Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 25 Aprilie 2018

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 25 Aprilie 2018

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 25 Aprilie 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2017  al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 101547-Avrig, nr.top 101547 – localitatea Mârşa,  proprietatea privată a Orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unei incaperi  situate la etajul Salii Pavilion din Orasul Avrig catre Asociatia Culturala Traditii si obiceiuri Avrigene,  cu destinatia de sala de repetitii

Initiatori: consilierii locali- Raport  comisia 1,3

  1. Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol de colaborare intre orasul Avrig si orasul Victoria pentru gestionarea cainilor fara stapan.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL Avrig nr.19/2013 privind racordarea la reţeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale din oraşul Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1 ,2

  1. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.000 mp tarla 141 parcela Nns.2.905 – zona Gruiuri .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Mai 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

– adresa-informarea nr.808/02.04.2018 a SC GOA SA Avrig privind repartizarea profitului si plata dividendelor;

– Darea de seama privind activitatea Ocolului Silvic Izvorul Florii RA , pentru anul 2017;

– adresa nr.17.269/29.03.2018 a Ministerului Turismului cu privire la solicitarea sprijinului financiar pentru implementare Proiect “Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna in orasul Avrig”;

– cerere acord amplasare steaguri publicitare magazine PROFI Avrig;

-cererea nr.10.077 / 18.04.2018 depusa de  II.Jugarean Claudia Maria;

– Decizie OSIM de admitere a inregistrarii marcii – ANSAMBLUL FOLCLORIC PURTATA   AVRIGULUI;

– adresa nr.10.102/19.04.2018 a Asociatiei “Prietenii Avrigului”;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

 Emisă in Avrig la data de 19  Aprilie 2018.

 

                               

                         PRIMAR                                                                          AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                           SECRETAR

                                                                                                        MIRCEA GRANCEA

  Completare ordine de zi (data publicării: 24/04/2018 14:23 | descărcări: 169)

  Proiect hot-aprobare DALI obiectiv Modernizare strada Joagarului Avrig (data publicării: 24/04/2018 14:23 | descărcări: 301)

  Proiect hot-aprobare DALI Reparatii drum str Canepi tronson Sticla Moara (data publicării: 24/04/2018 14:24 | descărcări: 306)

 

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Mai 2018 (data publicării: 20/04/2018 16:54 | descărcări: 288)

  Proiect hot-inchiriere prin licitatie publica 1000 mp zona Gruiuri (data publicării: 20/04/2018 16:53 | descărcări: 309)

  Proiect hot - protocol colaborare servicii gestionare caini fara stapan oras Victoria (data publicării: 20/04/2018 16:53 | descărcări: 306)

  Proiect hot-aprobare bilant contabil si cont profit 2017 al RP Ocol Izvorul Florii Avrig (data publicării: 20/04/2018 16:55 | descărcări: 306)

  Proiect hot-completare anexa la HCL 19-2013-racordare la retea electrica caz social Cepoi Marilena (data publicării: 20/04/2018 16:57 | descărcări: 275)

  Proiect hot-dare in folosinta gratuita Sala Pavilion si costume pt Asociatia Traditii si obiceiuri Avrigene (data publicării: 20/04/2018 16:57 | descărcări: 292)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Martie 2018 (data publicării: 20/04/2018 16:58 | descărcări: 279)

  Proiect hot-documentatie dezmembrare (data publicării: 20/04/2018 16:59 | descărcări: 299)

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut