Anunț ședință extraordinară în data de 09.01.2020

Anunț ședință extraordinară în data de 09.01.2020

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1

din 06.01.2020

privind convocarea de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului local al orașului Avrig în data de 09 Ianuarie 2020

            Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art. 134, alin. (4), alin. (2), și alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. b), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  09 Ianuarie 2020, ora 15:30, la   sediul Primăriei orașului  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c), art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

PRIMAR

DAVID  ADRIAN  DUMITRU

Vizat de legalitate

Secretar General al orașului Avrig GRANCEA MIRCEA

 

 

Anexa nr. 1 cuprinzând proiectul ordinii de zi poate fi consultată accesând link-ul https://primaria-avrig.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/proiecte-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut