Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

În atenția persoanelor interesate,

 

vă informăm că Asociația Operatorilor din Agricultrură Ecologică,, Bio România”, cu sediul în Comuna Sâmbăta de Sus, Drum DC79, Mănăstirea Brâncoveanu , Județul Brașov, Cod: 507266, CIF: 24532374, are în desfășurare proiectul intitulat ,,Susținerea dezvoltării

antreprenoriale ca urmare a facilitării ocuparii pe cont propriu în regiunea Centru, prin activități de asistență pentru înfințarea de afaceri nonagricole în mediul urban- Start-up

Centru”, cod SMIS: 103921, finanțat prin Programul Operațional Uman 2014-2020, Contract de finanțare Nr. POCU/82/3/7/103921.

Proiectul ,,Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocuparii pe cont propriu în regiunea Centru, prin activități de asistență pentru înfințarea de afaceri nonagricole în mediul urban- Start-up Centru” are ca obiectiv încurajarea antreprenoriatului atât prin stimularea, sprijinirea, dobândirea și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, cât și prin încurajarea și creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să inființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 36 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din Regiunea de dezvoltare Centru, care vor crea un număr minim de 72 noi locuri de muncă sustenabile.

Proiectul prevede sprijinirea, înființarea, menținerea și dezvoltarea a 36 de afaceri în Regiunea Centru, respective a câte cel puțin 2 afaceri în fiecare județ ( Alba, Brașov, Covasna,

Harghita, Mureș, Sibiu) din regiunea de implementare Centru, asigurând astfel dezvoltarea mediului de afaceri local și regional, creșterea gradului de ocupare și scăderea șomajului.

Persoane de contact:

 

Ilona Elena TIRCA, Telefon: 0741 795 403

 

Florin DUMITRACHE, Telefon 0721 643 315

Sedinta ordinara 14 februarie 2018

  Proiect hot.-prelungire durata contract inchiriere incheiat cu II David V Elena.

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Martie 2018.

  Proiect hot-aprobare buget local oras Avrig 2018.

  Proiect hot-aprobare buget venituri si cheltuieli Ocol Izvorul Florii 2018.

  Proiect hot-aprobare buget venituri si cheltuieli SC Enev SRL 2018.

  Proiect hot-aprobare deviz lucrari si antemasuratoare 2018 Ocol Izvorul Florii.

  Proiect hot-aprobare Plan anual 2018 servicii sociale.

  Proiect hot-aprobare tip suport alimentar elevi 2018.

  Proiect hot-avizare buget venituri si cheltuieli SC GOA SA 2018.

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Ianuarie 2018.

  Proiect hot-masuri in administrarea SC Enev Avrig SRL.

  Proiect hot-prelungire durata contract inchiriere incheiat cu SC Geiger Transilvania.

  Proiect hot-prelungirea contract inchiriere SC VIAGI .

  Proiect hot-Stat functii, Organigrama , arondare pe districte Ocol Izvorul Florii 2018.

 

Dezbaterea publică referitoare la proiectul de buget 2018

În data de 7.02.2018, începând cu ora 16, invităm cetățenii orașului Avrig și a localităților aparținătoare la Sala Pavilion a Casei de Cultură, pentru a participa la dezbaterea publică referitoare la proiectul de buget și propunerile primarului orașului Avrig privind lista de investiții, aferentă lucrărilor ce se doresc a fi efectuate, precum și pentru agenda cultural-sportivă a orașului Avrig pentru anul 2018.

  LISTA DE INVESTITII 2018 PROIECT

  PROIECT BUGET 06.02.2018

  Raport aprobare buget 2018 PUBLICARE

 

Convocare sedinta ordinara 31 Ianuarie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR.201/ 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 Ianuarie  2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017.

Initiator: Primarul orasului  – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. 2. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor  proprii de cheltuieli pentru actiuni de protocol.

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Decembrie  2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea  cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invățământul preuniversitar de stat din orașul  Avrig, pentru anul 2018

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Avrig .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performantele  profesionale individuale ale secretarului Orasului Avrig, pentru activitatea desfasurata in anul  2017 .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea  cofinanţării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată , din regiunea Sibiu – Brașov, în perioada 2014 – 2020 ”

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind participarea Orasului Avrig la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national-Programul  Rabla 2018, in vederea achizitionarii a doua autoturisme

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre SNTGN TRANS GAZ SA Medias, pe durata de executie a lucrarilor aferente proiectului „Punerae in siguranta a conductei transport gaze naturale Ø  8 Cornatel – Avrig, zona Cornatel – Sacadate, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali  ai persoanelor cu handicap,   pentru anul 2018 .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mentinerea protocoalelor de colaborare incheiate intre Orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea  ciinilor fara stapan.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.8/2013 al numitului Botezatu Alexandru, domiciliat in sat. Marsa, bl.6, ap.5

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Februarie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

-oferta dnei.Maria Antonia Kremer pentru vanzarea imobilului din Avrig str.Gheorghe Lazar nr.31;

– -Decizia nr.5 /11.01.2018  a Camerei de Conturi Sibiu privind  misiunea de control  efectuat la S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig  S.A .;

– Decizia nr.1.2 /12.01.2018 a Camerei de Conturi Sibiu privind misiunea de control  efectuat la S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig  S.A .;

– Decizia nr.6 /11.01.2018 a Camerei de Conturi Sibiu privind misiunea de control efectuat la S.C. ENEV Avrig S.R.L.;

– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig in anul 2017;

– raport privind activitatea asistentilor personali, trim II 2017;

– Asociatia Vatra Satului Sacadate – decont financiar – contabil justificare suma 20.000 lei;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 25 Ianuarie  2018.

                         

                    

 

                         PRIMAR                                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                               MIRCEA  GRANCEA

 

  ANEXA - proiect ajustare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA

  ANEXA -Regulament organizare Consiliul Local Avrig 2018

  ANEXA-Act aditional 1 la contract inchiriere dl Botezatu Alexandru

  Proiect hot-ajustare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA 2018

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Februarie 2018

  Proiect hot-aprobare cuantum burse elevi 2018

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si functionare Consiliul Local Avrig

  Proiect hot-atribuire in folosinta gratuita teren domeniul publica catre SNT Trans Gaz

  Proiect hot-cofinantare Proiect 2014-2020- Apa Canal-infrastructura apa

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Decembrie 2018

  Proiect hot-evaluare secretar oras Avrig 2017

  Proiect hot-numar posturi asistenti persoane cu handicap 2018

  Proiect hot-participare oras Avrig la Program rabla 2018

  Proiect hot-prelungire contract inchiriere dl Botezatu Alexandru

  Proiect hot-prelungire-mentinere Protocoale colaborare pt gestionare serviciu caini fara stapan

  Proiect hot-stabilire normative proprii cheltuieli protocol

  Prroiect hot-utilizare excedent bugetar 2017

  Proiect hot-aprobare SF si indicatori-Construire cresa Avrig

Convocare sedinta extraordinara 9 ianuarie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 2 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinara.

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinara  la data de 9 Ianuarie 2018, ora 16.00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

                                                   ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind  acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017.

      Initiator: Primarul Orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.

       Initiator; Primarul Orasului Avrig

3.Proiect de hotarare privind participarea orasului Avrig la Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale

Initiator; Primarul Orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orasului Avrig in Adunarea Generala a Clubului Sportiv Fotbal Club Avrig.

Initiator; Primarul Orasului Avrig

 

 Art.2:Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

            Emisă in Avrig la data de 4 Ianuarie 2018

 

                            PRIMAR                                                           AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                  SECRETAR  

                                                                                                 MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot - acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului 2017

  Proiect hot-desemnare reprezentant CL Avrig in FC Avrig

  Proiect hot-mandatare primar in ADI Eco Sibiu pt vot impotriva majorarii tarife cu Tracon

  Proiect hot-participarea oras Avrig la Programul Operational 2014-2020-modernizare Liceu Mirs

 

 

Convocare sedinta ordinara 20 decembrie 2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR.777 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 20 DECEMBRIE  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Noiembrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului masei lemnoase si a modalitatii de valorificare a acesteia, pentru anul  2018.  

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  modificarea Organigramei si a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Avrig

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii prin cumparare  a  imobilului – constructii  si teren,  situat in orasul Avrig, str.Gh.Lazar, nr.29

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea  investitiilor efectuate de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, din contul IID, in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la  PUZ SI RLU ,, Dezmembrare teren in mai multe corpuri funciare distincte (42 corpuri) in vederea construirii mai multor case de locuit; Imprejmuire imobilelor rezultate si bransarea acestora la utilitati  extindere trup intravilan, situat în Extravilanul satului Sacadate F.N., beneficiar Opriţa Ana  .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  „Modernizare strada Mihai Viteazu în orașul Avrig”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  IANUARIE  2018.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

 

– informare cu privire la segmentul de drum ce leaga DN 1 Sibiu – Brasov de satul Sacadate si segmental de 1.3 km care leaga DN 1 Sibiu –Brasov de barajul care apartine de Hidrocentrala Arpasu de jos;

– adresa Asociatiei Culturale Traditii si Obiceiuri Avrigene;

– raportul activitatilor desfasurate cu ocazia proiectului Comorile din Tara Oltului  editia de gala  a X a;

– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie locala  al orasului Avrig – Noiembrie 2017;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 14 Decembrie 2017.

                         

                    

 

                         PRIMAR                                                                         AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                        MIRCEA  GRANCEA

 

  CONVOCATOR-sedinta ordinara 20 Decembrie 2017

  Dispozitia 777-2017-convocare Consiliu local in sedinta ordinara 22 Decembrie 2017

  Proiect hot.-modificarea Statului de functii

  Proiect hot.-stabilire program audiente consilieri 2018

  Proiect hot-achizitionare imobil Avrig str Gh Lazar nr.29

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Decembrie 2017

  Proiect hot-aprobare documentatie DALI si indicatori - Modernizare str Mihai Viteazu

  Proiect hot-aprobare volum masa lemnoasa 2018

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Noiembrie 2017

  Proiect hot-insusire raport consultare public PUZ si RLU sat Sacadate beneficiar Oprita

  Proiect hot-utilizare fond IID pt lucrari 2018 efectuate de SC Apa Canal SA

 

 

 

Convocare sedinta ordinara 29  Noiembrie  2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR.757 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 29  Noiembrie  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2018.

Initiator: Primarul orasului

 1. 2. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Octombrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe de catre Ocolul Silvic Izvorul Florii RA Avrig, a lemnului de lucru fasonat, cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm, catre persoanele fizice si catre unitatile de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de sta sau de la bugetul local, care nu desfasoara activitate economica.

Initiator: Primarul orasului

4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati cu valorile contractate pentru obiectivul de investitii” REABILITARE SI MODERNIZARE SALA DE FESTIVITATI  LA LICEUL TEHNOLOGIC MARSA, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum sat  Bradu, de la Școala Generală la Crucea Eroilor”.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei și căi de acces la blocurile 17, 22, 22B, 20 și 21 – intersecție cu str. Cloșca” în orașul Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Modernizare alei și spații verzi în zona blocurilor 22A, 26, 27, 25B, 25A, 25 și 28 – intersecție cu str. Cloșca” în orașul Avrig

Initiator: Primarul orasului

8.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului  local al orasului Avrig, pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al Orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare  privind acordul pentru mentinerea panoului publicitar de promovare a Muzeului National Brukenthal Sibiu

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru  munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional, in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2018, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea dotării Centrului de Permanență Avrig cu un aparat defibrilator.

Initiatori: consilierii locali

15.Proiect de hotarare privind demolarea imobilului situat in Avrig, str.Gh.Lazar, nr.27,Jud.Sibiu

Initiator:Primarul Orasului

16.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 48.200 lei din bugetul local al Orasului Avrig pentru  acordarea  de cadouri pentru elevii cu ocazia sarbatorilor de iarna 2017.

Initiator:Primarul Orasului

17.Proiect de hotarare privind completarea anexei 2 la HCL Avrig nr.134/30.10.2015 privind Regulamentul de organizare si functionare a Cimitirului Orasenesc Avrig.

Initiator:Primarul Orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Decembrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

 

– Nota Control nr.16.199/30.09.2017 a Institutiei Prefectului – jud.Sibiu;

– Decizia nr.42/16.11.2017 si Raportul de audit financiar, a Camerei de Conturi Sibiu;

– adresa Bisericii Romane Unita cu Roma – Parohia Greco Catolica Bradu;

-oferta  intocmire documentatie pentru realizare obiectiv “ Reabilitare trotuare si amenajare sipot pe str.Bisericii”;

-oferta doamnei Beres Elena Alina, privind vanzarea imobilului din str.Gh Lazar nr.29 Avrig;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 23 Noiembrie  2017.

                         

                    

 

                         PRIMAR                                                                         AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                        MIRCEA  GRANCEA

 

  Anexa 1 - Regulament acordare finantari nerambursabile

  Anexa 1-Regulament ocupare domeniul public terase sezoniere

  Anexa 2 la HCL ____-contract finantare nerambursabila

  Anexa 2-cerere-ocupare domeniul public

  Proiect hot- dotare Centru Pernanenta Avrig cu aparat defibrilator

  Proiect hot-acordare cadouri pt elevi -Sarbatori iarana 2017

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Decembrie 2017

  Proiect hot-aprobare impozite si taxe locale 2018

  Proiect hot-aprobare indicatori actualizati -Reabilitare SSala festivitati Mirsa

  Proiect hot-aprobare lucrari publice 2018 cu beneficiari de VMG

  Proiect hot-aprobare Regulament finantari nerambursabile

  Proiect hot-aprobare Regulament ocupare domeniul public al orasului Avrig

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Octombrie 2017

  Proiect hot-intocmire documentatie tehnica Amenajare alei bl 17,22, 22 B, 20 si 21

  Proiect hot-intocmire documentatie tehnico economica Reabilitare drum Bradu

  Proiect hot-intocmire documentatie tehnico economica Reabilitare drum Bradu_1

  Proiect hot-mentinerea panoului publicitar Muzeu S Brukenthal

  Proiect hot-plan lucrari 2018 cu persoane condamnate -munca in folosul comunitatii

  Proiect hot-vanzare directa lemn lucru fasonat

  Proiect de hotarare rectificare buget local NOV 2017

Convocare sedinta ordinara 31 Octombrie  2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR.702  / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 Octombrie  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 1. 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Septembrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL Avrig nr.120/2017 privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Public de Politie Locala si Serviciul Public de Asistenta Sociala

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr.660/ 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

5.Proiect de hotarare privind modificarea listei de investiții aferenta bugetului local al orasului Avrig pe anul 2017,  pentru Școala Gimnazială  Avrig

 Initiator: Primarul orasului

6.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii terenurilor proprietatea orașului Avrig, ocupate de locuințe, garaje, magazii și anexe gospodărești.            

 Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Noiembrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

DIVERSE:

informarea Compartimentului juridic cu privire la Notificarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurile Europene –referitoare la debitul afferent  fondurilor FEDR in cuantum de 8.244,62 euro (Proiect CULTTOUR);

adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Cpt.Dumitru Croitoru”jud.Sibiu;

adresa Liceului Teoretic “Gheorghe Lazar”Avrig cu privire la suplimentarea bugetului unitatii de invatamant;

informarea nr.470/05.10.2017 a Scolii Gimnaziale Avrig;

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

            Emisă in Avrig la data de 25  Octombrie  2017.

                         

                          PRIMAR                                                                         AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                        MIRCEA  GRANCEA

 

  DISPOZITIA nr.702-2017-convocare Consiliul Local Avrig - sedinta ordinara 31 Octombrie 2017

  Proiect hot.-aprobare Plan ocupare functii publice 2018

  Proiect hot.-modificare HCL 120-2017-masuri fluidizare trafic rutier Avrig

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Noiembrie 2017

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Septembrie 2017

  Proiect hot-modificare lista investitii buget local 2017 pt Scoala Gimnaziala Avrig

  Proiect hot-validare Dispozitie 660-2017-rectificare buget local 2017

  Anexa 1 - la HCL ____-2017-cerere eliberare autorizatie speciala

  anexa 1.2 evidenta persoanelor

  anexa 1.3. politie locala

  anexa 1.4 asistenta sociala

  Anexa 2-la HCL ____-2017-autorizatie speciala de circulatie

  Anexa 3 la HCL ____2017-abonament acces auto in oras Avrig

  Anexa 4- la HCL ____-2017-taxa acces autovehicule peste 3,5 t

  Copie a anexa 1 plan ocupare 2018 centralizat

Convocare sedinta ordinara 27 septembrie 2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR.634 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27 Septembrie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie si August 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind reconfirmarea si desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, intocmit de  S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect tehnic) pentru investiția „Modernizare Str. Nicolae Bălcescu din orașul Avrig”.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea continuității furnizarii/prestării serviciilor de sortare și compostare în Stațiile de Sortare și Compostare Șura Mică și în Stația de Sortare Cisnădie de către operatorul Asocierea SC Brantner Environment SRL –  SC Brantner Servicii Ecologice SRL – SC Schuster &CO Ecologic SRL

Initiator: Primarul orasului

7.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Avrig

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte construite din fondurile Statului, catre titulara contractului de inchiriere nr.67/19.05.2014.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Avrig nr.25/2009 privind dezmembrarea unui imobil in vederea trasmiterii catre Agentia Nationala pentru Locuinte , pe perioada executarii locuintelor.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL Avrig nr.122/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL Avrig nr.123/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind modificarea unor pozitii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orasului Avrig,  

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de renovare efectuate de Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. Avrig, pentru imobilul situat in orasul Avrig str.Horia nr.8 – corp 2 si compensarea cu chiria datorata in baza contractului de inchiriere nr. 36/2007 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Octombrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

adresa Ministerului Turismului nr. 4408/MTD/04.09.2017, cu privire la Proiectul – Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnain orasul Avrig, jud.Sibiu;

adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si  si Fonduri Europene nr.87.399/25.08.2017, referitoare la obiective de investitii finantate prin PNDL 2017-2020 – Modernizare str Gh.Lazar Avrig ;

adresa  nr.16.807/08.09.2017 a SC Hidroconstructia SA –lista  cu auto si utilaje care pot fi exceptate de la plata taxei pentru acces in orasul Avrig;

sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie LOcala al orasului Avrig – August 2017;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

                              

            Emisă in Avrig la data de 21 Septembrie   2017.

 

                           PRIMAR                                                                         AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                              SECRETAR  

                                                                                                         MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot-reconfirmare reprezentanti CL in consilii administratie scoli

  Proiect hot-revocare HCL 123-2017-Regulament finantari nerambursabile asociatii

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iulie-August 2017

  Proiect hot-modificare pozitii inventar domeniul public oras Avrig

  Proiect hot-aprobare indicatori Modernizare str N Balcescu

  Proiect hot-continuitate furnizare servicii sortare si compostare

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Septembrie 2017

  Proiect hot - rectificare buget venituri si cheltuieli SC GOA SA

  Proiect hot-actualizare comisie inventariere domeniul public-privat oras

  Proiect hot - modificare Sta functii aparat specialitate Primar Avrig

  Proiect hot.-aprobare vanzare locuinta catre dna Belea Maria Magdalena

  Proiect hot.- modificare HCL Avrig nr.25-2009 - imobil teren ANL Mirsa

  Proiect hot.-aprobare lucrari renovare Ocol Izvorul Florii si compensare chirie

  Dispozitie-convocare CL Avrig in sedinta ordinara - Septembrie 2017

 

Convocare sedinta ordinara 31 August 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31  August  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din Liceul Tehnologic Mirsa, aferente lunii Iulie 2017.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind   prelungirea duratei de valabilitate a contractului de inchiriere nr.36/2007.

                                                        Initiator: Primarul orasului Avrig

        3.Proiect de hotarare  pentru modificarea  HCL Avrig nr.34/30.04.2014 privind interzicerea comertului stradal de pe strazile Sasilor si Alexandru Vlahuta din orasul Avrig, modificata si completata prin HCL nr.116/2015.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1.         4. Proiect de hotarare privind  indreptarea unei erori materiale intervenite in cuprinsul anexei nr.3 la HCL nr.102/2017 privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier, pe raza Orasului Avrig.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  ajustarea tarifelor si taxelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de salubrizare, de catre S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig

       6.Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului “LUMEA COPIILOR” in perioada 9-10 septembrie 2017.

                                                                Initiator: Viceprimarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la PUZ si RLU”Amenajare iaz piscicol(exploatatie agricole-piscicultura,acvacultura)prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris””beneficiar SC GEIGER GROUP ROMANIA SRL.

                                                                   Initiator: primarul orasului Avrig

 1.         8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  septembrie 2017.

                                                                   Initiator: Primarul orasului Avrig

DIVERSE:

-adresa nr.1059/27.07.2017 a Liceului Tehnologic Marsa privind situatia salii de sport.

-adresa nr.18.687/31.07.2017 privind prezentarea sintezei activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al Orasului Avrig, pe luna iulie 2017.

-adresa nr.20.261/22.08.2017 a Asociatiei Culturale Traditii si Obiceiuri Avrigene.

 

   Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

                               

            Emisă in Avrig la data de 24 August  2017.

 

                           PRIMAR                                                             AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                     SECRETAR  

                                                                                          MIRCEA  GRANCEA

  p h exceptie valorificare flori comert stradal

  p h chirie ocol silvic

  p h decont naveta

  p h indreptare materiala fluidizare trafic

  p h lumea copiilor

  p h revocare PUZ

  p h tarife servicii conexe