Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară – 31 Iulie 2017

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară – 31 Iulie 2017

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31  Iulie 2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iunie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind   rectificarea bugetului local, pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare  privind actualizarea valorii financiare a normei de hrana pentru personalul  Serviciului Public de Politie  Locala Avrig

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare  privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al Orasului Avrig conform legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din familia ocupationala „Administratie”utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig si a Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Avrig..

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Asociatia de Apa Sibiu„ in vederea exercitarii calitatii de autoritate publica tutelara, pentru operatorul regional S.C. Apa Canal Sibiu S.A.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orasului Avrig.

Initiator: Viceprimarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii comunei Cirtisoara – jud.Sibiu, din cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ïzvorul Florii”Avrig

Initiator: primarul orasului Avrig

 1.  Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public al orasului Avrig.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea „ Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local”.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  constituirea comisiei de licitatie pentru vanzare/concesiune/inchiriere bunuri ce apartin domeniului public si privat al orasului Avrig.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat intre orasul Avrig si Ocolul Silvic Izvorul Florii RA , pentru autoturismul SB 01 POA.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii  imobilului teren inscris in CF nr. 942 Avrig nr. top  22578/4/6, aferent unei constructii proprietate privata.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii prin cumparare  a  imobilului – constructii  si teren,  situat in orasul Avrig, str.Gh.Lazar, nr.27

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind repartizarea apartamentului nr.12, et.I, din blocul T2 ANL Marsa  str.Cindrel nr.2, in regim de inchiriere.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Mihai Viteazu din orașul Avrig”  

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  „Lucrări de reparații (renovări) podul lui Moise, str. Avram Iancu – orașul Avrig”

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia „Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Sibiu-Brasov in perioada 2014-2020 „ a imobilului teren inscris in CF nr.103115 Avrig, nr.cad.103115, parcela 1732/27, tarla 79, in suprafata de 2202 mp.

Initiator: primarul orasului Avrig   

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu “Construire cladire de birouri parter si anexa tip hala cu garaje auto, imprejmuire, beneficiar S.C. LKV SPEDITION GREC S.R.L.”.

Initiator: primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  August 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

– solicitarea Asociatiei Sportive Bradu ;

-adresa nr.16.6770/07.07.2017 a Liceului Tehnologic Mirsa in vederea acordarii voucherelor de vacanta;

– nota de fundamentare nr.1010/12.07.2017 a Liceului Tehnologic Mirsa privind reparatii la grupurile sanitare si instalatiile de canalizare;

– adresa nr.17.611/18.07.2017 a Scolii Gimnaziale Avrig privind prelungirea contractului de comodat;

– adresa 16.923/10.07.2017 a Scolii Gimnaziale Avrig privind acordarea voucherelor de vacanta;

– adresa nr.17.685/18.07.2017 a Curtii de Conturi a Romaniei;

– adresa nr.109.285/03.07.2017 a Sindicatului National al politistilor si vamesilor PRO LEX ;

– adresa nr.16859/10.07.2017 a domnului Tocanel Toma privind necesitatea confectionarii unei filigorii in Mirsa;

-adresa nr.17.408/14.07.2017 a SC Electric Power Division SRL, privind furnizarea si montajul aparatelor de iluminat cu led;

-oferta nr.17.704/18.07.2017 a SC DHC System SRL  – extindere sistem supraveghere video stradal;

– adresa nr.58/2017 a SC OMIROM TRANS SRL cu privire la instituirea taxei de acces pt auto  cu masa mai mare de 3,5 t ;

-sesizarea nr.16.860/10.07.2017 a doamnei Jiga Alina;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

 

                                

            Emisă in Avrig la data de 25 Iulie  2017.

 

                           PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                              SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  COMPLETARE ORDINE DE ZI (data publicării: 28/07/2017 14:43 | descărcări: 382)

  Proiect hot-asigurare spatiu str Hore Avrig pt Centrul de Permanenta Avrig (data publicării: 28/07/2017 14:46 | descărcări: 394)

  Proiect hot-ajustare tarife servicii salubrizare prestate de SC GOA SA (data publicării: 28/07/2017 14:48 | descărcări: 416)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iunie 2017. (data publicării: 26/07/2017 18:01 | descărcări: 370)

  Proiect hot-rectificare buget local 2017. (data publicării: 26/07/2017 18:01 | descărcări: 411)

  Proiect hot.-actualizare norma de hrana Politia Locala Avrig. (data publicării: 26/07/2017 18:02 | descărcări: 398)

  Proiect hot-stabilire indemnizatie consilieri locali 2017. (data publicării: 26/07/2017 18:03 | descărcări: 360)

  Proiect hot-stabilire salarii de baza pt functii publice conf L 153-2017. (data publicării: 26/07/2017 18:03 | descărcări: 542)

  Proiect hot.- asociatia de apa sibiu aut tut. (data publicării: 26/07/2017 18:04 | descărcări: 419)

  Proiect hot-stabilire masuri fluidizare trafic rutier. (data publicării: 26/07/2017 18:04 | descărcări: 408)

  Proiect hot-Regulament ocupare domeniul public-terase sezoniere. (data publicării: 26/07/2017 18:06 | descărcări: 375)

  Proiect hot-regimul finantarilor nerambursabile-Regulament. (data publicării: 26/07/2017 18:07 | descărcări: 328)

  Proiect hot-componenta comisie evaluare si contestatie - spatii-tersase sezoniere. (data publicării: 26/07/2017 18:10 | descărcări: 385)

  Proiect hot-aprobare prelungire contract inchiriere SB 01POA. (data publicării: 26/07/2017 18:23 | descărcări: 374)

  Proiect hot.- vanzare directa teren imobil - fam.Lingurar. (data publicării: 26/07/2017 18:23 | descărcări: 377)

  Proiect hot-achizitionare imobil Avrig str Ghe Lazar nr.27. (data publicării: 26/07/2017 18:24 | descărcări: 397)

  Proiect hot.-repartizare in regim de inchiriere ap 12 bl.T2 ANL-catre Vladoi Iuliana Olguta. (data publicării: 26/07/2017 18:25 | descărcări: 368)

  Proiect hot-intocmire documentatie tehnico-economica-Modernizare str M Viteazu. (data publicării: 26/07/2017 18:25 | descărcări: 363)

  Proiect hot.-aprobare indicatori tehnico-economici Lucrari reparatii Podul lui Moise. (data publicării: 26/07/2017 18:26 | descărcări: 361)

  Proiect hot-punere la dispozitie teren Sacadate - Proiect infrasstructura apa si apa uzata. (data publicării: 26/07/2017 18:26 | descărcări: 429)

  Proiect hot-aprobare PUD -beneficiar SC LKV SPEDITION GREC SRL.docx (data publicării: 26/07/2017 18:27 | descărcări: 382)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt August 2017. (data publicării: 26/07/2017 18:27 | descărcări: 306)

  Proiect hot-retragerea comunei Cirtisoara din RPL. Ocolul Silvic Izvorul Florii. (data publicării: 26/07/2017 18:28 | descărcări: 227)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut