Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 30 Ianuarie 2019

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 30 Ianuarie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 172 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 30 Ianuarie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 pentru anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Decembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Avrig in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din unitatile de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2018 – 2019

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea sponsorizarii din partea S.C. PREMIUM PORC GROUP S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea circulației pietonale și rutiere in zona centrală – strada Cloșca,   Oraș Avrig..

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.16/16.04.2008, incheiat intre orasul Avrig si S.C. Tannenbaum S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de inchirieire nr.28/2.10.2002 incheiat intre Orasul Avrig si S.C. NASACOM S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2019..

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația ” Împreună pentru tine”

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al orasului Avrig in domeniul public al orasului Avrig, a imobilului inscris in CF nr.102223 Avrig, nr.top 22578/71/1/1/1/2/2.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “ Construire cresa in orasul Avrig, imprejmuire imobil si drum de acces”  si a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -oraș Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru anul 2019, ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului Orasului Avrig, pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

DIVERSE:

 • Adresa nr.827/14.01.2019 a Sindicatului Forum din cadrul Primariei orasului Avrig
 • Raportul SPAS Avrig privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul II al anului 2018;
 • Decizia nr.2/09.01.2019 emisa pentru Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig RA de catre Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu;

 

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                     

 

Emisă in Avrig la data de 23 Ianuarie  2019.

 

                        

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                               SECRETAR 

                                                                                                                MIRCEA  GRANCEA

 

  Regulament instituire taxa_ver nov14 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 475)

  Proiect hot-utilizare excedent bugetar al anului 2018 pentru anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  Proiect hot-trecerea din domeniul privat al orasului in domeniul public al orasului al imobilului ISU Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  Proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 296)

  Proiect hot-stabilire masuri pt reglentare circulatie in oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 219)

  Proiect hot-mandatare primar pt evaluare performante activitate secretar oras Avrig 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 276)

  Proiect hot-incheiere Acord colaborare intre UAT Avrig si Asociatia Impreuna pentru tine (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  Proiect hot-desemnare reprezentant CL Florea Ramona in comisiile CEAC din unitatile de invatamant (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 276)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Decembrie 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 299)

  Proiect hot-cesiunea contractului de inchiriere incheiat intre oras Avrig si Nasacom catre SC FLO Constructii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  Proiect hot-aprobare Regulament instituire si administrare taxa speciala salubrizare jud Sibiu oras Avrig 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  Proiect hot-aprobare Proiect si cheltuieli - Construire cresa in orasul Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 327)

  Proiect hot-aprobare Organigrama, Stat Functii si arondare pe districte Ocol Izvorul Florii 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  Proiect hot-aprobare numar posturi asistenti personali ai persoanelor cu handicap in 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 418)

  Proiect hot-aprobare cesiune contract concesiune nr.16-2008 incheiat cu SC Tannenbaum SRLcatre dna Bradu Adriana (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 330)

  Proiect hot-aprobare antemasuratori lucrari ingrijire si deviz 2019 a Ocolului Silvic Izvorul Florii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Februarie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 276)

  Proiect hot-Act aditional 1 la contract administrare bunuri si echipamente-pubele nr.61-2015 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  Proiect hot- acceptarea sponsorizarii SC PREMIUM PORC (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 325)

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara Ianuarie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  Anexe Regulament taxa speciala (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 333)

  Anexa la proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 274)

  Anexa la ph-contract cesiune contract concesiune oras Avrig si SC Tannnenbaum SRL in favoarea dnei Bradu Adriana (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 881)

  Anexa la ph-contract cesiune a contractului de inchiriere oras Avrif si SC NASA COM SRL in favoarea SC FLO Constructii SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 506)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut