Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: plcsb

Festivalul Concurs al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară  „Florile Oltului” Ediția 48 13-14 Iulie 2019

Regulament/Condiţii de participare:
Festivalul  pentru tineri cu vârsta peste 14 ani până la 45.

*Concurenţii vor interpreta atât la preselecţie cât şi în concurs, o doină sau o baladă fără acompaniament muzical şi un cântec cu acompaniament muzical, specific zonei pe care o reprezintă. Acompaniamentul concurenţilor se va realiza cu negative muzicale pe disc audio sau pe alt support (stick).


*Înscrierea la concurs se va face până la data de 11 Iulie 2019 pe baza:

Fişa de înscriere însoţită de o copie după cartea de identitate.

 

Fişa de înscriere, copia cărţii de identitate  pot fi expediate prin poştă pe adresa:

Strada Gheorghe Lazar, nr 10, Oras Avrig, Judet Sibiu sau prin e-mail catre: bibavrig@yahoo.com.


Juriul va fi compus din personalităţi ale genului, specialişti în domeniul etnomuzicologiei, etnografiei şi folclorului muzical şi literar românesc.
Transportul va fi suportat de către concurenţi sau de instituţiile pe care le reprezintă.

 

 

Se vor acorda următoarele premii:

– Trofeul „Florile Oltului”   1.000 ron ( Premiul I )
– Premiul II  800 ron
-Premiul III 500  ron
-Premiul de popularitate 200 ron

Gala Laureaţilor se vor desfăşura în data de 14 Iulie 2019.

 

  FISA DE PARTICIPARE concurs (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 234)

 

Dezbatere publica privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții in domeniul ordinii publice și gospodăririi orașului Avrig jud.Sibiu

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții in domeniul  ordinii publice și gospodăririi orașului Avrig jud.Sibiu.

     Inițiator-primarul orașului  

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, până la data de 24.05.2019, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității insoțit de raportul de specialitate.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-Regulament stabilire si sanctionare fapte care constituie contraventii oras Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 224)

  Raport pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza uat Avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 208)

  REGULAMENT gospodarire avrig (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 231)

 

Proiectul de buget pentru anul 2019

Primăria Orașului Avrig, cu sediul pe Str. Gheorghe Lazăr nr. 10 Avrig   INFORMEAZĂ ȘI SUPUNE SPRE CONSULTARE PUBLICULUI INTERESAT, proiectul de buget pentru anul 2019.

  RAPORT BUGET LOCAL 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 352)

  LISTA DE INVESTITII BUGET VENITURI PROPRII 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 242)

  LISTA DE INVESTITII BUGET LOCAL 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 217)

  BUGET VENITURI PROPRII 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 213)

  BUGET LOCAL 2019 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 248)

 

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară 08.01.2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 2 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară  la data de 08.01 2019, ora 16,00 in sala de sedinte a  Primariei  Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 

  • Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenti, a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018.

 

    Initiator:Primarul orasului Avrig

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

                   Emisă in Avrig la data de 3.01.2019

                         

                    

                        PRIMAR                                        AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                SECRETAR

                                                                                      MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect de hotarare (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 231)

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară luna Decembrie

D I S P O Z I Ţ I A   nr.621 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 17 DECEMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion Avrig, cu următoarea,

O R D I N E  DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

2. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Noiembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Avrig si al  Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanei.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru  munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional, in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

6. Proiect de hotarare privind aprobarea dotării Centrului de Permanență Avrig cu un  detector de vene .

Initiatori:consilierii locali- Raport  comisia 1, 2,3

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației tehnice — faza D.A.L.I.   și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Reabilitare și modernizare imobil – construcții, proprietatea orașului Avrig – str. Gheorghe Lazăr nr. 31” – Corp A.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

8. Proiect de hotarare privind propunerea de  schimbare a destinatiei unui imobil apartinand domeniului public al orasului Avrig si in administrarea  Liceului Tehnologic Marsa  

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 104087  Avrig, CF vechi 1346 Bradu, nr.top.2870/1/16 situat in intravilanul localitatii Bradu

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

10. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 108326  Avrig, CF vechi 95 Bradu, nr.top.3637/2 situat in intravilanul localitatii Bradu.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

11. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Ianuarie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

  • Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de foc, pana la data de 30.11.2018;
  • Adresa nr 4308538/12.11.2018 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Capitan Dumitru Croitoru”al jud.Sibiu;
  • Adresa ADI Asociatia de apa Sibiu cu privire la ajutoare lunare pentru bransare/racordare la sistemul de alimentare cu apa si de canalizare;

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.     

 

Emisă in Avrig la data de 11 Decembrie   2018.

 

 

                         PRIMAR                                                                                    AVIZAT

           DAVID ADRIAN DUMITRU                                                               SECRETAR

                                                                                                               MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect de hotarare rectificare buget local DEC 2018 (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:43 pm | descarcari: 217)

  Proiect hot- dotare Centru Pernanenta Avrig cu detector vene (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:45 pm | descarcari: 201)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Ianuarie 2019 (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:51 pm | descarcari: 233)

  Proiect hot-aprobare DALI si indicatori investitie Reabilitare si Modernizare imobil Gh Lazar nr.31 (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:51 pm | descarcari: 229)

  Proiect hot-aprobare lucrari publice 2019 cu beneficiari de VMG (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:51 pm | descarcari: 239)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat 797 mp teren Bradu CF 108326 CF vechi 95 Bradu (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:51 pm | descarcari: 232)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat al orasului 719 mp teren Brdau CF 104087 Avrig CF vechi 1346 Bradu (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:52 pm | descarcari: 248)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Noiembrie 2018 (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:52 pm | descarcari: 214)

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat Primar si SPCLEP (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:52 pm | descarcari: 228)

  Proiect hot-plan lucrari 2019 cu persoane condamnate -munca in folosul comunitatii (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:52 pm | descarcari: 264)

  Proiect hot-schimbare destinatii spatii din Liceul Tehnologic Marsa (data publicarii: decembrie 12, 2018 7:53 pm | descarcari: 273)

Convocare Consiliu Local în ședința ordinară luna Noiembrie

D I S P O Z I Ţ I A nr.594 / 2018
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N :

Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 28 NOIEMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion Avrig, cu următoarea,

O R D I N E DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2019
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
3. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Octombrie 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2, 3
4. Proiect de hotarare privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Racota Gheorghe, domiciliat in Avrig, str.Avram Iancu, nr.6.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
6. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vânzare a pomilor de Crăciun in anul 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unei locuințe construite din fondurile Statului către titularul contractului de inchiriere nr.32/19.05.2014.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
8. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 103615 Avrig, CF vechi 187 Bradu, nr.top.69 situat in intravilanul localitatii Bradu
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 103614 Avrig, CF vechi 803 Bradu, nr.top.68 situat in intravilanul localitatii Bradu
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2
10. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu”.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3
11. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2,3
12. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2018.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3

DIVERSE:

– adresa domnului Stoica Gheorghe Daniel cu privire la reglementarea situatiei actuale a terenului inscris in CF 107961;
– Decizia nr.1.3/29.10.2018 a Curtii de Conturi Sibiu de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.1.2/12.012018 la SC GOA SA Avrig;
– adresa nr.26.403/12.11.2018 a INVESTROMANIA cu privire la implementare unui proiect de investitie pe o suprafata de 50 ha teren;
– scrisoarea de intentie nr.25.402/30.10.2018 a domnului Stroila Gabriel, privind cumpararea unei suprafete de teren situate in fosta cazarma militara din Marsa;
– adresa nr.26.891/15.11.2018 a Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu – Serviciul ordine publica;
– cererea nr.24.845/22.10.2018 a SC Trans Aral SRL privind cumpararea unui teren in suprafat de 3200 mp in localitatea Marsa;
Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

Emisă in Avrig la data de 22 Noiembrie 2018.

PRIMAR

DAVID ADRIAN DUMITRU

 

AVIZAT

SECRETAR MIRCEA GRANCEA

  Anexa 1 tablou valori impozabile taxe si impozite anul 2019 (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:10 am | descarcari: 273)

  Anexa 2 - taxe si impozite Zonarea terenurilor extravilane (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:10 am | descarcari: 197)

  Anexa 3 impozite si taxe -zonarea localitatilor (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:11 am | descarcari: 237)

  Anexa 4 impozite si taxe 2019-vehicule lente (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:11 am | descarcari: 269)

  Proiect de hotarare rectificare buget local NOV 2018 (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:11 am | descarcari: 242)

  Proiect hot-acordare cadouri pentru elevi sarbatori iarna 2018 - Copy (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:12 am | descarcari: 229)

  Proiect hot-ajutor de urgenta pt Racota Gheorghe (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:12 am | descarcari: 249)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Decembrie 2018 (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:12 am | descarcari: 199)

  Proiect hot-aprobare pret vanzare pomi Craciun 2018 comercializati de Ocol Izvorul Florii (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:13 am | descarcari: 234)

  Proiect hot-aprobare taxe si impozite locale 2019 (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:13 am | descarcari: 204)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren Bradu CF 103615 (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:13 am | descarcari: 216)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren intravilan Bradu CF 103614 CF vechi 803 (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:13 am | descarcari: 316)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Octombrie 2018 (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:14 am | descarcari: 255)

  Proiect hot-manadatare primar pt semnare act aditional 2 ADI ECO SIBIU concesiune activitate salubrizare (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:14 am | descarcari: 226)

  Proiect hot-mandatare primar in ADI ECO SIBIU sa voteze aprobarea noului Regulament de salubrizare jud Sibiu (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:14 am | descarcari: 261)

  Proiect hot-vanzare locuinta catre titular contract Cabuz Vasile (data publicarii: noiembrie 26, 2018 11:14 am | descarcari: 330)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close