Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă de indata 8 August 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(4), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă de indata  la data de 8 August 2017, ora 16,00,  la sediul Primariei Orasului Avrig  cu următoarea,

 

                                              ORDINE  DE  ZI:

 

 

  • Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii “Festivalului Tineretului”

 

in Orasul Avrig in perioada 26-27 august 2017.

                                                  Initiator: Primarul orasului Avrig

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada Iazului in Orasul Avrig” in vederea incheierii contractului de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala.

                                                  Initiator: Primarul orasului Avrig

3.Proiect de hotarare privind  aprobarea finantarii de la bugetul local al Orasului Avrig a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada Iazului in Orasul Avrig”, in vederea incheierii contractului de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala.

                                               Initiator:Primarul Orasului Avrig

         Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                  Emisă in Avrig la data de 7 August 2017.

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                          SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut