Convocare sedinta de consiliu 31 august

Convocare sedinta de consiliu 31 august

D I S P O Z I Ţ I A   NR. _514___/ 2016
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 August 2016, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

                                              ORDINE  DE  ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Iazului, orasul Avrig”.

                                                  Initiator: Primarul orasului

2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.

                                                  Initiator: Primarul orasului

3.Proiect de hotarare privind aderarea orașului Avrig la  FLAG (Fishing

Local Action Grup – Grup de acţiune locală pentru pescuit) din Bazinul Oltului, Cibinului  şi a afluenţilor acestora în vederea participării la Programul Operaţional pentru Pescuit Şi Afaceri Maritime 2014-2020 Măsura III.1 si III. 2,  Sprijin Pregătitor pentru înființarea parteneriatelor public – private și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti

                                             Initiator: Primarul orasului

4.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comitetului

Local pentru Situatii de Urgenta Avrig.

                                                      Initiator: Primarul orasului

          5.Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului –cadru pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea concesionarii/inchirierii/

vanzarii bunurilor apartinand domeniului privat, inchirierea/concesionarea  bunurilor apartinand domeniului public al OrasuluiAvrig.

                                                       Initiator: Primarul orasului

6.Proiect de hotarare  privind  completarea retelei scolare  pentru  unitatile

de invatamant preuniversitar, din  raza de competenta a orasului Avrig, pentru anul scolar 2016-2017, aprobata prin HCL Avrig nr.48/2016.

                                         Initiator: Primarul orasului

7.Proiect de hotarare privind stabilirea  programului  de  audiente   se  vor

acorda cetătenilor orasului Avrig, de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2016.

Initiatori: Comisia pentru servicii, gospodarire comunala, transportul urban, protectia mediului, ordine publica, juridica si de disciplina

8.Proiect de hotarare privind asigurarea transparentei  achizitiilor efectuate de

catre Primaria  Orasului Avrig.

                                             Initiatori:Consilierii locali

9.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orasului Avrig la

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2016, în vederea achiziţionării unui autoturism.

                                             Initiator: Primarul orasului

10.Proiect de hotarare privind desemnarea unui  reprezentant al Orasului Avrig in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara” ECO SISTEM AVRIG”.

                                            Initiator: Primarul orasului

11. Proiect de hotarare privind privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Avrig în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

                                           Initiator: Primarul orasului

12. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor la apă potabilă produsă, transportată și distribuită în localitățile Rășinari și Păuca, și tarifele la canalizare-epurare pentru localitățile Răsinari și Păuca.

                                            Initiator: Primarul orasului

         13. Proiect de hotarare privind  finantarea din bugetul local al  Orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNLD pentru investitia  Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Marsa.

                                          Initiator: Primarul orasului

14. Proiect de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Marsa”, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

                                          Initiator: Primarul orasului

         15. Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului “LUMEA COPIILOR” , in perioada 9-11 septembrie 2016.

                                            Initiator: Primarul orasului

16. Proiect de hotarare privind aprobarea prețului de pornire la licitație a masei lemnoase pe picior, din fondul forestier, proprietatea orașului Avrig

                                             Initiator: Primarul orasului

17. Proiect de hotarare privind initierea si desfasurarea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliul de administratie al Ocolului Silvic “Izvorul Florii” RA Avrig.

                                             Initiator: Primarul orasului

18. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de inchiriere  incheiat intre Oraşul Avrig şi Ocolul Silvic Izvorul Florii RA, pentru autoutilitara SB 06 SLD.

                                            Initiator: Primarul orasului

19. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de inchiriere  incheiat intre Oraşul Avrig şi Ocolul Silvic Izvorul Florii RA, pentru autoturismul SB 01 POA.

                                           Initiator: Primarul orasului

20. Proiect de hotarare privind  însuşirea variantei finale a proiectului de stema a Orasului Avrig , Judetul Sibiu.

                                           Initiator: Primarul orasului

21. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de prestari servicii salubritate nr.655/2009 incheiat intre Primaria Orasului Avrig si SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA.

                                           Initiator: Primarul orasului

22.Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a  dreptului de uz

şi servitute de trecere subterană,  in favoarea  SNTGN TRANSGAZ S.A. Medias, asupra imobilului inscris in CF nr.102224, parcela 2913/1 – proprietatea orasului Avrig in scopul inlocuirii / devierii tronsonului de conducta Ø8 Cornățel – Avrig.

                                       Initiator: Primarul orasului

23. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Avrig in proiectul PUSH – Stimularea implementarii politicilor integrate de energie durabila si clima, de catre autoritatile publice.

                                             Initiator: Primarul orasului

24.Proiect de hotarare privind cesiunea contractului de inchiriere nr.20/22.03.2016 incheiat intre orasul Avrig, in calitate de locator si dl.Cosovanu Marius-Traian in calitate de locatar, către S.C. EXTRATIME PUB S.R.L.

                                             Initiator: Primarul orasului

25.  Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata chiriei, a domnului Francu Gheorghe Dan.

                                             Initiator: Primarul orasului

26. Proiect de hotarare privind acordarea unui premiu din bugetul local pe anul 2016, elevei Tocoae Ioana.

                                             Initiator: Primarul orasului

27. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de inmormantare, numitului Agache Ionel din localitatea Marsa bl.13 Ap.24.

                                             Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

– oferta dnei Muller Elena, pentru suprafata de 2348 mp teren, in vederea extinderii cimitirului;

– raport privind activitatea asistententilor  personali, desfasurata in semestrul I al anului 2016;

– oferta  SC Conecon Power Division SRL , pentru sistem iluminat cu led;

– SC Enev Avrig SRL – devize pentru remediere iluminat public in Parc spatii joaca localitatea Marsa;

– SC Rom Im SRL – documentatie referitoare la realizarea unei parcari;

– sinteza activitatilor desfasurate de serviciul Politie Locala al orasului Avrig – iulie 2016;

– adresa d-lui.Radu Gelu Nicolae, cu privire la Casa de cultura a orasului Avrig;

         – adresa Ocolului Silvic nr.1720/12.08.2016 privind verificarea Deciziei  Curtii de Conturi nr .3 / 07.01.2016

         -Oferta deviz sistem monitorizare camere video

         -Invitatie Gala E-on Energii .

         Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

                                  Emisă in Avrig la data de 25 August 2016.

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                          SECRETAR

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut