Compartimentul Agricol și Cadastru

 • Program de lucru

 • Luni
  8:00 – 13:30
 • Marți
  8:00 – 13:30, 16:00-18:30
 • Miercuri
  8:00 – 13:30
 • Joi
  8:00 – 13:30
 • Vineri
  8:00 – 12:00

  INFORMARE (data publicării: aprilie 19, 2018 5:13 pm | descărcări: 399)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP,
Ministerul Finanţelor Publice – MFP,
Institutul Naţional de Statistică – INS

Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/2020 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
În vigoare de la 13 aprilie 2020

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:
a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;
c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;
d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp;
e) animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;
f) utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
g) aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi;
h) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
i) atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
j) menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;
l) înregistrări privind contractele de arendare;
m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
n) alte menţiuni.

Înscrierea în registrul agricol

În conformitate cu prevederile Legii 98/08.04.2009, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol după cum urmează:

 • 5 ianuarie-ultima zi lucrătoare a luni februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia locuinţă, construcţiile anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie sau unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin;
 • 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

Observaţii:
Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a capului gospodăriei sau a unui alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice declaraţia se face de către reprezentantul legal, pe bază de documente justificative.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire.
Înscrierea clădirilor, a terenurilor, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se face pe bază de documente justificative: certificat de moştenitor, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească, Ordinul Prefectului etc.).

Bilete de adeverire a proprietăţii animalelor

Observaţii:
Biletul de adeverire a proprietăţii animalelor existente pe raza localităţii Avrig se eliberează în aceeaşi zi, la Biroul Registru Agricol.
Pentru animalele deţinute pe raza altei localităţi, biletul de adeverire a proprietăţii animalelor se eliberează de către primăria localităţii respective.

Atestatul de producător agricol și carnetul de comercializare

se eliberează în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 7 ani de zile de la data eliberării.

Documente necesare:
Cerere tip;
Avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură;
Taxa de eliberare a atestatului de producător agricol, în valoare de 68 lei, și taxa pentru carnetul de comercializare, în valoare de 40 de lei, se plătesc la casieria Primăriei orașului Avrig.

Observaţii:
Pot fi înscrise în certificatul de producător şi alte 3 persoane: soțul/soția, după caz, rudele/afinii de gradul I;
Reprezentanţii biroului vor face verificări cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren şi/sau a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren. Verificările trebuie să stabilească existenţa produselor, estimarea producţiilor şi a cantităţilor destinate comercializării, rezultatul acestora consemnându-se într-un proces verbal.
Pentru vizele semestriale sunt necesare aceleaşi formulare.

Copie plan cadastral necesar înregistrării în Carte funciară

Documente necesare:
Cerere tip;
acte doveditoare a dreptului de proprietate;

Înregistrarea contractelor de arendare

Documente necesare:
Contractul de arendare completat în 3 exemplare însoțit de acte de identitate proprietar și acte doveditoare a actului de proprietate.

Eliberarea adeverinţelor de stare materială (venituri)

(pentru angajare, facultate, spital, notariat, expertiză, Casa de Pensii, Judecătorie etc.)

Documente necesare:

Cerere tip;

Observaţii:
Cererea se depune la registratura Primăriei şi se eliberează a doua zi la Biroul Registru Agricol.

Eliberarea adeverinţelor după registru agricol

necesare pentru depunerea la dosarul de ajutor social, alocații copii și alocații complementare
Cerere tip;

necesare la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, pentru eliberarea cărţii de identitate
Cerere tip;
Eliberarea adeverinţei este condiţionată de prezenţa persoanei care are calitatea de proprietar al imobilului cu destinaţia locuinţă.
necesare pentru împrumuturilor bancare sau obținerii de venituri (ex. APIA ):
– cerere tip;
Timbru fiscal de 12 lei sau contravaloarea acestuia plătită la ghişeul Serviciului Impozite şi Taxe.

Observaţii:
Adeverinţele se eliberează a doua zi la Biroul Registrul Agricol, cu condiţia ca solicitanţii să facă declaraţia pentru înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei şi patrimoniul agricol.


Oferta vanzare 15.04.2024 (data publicării: 15/04/2024 13:38 | descărcări: 34)

Ofertă vânzare teren extravilan Piloiu Ion (data publicării: 15/04/2024 10:40 | descărcări: 34)

Oferte vânzare terenuri.pdf (data publicării: 25/03/2024 13:08 | descărcări: 45)

2024 declaratie înregistare date în RA persoana juridica 1 (data publicării: 12/02/2024 08:19 | descărcări: 41)

  declarație înregistrare date în RA persoane fizice 1 (data publicării: 12/02/2024 13:54 | descărcări: 45)

  Cerere afisare - persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului (data publicării: 12/02/2024 08:21 | descărcări: 19)

  Cerere afisare oferta pers. fizica (data publicării: 12/02/2024 08:21 | descărcări: 16)

  Cerere eliberare atestat de producător (data publicării: 12/02/2024 08:22 | descărcări: 19)

  CERERE PLAN CADASTRAL (data publicării: 12/02/2024 08:22 | descărcări: 21)

  Comunicare de acceptare - pers. fizice (data publicării: 12/02/2024 08:22 | descărcări: 15)

  Comunicare de acceptare - pers. juridica (data publicării: 12/02/2024 08:22 | descărcări: 13)

  CONTRACT DE ARENDARE MODEL conf Noul Cod Civil (data publicării: 12/02/2024 08:23 | descărcări: 43)

  declarație înregistrare date în RA persoane fizice (data publicării: 12/02/2024 08:23 | descărcări: 27)

  OFERTA VÂNZARE OFERTA PERS. FIZICE (data publicării: 12/02/2024 08:23 | descărcări: 12)

  Ofertă vânzare persoane juridice (data publicării: 12/02/2024 08:23 | descărcări: 12)

  Invitatie RA (data publicării: 12/02/2024 13:43 | descărcări: 11)

  Ofertă vânzare teren (data publicării: 08/04/2024 12:42 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 14/03/2024 20:44 | descărcări: 0)

  Ofertă vanzare teren (data publicării: 01/03/2024 08:53 | descărcări: 41)

  Oferta vanzare teren (data publicării: 01/03/2024 08:55 | descărcări: 0)

  Ofertă vânzare teren (data publicării: 26/02/2024 08:26 | descărcări: 39)

  Ofertă vânzare teren (data publicării: 26/02/2024 08:23 | descărcări: 31)

  Oferte vanzare teren (data publicării: 19/02/2024 08:28 | descărcări: 0)

  Oferte vanzare teren (data publicării: 09/02/2024 08:46 | descărcări: 63)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 17/01/2024 15:03 | descărcări: 55)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:45 | descărcări: 57)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:47 | descărcări: 61)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:48 | descărcări: 63)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:48 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:48 | descărcări: 61)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:48 | descărcări: 45)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:49 | descărcări: 44)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:49 | descărcări: 41)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:49 | descărcări: 42)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:49 | descărcări: 29)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:50 | descărcări: 38)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:50 | descărcări: 41)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:50 | descărcări: 52)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:51 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:51 | descărcări: 44)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:51 | descărcări: 40)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:51 | descărcări: 36)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:52 | descărcări: 28)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:52 | descărcări: 31)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:52 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:53 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:53 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:53 | descărcări: 29)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:54 | descărcări: 43)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:54 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:54 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:54 | descărcări: 44)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/12/2023 03:55 | descărcări: 40)

  Oferta de vanzare nr.1844.08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:48 | descărcări: 60)

Ofertă vanzare Dragan Florentina
Ofertă vânzare teren grancea Aurelia
Ofertă vânzare Grancea Mihail

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/11/2023 13:12 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 01/11/2023 15:52 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 31/10/2023 16:10 | descărcări: 55)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:37 | descărcări: 38)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:37 | descărcări: 36)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:36 | descărcări: 45)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:36 | descărcări: 50)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:36 | descărcări: 33)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:36 | descărcări: 42)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:35 | descărcări: 34)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:35 | descărcări: 39)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 25/10/2023 21:35 | descărcări: 31)

  Ofertă vânzare teren (data publicării: 06/09/2023 14:15 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 05/09/2023 16:41 | descărcări: 65)

  Ofertă vânzare teren 1877-20.07.2023 (data publicării: 28/07/2023 05:38 | descărcări: 65)

  Ofertă vânzare 1787-20.07.2023 (data publicării: 28/07/2023 05:36 | descărcări: 0)

  Ofertă vânzare teren Bradu.pdf (data publicării: 24/07/2023 14:36 | descărcări: 59)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/07/2023 14:36 | descărcări: 77)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 21/06/2023 15:25 | descărcări: 70)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 21/06/2023 15:24 | descărcări: 52)

  Oferta de vanzare teren (data publicării: 21/06/2023 15:24 | descărcări: 63)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 16/06/2023 13:29 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 19/05/2023 16:43 | descărcări: 0)

  Oferta de vanzare nr. 1847-08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:49 | descărcări: 72)

  Oferta de vanzare nr.1843-08.05.2025 (data publicării: 22/05/2023 05:48 | descărcări: 50)

  Oferta de vanzare nr.1844.08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:48 | descărcări: 0)

  Oferta de vanzare nr.1844.08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:48 | descărcări: 60)

  Oferta de vanzare nr.1845-08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:47 | descărcări: 54)

  Oferta de vanzare nr.1848-08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:47 | descărcări: 37)

  Oferta de vanzare nr.1849-08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:47 | descărcări: 46)

  Oferta de vanzare nr.1850-08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:46 | descărcări: 51)

  Oferta de vanzare nr.1853-1105.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:46 | descărcări: 58)

  Oferta de vanzare nr.1854-11.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:46 | descărcări: 30)

  Oferta devanzare nr.1846-08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:45 | descărcări: 51)

  Oferta devanzarenr.1855-11.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:45 | descărcări: 48)

  Ofertă vânzare nr.1842-08.05.2023 (data publicării: 22/05/2023 05:44 | descărcări: 49)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 12/05/2023 16:24 | descărcări: 66)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 16/05/2023 16:23 | descărcări: 41)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 12/05/2023 16:23 | descărcări: 57)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 12/05/2023 16:23 | descărcări: 42)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 11/05/2023 16:22 | descărcări: 61)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 24/04/2023 15:09 | descărcări: 57)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 21/04/2023 15:09 | descărcări: 54)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 21/04/2023 15:09 | descărcări: 54)

  Oferta_de_vanzare_nr.1829.pdf (data publicării: 21/04/2023 15:08 | descărcări: 43)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 21/04/2023 15:08 | descărcări: 60)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 21/04/2023 15:08 | descărcări: 38)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 21/04/2023 15:07 | descărcări: 42)

  Oferte de vanzare nr. 1815-20.03.2023 (data publicării: 20/03/2023 10:50 | descărcări: 56)

  Oferte de vanzare nr.1816-20.03.2023 (data publicării: 20/03/2023 10:49 | descărcări: 49)

  pv (data publicării: 13/02/2023 08:55 | descărcări: 0)

  pl.1 (data publicării: 13/02/2023 08:55 | descărcări: 0)

  Oferta de vanzare nr.1823-31.03.2023 (data publicării: 31/03/2023 10:48 | descărcări: 50)

  pl.1 (data publicării: 13/02/2023 08:51 | descărcări: 0)

  pl.1 (data publicării: 13/02/2023 08:51 | descărcări: 0)

  pv (data publicării: 13/02/2023 08:51 | descărcări: 0)

  Oferta_de_vanzare_nr.1817-20.03.2023.pdf (data publicării: 20/03/2023 10:47 | descărcări: 46)

  pv (data publicării: 13/02/2023 08:50 | descărcări: 121)

  Oferta de vanzare nr.1813-20.03. 2023 (data publicării: 20/03/2023 10:45 | descărcări: 41)

  Oferta de vanzare nr.1811-20.03.2023 (data publicării: 20/03/2023 10:44 | descărcări: 43)

  Oferta de vanzare nr.1810-20.03.2023 (data publicării: 20/03/2023 10:43 | descărcări: 60)

  Oferta de vanzare nr. 1812-20.03.2023 (data publicării: 20/03/2023 10:43 | descărcări: 45)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 16/03/2023 12:08 | descărcări: 116)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 06/03/2023 10:03 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/03/2023 15:04 | descărcări: 62)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/03/2023 15:56 | descărcări: 56)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 01/03/2023 14:49 | descărcări: 59)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 01/03/2023 14:46 | descărcări: 53)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 01/03/2023 14:46 | descărcări: 57)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 01/03/2023 14:31 | descărcări: 51)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 24/02/2023 16:52 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 24/02/2023 16:51 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 24/02/2023 16:50 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 20/02/2023 15:19 | descărcări: 62)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 20/02/2023 15:09 | descărcări: 0)

  Oferta vanzare Avrig (data publicării: 10/02/2023 10:01 | descărcări: 60)

  Ofertă vanzare AVRIG (data publicării: 10/02/2023 10:02 | descărcări: 62)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 09/02/2023 11:41 | descărcări: 55)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 09/02/2023 11:41 | descărcări: 63)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 08/02/2023 16:35 | descărcări: 53)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 08/02/2023 16:34 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 07/02/2023 16:33 | descărcări: 94)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/02/2023 11:29 | descărcări: 50)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/02/2023 11:28 | descărcări: 62)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/02/2023 11:28 | descărcări: 53)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/02/2023 11:28 | descărcări: 67)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/02/2023 11:27 | descărcări: 94)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 03/02/2023 11:08 | descărcări: 58)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 02/02/2023 16:01 | descărcări: 56)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 02/02/2023 16:01 | descărcări: 70)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 02/02/2023 16:00 | descărcări: 54)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 02/02/2023 16:00 | descărcări: 50)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 02/02/2023 16:59 | descărcări: 50)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 02/02/2023 16:59 | descărcări: 57)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 02/02/2023 16:59 | descărcări: 51)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 02/02/2023 16:59 | descărcări: 50)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 30/01/2023 14:38 | descărcări: 56)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 30/01/2023 14:37 | descărcări: 55)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 27/01/2023 13:00 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 27/01/2023 12:59 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 20/01/2023 14:38 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 20/01/2023 14:38 | descărcări: 132)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 20/01/2023 14:38 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 20/01/2023 14:38 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 20/01/2023 14:38 | descărcări: 88)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 17/01/2023 10:06 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 17/01/2023 10:05 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 12/01/2023 13:25 | descărcări: 62)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 12/01/2023 13:24 | descărcări: 66)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 06/01/2023 11:51 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 28/12/2022 15:05 | descărcări: 60)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 28/12/2022 15:00 | descărcări: 60)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 22/12/2022 12:36 | descărcări: 102)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 22/12/2022 12:35 | descărcări: 122)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 22/12/2022 12:35 | descărcări: 0)

  Oferta de vanzare teren (data publicării: 19/12/2022 15:10 | descărcări: 66)

  Oferta de vanzare teren (data publicării: 19/12/2022 15:10 | descărcări: 50)

  Oferta de vanzare teren (data publicării: 19/12/2022 15:09 | descărcări: 62)

  Oferta de vanzare teren (data publicării: 19/12/2022 15:09 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 15/12/2022 08:33 | descărcări: 0)

  Ofertă vânzare Bradu (data publicării: 13/12/2022 11:06 | descărcări: 64)

  Oferta vanzare Teren Săcădate (data publicării: 13/12/2022 11:06 | descărcări: 67)

  Oferte vnzare teren extravilan Puflea Ștefănuța (data publicării: 12/12/2022 08:38 | descărcări: 66)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 24/11/2022 10:55 | descărcări: 89)

  Oferta vanzare 1719 (data publicării: 24/11/2022 15:28 | descărcări: 72)

  Oferta vanzare 1718 (data publicării: 24/11/2022 15:28 | descărcări: 69)

  Oferta vanzare 1717 (data publicării: 24/11/2022 15:28 | descărcări: 73)

  Oferta vanzare 1716 (data publicării: 24/11/2022 15:28 | descărcări: 62)

  Oferta vanzare 1715 (data publicării: 24/11/2022 15:27 | descărcări: 54)

  Oferta vanzare 1714 (data publicării: 24/11/2022 15:27 | descărcări: 59)

  Oferta vanzare 1713 (data publicării: 24/11/2022 15:27 | descărcări: 73)

  Oferte vânzare Prie Ioan (data publicării: 22/11/2022 07:25 | descărcări: 69)

  Ofertă vînzare teren extravilan Avrig (data publicării: 16/11/2022 13:09 | descărcări: 79)

  Ofertă vânzare teren extravilan (data publicării: 16/11/2022 13:08 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 26/10/2022 06:17 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 17/10/2022 06:35 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 13/10/2022 09:14 | descărcări: 104)

  Ofertă vânzare teren extravilan Toader Constantin (data publicării: 11/10/2022 15:08 | descărcări: 101)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 07/10/2022 13:26 | descărcări: 78)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 06/10/2022 13:26 | descărcări: 77)

  Ofertă vânzare teren extravilan (data publicării: 27/09/2022 12:23 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 22/09/2022 16:10 | descărcări: 132)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 21/09/2022 14:24 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren (data publicării: 20/09/2022 15:55 | descărcări: 0)

  Oferta vanzare teren (data publicării: 14/09/2022 14:55 | descărcări: 0)

  Oferta de vanzare teren (data publicării: 05/09/2022 15:23 | descărcări: 0)

  Ofere vânzare teren extravilan (data publicării: 02/09/2022 12:36 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare (data publicării: 01/09/2022 15:48 | descărcări: 90)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 29/08/2022 16:10 | descărcări: 108)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 29/08/2022 16:09 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 26/08/2022 13:58 | descărcări: 134)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 23/08/2022 23:46 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 23/08/2022 08:54 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 18/08/2022 13:49 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 17/08/2022 11:23 | descărcări: 0)

  Ofertă vânzare teren extravilan (data publicării: 12/08/2022 11:31 | descărcări: 181)

  Oferta vanzare teren- Corobanea Elena (data publicării: 12/08/2022 11:01 | descărcări: 92)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 11/08/2022 12:28 | descărcări: 0)

  Oferta de vanzare teren (data publicării: 10/08/2022 22:45 | descărcări: 0)

  Oferta vanzare teren (data publicării: 08/08/2022 22:38 | descărcări: 0)

  Oferta vanzare teren (data publicării: 29/07/2022 12:19 | descărcări: 438)

  Vanzare teren Ionescu Aurica (data publicării: 25/07/2022 15:17 | descărcări: 105)

  Oferte vânzare teren extravilan 22.07.2022 (data publicării: 22/07/2022 10:25 | descărcări: 100)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 19/07/2022 13:10 | descărcări: 0)

  Oferte vânzare teren extravilan (data publicării: 15/07/2022 12:44 | descărcări: 344)

  Oferta AJVPS (data publicării: 04/07/2022 07:29 | descărcări: 103)

  Ofertă vânzare teren Popențiu Mirela (data publicării: 30/06/2022 11:26 | descărcări: 85)

  Ofertă vânzare teren Murgu (data publicării: 23/06/2022 13:02 | descărcări: 75)

  Oferta 1624 (data publicării: 16/06/2022 12:24 | descărcări: 83)

  Oferta 1623 (data publicării: 16/06/2022 12:24 | descărcări: 101)

  Oferta 1614 Calin (data publicării: 16/06/2022 12:23 | descărcări: 88)

  Oferta 1613 Calin (data publicării: 16/06/2022 12:23 | descărcări: 74)

  Oferta 1612 Calin (data publicării: 16/06/2022 12:20 | descărcări: 70)

  Ofertă vânzareteren extravilan Mihai Ioan Lucian.pdf (data publicării: 15/06/2022 09:00 | descărcări: 0)

  Oferte vanzare terenuri (data publicării: 10/06/2022 12:52 | descărcări: 94)

  Oferta vanzare Grec Paraschiva (data publicării: 03/06/2022 12:59 | descărcări: 159)

  Ofertă vânzare teren (data publicării: 25/05/2022 12:49 | descărcări: 84)

  Ofertă vanzare teren 19.05.2022 (data publicării: 20/05/2022 08:01 | descărcări: 126)

  Ofertă vânzare teren extravilan (data publicării: 19/05/2022 15:48 | descărcări: 85)

  Ofertă vânzare teren extravilan (data publicării: 19/05/2022 15:47 | descărcări: 114)

Oferte vânzare terenuri extravilane (data publicării: 19/05/2022 10:27 | descărcări: 62)


  Ofertă vânzare Ranga Ioan (data publicării: 07/05/2022 07:47 | descărcări: 89)

  Ofertă vanzare terenuri (data publicării: 05/05/2022 15:11 | descărcări: 99)

  Ofertă vânzare teren (data publicării: 05/05/2022 15:10 | descărcări: 0)

  Ofertă vânzare teren (data publicării: 02/05/2022 13:12 | descărcări: 0)

Ofertă vânzare teren (data publicării: 11/04/2022 08:56 | descărcări: 188)


Ofertă vânzare teren

Oferte vânzare terenuri

  Ofertă vânzare Chișu Vaeriu.pdf (data publicării: octombrie 19, 2021 9:12 am | descărcări: 21)

  Ofertă vânzare teren extravilan .pdf (data publicării: octombrie 14, 2021 8:02 am | descărcări: 31)

  Oferta de vanzare nr.1500-05.10.2021, nr. 1501-06.10.2021 (data publicării: octombrie 8, 2021 2:19 pm | descărcări: 43)

  Oferta de vanzare nr. 1499-30.09.2021 (data publicării: octombrie 5, 2021 3:13 pm | descărcări: 19)

  Oferte de vanzare nr.1497-29.09.2021,nr. 1498-29.09.2021 (data publicării: octombrie 1, 2021 2:01 pm | descărcări: 35)

  Oferte de vanzare nr.1484/17.09.2021,nr.1485/17.09.2021,nr.1486/17.09.2021,nr.1487/20.09.2021,nr.1488/20.09.2021,nr.1489/20.09.2021,nr.1490/20.09.2021,nr.1491/20.09.2021,nr.1492/20.09.2021,nr.1493/20. (data publicării: septembrie 27, 2021 12:24 am | descărcări: 31)

  Bulea (data publicării: septembrie 15, 2021 1:33 pm | descărcări: 25)

  Indreica Elena (data publicării: septembrie 8, 2021 5:49 pm | descărcări: 28)

  Oancea Maria (data publicării: septembrie 2, 2021 12:00 pm | descărcări: 22)

  Ranga, Enache (data publicării: august 23, 2021 6:23 pm | descărcări: 20)

  Nemteanu, Preda, Popelca, Prie, Comanescu, Dobrota (data publicării: august 23, 2021 6:23 pm | descărcări: 20)

  Berbescu,Bogdan,Stanila,Prie (data publicării: august 13, 2021 5:18 pm | descărcări: 18)

  Ciprian,Balea,Taranu,Ritivoi,Ghita,Comiza,Fintina,Catanet (data publicării: august 3, 2021 6:14 pm | descărcări: 23)

  Badila (data publicării: iulie 19, 2021 1:02 pm | descărcări: 30)

  Marginean,Badila,Ghita,Balea (data publicării: iulie 8, 2021 11:20 am | descărcări: 38)

  Simidnas (data publicării: iunie 25, 2021 8:39 pm | descărcări: 43)

  Suciu (data publicării: iunie 22, 2021 10:10 am | descărcări: 49)

  Moise,Chelet,Carausu (data publicării: iunie 15, 2021 7:43 am | descărcări: 52)

  Stavde (data publicării: mai 28, 2021 8:05 am | descărcări: 46)

  Euali,Rauga (data publicării: aprilie 22, 2021 12:00 pm | descărcări: 82)

  Paraschiv (data publicării: aprilie 16, 2021 8:39 am | descărcări: 80)

  Badila,Paraschiu (data publicării: aprilie 9, 2021 3:58 pm | descărcări: 73)

  Moise,Francu (data publicării: aprilie 2, 2021 1:53 pm | descărcări: 69)

  Iacob,Marginean,Ursu,Cotofana,Barna (data publicării: martie 30, 2021 1:13 pm | descărcări: 98)

  Suciu,Vasile (data publicării: martie 4, 2021 11:44 am | descărcări: 107)

  David,Serol (data publicării: martie 1, 2021 12:29 pm | descărcări: 86)

  Nistor (data publicării: februarie 15, 2021 12:36 pm | descărcări: 101)

  Iosif,Preda (data publicării: februarie 15, 2021 8:49 am | descărcări: 85)

  Dan,Floare (data publicării: februarie 9, 2021 9:19 am | descărcări: 106)

  Prie,Maniutiu,Simionas,Constantinescu,Neamtu (data publicării: februarie 1, 2021 10:50 am | descărcări: 116)

  Foamete Dumitru (data publicării: ianuarie 19, 2021 8:33 am | descărcări: 102)

  Frasie Vasile (data publicării: decembrie 30, 2020 6:58 pm | descărcări: 95)

  Podea,Stanislav (data publicării: decembrie 30, 2020 6:58 pm | descărcări: 95)

  Barna Ana (data publicării: decembrie 14, 2020 7:38 pm | descărcări: 128)

  Ocneanu Maria (data publicării: decembrie 14, 2020 7:38 pm | descărcări: 97)

  Trusca Dumitru (data publicării: noiembrie 25, 2020 4:23 pm | descărcări: 163)

  Pavel Gheorghe (data publicării: noiembrie 23, 2020 9:33 am | descărcări: 150)

  Mihaila,Gafton (data publicării: noiembrie 10, 2020 5:09 pm | descărcări: 125)

  Aldea Gheorghe (data publicării: octombrie 15, 2020 9:08 am | descărcări: 170)

  Durdun,Olteanu (data publicării: octombrie 7, 2020 1:48 pm | descărcări: 152)

  Moldovan,Manitiu,Sandor (data publicării: octombrie 7, 2020 1:48 pm | descărcări: 144)

  Haiduc,Asiminei,Tamasel,Ursu,Iliescu,Drasovean,Podea,Necula,Ratiu,Murarus,Marcu,Savu (data publicării: septembrie 30, 2020 4:17 pm | descărcări: 168)

  Pavel Constantin,Pavel Maria,Maxim Emilian (data publicării: septembrie 22, 2020 11:55 am | descărcări: 142)

  Burja Ioan (data publicării: septembrie 11, 2020 11:42 am | descărcări: 155)

  Moise,Dinu,SC Nicadi Zoo SRL,Mitu,Bucur (data publicării: septembrie 9, 2020 11:35 am | descărcări: 141)

  Chialda Vasile (data publicării: iulie 29, 2020 12:16 pm | descărcări: 202)

  Bibicean Nicolae (data publicării: iulie 27, 2020 6:26 pm | descărcări: 156)

  Stanislav Ioan,Stanislav Adrian,Dragomir Toma (data publicării: iulie 16, 2020 4:50 pm | descărcări: 217)

  Vasile Nicolae,Ursu Elene,Agapi Constantin (data publicării: iulie 6, 2020 11:59 am | descărcări: 183)

  Motaru Emilia-Chisu Valeriu (data publicării: iulie 3, 2020 10:44 am | descărcări: 197)

  Asiminei Bogdan-Marian (data publicării: iulie 1, 2020 1:25 pm | descărcări: 168)

  Babii Ioan-Mihai (data publicării: iunie 23, 2020 5:55 pm | descărcări: 177)

  Revnic Liviu Valer (data publicării: iunie 15, 2020 2:58 pm | descărcări: 189)

  Rotar Lucia (data publicării: iunie 15, 2020 11:32 am | descărcări: 180)

  Chialda Ioan, Orza Virgil Vasile (data publicării: iunie 15, 2020 11:32 am | descărcări: 208)

  Urs Virgil (data publicării: iunie 5, 2020 11:38 am | descărcări: 202)

  Moga Camelia (data publicării: iunie 5, 2020 10:46 am | descărcări: 202)

  SC MalidcomSRL ,Ritivoi Iordan Stefan,Mircea Maria (data publicării: mai 27, 2020 4:41 pm | descărcări: 222)

  Opriscan Maria – Opriscan Vasile (data publicării: mai 21, 2020 3:54 pm | descărcări: 218)

  Libicean Maria,Libicean Nicolae (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 237)

  Baltes Ana – Bogdan Ana – Oncioiu Victoria – Candea Viorica – Ciolan Marioara – Banceu Iulian – Tatu Maria – Bulugean Viorica – Iancu Ana (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 205)

  Suha Elena (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 215)

  Stefanescu Lucica (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 223)

  Galea Daniel (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 210)

  Grigorie Viorica (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 217)

  Vartopeanu Stela (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 199)

  Tatu Marius (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 214)

  Popa Nicolae (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 204)

  Aldea Victoria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 211)

  Neagu Ioan,Oprișcan Vasile, Boscăneanu Viorica,Cosăcescu Elena, Cosăcescu Elena, Marcu Viorica,Marcu Viorica, Poiana Eugenia, Sebeșan Elena (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 201)

  Maruntelu Mircea,Maruntelu Paraschiva (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 202)

  Irimie Laura Manuela,Prie Lucian Virgil – act 1217 (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 228)

  Irimie Laura Manuela,Prie Lucian Virgil-act 1216 (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 217)

  Trifon Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 223)

  Chealda Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 219)

  Chealda Maria 2 (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 225)

  Chealda Maria 3 (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 210)

  Bordean Simion (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 218)

  Gafton Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 211)

  Aldea Victoria, Caldarar Aurel (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 230)

  Cotofana Nicolae (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 205)

  Ciorobariu Viorel,Constantin Ane (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 216)

  Sasu Iordan, Sasu Mihai (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 219)

  Schurig Romela (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 223)

  Prie Bogdan-Zeno,Danciu Tori,Tasu Iordan,Cotofana Ioan,Cotofana Elena (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 216)

  Nicula Iustin,Hașegan Gheorghe (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 217)

  Liulea Marioara,Macavei Cornelia,Liulea Radu Toma (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 207)

  Barb Aurelia,Iordache Norica,Samson Viorica (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 215)

  Liulea Mioara,Macavei Cornelia,Liulea Radu Toma,Liulea Doina Nr 1178-Nr 1180 (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 218)

  Liulea Mioara,Macavei Cornelia,Liulea Radu Toma,Liulea Doina (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 223)

  Ene Constantin, Baltes Ioan,Toader Dumitru (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 241)

  Andras Mihaiu,Pastor Ecaterina,Andras Ioan,Andras Iosif,Andras Ladislau,Liulea Doina (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 238)

  Lup Daniela-Petronela (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 242)

  Bobanga Mircea Nicolae (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 245)

  AV GROUP SRL (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 260)

  Aldea Gheorghe (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 271)

  Mares Neonil Ion,Trusca Dumitru Daniel (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 252)

  Vulcan Maria Claudis,Moise Leontina,Serban Iosuf si Nicula Viorica (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 224)

  Carpina Cristina Filofteia,Radu Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 246)

  Serban Maria,Stoica Sandu (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 244)

  Boabes Vasile,Mircea Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 243)

  Dobrin Ionita (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 247)

  Bucur Eugen (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 238)

  Opriș Elena, Dobrotă Constantin,Dobrotă Maria, Stanislav Cornelia, Prie Constantin Lucian (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 243)

  Vulcan Maria Claudia si Spiridon Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 253)

  Rusu Viorica Lucia,Vulcan Maria Claudia,Petroiu Dumitru Mitcă si Roman Rodica (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 250)

  Haiduc Sorin si Mitroi Ana Maria Cristina (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 245)

  Limbasan Gheorghe (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 233)

  Teleșpan Claudiu (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 273)

  Cernea Vasile și Lăzăroaie Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 251)

  Dorca Vasile Adrian și Dorca Alexandra Alina (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 225)

  Dorca Vasile Adrian (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 229)

  VELȚAN DANIEL (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 217)

  VELȚAN DANIEL – VELȚAN DANIELA – VELȚAN GABRIEL LIVIU – DAMIAN DAVID (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 237)

  Stan Ana (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 227)

  Kremer Maria Antonia,Kremer Raimer Helmut,Roth Hannelore,Biro Heike (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 236)

  Grigore Maria,Veștemean Nicolae (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 240)

  Popentiu Ioana (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 236)

  Veltan Mariana (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 205)

  Iosif Manolica (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 205)

  Trifon Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 215)

  Pescariu Victoria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 254)

  Ciocan Ioan (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 281)

  Canciu Iacob (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 218)

  Birbichiu Florentina (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 225)

  Berghea Elena (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 256)

  Sc Venturelli Prod Srl (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 266)

  Ranga Elena (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 239)

  Moldoveanu Ana (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 241)

  David Ioan (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 233)

  David Ana (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 219)

  Bădilă Dumitru (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 205)

  Paraschiv Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 223)

  Trusca Dumitru, Stefanescu Daniel (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 378)

  Prodan Vlad (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 224)

  Cotîrlea Dorin (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 210)

  Stanciu Ioan (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 228)

  Măhăra Octavian- 1 (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 247)

  Măhăra Octavian-2 (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 221)

  Braun Sorana Bianca (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 264)

  Streza Valentin Claudiu (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 229)

  Paraschiv Mărioara (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 242)

  Teodorescu Cristian,Aleman Nicolae (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 232)

  Liulea Silviu, Liulea Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 208)

  Ghinea Constantin,Ghinea Crenguta Maria (data publicării: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descărcări: 234)

  Rotar, Andras (data publicării: noiembrie 27, 2018 1:59 pm | descărcări: 289)

  Moisin Inocentiu Florian (data publicării: noiembrie 27, 2018 1:55 pm | descărcări: 268)

  Mircea Maria (data publicării: noiembrie 27, 2018 1:54 pm | descărcări: 269)

  Biris Augustin (data publicării: noiembrie 27, 2018 1:53 pm | descărcări: 282)

  Baltesiu Virgil-Ilie (data publicării: noiembrie 27, 2018 1:53 pm | descărcări: 243)

  Chiuariu Ioan (data publicării: noiembrie 5, 2018 10:37 am | descărcări: 310)

  Cerciu Ilie, Coman Cornelia (data publicării: noiembrie 5, 2018 10:36 am | descărcări: 255)

  Voiculescu Ana (data publicării: septembrie 18, 2018 12:20 pm | descărcări: 302)

  Ventureli Prod (data publicării: septembrie 18, 2018 12:20 pm | descărcări: 285)

  Rotar E_Podea C_Kosmos A (data publicării: septembrie 18, 2018 12:19 pm | descărcări: 268)

  Calin Ionita (data publicării: septembrie 18, 2018 12:18 pm | descărcări: 243)

  Dinu D, Unchesel M, Csiki N, Toader P (data publicării: iulie 9, 2018 10:15 am | descărcări: 313)

  Boisoreanu A, Margalina V (data publicării: mai 24, 2018 4:11 pm | descărcări: 321)

  Chialda E, Paraschiv M (data publicării: mai 24, 2018 4:10 pm | descărcări: 330)

  Grancea A, Zali M, Birza M (data publicării: mai 24, 2018 4:10 pm | descărcări: 281)

  Călin M,Durdun G, Durdun I, Sinecon SA (data publicării: mai 14, 2018 2:39 pm | descărcări: 247)

  Parnica Alina (data publicării: martie 26, 2018 5:00 pm | descărcări: 361)

  Urzica Cornel (data publicării: martie 26, 2018 5:03 pm | descărcări: 351)

  Gaga Mihai (data publicării: martie 5, 2018 12:28 pm | descărcări: 363)

  Sinecon S.A. (data publicării: martie 5, 2018 12:37 pm | descărcări: 343)

  Tudor H,Stoica M,Stefu M,Bota A (data publicării: martie 5, 2018 12:38 pm | descărcări: 339)

  Sinecon SA (data publicării: februarie 22, 2018 12:52 pm | descărcări: 430)

  Boariu V,Lazaroaie L,Cismas V (data publicării: februarie 22, 2018 12:53 pm | descărcări: 362)

  Florea K,Dicu N,Dicu I,Stanciu I (data publicării: februarie 22, 2018 12:53 pm | descărcări: 327)

  Pamp Maria (data publicării: februarie 22, 2018 12:53 pm | descărcări: 345)

  Niculescu Elena (data publicării: februarie 20, 2018 5:09 pm | descărcări: 308)

  Durdun, Ursu (data publicării: februarie 20, 2018 5:09 pm | descărcări: 356)

  Maniutiu Maria (data publicării: februarie 12, 2018 12:59 pm | descărcări: 336)

  Mircea M, Mihaia N, Barza M, Mihaila I ,Baltes N, Iacob M, Parohia Greco Catolica Bradu. (data publicării: ianuarie 18, 2018 6:08 pm | descărcări: 374)

  Frasie Viorel (data publicării: ianuarie 18, 2018 6:08 pm | descărcări: 362)

  Nicula Iosif (data publicării: ianuarie 18, 2018 6:07 pm | descărcări: 357)

  Florescu Raul (data publicării: ianuarie 18, 2018 6:07 pm | descărcări: 321)

  VENTURELI (data publicării: ianuarie 8, 2018 11:10 am | descărcări: 334)

  Libicean Mircea (data publicării: decembrie 28, 2017 11:59 am | descărcări: 375)

  Libicean Mircea, Urs Virgil (data publicării: decembrie 28, 2017 11:58 am | descărcări: 317)

  CUJBA, PRIE (data publicării: decembrie 14, 2017 5:34 pm | descărcări: 386)

  SINECON 1 (data publicării: decembrie 14, 2017 5:34 pm | descărcări: 382)

  GRANCEA, SINECON (data publicării: decembrie 14, 2017 5:28 pm | descărcări: 369)

  Crăciun Emilian Ovidiu, Crăciun Coriolan Sorin, Burducea Corina Doina, Cristea Adriana (data publicării: noiembrie 28, 2017 6:05 pm | descărcări: 374)

  Andras (data publicării: noiembrie 23, 2017 8:01 pm | descărcări: 329)

  Muntean, Dan (data publicării: noiembrie 23, 2017 8:01 pm | descărcări: 315)

  STEFANESCU; BUCURENCIU (data publicării: noiembrie 16, 2017 6:53 pm | descărcări: 332)

  BADITA SAMUEL, BADITA FILOFTEA (data publicării: noiembrie 9, 2017 4:28 pm | descărcări: 305)

  UNCHESEL IOAN,LUPU DORIN,RITIVOI IOAN,LUPU MIHAELA,RITIVOI VIORICA (data publicării: noiembrie 9, 2017 4:23 pm | descărcări: 308)

  BAILA ADRIAN (data publicării: noiembrie 9, 2017 4:23 pm | descărcări: 311)

  Mutu Gabriel (data publicării: noiembrie 1, 2017 5:56 pm | descărcări: 314)

  Ghita Nicolae (data publicării: noiembrie 1, 2017 5:55 pm | descărcări: 205)

  Dan Ilie, Nemeți Mărioara, Dîrnescu Paraschiva, Pădurean Mihaela, Dan Gheorghe, Minea Claudia, Dan Nicolae, Dîrmențu Maria (data publicării: octombrie 26, 2017 3:51 pm | descărcări: 340)

  VALICOM (data publicării: octombrie 24, 2017 1:44 pm | descărcări: 206)

  Tera Maria, Olaru Horia (data publicării: octombrie 19, 2017 6:09 pm | descărcări: 318)

  Gafton Angela,Tera Valeriu, Suciu Eugenia, Craciu Adrian, Hodorogea Vasile (data publicării: octombrie 19, 2017 6:08 pm | descărcări: 354)

  Gafto Angela, Tera Valeriu, Oana Vurgil, Oana Maria (data publicării: octombrie 19, 2017 6:04 pm | descărcări: 360)

  SINECON (data publicării: octombrie 12, 2017 4:28 pm | descărcări: 338)

  SINECON 1 (data publicării: octombrie 12, 2017 4:30 pm | descărcări: 311)

  SINECOM 2 (data publicării: octombrie 12, 2017 4:31 pm | descărcări: 345)

  SINECOM 3 (data publicării: octombrie 12, 2017 4:31 pm | descărcări: 326)

  SEVERIN ANA (data publicării: octombrie 12, 2017 4:31 pm | descărcări: 351)

  SEVERIN VASILE (data publicării: octombrie 12, 2017 4:32 pm | descărcări: 305)

  SEVERIN VIORICA (data publicării: octombrie 12, 2017 4:32 pm | descărcări: 296)

  HAIDUC SORIN (data publicării: octombrie 12, 2017 4:33 pm | descărcări: 307)

  TONCHIN AUREL (data publicării: octombrie 12, 2017 4:33 pm | descărcări: 293)

  PANTA DANIEL (data publicării: octombrie 4, 2017 4:01 pm | descărcări: 294)

  CABUZ VASILE (data publicării: octombrie 4, 2017 4:01 pm | descărcări: 331)

  BERBESCU LUCIA (data publicării: octombrie 4, 2017 4:00 pm | descărcări: 288)

  SMUCZ ANA CIOBANU ELISABETA (data publicării: octombrie 4, 2017 4:00 pm | descărcări: 288)

  ȘTEFAN CONSTANTIN ȘANDRU ION, COMLOȘANU LAURA MAGDALENA, POPA MARIA, COSTANDĂ CORNELIA (data publicării: septembrie 25, 2017 11:58 am | descărcări: 350)

  TATU IOAN CORNEL (data publicării: septembrie 25, 2017 11:58 am | descărcări: 324)

  Ghise (data publicării: august 24, 2017 4:32 pm | descărcări: 371)

  Lascu (data publicării: august 24, 2017 4:32 pm | descărcări: 314)

  Murgu Nicolae-Floare (data publicării: august 7, 2017 9:30 am | descărcări: 317)

  Balint Margareta (data publicării: iulie 31, 2017 4:02 pm | descărcări: 352)

  Scurtu Aurelia (data publicării: iulie 31, 2017 4:02 pm | descărcări: 337)

  MaximToma, Balint Margareta (data publicării: iulie 19, 2017 4:24 pm | descărcări: 344)

  Popa Cornelia, Pușcașu Eugenia, Spiridon Elena, Pavel Maria (data publicării: mai 31, 2017 10:30 pm | descărcări: 380)

  Orisik Aranka (data publicării: mai 31, 2017 10:30 pm | descărcări: 356)

  Ispas Nicolae (data publicării: mai 31, 2017 10:29 pm | descărcări: 341)

  Biriș Augustin (data publicării: mai 31, 2017 10:04 pm | descărcări: 330)

  Vulcan Maria Claudia (data publicării: aprilie 21, 2017 12:55 pm | descărcări: 428)

  Vulcan Maria Claudia (data publicării: aprilie 21, 2017 12:51 pm | descărcări: 326)

  Petca Ioan, Petca Adrian, Petca Mariana (data publicării: aprilie 21, 2017 12:50 pm | descărcări: 371)

  Vulcan Maria Claudia, Radu Steluța, Sîrbu Elena Doina (data publicării: aprilie 21, 2017 12:50 pm | descărcări: 347)

  SC. SINECON SA (data publicării: aprilie 21, 2017 12:49 pm | descărcări: 370)

  Dan Maria (data publicării: aprilie 6, 2017 6:39 pm | descărcări: 352)

  Doican Maria (data publicării: aprilie 6, 2017 6:36 pm | descărcări: 367)

  Margalina Vasile (data publicării: martie 1, 2017 7:16 pm | descărcări: 354)

  Popa Cornelia (data publicării: februarie 28, 2017 6:29 pm | descărcări: 373)

  Balea Florinel, Popianoș Elena (data publicării: februarie 28, 2017 6:29 pm | descărcări: 393)

  Olaru Horia (data publicării: februarie 24, 2017 7:09 pm | descărcări: 431)

  Pinzar Vasile (data publicării: februarie 2, 2017 7:12 pm | descărcări: 421)

  Popa Maria (data publicării: februarie 2, 2017 6:56 pm | descărcări: 458)

  Dobrota Constantin (data publicării: februarie 2, 2017 6:54 pm | descărcări: 400)

  Czimboli Margareta (data publicării: februarie 2, 2017 6:53 pm | descărcări: 387)

  Arba Mihai (data publicării: februarie 2, 2017 6:52 pm | descărcări: 391)

  Ranga Maria (data publicării: ianuarie 26, 2017 8:22 pm | descărcări: 390)

  Opriscan Mihail. (data publicării: ianuarie 26, 2017 8:22 pm | descărcări: 393)

  Hurduzeu Mures (data publicării: ianuarie 26, 2017 8:20 pm | descărcări: 388)

  S.C. Sinecon S.A. Sibiu (data publicării: ianuarie 19, 2017 6:03 pm | descărcări: 455)

  Vulcan Maria – Claudia (data publicării: ianuarie 17, 2017 6:19 pm | descărcări: 422)

  Petca Octavian, Pavel Maria, Radu Cornelia (data publicării: decembrie 27, 2016 4:17 pm | descărcări: 422)

  Petca Octavian (data publicării: decembrie 13, 2016 5:37 pm | descărcări: 431)

  Cuc Ioan (data publicării: noiembrie 16, 2016 12:08 pm | descărcări: 467)

  Sîrghie Gheorghe (data publicării: noiembrie 4, 2016 8:10 am | descărcări: 384)

  Beca Valerita (data publicării: octombrie 20, 2016 9:32 am | descărcări: 419)

  Cismas Maria (data publicării: octombrie 20, 2016 9:33 am | descărcări: 416)

  Motoiu Ioan (data publicării: octombrie 20, 2016 9:33 am | descărcări: 422)

  Lupu Lucia (data publicării: octombrie 20, 2016 9:34 am | descărcări: 442)

  Valko Elena (data publicării: octombrie 20, 2016 9:34 am | descărcări: 450)

  Scutea Ioan (data publicării: octombrie 18, 2016 1:11 pm | descărcări: 470)

  Petca Octavian, Pavel Maria, Radu Cornelia (data publicării: septembrie 23, 2016 7:59 pm | descărcări: 522)