Convocare sedinta ordinara 28 Martie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 306/ 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 28 Martie 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 1. 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul 2017.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea retelei scolare din raza de competenta a orasului Avrig, pentru anul scolar 2018-2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 3

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea  contractului de mandat al administratorului unic – director al  S.C. Enev Avrig S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1. 2

 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare al Capelei mortuare din orasul Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea Agendei de activităţi  si parteneriate ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind  acordarea unui ajutor de urgenta familiei  domnului Schiau Ioan si Schiau Dumitru .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare  privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu, incepand cu data de 01.03.2018,  Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 3
 2. Proiect de hotarare  privind aderarea orașului Avrig, județul Sibiu, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra

Initiatori: consilierii locali- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare  privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra.

Initiatori: consilierii locali– Raport  comisia 1, 2

 1. 11. Proiect de hotarare  privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. 12. Proiect de hotarare  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare strada Pietrari” din orașul Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare  privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la  elaborarea DOCUMENTAŢIEI PUZ ŞI INTABULAREA STRĂZIILOR (CU IDENTIFICARE ŞI NOTARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ) DIN REŢEAUA PROPUSĂ, ZONA DUTINA A ORAŞULUI AVRIG” .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare  privind demolarea imobilului situat in Avrig, str.Gh.Lazăr , nr.29, Jud.Sibiu.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Aprilie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

-informare nr.5.556/05.03.2018 privind situatia tehnico-economica si juridica a investitiei “Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna in orasul Avrig “;

– Conventia nr.6039/08.03.2018 privind  montare corpuri de iluminat stradal in orasul Avrig;

– Adresa nr.5.248/01.03.2018 a Liceului Gheorghe Lazar Avrig cu privire la lucrari de reparatii si modernizare la Gradinita nr.1.;

– Adresanr.5.891/07.03.2018 a  Mitropoliei Ardealului – Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu;

– Adresa nr.5601/06.03.2018 a Asociatiei “Vatra Satului – Sacadate “;

-Adresa nr.21/22.02.2018 a Asociatiei Atitudine Civica Avrig – organizare referendum local;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 22 Martie  2018.

                                    

 

                         PRIMAR                                                     AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR

                                                                                                        MIRCEA GRANCEA

  CONVOCATOR - sedinta ordinara 28 Martie 2018 (data publicării: 23/03/2018 13:59 | descărcări: 309)

  DISPOZITIA 306-2018-convocare CL Avrig in sedinta ordinara 28 Martie 2018 (data publicării: 23/03/2018 13:59 | descărcări: 277)

  Proiect hotarare APROBARE REGULAMENT CAPELA (data publicării: 23/03/2018 14:00 | descărcări: 342)

  Proiect hot.-aprobare agenda activitati cultural sportive 2018 (data publicării: 23/03/2018 16:53 | descărcări: 322)

  Proiect hot.-aprobare Cont executie trim IV an 2017 (data publicării: 23/03/2018 16:54 | descărcări: 292)

  Proiect hot.-aprobarea contractului de mandat al dlui Teoderescu Doru SC ENEV Avrig (data publicării: 23/03/2018 16:55 | descărcări: 285)

  Proiect hot.-componenta Comisie de amenajare a teritorului si urbanism Avrig (data publicării: 23/03/2018 16:55 | descărcări: 313)

  Proiect hot.-insusire Raport informare documentatie PUZ -zona Dutina Avrig (data publicării: 23/03/2018 16:55 | descărcări: 308)

  Proiect hot-acordare ajutor financiar in urma incendiului domnilor Schiau Ioan si Dumitr (data publicării: 23/03/2018 16:55 | descărcări: 344)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Aprilie 2018 (data publicării: 23/03/2018 16:56 | descărcări: 317)

  Proiect hot-aprobare DALI si indicatori obiectiv Modernizare str Pietrari - Avrig (data publicării: 23/03/2018 16:56 | descărcări: 341)

  Proiect hot-avizare retea scolara 2018-2019 (data publicării: 23/03/2018 16:56 | descărcări: 342)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Februarie 2018 (data publicării: 23/03/2018 16:56 | descărcări: 320)

  Proiect hot-demolare imobil str Gh Lazar Avrig nr.29 (data publicării: 23/03/2018 16:56 | descărcări: 292)

  Proiect hot-desemnare reprezentant oras Avrig in ADI Monte Fagaras Balea Capra-initiat de consilieri (data publicării: 23/03/2018 16:57 | descărcări: 326)

  Proiect hot-initiat de consilieri-aderare oras Avrig la ADI Monte Fagaras Balea Capra (data publicării: 23/03/2018 16:57 | descărcări: 291)

  Proiect hot-stabilire criterii beneficiari servicii comunitare persoane varstnice (data publicării: 23/03/2018 16:58 | descărcări: 342)

  Anexa 1 - proiect hot-Agenda activitati si parteneriate 2018 (data publicării: 23/03/2018 16:58 | descărcări: 314)

  Anexa 1 -criterii eligibilitate beneficiari Centru servicii comunitare (data publicării: 23/03/2018 16:59 | descărcări: 323)

  Anexa 1-Regulament organizare si functionare Comisie amenajre teritoriu Avrig (data publicării: 23/03/2018 16:59 | descărcări: 464)

  Anexa 2 - Comisie Tehnica de amenajare teritoriu si urbanism Avrig (data publicării: 23/03/2018 16:59 | descărcări: 315)

  Anexa 2 la HCL-evenimente cultural sportive 2018 (data publicării: 23/03/2018 17:00 | descărcări: 323)

  Anexa 2-tipuri de servicii sociale (data publicării: 23/03/2018 17:00 | descărcări: 312)

  Anexa 3-Aviz unic Comisia Tehnica si de urbanism Avrig (data publicării: 23/03/2018 17:00 | descărcări: 311)

  Anexa 3-standarde minime de cost pt servicii sociale (data publicării: 23/03/2018 17:00 | descărcări: 298)

  COMPLETARE ORDINE DE ZI (data publicării: 26/03/2018 17:14 | descărcări: 465)

  Proiect hot-achizitionare imobil str Gheorghe Lazar nr.31 Avrig - fam.Kremer (data publicării: 26/03/2018 17:21 | descărcări: 311)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut