1/2013

Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul local al orasului Avrig, intrunit in sedinta extraordinară la data de 10.01.2013.

 

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului si raportul nr.12/07.01.2013 intocmit de Serviciul impozite si taxe, prin care se propune stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2013.

 

Avand in vedere HCL nr.53/113/2012 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013 ;

 

In conformitate cu :

 

 • prevederile art.9 pct 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Stasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr 199/1997;

 

 • art.27 si 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

 

titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ultrioare;

 

H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 

H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate incepand cu anul fiscal 2013.

 

In temeiul art.36 alin (2) lit.b alin. (4) lit c, al art.45 alin. 2 lit c si al art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTĂRĂSTE:

 

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013 conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza :

 

a) Anexa 1.

 

Capitolul I – Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anul 2013

 

 • Cota prevazuta la art.253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabileste la 0,7 % (pentru calculul impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice)
 • Cota prevazuta la art.253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, este de 10 % in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta si de 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimi 5 ani anteriori anului fiscal de referinta

 

Capitolul II- impozit pe terenurile amplasate in intravilan- terenul cu constructii

 

 • impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
 • impozitul / taxa pe terenurile amplasate in extravilan

 

Capitolul III – impozitul pe mijloacele de transport – art. 263 (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 

 • impozitul pe autovehicule de transport marfa ca masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone art. 263 (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
 • remorci, semiremorci sau rulote, art. 263 (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
 • mijloace de transport pe apa, art. 263 (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

 

Capitolul IV- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

 

Capitolul V – Taxa de reclama si publicitate, cota prevazuta la art.270 alin (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabileste la 2 % din valoarea contractului de publicitate

 

Capitolul VI – Impozitul pe spectacole

 

Capitolul VII – Taxe extrajudiciare de timbru conform Legii nr 117/1999 cu modificarile ulterioare

 

Capitolul VIII – Alte taxe locale

 

Capitolul IX – Sanctiuni

 

b) Anexa nr.2 – cuprinzand zonarea terenurilor din extravilan pe tarlale

 

c) Anexa nr.3 – cuprinzand zonarea localitatilor

 

d) Anexa nr.4 – cuprinzand vehiculele lente

 

 

Art.2: Pentru plata cu anticipatie a impozitelor pe cladiri, teren si auto datorate pe intreg an de catre persoanele fizice se acorda bonificatia, prevazuta la art.255 alin(2) , art.260 alin(2) art.265 alin (2) din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza :

 

 • in cazul impozitului pe cladiri, la 5%

 

 • in cazul impozitului pe teren, la 5%

 

 • taxa auto 5%

 

Art.3: Se aprobă pentru persoane fizice si persoane juridice anularea creantelor fiscale aflate in sold la data de 31.12.2012 in suma de pana la 1 leu inclusiv pe fiecare fel de impozit sau taxa locala.

 

Art.4: Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărare.

 

Art.5: De la data intrării in vigoare a prezentei hotărari se revocă HCL 53/113/2012 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013.

 

Art.6: Prezenta hotărare se aplică incepand cu data de 01.01.2013 si va fi dusă la indeplinire de Primarul orasului Avrig prin Directia Economică- Birou Impozite si Taxe.

 

 

Adoptată in Avrig la data de 10 Ianuarie 2013.

 

PREDINTE DE SEDINTĂ DAVID ADRIAN DUMITRU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MIRCEA GRANCEA