Convocare sedinta ordinara 31 Ianuarie 2018

Convocare sedinta ordinara 31 Ianuarie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR.201/ 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 Ianuarie  2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017.

Initiator: Primarul orasului  – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. 2. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor  proprii de cheltuieli pentru actiuni de protocol.

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Decembrie  2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea  cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invățământul preuniversitar de stat din orașul  Avrig, pentru anul 2018

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Avrig .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performantele  profesionale individuale ale secretarului Orasului Avrig, pentru activitatea desfasurata in anul  2017 .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea  cofinanţării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată , din regiunea Sibiu – Brașov, în perioada 2014 – 2020 ”

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind participarea Orasului Avrig la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national-Programul  Rabla 2018, in vederea achizitionarii a doua autoturisme

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre SNTGN TRANS GAZ SA Medias, pe durata de executie a lucrarilor aferente proiectului „Punerae in siguranta a conductei transport gaze naturale Ø  8 Cornatel – Avrig, zona Cornatel – Sacadate, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali  ai persoanelor cu handicap,   pentru anul 2018 .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mentinerea protocoalelor de colaborare incheiate intre Orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea  ciinilor fara stapan.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.8/2013 al numitului Botezatu Alexandru, domiciliat in sat. Marsa, bl.6, ap.5

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Februarie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

-oferta dnei.Maria Antonia Kremer pentru vanzarea imobilului din Avrig str.Gheorghe Lazar nr.31;

– -Decizia nr.5 /11.01.2018  a Camerei de Conturi Sibiu privind  misiunea de control  efectuat la S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig  S.A .;

– Decizia nr.1.2 /12.01.2018 a Camerei de Conturi Sibiu privind misiunea de control  efectuat la S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig  S.A .;

– Decizia nr.6 /11.01.2018 a Camerei de Conturi Sibiu privind misiunea de control efectuat la S.C. ENEV Avrig S.R.L.;

– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig in anul 2017;

– raport privind activitatea asistentilor personali, trim II 2017;

– Asociatia Vatra Satului Sacadate – decont financiar – contabil justificare suma 20.000 lei;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

 

Emisă in Avrig la data de 25 Ianuarie  2018.

                         

                    

 

                         PRIMAR                                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                               MIRCEA  GRANCEA

 

  ANEXA - proiect ajustare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA (data publicării: 29/01/2018 16:10 | descărcări: 325)

  ANEXA -Regulament organizare Consiliul Local Avrig 2018 (data publicării: 29/01/2018 16:11 | descărcări: 312)

  ANEXA-Act aditional 1 la contract inchiriere dl Botezatu Alexandru (data publicării: 29/01/2018 16:11 | descărcări: 3.307)

  Proiect hot-ajustare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA 2018 (data publicării: 29/01/2018 16:12 | descărcări: 324)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Februarie 2018 (data publicării: 29/01/2018 16:12 | descărcări: 285)

  Proiect hot-aprobare cuantum burse elevi 2018 (data publicării: 29/01/2018 16:13 | descărcări: 294)

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si functionare Consiliul Local Avrig (data publicării: 29/01/2018 16:13 | descărcări: 292)

  Proiect hot-atribuire in folosinta gratuita teren domeniul publica catre SNT Trans Gaz (data publicării: 29/01/2018 16:13 | descărcări: 298)

  Proiect hot-cofinantare Proiect 2014-2020- Apa Canal-infrastructura apa (data publicării: 29/01/2018 16:14 | descărcări: 292)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Decembrie 2018 (data publicării: 29/01/2018 16:15 | descărcări: 272)

  Proiect hot-evaluare secretar oras Avrig 2017 (data publicării: 29/01/2018 16:15 | descărcări: 305)

  Proiect hot-numar posturi asistenti persoane cu handicap 2018 (data publicării: 29/01/2018 16:15 | descărcări: 312)

  Proiect hot-participare oras Avrig la Program rabla 2018 (data publicării: 29/01/2018 16:16 | descărcări: 284)

  Proiect hot-prelungire contract inchiriere dl Botezatu Alexandru (data publicării: 29/01/2018 16:17 | descărcări: 275)

  Proiect hot-prelungire-mentinere Protocoale colaborare pt gestionare serviciu caini fara stapan (data publicării: 29/01/2018 16:17 | descărcări: 292)

  Proiect hot-stabilire normative proprii cheltuieli protocol (data publicării: 29/01/2018 16:18 | descărcări: 312)

  Prroiect hot-utilizare excedent bugetar 2017 (data publicării: 29/01/2018 16:18 | descărcări: 297)

  Proiect hot-aprobare SF si indicatori-Construire cresa Avrig (data publicării: 30/01/2018 10:43 | descărcări: 307)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut