Convocare sedinta ordinara 27 septembrie 2017

Convocare sedinta ordinara 27 septembrie 2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR.634 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27 Septembrie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie si August 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind reconfirmarea si desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017, intocmit de  S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza Proiect tehnic) pentru investiția „Modernizare Str. Nicolae Bălcescu din orașul Avrig”.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea continuității furnizarii/prestării serviciilor de sortare și compostare în Stațiile de Sortare și Compostare Șura Mică și în Stația de Sortare Cisnădie de către operatorul Asocierea SC Brantner Environment SRL –  SC Brantner Servicii Ecologice SRL – SC Schuster &CO Ecologic SRL

Initiator: Primarul orasului

7.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Avrig

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei locuinte construite din fondurile Statului, catre titulara contractului de inchiriere nr.67/19.05.2014.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Avrig nr.25/2009 privind dezmembrarea unui imobil in vederea trasmiterii catre Agentia Nationala pentru Locuinte , pe perioada executarii locuintelor.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL Avrig nr.122/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL Avrig nr.123/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind modificarea unor pozitii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orasului Avrig,  

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de renovare efectuate de Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. Avrig, pentru imobilul situat in orasul Avrig str.Horia nr.8 – corp 2 si compensarea cu chiria datorata in baza contractului de inchiriere nr. 36/2007 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Octombrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

adresa Ministerului Turismului nr. 4408/MTD/04.09.2017, cu privire la Proiectul – Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnain orasul Avrig, jud.Sibiu;

adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si  si Fonduri Europene nr.87.399/25.08.2017, referitoare la obiective de investitii finantate prin PNDL 2017-2020 – Modernizare str Gh.Lazar Avrig ;

adresa  nr.16.807/08.09.2017 a SC Hidroconstructia SA –lista  cu auto si utilaje care pot fi exceptate de la plata taxei pentru acces in orasul Avrig;

sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie LOcala al orasului Avrig – August 2017;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

                              

            Emisă in Avrig la data de 21 Septembrie   2017.

 

                           PRIMAR                                                                         AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                              SECRETAR  

                                                                                                         MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot-reconfirmare reprezentanti CL in consilii administratie scoli (data publicării: 22/09/2017 09:55 | descărcări: 335)

  Proiect hot-revocare HCL 123-2017-Regulament finantari nerambursabile asociatii (data publicării: 22/09/2017 09:55 | descărcări: 314)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iulie-August 2017 (data publicării: 22/09/2017 09:54 | descărcări: 314)

  Proiect hot-modificare pozitii inventar domeniul public oras Avrig (data publicării: 22/09/2017 09:54 | descărcări: 324)

  Proiect hot-aprobare indicatori Modernizare str N Balcescu (data publicării: 22/09/2017 09:53 | descărcări: 324)

  Proiect hot-continuitate furnizare servicii sortare si compostare (data publicării: 22/09/2017 09:52 | descărcări: 290)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Septembrie 2017 (data publicării: 22/09/2017 09:52 | descărcări: 318)

  Proiect hot - rectificare buget venituri si cheltuieli SC GOA SA (data publicării: 22/09/2017 09:51 | descărcări: 291)

  Proiect hot-actualizare comisie inventariere domeniul public-privat oras (data publicării: 22/09/2017 09:50 | descărcări: 346)

  Proiect hot - modificare Sta functii aparat specialitate Primar Avrig (data publicării: 22/09/2017 09:50 | descărcări: 298)

  Proiect hot.-aprobare vanzare locuinta catre dna Belea Maria Magdalena (data publicării: 22/09/2017 09:49 | descărcări: 304)

  Proiect hot.- modificare HCL Avrig nr.25-2009 - imobil teren ANL Mirsa (data publicării: 22/09/2017 09:49 | descărcări: 295)

  Proiect hot.-aprobare lucrari renovare Ocol Izvorul Florii si compensare chirie (data publicării: 22/09/2017 09:48 | descărcări: 312)

  Dispozitie-convocare CL Avrig in sedinta ordinara - Septembrie 2017 (data publicării: 22/09/2017 09:48 | descărcări: 292)

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut