Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară luna Decembrie

D I S P O Z I Ţ I A   nr.621 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 17 DECEMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion Avrig, cu următoarea,

O R D I N E  DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

2. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Noiembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Avrig si al  Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanei.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru  munca nerenumerata in folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional, in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019, pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare a prevederilor Legii nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

6. Proiect de hotarare privind aprobarea dotării Centrului de Permanență Avrig cu un  detector de vene .

Initiatori:consilierii locali- Raport  comisia 1, 2,3

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației tehnice — faza D.A.L.I.   și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Reabilitare și modernizare imobil – construcții, proprietatea orașului Avrig – str. Gheorghe Lazăr nr. 31” – Corp A.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

8. Proiect de hotarare privind propunerea de  schimbare a destinatiei unui imobil apartinand domeniului public al orasului Avrig si in administrarea  Liceului Tehnologic Marsa  

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 104087  Avrig, CF vechi 1346 Bradu, nr.top.2870/1/16 situat in intravilanul localitatii Bradu

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

10. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Avrig a imobilului-teren inscris in CF 108326  Avrig, CF vechi 95 Bradu, nr.top.3637/2 situat in intravilanul localitatii Bradu.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

11. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Ianuarie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

  • Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de foc, pana la data de 30.11.2018;
  • Adresa nr 4308538/12.11.2018 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Capitan Dumitru Croitoru”al jud.Sibiu;
  • Adresa ADI Asociatia de apa Sibiu cu privire la ajutoare lunare pentru bransare/racordare la sistemul de alimentare cu apa si de canalizare;

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.     

 

Emisă in Avrig la data de 11 Decembrie   2018.

 

 

                         PRIMAR                                                                                    AVIZAT

           DAVID ADRIAN DUMITRU                                                               SECRETAR

                                                                                                               MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect de hotarare rectificare buget local DEC 2018 (data publicării: 12/12/2018 19:43 | descărcări: 307)

  Proiect hot- dotare Centru Pernanenta Avrig cu detector vene (data publicării: 12/12/2018 19:45 | descărcări: 273)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Ianuarie 2019 (data publicării: 12/12/2018 19:51 | descărcări: 304)

  Proiect hot-aprobare DALI si indicatori investitie Reabilitare si Modernizare imobil Gh Lazar nr.31 (data publicării: 12/12/2018 19:51 | descărcări: 313)

  Proiect hot-aprobare lucrari publice 2019 cu beneficiari de VMG (data publicării: 12/12/2018 19:51 | descărcări: 308)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat 797 mp teren Bradu CF 108326 CF vechi 95 Bradu (data publicării: 12/12/2018 19:51 | descărcări: 313)

  Proiect hot-atestare la domeniul privat al orasului 719 mp teren Brdau CF 104087 Avrig CF vechi 1346 Bradu (data publicării: 12/12/2018 19:52 | descărcări: 320)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Noiembrie 2018 (data publicării: 12/12/2018 19:52 | descărcări: 274)

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat Primar si SPCLEP (data publicării: 12/12/2018 19:52 | descărcări: 296)

  Proiect hot-plan lucrari 2019 cu persoane condamnate -munca in folosul comunitatii (data publicării: 12/12/2018 19:52 | descărcări: 334)

  Proiect hot-schimbare destinatii spatii din Liceul Tehnologic Marsa (data publicării: 12/12/2018 19:53 | descărcări: 356)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut