Convocare Consiliu Local în ședința ordinară luna Octombrie

D I S P O Z I Ţ I A   nr.563 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 OCTOMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Septembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

  1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Avrig și  al Serviciilor Publice din subordinea Consilului Local.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2, 3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal–Introducere in intravilan si stabilire zona functionala pentru activitati economice cu caracter industrial–productie nepoluanta, servicii de tip industrial, depozitare pentru proiectul-  CONSTRUIRE HALA METALICA DE PRODUCTIE,INDUSTRIE ALIMENTARA;BRANSAMENTE UTILITĂȚI; imprejmuire teren si construire depozite industrie alimentară;imprejmuire teren si comasare imobile–beneficiar MAR.CO.EXPERTISE SRL.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind  aprobarea intocmirii  documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren inscris in CF nr.108419 – Avrig, nr.cad: 2430, nr top: 198/1/1 situat in intravilanul localitatii Bradu .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind  atestarea apartenentei la domeniul privat al orașului Avrig a imobilului teren inscris in CF 108350 Avrig nr.top 105/6, 110/6, situat in intravilanul localității Bradu nr.46

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind acordul  amenajării unui teren de sport in incinta Școlii Gimnaziale Săcădate, de către Asociația Vatra Satului Săcădate.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

  1. Proiect de hotarare privind  avizul favorabil al Consiliului Local al Orasului Avrig pentru inchirierea unor spatii excedentare aflate in incinta Liceului Tehnologic Mârșa,   

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

  1. Proiect de hotarare privind  scoaterea din functiune si casarea constructiei degradate aflate in curtea Primariei orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

10.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Noiembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

– Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de foc, pana la data de 30.09.2018;

– adresa nr.915/11.09.2018 a Liceului Tehnologic Marsa privind acordarea unei rectificari bugetare;

– Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu – Decizia nr.15.5 din 12.10.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.15.4 / 17.11.2017;

– Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu – Decizia nr.50.4 din 12.10.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.50.3 / 17.11.2017;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.   

                     

Emisă in Avrig la data de 25 Octombrie   2018.

 

                        

                         PRIMAR                                                                                AVIZAT

           DAVID ADRIAN DUMITRU                                                           SECRETAR

                                                                                                            MIRCEA GRANCEA

  CONVOCATOR-sedinta ordinara Octombrie 2018 (data publicării: 26/10/2018 08:49 | descărcări: 325)

  Dispozitie - convocare CL Avrig in sedinta ordinara OCTOMBRIE 2018 (data publicării: 26/10/2018 08:50 | descărcări: 279)

  Proiect de hotarare rectificare buget local OCT 2018 (data publicării: 26/10/2018 08:51 | descărcări: 301)

  Proiect hot - aviz favorabil pt inchiriere spatii la Liceul Tehnologic Marsa (data publicării: 26/10/2018 08:51 | descărcări: 298)

  Proiect hot-acord amenajare teren curtea scolii de catre Asociatia Vatra Satului (data publicării: 26/10/2018 08:52 | descărcări: 309)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Noiembrie 2018 (data publicării: 26/10/2018 08:52 | descărcări: 312)

  Proiect hot-aprobare PUZ beneficiar MAR.CO (data publicării: 26/10/2018 08:52 | descărcări: 353)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Septembrie 2018 (data publicării: 26/10/2018 08:52 | descărcări: 304)

  Proiect hot-intocmire documentatie dezmembrare 80 mp teren Bradu CF 108419 (data publicării: 26/10/2018 08:53 | descărcări: 325)

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat specialitate Primar si Servicii Publice (data publicării: 26/10/2018 08:53 | descărcări: 343)

  Proiect hot-scoatere din functiune si casare constructie curtea Primariei (data publicării: 26/10/2018 08:53 | descărcări: 318)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren Bradu (data publicării: 26/10/2018 08:53 | descărcări: 323)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut