Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: plcsb

ANUNȚ – Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp

ANUNȚ

 

Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;  

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Închirierea  unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 109866  Avrig,  situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.,  închiriere conform HCL nr. 36/2021, și OUG nr. 57/2019.

  

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu, 

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 10.08.2021, ora 10.00.

 

 1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 16.08.2021, ora 12.00, 

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu, 

 

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.  

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  17.08.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu,   România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

Anunt important – asistenta sociala

Pe perioada starii de urgenta pentru a preveni raspandirea infectiei cu COVID- 19 cererile si actele doveditoare se vor depune prin posta electronica la adresa de e-maill spasavrig@yahoo.com pentru urmatoarele beneficii de asistenta sociala: alocatie de stat, indemnizatie pentru crestere copil, stimulentul de insertie, ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei si alte beneficii de asistenta sociala.

Formularele de cerere si actele necesare se gasesc pe site-ul Primariei Orasului Avrig „Primaria Avrig – Departamente si Servicii – Asistenta Sociala”, intre 05 si 25 ale fiecarei luni.

Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la numarul de telefon: 0269/523101 int. 113, 0757058666

Pentru persoanele cu dizabilitati sau persoane care au in grija astfel de persoane (asistenti personali),

 Sunt considerate URGENȚE: 

o anunț deces persoana cu handicap grav beneficiară de indemnizație/asistent personal; 

o solicitare indemnizatie restantă; 

o cereri solicitare anchetă socială rovinietă; 

o cerere însoțită de actele necesare solicitare indemnizație/asistent personal; 

 Solicitări care vor fi amânate: 

o cererile pentru efectuare anchetă socială evaluare încadrare în grad de handicap (CAZ NOU) copii și adulți; 

Asistenții personali pot transmite pe adresa de e-mail, cererea prin care anunță decesul persoanei cu handicap grav/schimbarea domiciliului în altă localitate/alte modificări care intervin în perioada în care este decretată stare de urgență.

 

Pentru persoanele care solicită alocații,

Sunt considerate URGENȚE: 

o dosare indemnizatie crestere copil; 

o dosare stimulent de insertie; 

o cereri privind suspendarea platii indemnizatiei/stimulentului pentru crestere copil; 

o cerere acordare supliment ICC 1250 lei.

  Solicitări care vor fi amânate:

  o dosare alocatie de stat pentru copii (1 an de la data nasterii copilului); 

o dosare alocatie pentru sustinerea familiei; 

o dosare stimulent educational; 

o cerere solicitare ancheta sociala privind acordarea alocatiei de stat pentru copii; 

o cereri modificari cuantum ASF; 

o cerere prelungire alocatie de stat majorata pt. copiii cu handicap; 

o orice alte cereri privind diverse solicitari.

 

 Pentru persoanele beneficiare de Venit Minim Garantat, cererile se pot descarca de pe site-ul primariei, iar cererile 

insotite de documentele justificative (scanate), se pot transmite pe adresa de e-mail: spasavrig@yahoo.com

 

Persoanele care doresc informații sau sesizează cazuri privind drepturile copilului o pot face prin e-mail la adresa

 spasavrig@yahoo.com. Intrevențiile se vor face doar in cazuri extreme (copii în stradă, bătuți, abuzați, violență în familie), pentru alte cazuri se realizează consiliere la numerele de telefon, mentionate mai sus. 

 

Persoanele interesate de Centrul de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoanele varstnice Avrig, pot descarca si completa cererea tip disponibilă pe site-ul Primăriei Avrig. La aceasta vor fi anexate următoarele documete: copie CI sau BI persoană vârstnică si copie cupon de pensie. 

Cererea cu documentele anexate se depune la adresa de mail: spasavrig@yahoo.com, sau la nr. de fax: 0269/524401 

 

 Sunt considerate URGENȚE: 

o solicitări de îngrijire la domiciliu, efectuare cumpărături, medicamente, pentru persoanele vârstnice singure de pe raza UAT Avrig (în limita posibilităților). 

o solicitări asigurare alimente pentru persoane aflate în izolare la domiciliu, solicitări identificare contacți persoane venite din zone de risc (asistență medicală comunitară). 

 

 Solicitări care vor fi amânate: 

o solicitări anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în unități private; 

o solicitări grile medico-sociale de internare în unități de asistență medico-sociale; 

 

Anunt membru in Consiliu de Administratie Izvorul Florii

A N U N Ţ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Avrig, prin Consiliul Local al Oraşului Avrig în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al Regiei Publice Locale IZVORUL FLORII R.A., a demarat procedura de selecţie a unui membru – reprezentant al autoritatii publice tutelare, in cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale IZVORUL FLORII R.A., în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Criterii de selecție

 

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă următoarele competențe:

 1. Cunoștințe privind specificul și complexitatea activității R.A.;
 2. Capacitate de a reprezenta interesele autorității în concordanță cu principiile bunei guvernări a R.A ;
 3. Capacitate de planificare strategică pe termen scurt și mediu; 

3.1. Stabilirea obiectivelor și modalitatea de realizare a acestora;

3.2. Capacitatea de analiză și interpretare a datelor/informațiilor utilizate;

3.3. Identificarea modalităților de acțiune și a instrumentelor manageriale adecvate;

3.4. Gândire strategică; 

3.5. Capacitatea de a fundamenta alocarea și utilizarea resurselor. 

 1. Criterii de evaluare personală a candidatului 

4.1. Experiența profesională; 

4.2. Comunicare și mod de prezentare; 

4.3. Capacitate de a gestiona situațiile dificile sau complexe; 

4.4. Flexibilitate.

 

Conditii generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrul reprezentant al autoritatii publice tutelare:

 

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
 2. vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;  
 3. experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau administrare de societăți  ori regii autonome;
 4. cunoașterea limbii române (scris și vorbit); 
 5. capacitatea deplină de exercițiu; 
 6. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale; 
 7. stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 8. să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru care candidează, să nu fi săvârşit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară (Declarație pe propria răspundere).

 

Procesul de recrutare și selecție

 1. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și actorii/părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:
Etapă Termen Responsabil Documentul rezultat
1 Publicarea anunţului de selecţie 30.01.2020 Autoritatea Publică Tutelară Anunț de selecție
2 Depunerea candidaturilor 30.01.2020-28.02.2020,ora 13,00 Candidati  Dosar de candidatură
3 Evaluarea candidaturilor si constituirea listei lungi:

 • – evaluarea candidatilor in raport cu minimul de criterii
 • – solicitarea de clarificari privitoare la candidatura
 • – informare in scris a candidatilor respinsi si alcatuirea listei lungi 
02.03.2020

Comisia de selectie

Lista lungă a candidaturilor eligibile
4 Crearea si anuntarea listei scurte:

 • Cereri clarificari suplimentare

– recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

– definitivarea listei scurte si comunicarea selectiei candidatilor din lista scurta 

03.03.2020 Comisia de selectie Lista scurta
5 Depunere declarație de intenție  In termen de 15 zile de la comunicarea listei scrute

04.03 – 19.03.2020

Candidații din lista scurtă Declarație de intenție conform Scrisorii de așteptare
6 Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat 20.03.2020 Comisia de selecție  Completare în matricea profilului de candidat 

Formular de analiză a declarației de intenție 

7 Selecție finală pe bază de interviu  20.03.2020 Comisia de selecție  Plan de interviu
8 Întocmirea Raportului pentru numirile finale 23.03.2020 Comisia de selecție  Raport ( plus clasificare si motivare )
9 Transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară pentru a fi aprobat prin Hotărâre  23.03.2020  Comisia de selectie Hotărâre

 

Candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior instiintati sa depuna o declaratie de intentie realizata conform scrisorii de asteptari.

 

 1. Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape:

– Etapa I – evaluarea prealabila a dosarelor de candidatura care alcatuiesc lista lunga;

– Etapa II – evaluarea finala a candidatilor selectati in lista scurta

 

 1. Documente necesare pentru depunerea candidaturii :

Dosarul de participare va contine in mod obligatoriu :

 1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);
 2. Copie de pe actul de identitate;
 3. Copii de pe documentele care atestă educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat si alte cursuri de specializare/perfectionare);
 4. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale, inclusiv din domeniul privat.(carnet de munca, adeverinta, dupa caz)
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverinţă medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;
 8. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1 (pentru administratorul din partea autoritatii publice tutelare)
 9. Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2

       10.Declaratie de consintamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3

 

 1. Criterii de evaluare/selectie finala a candidatilor:
 1. Dosarul de candidatura
 2. Matricea profilului de candidat
 3. Declaratia de intentie a candidatului/interviu 

    Formularele de declaratii se gasesc pe pagina de internet a Primariei orașului Avrig, www.primaria-avrig.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă

 1. Depunerea candidaturii

Candidaturile si documentele vor fi depunse pana cel tarziu in data de 28.02.2020, ora 13,00 pe suport de hartie, in plic inchis, pe care se va mentiona „Procedura de Recrutare pentru postul de membru neexecutiv/din partea autoritatii publice tutelare in Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Izvorul Florii RA/ Nume si Prenume, domiciliu candidat, la serviciul Resurse umane din cadrul Primariei or. Avrig (Str Gh. Lazar, nr. 10).

Plicurile ajunse dupa data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor si care se regasesc in lista scurta, vor fi informati sa isi depuna in scris Declaratia de intentie in termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte si vor fi evaluati in cadrul interviului.

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

 Planul de selectie contine si urmatoarele documente :

 1. Profilul consiliului de Administratie + Matricea
 2. Profilul candidatului
 3. Proiect anunt 
 4. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1
 5.  Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2
 6.  Declaratie de consintamant prin candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3
 7. Plan de interviu

 

 Metode de comunicare

Pentru relatii suplimentare, candidatii se vor putea adresa Comisiei de selectie, la numarul de telefon : 0269/523101, e-mail : elena.vintila@primaria-avrig.ro, sau in scris, la Registratura primariei orașului Avrig, str Gh. Lazar, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu.

Persoana de contact : Elena Vintila – Secretar al Comisiei de Selectie

  Anexe___Formular nr.1 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 226)

  Anexe___Formular nr.2 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 198)

  Anexe___Formular nr.3 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 205)

 

BUGETUL LOCAL 2020 , ANEXE INVESTITII SI RAPORT BUGET

  BUGET LOCAL 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 509)

  BUGET VENITURI PROPRII 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 296)

  INVESTITII 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 561)

  PROIECTE FEN BUGET LOCAL 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 432)

  Raport buget 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 497)

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

  Anunt colectiv (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 364)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close