Anunt Admitere 2020

Anunt Admitere 2020

  Anunt Admitere 2020 (data publicării: 11/06/2020 15:26 | descărcări: 257)

ANUNŢ

privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

 – sesiunea 2020 –

 

Secțiunea I – Generalități

Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2020 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

Pentru anul de învățământ 2020 – 2021,  locurile aprobate MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naționale sunt scoase la concurs pe instituții de învățământ/ facultăți, fiind repartizate pe programe de studii, conform Anexei.

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere (prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la sediul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov până la data de 16.06.2020.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

 

Secțiunea II – Condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, precum şi pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

 

Secțiunea III – Criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;
 3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

 

Secțiunea IV – Documente necesare pentru recrutare

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 1. completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2020;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia;
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. cazierul judiciar;
 11. 1 fotografie color 9×12 cm;
 12. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
 14. cazierul judiciar.

Copiile documentelor prevăzute mai sus se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

Candidaţii la concursurile de admitere pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare până la datele stabilite de unitățile care efectuează recrutarea.

 

Secțiunea V – Susținerea probelor eliminatorii și evaluarea psihologică

Probele eliminatorii se susțin la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7-15 iulie 2020, potrivit planificării Direcției Generale Management Resurse Umane a MAI care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea Carieră/instituții de învățământ/formare profesională.

În vederea susținerii probelor eliminatorii, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul unităților de recrutare, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

La proba de evaluarea performanței fizice, nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

 

Secțiunea VI – Dispoziții finale

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecț

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozițiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul instituțiilor de învățământ.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI care promovează probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ ale MApN prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

 

Anexă la anunț

NUMĂRUL DE LOCURI LA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ale MApN și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”care pregătesc personal pentru MAI,

în anul şcolar/ universitar 2020 – 2021

 

 1. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licență/ domeniul/ arma/  specialitatea militară Total locuri aprobate
1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – București – 8
Facultatea de Comandă şi

Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Logistică 8
2. Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu – 12
Facultatea de Management Militar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul organizației Auto 2
Inginerie și management Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare – Comunicații și informatică 2
Facultatea de Științe Economice și Administrative Ştiinţe administrative Administrație publică Logistică 3
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Finanțe-contabilitate 3
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management economico-financiar Intendență 2
3. Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” – 48
Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Echipamente și sisteme electronice militare 6
Comunicații pentru apărare și securitate 5
Echipamente și sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație 2
Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională 7
Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică Inginerie civilă Construcții și fortificații 5
Inginerie geodezică Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice 3
Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare 2
Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului 2
Muniții, rachete, explozivi și pulberi 1
Materiale energetice și apărare CBRN 7
Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare Inginerie aerospațială Aeronave și motoare de aviație 5
Ingineria autovehiculelor Echipamente şi sisteme de comandă și control pentru autovehicule 3
4. Institutul Medico-Militar – 2
Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină- Medicină generală- București 2
5. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Brașov – 10
Facultatea de

Management Aeronautic

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management în aviație Aviație piloți 5
Meteorologie 2
Managementul traficului aerian Aviație nenaviganți 2
Facultatea de

Sisteme de Securitate Aeriană

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană Radiolocație 1
6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța – 21
Facultatea de Inginerie Marină Inginerie marină şi navigaţie Navigație, hidrografie și echipamente navale 11
Electromecanică navală 8
Inginerieelectrică Electromecanică 2
7. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – București – 35
Facultatea de Informații Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Psihologie-informaţii 23
Facultatea de Studii de Intelligence Studii de securitate şi informaţii 12
Total număr de locuri – învăţământ universitar – licență 136

 

 1. Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ/ specialitatea/ specializarea Locuri aprobate
1.         Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Pitești – 17+2
Armament și instalații de lansare 3
Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare 3
Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară – CBRN 3
Intendență/ bucătar 2
Auto 3
Construcții 3
Apărare CBRNsubofiteri 2
2.         Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 9
Tehnică de comunicaţii 1
Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică 2
Operare şi mentenanţă echipamente informatice 2
Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică 2
Operare şi mentenanţă echipamente de comunicații 2
3.       Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” – Boboc – 16  
Aviație – maistru  mecanic Aeronave și motoare de aviație 5
Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare 1
Aviație – maistru electronist Electromecanică și automatizare de bord de aviație 5
Radioelectronică de bord de aviație 2
Radiolocație maistru electronist Radiolocație 3
  4. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanța –18  
Artilerie navală şi antiaeriană 1
Timonier și tehnică de navigație navală 3
Comunicații navale și observare semnalizare 3
Radiolocație navală 3
Motoare și mașini navale 4
Motoare și instalații electrice navale 4
Total 62

 

 

 

 

Obs.: candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, precum și candidații la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, specializarea aeronave și motoare de aviație, se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Național de MedicinăAeronautică și Spațială General doctor aviator Victor Anastasiu București”

 

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut