Anunt selectie membrii Consiliul de Administrație al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

Anunt selectie membrii Consiliul de Administrație al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORASULUI  AVRIG, în calitate de de Autoritate Publica Tutelara, prin comisia de selecție desemnata prin Hotărârea Consiliului local nr. 70/2017, anunță începerea procesului de selecție prealabila pentru 5 membrii, persoane fizice sau juridice, cu experiența în imbunatatirea performantei societății sau regiei autonome pe care le-au administrat sau condus, pentru Consiliului de Administrație ai S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A. astfel:

 1. cel puţin doi dintre membri consiliului de administratie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel puţin 5 ani;
 2. cel puţin unul dintre membri consiliului de administratie trebuie să aibă studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, in domeniu stiintelor ingineresti si experienta in domeniu de minim 5 ani ;
 3. nu poate fi mai mult de un membru din rândul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau institutii publice;
 4. 4. majoritatea membrilor consiliului de administratie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138ˆ² din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conditiile generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membri Consiliului de administraţie sunt următoarele:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu o valabilitate de 30 de zile;
 • să nu fi fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecatorească pentru săvarșirea unei infracțiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de servicu, infracțiuni contra infăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru  infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracțiuni prevazute de Legea 85/2014 privind procedurile săvarșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcție;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă;
 • experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat, condus sau au avut funcţii de conducere;
 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 5 ani.

Candidaţii selectaţi conform condiţiilor minime de mai sus, vor fi evaluaţi în baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în aşa fel încât să existe o experienţă în domeniile care oglindesc activitatea companiei şi anticipează provocările companiei în anii următori.

 

Dosarul de candidatura va cuprinde în mod obligatiriu urmatoarele documente:

 • Cerere de inscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
 • CV în format Europass ;
 • Cazier judiciar;
 • Copie act identitate;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • Copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiei privind experiența în imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • Copia carnetului de muncă sau după caz, adeverintele care atesta vechimea în specialitatea studiilor;
 • Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • Declarație pe proprie raspundere conform modelului prevăzut în procedura de selecție;
 • Declarație de intenție intocmita în baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a  informatiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidatii își prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea societatii;
 • Copiile actelor prevazute vor fi prezentate și în original, în vederea verificarii conformitatii cu acestea, de către secretarul comisiei;

Dosarul de candidatura se depune la registratura Primariei orașului Avrig pana în data de 29 aprilie 2017, ora 12.

Etapele de desfășurare a selectiei:

 Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, constand în urmatoarele etape:

 1. Selecția dosarelor – termen de 2-3 mai 2017;
 2. Interviul de selecție se va susține în data de 4 mai 2017, începând cu ora 11, la sediul Primariei orașului Avrig, pentru candidatii care au fost declarati admiși la etapa de selecție a dosarelor de candidatura, în baza unei programari prealabile ce va fi publicata pe site.
 3. Rezultatele finale se afiseaza pe pagina de internet a Primariei orașului Avrig.

Persoana de contact: Vintila Elena – inspector resurse umane, tel 0269523101 int.25.

  Anexa 1 - scrisoarea de asteptari OUG 109-2011 - SC GOA SA (data publicării: 31/03/2017 09:30 | descărcări: 396)

  Anexa 2 - declaratie proprie raspundere (data publicării: 31/03/2017 09:31 | descărcări: 339)

  Calendar selectie (data publicării: 04/04/2017 10:18 | descărcări: 362)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut