect hot - protocol colaborare servicii gestionare caini fara stapan oras Victoria

  Proiect hot-aprobare bilant contabil si cont profit 2017 al RP Ocol Izvorul Florii Avrig

  Proiect hot-completare anexa la HCL 19-2013-racordare la retea electrica caz social Cepoi Marilena

  Proiect hot-dare in folosinta gratuita Sala Pavilion si costume pt Asociatia Traditii si obiceiuri Avrigene

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Martie 2018

  Proiect hot-documentatie dezmembrare