Convocare sedinta ordinara 31 Octombrie  2017

Convocare sedinta ordinara 31 Octombrie  2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR.702  / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 Octombrie  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

  1. 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Septembrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL Avrig nr.120/2017 privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Public de Politie Locala si Serviciul Public de Asistenta Sociala

Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr.660/ 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

5.Proiect de hotarare privind modificarea listei de investiții aferenta bugetului local al orasului Avrig pe anul 2017,  pentru Școala Gimnazială  Avrig

 Initiator: Primarul orasului

6.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii terenurilor proprietatea orașului Avrig, ocupate de locuințe, garaje, magazii și anexe gospodărești.            

 Initiator: Primarul orasului

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Noiembrie 2017.

Initiator: Primarul orasului

DIVERSE:

informarea Compartimentului juridic cu privire la Notificarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurile Europene –referitoare la debitul afferent  fondurilor FEDR in cuantum de 8.244,62 euro (Proiect CULTTOUR);

adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Cpt.Dumitru Croitoru”jud.Sibiu;

adresa Liceului Teoretic “Gheorghe Lazar”Avrig cu privire la suplimentarea bugetului unitatii de invatamant;

informarea nr.470/05.10.2017 a Scolii Gimnaziale Avrig;

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

            Emisă in Avrig la data de 25  Octombrie  2017.

                         

                          PRIMAR                                                                         AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR  

                                                                                                        MIRCEA  GRANCEA

 

  DISPOZITIA nr.702-2017-convocare Consiliul Local Avrig - sedinta ordinara 31 Octombrie 2017 (data publicării: 27/10/2017 11:01 | descărcări: 312)

  Proiect hot.-aprobare Plan ocupare functii publice 2018 (data publicării: 27/10/2017 11:02 | descărcări: 313)

  Proiect hot.-modificare HCL 120-2017-masuri fluidizare trafic rutier Avrig (data publicării: 27/10/2017 11:02 | descărcări: 331)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Noiembrie 2017 (data publicării: 27/10/2017 11:02 | descărcări: 281)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Septembrie 2017 (data publicării: 27/10/2017 11:02 | descărcări: 298)

  Proiect hot-modificare lista investitii buget local 2017 pt Scoala Gimnaziala Avrig (data publicării: 27/10/2017 11:03 | descărcări: 305)

  Proiect hot-validare Dispozitie 660-2017-rectificare buget local 2017 (data publicării: 27/10/2017 11:03 | descărcări: 418)

  Anexa 1 - la HCL ____-2017-cerere eliberare autorizatie speciala (data publicării: 27/10/2017 11:03 | descărcări: 292)

  anexa 1.2 evidenta persoanelor (data publicării: 27/10/2017 11:03 | descărcări: 294)

  anexa 1.3. politie locala (data publicării: 27/10/2017 11:03 | descărcări: 312)

  anexa 1.4 asistenta sociala (data publicării: 27/10/2017 11:04 | descărcări: 309)

  Anexa 2-la HCL ____-2017-autorizatie speciala de circulatie (data publicării: 27/10/2017 11:04 | descărcări: 317)

  Anexa 3 la HCL ____2017-abonament acces auto in oras Avrig (data publicării: 27/10/2017 11:04 | descărcări: 369)

  Anexa 4- la HCL ____-2017-taxa acces autovehicule peste 3,5 t (data publicării: 27/10/2017 11:04 | descărcări: 350)

  Copie a anexa 1 plan ocupare 2018 centralizat (data publicării: 27/10/2017 11:05 | descărcări: 363)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut