Sedinta ordinara Consiliu Local Avrig 22 martie 2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 217 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de  22  Martie  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig, pentru anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Enev Avrig S.R.L. pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazar ” Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare platformă în zona blocurilor 24-26”  

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare parcare, zona blocurilor 31-37, orașul Avrig”  

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum vechi  în localitatea Bradu, oraș Avrig, județul Sibiu”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind continuarea contractului de închiriere nr. 32/19.05.2014 în beneficiul domnului Căbuz Vasile jr.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei  juridice a imobilului din localitatea Mirsa str.Corneliu Coposu nr.10 teren cu bloc T7 inscris in CF 11387 Avrig nr.top 22777/7 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru  renovarea    imobilului situat in orașul  Avrig str.Horea nr.8 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru bunurile publice concesionate catre SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr.5391/06.03.2017, formulata de domnul Stoica Ilie impotriva Hotararilor Consiliului Local Avrig nr.59/129/2016, 60/130/2016 si 61/131/2016

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Aprilie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

informarea sefului Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig cu privire la starea drumurilor din localitatea Bradu precum si starea drumurilor forestiere;

adresa Fundatiei Samuel von Brukenthal nr.324/08.03.2017ș

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 

Emisă in Avrig la data de 16  Martie   2017.

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                              SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

Dispozitie-convocare Consiliu Local in sedinta ordinara - Februarie 2017

Proiect hot.-respingerea plangerii prealabile formulata de Stoica Ilie impotriva HCL

Proiect hot-acord favorabil pt renovare sediu OS Izvorul Florii Avrig

Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Aprilie 2017

Proiect hot-actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ

Proiect hot-aprobare buget local 2017
Proiect hot-aprobare buget venituri si cheltuieli SC Enev Avrig SRL
Proiect hot-aprobare tip suport alimentar -Liceu Ghe Lazar Avrig

Proiect hot-continuare contract inchiriere apartament in beneficiul Cabuz jr
Proiect hot-decontare naveta cadre didactice-februarie 2017
Proiect hot-intocmire doc - Amenajare platforma bl 24-26

Proiect hot-intocmire documentatie- Modernizare parcare bloc 31-37 Avrig
Proiect hot-intocmire documentatie obiectiv Reabilitare drum vechi Bradu
Proiect hot-privind stabilirea redeventei pentru bunurile publice concesionate catrre SC GOA SA
Proiect hot-reglementare situatie juridica imobil Mirsa str Corneliu Coposu nr.10

 

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 – Avrig

În atenția

Cetățenilor Orașului Avrig si a tuturor celor interesați ,

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 urmăreşte ca în peste 80% din instituţiile publice să fie luate măsuri preventive, să fie reduse cu cel puţin 50% cazurile de fraudă în achiziţii publice, dar şi oportunităţile la corupţia din sectorul privat.

O condiție importantă a bunei guvernări și a consolidării capacității administrative umane, o constituie construirea climatului de încredere şi de respect reciproc dintre cetăţeni şi personalul din administrația publică.

Prin DISPOZITIA NR.137/2017 privind adoptarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție s-a constituit grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 la nivelul Orașului Avrig , grup compus din :

 • Berghea Ramona Dorina – Viceprimar – Coordonator pentru SNA
 • Petrar Mirela Ileana  – Inspector   – Persoană de contact expert pentru SNA
 • Udrescu Victorița – Inspector –  Consilier de etică
 • Moldor Maria Mirela  – Referent   –  Persoană responsabilă cu implementarea legii accesului 

                                                                   la informaţii și transparenţă decizională

In vederea îndeplinirii sarcinilor  stabilite prin dispoziţia mai sus menţionată, respectiv:

 • Identificarea vulnerabilităţilor și activităţilor /funcţiunilor cu risc de corupţie
 • Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluţiile acestor probleme
 • Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităţilor la corupție și a măsurilor de remediere a acestora
 • Elaborarea și transmiterea planului de integritate,

Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei nationale anticorupţie pe perioada 2016-2020 constituit la nivelul Orașului Avrig ,  pune la dispoziţia celor interesați următoarea adresă de contact :

                                               anticoruptie@primaria-avrig.ro

Se pot primi pe adresa mai sus menționată sesizări ale actelor de corupție precum și propuneri de masuri pentru  preîntâmpinarea  unor astfel de acte.

De asemenea prin intermediul acestei comisii se vor face anunțuri privind dezbaterile ce vor avea loc pe aceasta tema.

Transparența, eficacitatea şi eficiența, responsabilitatea şi operativitatea în asigurarea serviciilor publice, ca principii ale bunei guvernări, pot deveni obiective tangibile inclusiv în măsura în care personalul din administrația publică, în primul rând corpul funcționarilor publici, este unul profesionist, performant şi care practică standarde etice şi de integritate apte să consolideze climatul de încredere şi de respect reciproc dintre cetăţeni şi aceștia.


           Viceprimar – Coordonator pentru SNA,   Berghea Ramona Dorina

 

articol pdf

Bugetul Avrigului pentru 2017, în dezbatere publică

Primăria Orașului Avrig anunță organizarea dezbaterii publice „Proiectul de buget pe anul 2017”, marți, 14.03.2017 de la orele 16:00, sala ”Pavilion” a orașului Avrig.

Cetățenii sunt invitați să își exprime părerea cu privire la acest proiect.

Toate recomandările formulate în cadrul dezbaterii vor fi înaintate Consiliului Local al orașului Avrig.

Proiectul de hotărâre poate fi studiat aici pe site cat și la Centrul de Informare Cetățeni în holul Primăriei Orașului Avrig.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de 0269 523 101.

BUGET LOCAL 2017 - PROIECT
BUGET VENITURI PROPRII 2017 PROIECT
LISTA DE INVESTITII 2017 INVATAMANT PROIECT
LISTA DE INVESTITII 2017 PROIECT
Raport aprobare buget 2017

 Cetățenii sunt invitați să își exprime părerea cu privire la acest proiect.

Toate recomandările formulate în cadrul dezbaterii vor fi înaintate Consiliului Local al orașului Avrig.

Proiectul de hotărâre poate fi studiat aici pe site cat și la Centrul de Informare Cetățeni în holul Primăriei Orașului Avrig.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de 0269 523 101.

 

Primar

David Adrian Dumitru

 

Sedinţa ordinară la data de 28 Februarie 2017

Sedinţa ordinară la data de 28 Februarie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig pe anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig, pentru anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
4.Proiect de hotarare privind aprobarea procentului masei lemnoase destinat comercializarii in anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
5.Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru anul 2017 ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
6.Proiect de hotarrae privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
7.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii ai S.C. GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG S.A.
Initiator: Primarul orasului
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig
Initiator: Primarul orasului
9.Proiect de hotarare privind mentinerea redeventei pentru spatiul concesionat de catre Cabinet Medical Individual dr.Crisan Mihaela
Initiator: Primarul orasului
10.Proiect de hotarare privind acordul prealabil al Consiliului Local al orasului Avrig pentru desfasurarea activitatii Cabinetului Medical Ana Nicoleta SRL, in spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere nr.4/01.10.2005 incheiat intre Liceul Tehnologic Mirsa si Cabinete Medicale Grupate Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
11.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Avrig, aferente anului 2017.
Initiator: Primarul orasului
12.Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant – Liceul Tehnologic Mirsa – Avrig jud.Sibiu, aferente lunii ianuarie 2017.
Initiator: Primarul orasului
13.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4.
Initiator: Primarul orasului
14.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare, a imobilului teren, inscris in CF nr.106842 Avrig nr.cadastral 106842.
Initiator: Primarul orasului
15.Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al orașului Avrig a imobilului teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Initiator: Primarul orasului
16.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat la parterul Casei de Cultura Avrig catre Asociatia Culturala Purtata Avrigului.
Initiator: Primarul orasului
17.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism.
Initiator: Primarul orasului
18.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri legate de calitatea apei in fantani si sipote aflate pe raza orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului
19.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
Initiator: Primarul orasului
20.Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol cadru de parteneriat intre Asociatia Nevazatorilor din Romania – Filiala Judeteana Sibiu si orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului
21. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.106/176/2016 privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoariale vecine, pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Initiator: Primarul orasului
22. Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei crese in orasul Avrig, in curtea Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII.
Initiator: Viceprimarul orasului
23.Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.28/100/2019 privind finantarea din bugetul local al orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL, pentru investitia Rabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa”, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Initiator: Primarul orasului
25. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Avrig la Programul National de Dezvoltare Locala – subprogramul “Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor” in vederea finantarii obiectivului de investitii “Modernizare strada Gheorghe Lazar din orasul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
26.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Gheorghe Lazar in orasul Avrig “, actualizati la cota de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
27. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Iazului, oras Avrig”, actualizati la cota TVA de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
28. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2017.
Initiator: Primarul orasului

DIVERSE:
– oferta de vanzare teren in loc. Sacadate a domnlui Burnete Andrei Ilie;
– adresa consilierilor locali PMP Avrig cu privire la realizarea PUZ ului pentru zona Dutina Avrig;
– adresa SC GOA SA referitoare la achizitionare gunoiera compactoare;
-solicitarea cetatenilor orasului Avrig cu privire la alinierea stradala a imobilelor din zona Dutina;

Anunț important taxa de salubrizare

ANUNȚ IMPORTANT

În baza HCL 95/165/2016 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2017, taxa de speciala de salubrizare pentru locuitorii orașului Avrig și satelor apartinatoare este de 8 lei/persoana/luna.

Potrivit Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in Judetul Sibiu, beneficiarii serviciului au obligatia depunerii  Declaratiei de impunere, data pe proprie raspundere. Declaratie de impunere cuprinde numarul de persoane precum si datele membrilor de familie/locatarilor care locuiesc la adresa mentionata, inclusiv cele ale persoanei care completeaza declaratia.

In cazul nedepunerii declaratiei pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare, obligatia de plata se va stabili din oficiu in baza informatiilor existente in Registrul national de evidenta a populatiei, registrul agricol.

Declaratiile de impunere / declaratiile rectificative depuse dupa expirarea termenului stabilit, declaratiile incomplete si/sau neconforme cu datele reale se sanctioneaza in conditiile legii.

document2017-02-28-072108

 

Sedinta ordinara Consiliu Local Avrig februarie 2017

D I S P O Z I Ţ I A NR. 177 / 2017
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N :

Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 28 Februarie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig pe anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig, pentru anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
4.Proiect de hotarare privind aprobarea procentului masei lemnoase destinat comercializarii in anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
5.Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru anul 2017 ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
6.Proiect de hotarrae privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
7.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii ai S.C. GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG S.A.
Initiator: Primarul orasului
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig
Initiator: Primarul orasului
9.Proiect de hotarare privind mentinerea redeventei pentru spatiul concesionat de catre Cabinet Medical Individual dr.Crisan Mihaela
Initiator: Primarul orasului
10.Proiect de hotarare privind acordul prealabil al Consiliului Local al orasului Avrig pentru desfasurarea activitatii Cabinetului Medical Ana Nicoleta SRL, in spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere nr.4/01.10.2005 incheiat intre Liceul Tehnologic Mirsa si Cabinete Medicale Grupate Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
11.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Avrig, aferente anului 2017.
Initiator: Primarul orasului
12.Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant – Liceul Tehnologic Mirsa – Avrig jud.Sibiu, aferente lunii ianuarie 2017.
Initiator: Primarul orasului
13.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4.
Initiator: Primarul orasului
14.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare, a imobilului teren, inscris in CF nr.106842 Avrig nr.cadastral 106842.
Initiator: Primarul orasului
15.Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al orașului Avrig a imobilului teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Initiator: Primarul orasului
16.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat la parterul Casei de Cultura Avrig catre Asociatia Culturala Purtata Avrigului.
Initiator: Primarul orasului
17.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism.
Initiator: Primarul orasului
18.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri legate de calitatea apei in fantani si sipote aflate pe raza orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului
19.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
Initiator: Primarul orasului
20.Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol cadru de parteneriat intre Asociatia Nevazatorilor din Romania – Filiala Judeteana Sibiu si orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului
21. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.106/176/2016 privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ teritoariale vecine, pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Initiator: Primarul orasului
22. Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei crese in orasul Avrig, in curtea Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII.
Initiator: Viceprimarul orasului
23.Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.28/100/2019 privind finantarea din bugetul local al orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL, pentru investitia Rabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa”, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Initiator: Primarul orasului
25. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Avrig la Programul National de Dezvoltare Locala – subprogramul “Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor” in vederea finantarii obiectivului de investitii “Modernizare strada Gheorghe Lazar din orasul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
26.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Gheorghe Lazar in orasul Avrig “, actualizati la cota de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
27. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Iazului, oras Avrig”, actualizati la cota TVA de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
28. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2017.
Initiator: Primarul orasului

DIVERSE:
– oferta de vanzare teren in loc. Sacadate a domnlui Burnete Andrei Ilie;
– adresa consilierilor locali PMP Avrig cu privire la realizarea PUZ ului pentru zona Dutina Avrig;
– adresa SC GOA SA referitoare la achizitionare gunoiera compactoare;
-solicitarea cetatenilor orasului Avrig cu privire la alinierea stradala a imobilelor din zona Dutina;

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

Emisă in Avrig la data de 22 Februarie 2017.

PRIMAR AVIZAT
DAVID ADRIAN DUMITRU SECRETAR
MIRCEA GRANCEA

Dispozitie-convocare Consiliu Local in sedinta ordinara - Februarie 2017

Completare la ordinea de zi :COMPLETARE ORDINE DE ZI
Proiect hot-aprobare PUZ -Amenajare iaz piscicol -beneficiar Geiger Group
Proiect hot-asigurare finantare cheltuieli obiectiv Modernizare str T Vladimirescu prin PNDL-cota 19%tva

 

Adunare cetățeneasca Buget 2017 – Priorități pentru orașul Avrig

Primăria orașului Avrig inițiază o acțiune de consultare a cetățenilor cu privire la stabilirea prioritatilor pentru bugetul local și va invita sa luați parte la Focus-group-ul cu tema „Buget 2017 – Priorități pentru orașul Avrig” care va avea loc in data de 20 februarie 2017, ora 16:00 la Primăria Orasului Avrig.
 
Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere si la adresa de email: office@primaria-avrig.ro sau pot înregistra adrese scrise la secretariatul primăriei orașului Avrig din strada Gh. Lazar, nr 10.
 
 

Rezultatele sondajului privind satisfacția cetateanului

Rezultatele sondajului privind satisfacția cetățeanului.

Sondajul privind gradul de satisfacție al cetățeanului în orașul Avrig și localitățile aparținătoare s-a desfășurat în perioada 15 oct – 30 dec 2016. Au fost primite 34 de răspunsuri  la chestionarul online, pana in data de 30 decembrie 2017.

Acest chestionar este în continuare activ și poate fi completat accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3i-0KfR9EpcllSzev92DW9yMQcSmGYnerpyP-2cH6KQKZbQ/viewform.

raspunsuri

 

MARIME FONT
CONTRAST