Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 25 Aprilie 2018

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 25 Aprilie 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2017  al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 101547-Avrig, nr.top 101547 – localitatea Mârşa,  proprietatea privată a Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unei incaperi  situate la etajul Salii Pavilion din Orasul Avrig catre Asociatia Culturala Traditii si obiceiuri Avrigene,  cu destinatia de sala de repetitii

Initiatori: consilierii locali- Raport  comisia 1,3

 1. Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol de colaborare intre orasul Avrig si orasul Victoria pentru gestionarea cainilor fara stapan.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL Avrig nr.19/2013 privind racordarea la reţeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale din oraşul Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1 ,2

 1. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.000 mp tarla 141 parcela Nns.2.905 – zona Gruiuri .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Mai 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

– adresa-informarea nr.808/02.04.2018 a SC GOA SA Avrig privind repartizarea profitului si plata dividendelor;

– Darea de seama privind activitatea Ocolului Silvic Izvorul Florii RA , pentru anul 2017;

– adresa nr.17.269/29.03.2018 a Ministerului Turismului cu privire la solicitarea sprijinului financiar pentru implementare Proiect “Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna in orasul Avrig”;

– cerere acord amplasare steaguri publicitare magazine PROFI Avrig;

-cererea nr.10.077 / 18.04.2018 depusa de  II.Jugarean Claudia Maria;

– Decizie OSIM de admitere a inregistrarii marcii – ANSAMBLUL FOLCLORIC PURTATA   AVRIGULUI;

– adresa nr.10.102/19.04.2018 a Asociatiei “Prietenii Avrigului”;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

 Emisă in Avrig la data de 19  Aprilie 2018.

 

                               

                         PRIMAR                                                                          AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                           SECRETAR

                                                                                                        MIRCEA GRANCEA

  Completare ordine de zi

  Proiect hot-aprobare DALI obiectiv Modernizare strada Joagarului Avrig

  Proiect hot-aprobare DALI Reparatii drum str Canepi tronson Sticla Moara

 

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Mai 2018

  Proiect hot-inchiriere prin licitatie publica 1000 mp zona Gruiuri

  Proiect hot - protocol colaborare servicii gestionare caini fara stapan oras Victoria

  Proiect hot-aprobare bilant contabil si cont profit 2017 al RP Ocol Izvorul Florii Avrig

  Proiect hot-completare anexa la HCL 19-2013-racordare la retea electrica caz social Cepoi Marilena

  Proiect hot-dare in folosinta gratuita Sala Pavilion si costume pt Asociatia Traditii si obiceiuri Avrigene

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Martie 2018

  Proiect hot-documentatie dezmembrare

 

Convocare sedinta ordinara 28 Martie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 306/ 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 28 Martie 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 1. 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul 2017.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea retelei scolare din raza de competenta a orasului Avrig, pentru anul scolar 2018-2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 3

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea  contractului de mandat al administratorului unic – director al  S.C. Enev Avrig S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1. 2

 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare al Capelei mortuare din orasul Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea Agendei de activităţi  si parteneriate ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind  acordarea unui ajutor de urgenta familiei  domnului Schiau Ioan si Schiau Dumitru .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare  privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu, incepand cu data de 01.03.2018,  Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 3
 2. Proiect de hotarare  privind aderarea orașului Avrig, județul Sibiu, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra

Initiatori: consilierii locali- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare  privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra.

Initiatori: consilierii locali– Raport  comisia 1, 2

 1. 11. Proiect de hotarare  privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. 12. Proiect de hotarare  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare strada Pietrari” din orașul Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare  privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la  elaborarea DOCUMENTAŢIEI PUZ ŞI INTABULAREA STRĂZIILOR (CU IDENTIFICARE ŞI NOTARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ) DIN REŢEAUA PROPUSĂ, ZONA DUTINA A ORAŞULUI AVRIG” .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare  privind demolarea imobilului situat in Avrig, str.Gh.Lazăr , nr.29, Jud.Sibiu.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Aprilie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

-informare nr.5.556/05.03.2018 privind situatia tehnico-economica si juridica a investitiei “Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna in orasul Avrig “;

– Conventia nr.6039/08.03.2018 privind  montare corpuri de iluminat stradal in orasul Avrig;

– Adresa nr.5.248/01.03.2018 a Liceului Gheorghe Lazar Avrig cu privire la lucrari de reparatii si modernizare la Gradinita nr.1.;

– Adresanr.5.891/07.03.2018 a  Mitropoliei Ardealului – Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu;

– Adresa nr.5601/06.03.2018 a Asociatiei “Vatra Satului – Sacadate “;

-Adresa nr.21/22.02.2018 a Asociatiei Atitudine Civica Avrig – organizare referendum local;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 22 Martie  2018.

                                    

 

                         PRIMAR                                                     AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR

                                                                                                        MIRCEA GRANCEA

  CONVOCATOR - sedinta ordinara 28 Martie 2018

  DISPOZITIA 306-2018-convocare CL Avrig in sedinta ordinara 28 Martie 2018

  Proiect hotarare APROBARE REGULAMENT CAPELA

  Proiect hot.-aprobare agenda activitati cultural sportive 2018

  Proiect hot.-aprobare Cont executie trim IV an 2017

  Proiect hot.-aprobarea contractului de mandat al dlui Teoderescu Doru SC ENEV Avrig

  Proiect hot.-componenta Comisie de amenajare a teritorului si urbanism Avrig

  Proiect hot.-insusire Raport informare documentatie PUZ -zona Dutina Avrig

  Proiect hot-acordare ajutor financiar in urma incendiului domnilor Schiau Ioan si Dumitr

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Aprilie 2018

  Proiect hot-aprobare DALI si indicatori obiectiv Modernizare str Pietrari - Avrig

  Proiect hot-avizare retea scolara 2018-2019

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Februarie 2018

  Proiect hot-demolare imobil str Gh Lazar Avrig nr.29

  Proiect hot-desemnare reprezentant oras Avrig in ADI Monte Fagaras Balea Capra-initiat de consilieri

  Proiect hot-initiat de consilieri-aderare oras Avrig la ADI Monte Fagaras Balea Capra

  Proiect hot-stabilire criterii beneficiari servicii comunitare persoane varstnice

  Anexa 1 - proiect hot-Agenda activitati si parteneriate 2018

  Anexa 1 -criterii eligibilitate beneficiari Centru servicii comunitare

  Anexa 1-Regulament organizare si functionare Comisie amenajre teritoriu Avrig

  Anexa 2 - Comisie Tehnica de amenajare teritoriu si urbanism Avrig

  Anexa 2 la HCL-evenimente cultural sportive 2018

  Anexa 2-tipuri de servicii sociale

  Anexa 3-Aviz unic Comisia Tehnica si de urbanism Avrig

  Anexa 3-standarde minime de cost pt servicii sociale

  COMPLETARE ORDINE DE ZI

  Proiect hot-achizitionare imobil str Gheorghe Lazar nr.31 Avrig - fam.Kremer

INFORMARE privind situația tehnico-economică și juridică a investiției „Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă în orașul Avrig”

În anul 2006, în Programul Național de dezvoltare a turismului „Schi în România”, alături de Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului, Jina și Păltiniş au fost incluse și Valea Avrigului respectiv Poiana Neamțului, ca zone de înteres pentru aceasta acțiune.

Ca urmare a acestor dispoziții legale, UAT Avrig, a luat câteva măsuri:

 • realizarea unui Studiu de Prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă în orașul Avrig, aprobat prin HCL în 2014, pentru întocmirea căruia s-au realizat plăți din bugetul local în sumă de 37.200 lei inclusiv T.V.A.
 • realizarea și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă în orașul Avrig”, aprobate prin HCL în 2016, pentru care s-au realizat plăți din bugetul local în sumă de 70.000 lei inclusiv T.V.A. totalul cheltuielilor efectuate în cele două etape a fost de 107.200 lei inclusiv T.V.A.

Studiul de Fezabilitate prevede o valoare estimată totală de realizare a investiției de  20.100.900 Euro inclusiv TVA.

Între cele două studii – de pre și de fezabilitate, a fost semnalată de institutul de specialitate al Ministerului Turismului, ca fiind necesară, rezolvarea în prealabil a următoarele cerințe:

 • Modernizarea și lărgirea drumului de acces DJ 105F – lățime de 7 m
 • Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică pentru alimentarea instalațiilor de transport pe cablu, a construcțiilor anexe, a structurilor de primire turistică;
 • Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare și realizarea unei stații de epurare;
 • Rețelele de comunicații fixe și mobile;
 • Identificarea și pregatirea rezervelor de teren necesare pentru parcări și pentru alte obiective turistice de interes public;
 • Amenajarea unui centru urban al zonei, cu servicii comerciale, de agrement, alimentație publică, de prim ajutor, bancare etc.,

Finalitatea acestor investiții prealabile, constă în asigurarea funcționării activităților turistice tot timpul anului, ridicarea la nivelul unei stațiuni turistice montane de standard european și nu în ultimul rand, dobândirea statutului de stațiune turistică de nivel local sau național, potrivit legii.

Referitor la toate aceste aspecte ce constituie elemente obiective, facem următoarele precizări:

 • DJ 105F este drum județean iar amenajarea acestuia nu este in sarcina orașului Avrig ,  respectiv este în sarcina Consilului Județean Sibiu;
 • Pentru extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu apă potabilă și canalizare, pentru realizarea unei stații de epurare, trebuiesc întocmite SF și PT+DDE însă, responsabilitatea lor nu este integral la UAT Avrig.

Dacă rețeaua electrică poate intra pe lista de investiții a orașului, rețeaua de apă și canalizare sunt investiții ale Apă-Canal SA Sibiu iar stația de epurare la fel. Investițiile terților nu pot fi controlate de UAT Avrig.

Deasemenea, este nevoie de coordonarea realizării documentației necesare precum și a lucrărilor efective, pentru ca se acționează asupra aceluiași amplasament, pe aceleași trasee, fiind recomandabilă perturbarea cât mai redusă a activității turistice în zonă.

Din acest motiv, ele sunt demersuri și lucrări ce trebuiesc realizate prealabil domeniului schiabil.

Totodată, în Studiul de fezabilitate se precizează ca nu este cuprinsă sursa de alimentare cu apă a instalației de înzăpezit artificial, soluțiile pentru alimentare cu apă generând costuri suplimentare, fiind prezentate următoarele posibilități:

 • Foraje de mare adâncime, dificile din cauza solului stâncos;
 • Captări de pâraie de munte din zonă
 • Captare din râul Avrig, cu riscul diminuârii capacității de alimentare a orașului;
 • Variante combinate ale celor enumerate mai sus, la care se poat adăuga și construirea unor rezervoare de acumulare a apei care presupun însă, ocuparea unor terenuri adecvate;

Aceste variante implică la randul lor, RA Apele Române, Apă Canal SA Sibiu și nu în ultimul rând, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, dat fiind faptul că ne aflăm în Aria naturală protejată Avrig-Scorei-Făgăraș ROSPA 0003– Sit Natura 2000.

Anul trecut, prin Programul de stabilire a Masterplanului investițiilor în turism, orașul Avrig a fost cuprins în Lista proiectelor de investiții în turism de importanță locală pentru Jud. Sibiu cu proiectul „Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă”, alaturi de Bazna (welness și aqua park), Ocna Sibiului (dezvoltare infrastructură) și Păltiniș (bază salvare salvamont).

Facem precizarea că potrivit legii, Bazna, Ocna Sibiului și Paltiniș sunt deja declarate stațiuni turisitice de interes local, ceea ce le face eligibile pentru finanțarea din bugetul de stat cu 85% din valoarea investiției și doar cu 15% prin efort al bugetului local.

Programul de aprobare a Masterplanului investițiilor în turism, prevede că pentru solicitarea finanțării, să fie indeplinite un minim de criterii de calificare, și anume:

 1.          Terenul pe care se va derula proiectul să fie situat în proprietatea publică sau privată a UAT, fiind obligatorie depunerea documentelor legale care atestă acest drept, respectiv întabularea în Cartea Funciară;

În acest scop, UAT Avrig trebuie să solicite lucrări de identificare a terenurilor, masurători topo, lucrări de cadastru dezmembrări/comasări, întabulare în Cartea Funciară.

Potrivit SF, acest teren face parte din domeniul public al orașului Avrig și este situat la limita teritorială cu comuna Porumbacu de Jos, și are categoria de folosință pădure.

 1.  UAT Avrig va trebui să detină toata documentația de urbanism prevazută de lege, iar prealabil acesteia, toată documentația de amenajare a teritoriului prevăzută de lege, mai precis:
 • planul de urbanism zonal, întrucat Valea Avrigului/Poiana Namțului sunt zone cu potențial turistic iar investiția este situată în extravilan;
 • certificat de urbanism;
 • toate avizele prealabile obținerii autorizației de construire, în vederea obținerii avizului Consiliului tehnico-economic(CTE) al Ministerului Turismului;

În prezent, pentru această zonă, nu există un plan de urbanism zonal, ceea ce presupune realizarea demersurilor cu mobilizarea resurselor financiare deloc neglijabile, aferente acestuia, aspecte nediscutate înca în consiliul local.

 1.           UAT Avrig va trebui să întocmească, să realizeze schimbul și să prezinte documentația aferentă scoaterii din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investiției.

Pentru aceasta, trebuie ca în proprietatea publică sau privată a UAT Avrig, să existe terenurile necesare schimbului, acestea să fie identificate, măsurate, delimitate, trebuiesc intocmite documentații cadastrale și întabulate în Cartea Funciară.

Acest schimb presupune documentații, masurători, avize și aprobări, trebuie întocmit studiul de impact, obținut acordul de mediu și realizată publicitatea operațiunii. Toate operațiunile necesită timp și generează costuri, durata de timp și nivel de cheltuieli ce nu pot fi estimate în acest moment, deși scoaterea propriu-zisă din circuitul forestier a terenurilor, este scutită de taxe.

 1. UAT Avrig trebuie să depună documentația tehnico-economică aferentă proiectului de investiţie, insotită de toate avizele și autorizațiile necesare solicitate prin certificatul de urbanism.

Întocmirea acestei documentații generează costuri și dată fiind valoarea investiției,  procedurile de atribuire a lucrării sunt anevoioase și de durată. În cazul unor contestații ele pot fi generatoare și de cheltuieli de judecată.

 1.    Pentru acordarea finanțării, se va ține cont de standardele de cost stabilite la nivelul Ministerului Turismului, element care pentru moment nu ne este cunoscut.

 

 1.         Toată documentația prezentată anterior va trebui să obțină apoi avizul CTE din Ministerul Turismului;

 

 1. Până la 31 decembrie 2019, pentru investițiile noi, va trebui obținută și autorizația de construire. Pentru obținerea Autorizației de construire este obligatoriu să fie elaborate Proiectul tehnic cu detalii de execuție cu toate avizele și acordurile necesare, în conformitate cu cerințele Studiului de fezabilitate care generează cheltuieli de aproximativ 900.000 lei(conform deviz din SF)

 

 1. UAT Avrig va trebui să mai prezinte capacitățile proprii de cazare, respectiv lista structurilor de cazare și/sau alimentaţie publică din zona de deservire a domeniului schiabil.  

 

CONCLUZII:

1. Nu se poate identifica nivelul costurilor pe care le va genera obținerea și întocmirea documentației pentru întreaga operațiune și nici întinderea duratei de timp necesară perfectării acesteia și tuturor demersurilor pe care le presupune. Ele depășesc cu mult disponibilitățile de previzionare ale personalului de specialitate, în acest moment și mare parte din ele nu sunt cuprinse în SF.

2. Nu este integral cunoscută și clarificată situația juridică a terenurilor aferente pârtiei de schii. Nu știm dacă dispunem de o suprafață suficientă pentru scoaterea definitivă sau temporară din fondul forestier a terenului ocupat de pădure și/sau a celui necesar realizării lucrărilor de amenajare și funcționare definitivă și temporară a pârtiei;

3. Este necesară îndeplinirea unor condiții prealabile care țin de funcționalitatea și utilările/dotările Văii Avrigului, care fie nu sunt în sfera de competentă a UAT Avrig, fie nu pot fi finanțate și realizate până la 31 dec. 2019, fie realizarea lor trebuie coordonată cu ceilalți administratori (CJ Sibiu, Apă Canal SA, Apele Române RA, Ministerul Mediului);

4. Prin urmare, dat fiind orizontul de timp – 31 dec 2019 -, sunt imposibil de obținut certitudini cu privire la:

 • alegerea proiectului domeniului schiabil Avrig pentru a beneficia de finanțare, întrucât, legea nu garantează  accesul tuturor localităților la finanțarea din bugetul de stat. Pentru dezvoltarea domeniului schiabil, sunt menționate 58 de localități ce dispun de acest potențial turistic și prin urmare, au putut deschide accesul la finanțare.
 • lipseste garanția existenței și disponibilității atât în bugetul de stat (70%) cât și în bugetul local (30%), a valorii procentului ce revine în sarcina fiecărui partener, Ministerul Turismului respectiv UAT Avrig, iar în lipsa acestora, nu sunt previzibile condițiile și durata necesară obținerii unor credite, precum și cea a rambursării acestora, ținand cont de eforturile financiare deja făcute începând din acest an.

5. Pentru funcționarea domeniului schiabil, UAT Avrig va trebui să își asume înființarea  unei unități de administrare ce necesită potrivit SF, un număr de 22 de persoane angajate, din care 18 supraspecializate plătite din bugetul local.

6. Ținând cont de toate informațiile care au fost în prezent reactualizate, se poate acționa eficient și etapizat pentru a pregăti premisele realizării unui domeniu schiabil în zona Avrig, din surse guvernamentale sau din alte surse, private. Astfel, respectând nevoile de dezvoltare ale orașului, turismul poate deveni o prioritate a acestuia, cu accent pe realizarea infrastructurii și utilităților funcționale și urbanistice ale zonei, fară a neglija și nevoile urgente ale comunității.  

7. În caz contrar, se vor efectua cheltuieli pe care orașul nu și le permite, lăsând descoperite alte domenii care necesită finanțare mai mică din bugetul local dar cu rezultate imediate.

8. Una dintre marile probleme ale orașului o reprezintă lipsa documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, care, odată întocmite, permit extinderea rețelelor de utilități, definitivarea traseului căilor de acces și a drumurilor, realizarea planurilor parcelare și întabularea definitivă a proprietăților particulare. Acest tip de documentație este necesar și pentru zona turistică a orașului, indiferent în ce va consta ea și odată obținută, deschide calea apelării în condiții avantajoase pentru oraș, inclusiv la investiții private.

Până în prezent, îndeplinirea condițiilor premergătoare derulării proiectului „Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului”, nu a fost posibilă prin finanțare din bugetul local, datorită nevoii de a finaliza alte lucrări de investiții în derulare.

Această informare conține doar etapele premergătoare obținerii finațării și semnării contractului pentru domeniul schiabil, etape care sunt obligatoriu de îndeplinit pentru a depune proiectul spre finanțare. Toate aceste obligații, cad în sarcina exclusivă a Primăriei orașului Avrig și a Consiliului Local, generând costuri mari și imprevizibile, pe care, în acest moment este greu să le previzionăm. Toate aceste costuri vor destabiliza investițiile în infrastructură, pe care le avem deja aprobate și în curs de desfășurare. Totodată efectuarea acestor cheltuieli și îndeplinirea acestor cerințe, nu garantează obținerea finanțării, declararea eligibilității  și semnarea contractului cu Ministerul Turismului.

 

                PRIMAR

Adrian Dumitru David

 

  INFORMARE privind situația tehnico-economică și juridică a investiției „Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă în orașul Avrig”

  Criterii de calificare a proiectului

  Adresa 35024.09.2015 emisa de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism

Dezbatere publica

Primăria Orașului Avrig, cu sediul pe Str. Gheorghe Lazăr nr. 10 Avrig   INFORMEAZĂ ȘI SUPUNE SPRE CONSULTARE PUBLICULUI INTERESAT, ELABORAREA  DOCUMENTAŢIEI PUZ ŞI ÎNTABULAREA STRĂZILOR (CU IDENTIFICARE ŞI NOTARE ÎN CARTE FUNCIARĂ) DIN REŢEAUA PROPUSĂ, ZONA DUTINĂ A ORAŞULUI AVRIG” .

 

     Informarea și consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei orașului Avrig, Biroul de Urbanism, str. Gheorghe Lazăr nr. 10, loc. Avrig, jud. Sibiu, telefon: 0269/523.101, email office@primaria-avrig.ro sau pe site-ul www.primaria-avrig.ro .

      Documentația  PUZ ŞI ÎNTABULAREA STRĂZILOR (CU IDENTIFICARE ŞI NOTARE ÎN CARTE FUNCIARĂ) DIN REŢEAUA PROPUSĂ, ZONA DUTINĂ A ORAŞULUI AVRIG” , se poate consulta la sediul Primăriei Orașului Avrig și se pot emite observatii, timp de maxim 7 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

       DEZBATEREA PUBLICĂ va  avea loc în data de 17.03.2018 ora 11:00 la sediul Primăriei  orașului Avrig, Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.  

      Documentația se va afișa spre consultare pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu completările și modificările ulterioare.

 

DATA : 21.02.2018                                     Primar

                                                                                      David Adrian-Dumitru          

 

  MEMORIU_PUZ

  A0_Plan_de_situatie

  A1_Plan_reglementari_urbanistice

  A2_Plan_reglementari_echipare_edilitara

  A3_Proprietatea_asupra_terenurilor

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

În atenția persoanelor interesate,

 

vă informăm că Asociația Operatorilor din Agricultrură Ecologică,, Bio România”, cu sediul în Comuna Sâmbăta de Sus, Drum DC79, Mănăstirea Brâncoveanu , Județul Brașov, Cod: 507266, CIF: 24532374, are în desfășurare proiectul intitulat ,,Susținerea dezvoltării

antreprenoriale ca urmare a facilitării ocuparii pe cont propriu în regiunea Centru, prin activități de asistență pentru înfințarea de afaceri nonagricole în mediul urban- Start-up

Centru”, cod SMIS: 103921, finanțat prin Programul Operațional Uman 2014-2020, Contract de finanțare Nr. POCU/82/3/7/103921.

Proiectul ,,Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocuparii pe cont propriu în regiunea Centru, prin activități de asistență pentru înfințarea de afaceri nonagricole în mediul urban- Start-up Centru” are ca obiectiv încurajarea antreprenoriatului atât prin stimularea, sprijinirea, dobândirea și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, cât și prin încurajarea și creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să inființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) prin susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 36 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din Regiunea de dezvoltare Centru, care vor crea un număr minim de 72 noi locuri de muncă sustenabile.

Proiectul prevede sprijinirea, înființarea, menținerea și dezvoltarea a 36 de afaceri în Regiunea Centru, respective a câte cel puțin 2 afaceri în fiecare județ ( Alba, Brașov, Covasna,

Harghita, Mureș, Sibiu) din regiunea de implementare Centru, asigurând astfel dezvoltarea mediului de afaceri local și regional, creșterea gradului de ocupare și scăderea șomajului.

Persoane de contact:

 

Ilona Elena TIRCA, Telefon: 0741 795 403

 

Florin DUMITRACHE, Telefon 0721 643 315

Sedinta ordinara 14 februarie 2018

  Proiect hot.-prelungire durata contract inchiriere incheiat cu II David V Elena.

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Martie 2018.

  Proiect hot-aprobare buget local oras Avrig 2018.

  Proiect hot-aprobare buget venituri si cheltuieli Ocol Izvorul Florii 2018.

  Proiect hot-aprobare buget venituri si cheltuieli SC Enev SRL 2018.

  Proiect hot-aprobare deviz lucrari si antemasuratoare 2018 Ocol Izvorul Florii.

  Proiect hot-aprobare Plan anual 2018 servicii sociale.

  Proiect hot-aprobare tip suport alimentar elevi 2018.

  Proiect hot-avizare buget venituri si cheltuieli SC GOA SA 2018.

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Ianuarie 2018.

  Proiect hot-masuri in administrarea SC Enev Avrig SRL.

  Proiect hot-prelungire durata contract inchiriere incheiat cu SC Geiger Transilvania.

  Proiect hot-prelungirea contract inchiriere SC VIAGI .

  Proiect hot-Stat functii, Organigrama , arondare pe districte Ocol Izvorul Florii 2018.

 

Dezbaterea publică referitoare la proiectul de buget 2018

În data de 7.02.2018, începând cu ora 16, invităm cetățenii orașului Avrig și a localităților aparținătoare la Sala Pavilion a Casei de Cultură, pentru a participa la dezbaterea publică referitoare la proiectul de buget și propunerile primarului orașului Avrig privind lista de investiții, aferentă lucrărilor ce se doresc a fi efectuate, precum și pentru agenda cultural-sportivă a orașului Avrig pentru anul 2018.

  LISTA DE INVESTITII 2018 PROIECT

  PROIECT BUGET 06.02.2018

  Raport aprobare buget 2018 PUBLICARE

 

Convocare sedinta ordinara 31 Ianuarie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR.201/ 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 Ianuarie  2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017.

Initiator: Primarul orasului  – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. 2. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor  proprii de cheltuieli pentru actiuni de protocol.

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Decembrie  2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea  cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invățământul preuniversitar de stat din orașul  Avrig, pentru anul 2018

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Avrig .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performantele  profesionale individuale ale secretarului Orasului Avrig, pentru activitatea desfasurata in anul  2017 .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea  cofinanţării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată , din regiunea Sibiu – Brașov, în perioada 2014 – 2020 ”

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind participarea Orasului Avrig la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national-Programul  Rabla 2018, in vederea achizitionarii a doua autoturisme

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre SNTGN TRANS GAZ SA Medias, pe durata de executie a lucrarilor aferente proiectului „Punerae in siguranta a conductei transport gaze naturale Ø  8 Cornatel – Avrig, zona Cornatel – Sacadate, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali  ai persoanelor cu handicap,   pentru anul 2018 .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mentinerea protocoalelor de colaborare incheiate intre Orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea  ciinilor fara stapan.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.8/2013 al numitului Botezatu Alexandru, domiciliat in sat. Marsa, bl.6, ap.5

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Februarie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

-oferta dnei.Maria Antonia Kremer pentru vanzarea imobilului din Avrig str.Gheorghe Lazar nr.31;

– -Decizia nr.5 /11.01.2018  a Camerei de Conturi Sibiu privind  misiunea de control  efectuat la S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig  S.A .;

– Decizia nr.1.2 /12.01.2018 a Camerei de Conturi Sibiu privind misiunea de control  efectuat la S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig  S.A .;

– Decizia nr.6 /11.01.2018 a Camerei de Conturi Sibiu privind misiunea de control efectuat la S.C. ENEV Avrig S.R.L.;

– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig in anul 2017;

– raport privind activitatea asistentilor personali, trim II 2017;

– Asociatia Vatra Satului Sacadate – decont financiar – contabil justificare suma 20.000 lei;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 25 Ianuarie  2018.

                         

                    

 

                         PRIMAR                                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                               MIRCEA  GRANCEA

 

  ANEXA - proiect ajustare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA

  ANEXA -Regulament organizare Consiliul Local Avrig 2018

  ANEXA-Act aditional 1 la contract inchiriere dl Botezatu Alexandru

  Proiect hot-ajustare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA 2018

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Februarie 2018

  Proiect hot-aprobare cuantum burse elevi 2018

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si functionare Consiliul Local Avrig

  Proiect hot-atribuire in folosinta gratuita teren domeniul publica catre SNT Trans Gaz

  Proiect hot-cofinantare Proiect 2014-2020- Apa Canal-infrastructura apa

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Decembrie 2018

  Proiect hot-evaluare secretar oras Avrig 2017

  Proiect hot-numar posturi asistenti persoane cu handicap 2018

  Proiect hot-participare oras Avrig la Program rabla 2018

  Proiect hot-prelungire contract inchiriere dl Botezatu Alexandru

  Proiect hot-prelungire-mentinere Protocoale colaborare pt gestionare serviciu caini fara stapan

  Proiect hot-stabilire normative proprii cheltuieli protocol

  Prroiect hot-utilizare excedent bugetar 2017

  Proiect hot-aprobare SF si indicatori-Construire cresa Avrig