Sedinta ordinara Consiliu Local Avrig februarie 2017

D I S P O Z I Ţ I A NR. 177 / 2017
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N :

Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 28 Februarie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig pe anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig, pentru anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
4.Proiect de hotarare privind aprobarea procentului masei lemnoase destinat comercializarii in anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
5.Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru anul 2017 ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
6.Proiect de hotarrae privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
7.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii ai S.C. GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG S.A.
Initiator: Primarul orasului
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig
Initiator: Primarul orasului
9.Proiect de hotarare privind mentinerea redeventei pentru spatiul concesionat de catre Cabinet Medical Individual dr.Crisan Mihaela
Initiator: Primarul orasului
10.Proiect de hotarare privind acordul prealabil al Consiliului Local al orasului Avrig pentru desfasurarea activitatii Cabinetului Medical Ana Nicoleta SRL, in spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere nr.4/01.10.2005 incheiat intre Liceul Tehnologic Mirsa si Cabinete Medicale Grupate Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
11.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Avrig, aferente anului 2017.
Initiator: Primarul orasului
12.Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant – Liceul Tehnologic Mirsa – Avrig jud.Sibiu, aferente lunii ianuarie 2017.
Initiator: Primarul orasului
13.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4.
Initiator: Primarul orasului
14.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare, a imobilului teren, inscris in CF nr.106842 Avrig nr.cadastral 106842.
Initiator: Primarul orasului
15.Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al orașului Avrig a imobilului teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Initiator: Primarul orasului
16.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat la parterul Casei de Cultura Avrig catre Asociatia Culturala Purtata Avrigului.
Initiator: Primarul orasului
17.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism.
Initiator: Primarul orasului
18.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri legate de calitatea apei in fantani si sipote aflate pe raza orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului
19.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
Initiator: Primarul orasului
20.Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol cadru de parteneriat intre Asociatia Nevazatorilor din Romania – Filiala Judeteana Sibiu si orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului
21. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.106/176/2016 privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoariale vecine, pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Initiator: Primarul orasului
22. Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei crese in orasul Avrig, in curtea Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII.
Initiator: Viceprimarul orasului
23.Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.28/100/2019 privind finantarea din bugetul local al orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL, pentru investitia Rabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa”, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Initiator: Primarul orasului
25. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Avrig la Programul National de Dezvoltare Locala – subprogramul “Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor” in vederea finantarii obiectivului de investitii “Modernizare strada Gheorghe Lazar din orasul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
26.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Gheorghe Lazar in orasul Avrig “, actualizati la cota de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
27. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Iazului, oras Avrig”, actualizati la cota TVA de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
28. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2017.
Initiator: Primarul orasului

DIVERSE:
– oferta de vanzare teren in loc. Sacadate a domnlui Burnete Andrei Ilie;
– adresa consilierilor locali PMP Avrig cu privire la realizarea PUZ ului pentru zona Dutina Avrig;
– adresa SC GOA SA referitoare la achizitionare gunoiera compactoare;
-solicitarea cetatenilor orasului Avrig cu privire la alinierea stradala a imobilelor din zona Dutina;

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

Emisă in Avrig la data de 22 Februarie 2017.

PRIMAR AVIZAT
DAVID ADRIAN DUMITRU SECRETAR
MIRCEA GRANCEA

Dispozitie-convocare Consiliu Local in sedinta ordinara - Februarie 2017

Completare la ordinea de zi :COMPLETARE ORDINE DE ZI
Proiect hot-aprobare PUZ -Amenajare iaz piscicol -beneficiar Geiger Group
Proiect hot-asigurare finantare cheltuieli obiectiv Modernizare str T Vladimirescu prin PNDL-cota 19%tva

 

Adunare cetățeneasca Buget 2017 – Priorități pentru orașul Avrig

Primăria orașului Avrig inițiază o acțiune de consultare a cetățenilor cu privire la stabilirea prioritatilor pentru bugetul local și va invita sa luați parte la Focus-group-ul cu tema „Buget 2017 – Priorități pentru orașul Avrig” care va avea loc in data de 20 februarie 2017, ora 16:00 la Primăria Orasului Avrig.
 
Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere si la adresa de email: office@primaria-avrig.ro sau pot înregistra adrese scrise la secretariatul primăriei orașului Avrig din strada Gh. Lazar, nr 10.
 
 

Rezultatele sondajului privind satisfacția cetateanului

Rezultatele sondajului privind satisfacția cetățeanului.

Sondajul privind gradul de satisfacție al cetățeanului în orașul Avrig și localitățile aparținătoare s-a desfășurat în perioada 15 oct – 30 dec 2016. Au fost primite 34 de răspunsuri  la chestionarul online, pana in data de 30 decembrie 2017.

Acest chestionar este în continuare activ și poate fi completat accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3i-0KfR9EpcllSzev92DW9yMQcSmGYnerpyP-2cH6KQKZbQ/viewform.

raspunsuri

 

Sedinta ordinara Consiliul Local Avrig – 21 decembrie 2016

Sedinţă ordinară a Consiliului Local Avrig de la data de 21 Decembrie 2016, ora 16,00 din Sala Pavilion Avrig.
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2016.
2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Popescu Viorel
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al doamnei Mihu Silvia.
4. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr. 693/13.12.2016.de rectificare a bugetului local pe anul 2016.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor situat in intravilan, in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite
7. Proiect de hotarare majorarea capitalului social al S.C. ENEV – AVRIG S.R.L., prin aportul in numerar al orasului Avrig.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, modificata si completata prin Legea 276/ 2010, privind venitul minim garantat
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional.
10. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Chialda Vasile.
11. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Berea Bogdan.
12. Proiect de hotarare privind acordarea unor despagubiri domnului Meres Gheorghe – politist local in cadrul Serviciul Public Politie Locala al orasului Avrig .
13. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.127/ 28.11.2011 privind aprobarea infiintării functiei de administrator public la nivelul orasului Avrig.
14. Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism faza Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Amenajare iaz piscicol( exploatatie agricola – piscicultura, acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C. GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L.
15. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare juridica in dosare avand ca obiect recuperarea prejudiciilor produse bugetului local al orasului Avrig, constatate in urma controlului efectuat de Camera de Conturi Sibiu
16. Proiect de hotarare privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine pentru gestionarea cainilor fara stapan.
17. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017.

DIVERSE:
– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-luna noiembrie 2016;
– informarea Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. –referitoare la construirea Parcului National Muntii Fagaras;
– cererea SC ILM CARPATI SRL nr.14.220/08.11.2016 si raportul de specialitate nr.16.618/08.12.2016;

Selectie candidati pentru Consiliul de administratie al Ocolului Silvic Izvorul Florii RA Avrig

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG,

în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin comisia de selecției  desemnata prinHOTARAREA NR.32/102/2016, anunta organizarea evaluarii/ selectiei prealabile a candidatilor pentru Consiliul de administratie al  Ocolului Silvic Izvorul Florii RA Avrig, astfel:

 1 reprezentant al Autorității Publice Tutelare

 • 3 persoane cu experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome

sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al padurilor, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat

 1. Cerințe pentru reprezentantul Autorității Publice Tutelare:
 2. a) experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Ocolului Silvic şi/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;
 3. b) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 4. c) cetăţenia română şi domiciliul în România;
 5. d) capacitate deplină de exercițiu;
 6. e) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 7. f) stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile;
 8. g) nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice.

 1. Cerințe pentru candidații cu experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale:
 2. a) experiență relevantă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau

societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al  Ocolului Silvic  inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;

 1. b) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; (minim studii

medii, absolvite cu diploma).

 1. c) cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. d) capacitate deplină de exercițiu;
 3. e) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 4. f) stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile
 5. g) nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice.

 1. h) nu fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din

cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

 1. Criterii de evaluare:
 • îndeplinirea condițiilor privind experiența profesională și de management;
 • nivelul de dezvoltare a abilitați manageriale;
 • motivația candidaților.
 1. Selecția constă în doua probe succesive:
 2. selecția dosarelor de înscriere, se vor depune la sediul Primariei Orasului Avrig, până cel târziu în data de 30.12.2016, ora 12.00.
 3. interviul de selecție care va avea loc în data de 10.01.2017, începând cu ora 11.00, la sediul Primariei Orasului Avrig, pentru candidații care au fost declarați admiși la

etapa de selecție a dosarelor de candidatură.

 1. Dosarul de înscriere va cuprinde:

(1) pentru reprezentantul Autorității Publice Tutelare:

 • cerere de înscriere la procesul de selecție;
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae în format Europass (în care se va preciza expres denumirea

consiliilor de administrație din care face parte candidatul);

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă educația și pregătirea

profesională;

 • copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință

care să ateste experiența de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al padurilor şi/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;

 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află

într-una din situațiile prevăzute la art. 6 și art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 326 din Codul

Penal privind falsul în declarații.

(2) pentru ceilalți candidați:

 • cerere de înscriere la procesul de selecție;
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae în format Europass (în care se va preciza expres denumirea

consiliilor de administrație din care face parte candidatul);

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă educația și pregătirea

profesională;

 • copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință

care să ateste experiența în administrarea/ managementul unor regii autonome sau

societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al padurilor, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;

 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află

într-una din situațiile prevăzute la art. 6 și art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 292 din Codul

Penal privind falsul în declarații;

 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor

prevăzute la art. 5, alin 2, lit. (c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, respectiv faptul că nu face parte din rândul funcționarilor

publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al

altor instituții publice.

Anunt ziar TRIBUNA

Anunt -TRIBUNA

Convocare Sedinta Ordinara de Consiliu Local 21 decembrie 2016

Convocare Sedinta Ordinara de Consiliu Local Avrig – 21 decembrie 2016

Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 21 Decembrie 2016, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2016.

 1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Popescu Viorel

 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al doamnei Mihu Silvia.

 1. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr. 693/13.12.2016.de rectificare a bugetului local pe anul 2016.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor situat in intravilan, in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite

 1. Proiect de hotarare majorarea capitalului social al S.C. ENEV – AVRIG S.R.L., prin aportul in numerar al orasului Avrig.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, modificata si completata prin Legea 276/ 2010, privind venitul minim garantat

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional.

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Chialda Vasile.

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Berea Bogdan.

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unor despagubiri domnului Meres Gheorghe – politist local in cadrul Serviciul Public Politie Locala al orasului Avrig .

 1. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.127/ 28.11.2011 privind aprobarea infiintării functiei de administrator public la nivelul orasului Avrig.

 1. Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism faza Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Amenajare iaz piscicol( exploatatie agricola – piscicultura, acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C. GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L.

 1. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare juridica in dosare avand ca obiect recuperarea prejudiciilor produse bugetului local al orasului Avrig, constatate in urma controlului efectuat de Camera de Conturi Sibiu

 1. Proiect de hotarare privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine pentru gestionarea cainilor fara stapan.

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017.

DIVERSE:

sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-luna noiembrie 2016;

informarea Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. –referitoare la construirea Parcului National Muntii Fagaras;

cererea SC ILM CARPATI SRL nr.14.220/08.11.2016 si raportul de specialitate nr.16.618/08.12.2016;

 

Emisă in Avrig la data de 15 Decembrie 2016.

 

Dispozitia 719-2016-convocare CL Avrig in sedinta ordinara -decembrie 2016

Dezbatere publica – impozite si taxe 2017, marti 13 dec, ora 13:00

Primaria Avrig supune spre dezbatere publica propunerile de impozite si taxe pentru anul 2017.
Avrigenii care au propuneri sau recomandari privind nivelul impozitelor pentru anul 2017 sunt rugati sa participe la dezbaterea publica care va avea loc in data de 13 decebrie 2016, ora 13 in sala de sedinte a Primariei Orasului Avrig.
Propuneri de impozite si taxe pentru anul 2017:

Ziua Națională a României la Avrig

Ziua Națională a României va fi sărbătorită la Avrig, joi 1 decembrie, după următorul program:

Program solemn (Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori) la monumentele eroilor ora 9:00 Biserica „Duminica Floriilor” Avrig, Catedrala Avrig, ora 9:30 localitatea Săcădate și ora 10:00 localitatea Bradu.

ora 11:00 “Un secol de istorie prin oameni, locuri, întâmplări vazut in fotografii” – Vernisaj de fotografie – Muzeul Avrig.
Peste 300 de fotografii care cuprind crâmpeie de locuri și de viață din Avrigul secolului trecut vor putea fi admirate in Muzeul Avrig.

ora 15:00 Întâmpinarea membrilor Familiei Regale a României – Gara Avrig
(Sosirea Trenului Regal la Avrig este programată pt. ora 15:23)
Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu vor sosi la Avrig cu Trenul Regal, unde vor poposi pentru aproximativ 25 de minute. Conform programului şi protocolului deosebit deja stabilit, întâmpinarea membrilor Familiei Regale a României va fi asigurată de primarul Avrigului, Adrian Dumitru David. După ce vor coborî din tren şi vor asista la momentul oficial al intonării Imnului de Stat al României şi Imnului Casei Regale, membrii delegaţiei vor saluta oficialităţile prezente şi mulţimea adunată în faţa Gării Avrig. Apoi va fi vizitată expoziţia prilejuită de aniversarea a 125 de ani de la inaugurarea tronsonului de cale ferată Făgăraş – Sibiu şi a Gării Avrig. Călătoria Trenului Regal de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României este deja o tradiţie, iar traseul simbolic străbătut este diferit de la un an la altul. Pentru călătoria din acest an, Trenul Regal va străbate traseul Sinaia – Sibiu. Avrigul este singura localitate din judeţ, în afara Sibiului unde Trenul Regal va poposi cu ocazia acestei călătorii aniversare.

Va asteptam cu drag!
Primaria Orasului Avrig

1-decembrie-la-avrig-4