Compartimentul Lucrări Publice

 • Participă la întocmirea programului anual care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investiţiilor şi reparaţiilor.
 • Participă la întocmirea rapoartelor de specialitate privind promovarea investiţiilor şi lucrărilor publice în vederea aprobării de către consiliul local.
 • Verifică documentaţiile tehnice în conformitate cu H.G. 28/2008 – privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi.
 • Asigură prin proiectant proiectele şi detaliile de execuţie. Asigură respectarea soluţiilor tehnice avizate, aprobate.
 • Urmăreşte executarea lucrărilor şi prestaţiilor cantitativ şi calitativ în conformitate cu prevederile legale şi respectarea disciplinei contractuale prin dirigintele de șantier.
 • Urmăreşte şi asigură verificarea, confirmarea situaţiilor de lucrări şi de plată vizate de dirigintele de șantier.
 • Întocmirea rapoartelor de specialitate pentru elaborarea dispoziţiilor primarului.
 • Asigură arhivarea documentelor biroului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru.
 • Intocmeste raspunsuri la diverse adrese, solicitari sau statistici pentru lucrări.
 • Organizează desfăşurarea recepţiilor lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală a lucrărilor
 • Asigură urmărirea lucrărilor în perioada de garantie – perioada de timp cuprinsa între data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si în cadrul careia antreprenorul are obligatia înlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.
 • Urmareste si menţine corespondenţa cu executanţii lucrărilor.
 • Indeplineste si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
 • Intocmirea referatelor de necesitate, a notelor justificative, pentru aprobarea executării lucrărilor și întocmirea documentelor constatatoare la terminarea lucrărilor.
 • Rezolvarea corespondentei specifice in conformitate cu legislatia in vigoare.
 • Colaboreaza cu reprezentanti din celelalte compartimente din cadrul primariei si cu specialisti din alte institutii sau personae publice sau private si solicita informatii acestora in vederea executării lucrărilor în bune condiţii.
 • Contribuie la punerea in aplicare a legilor si a celorlalte acte normative.
 • Colaboreaza cu reprezentanti constructorilor ce execută lucrările achiziţionate de instituţia publică si solicita informatii acestora in vederea executării lucrărilor în bune condiţii.

Administrarea fondului locativ de stat, a fondului locativ realizat prin Agenţia Natională pentru Locuinţe şi a fondului locativ aflat în proprietatea privată a oraşului:

Evidenţa şi prelucrarea datelor pentru încheierea contractelor de închiriere pentru suprafetele cu destinaţia de locuinta şi pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
Stabilirea chiriilor pentru suprafetele cu destinaţia de locuinta şi pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
Colaborare cu Biroul taxe şi Impozite în vederea încasării chiriilor pentru suprafetele cu destinaţia de locuinta, respectiv pentru suprafetele cu alta destinatie decat aceea de locuinta, colaborare cu Biroul taxe şi Impozite;
Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului, care se refera la activitatea de care raspunde.

Tine evidenta terenurilor si a imobilelor aflate in patrimoniul public si privat al orasului Avrig.
Colaboreaza cu birourile si compartimentele din Primaria oras Avrig.
Asigura elaborarea documentelor pentru sedintele Consiliului local ce privesc activitatile de care raspunde.
Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului, care se refera la activitatea de care raspunde.
Relaţii cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean şi Ministere și alte instituții
Se răspunde raportărilor și solicitărilor transmise de către Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean şi Ministere.

Răspuns în termen legal la solicitările cetăţenilor privind lucrările și investițiile în execuție
redirijare adrese pentru obţinerea unui răspuns în termenul legal, în interiorul instituţiei cât şi cu celelalte instituţii cu care Primăria oraş Avrig colaborează.

 Se întocmesc cercetările statistice solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică.

Colaboreaza pentru pregătirea şi transmiterea către autorităţile competente pentru protecţia mediului a informaţiilor şi documentaţiilor necesare obţinerii avizului de mediu, pentru lucrările de investiții;
Implementeaza legislatia existenta in vigoare pentru obtinerea unui sistem propriu de asigurare a calitatii.
Colaboreaza pentru îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;
Acţionează si colaboreaza cu alte institutii pentru refacerea şi protecţia mediului;
Colaboreaza cu operatorul regional si alte institutii pentru proiectul „extindere şi reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov”, în condiţiile legii;
Urmăreste realizarea lucrărilor de curătire si întretinere a cursurilor de apă, în situații de urgență în colaborare cu Serviciul SVSU Avrig.
Sustine actiuni de educare a populatiei privind protectia mediului, valorificarea deseurilor refolosibile;
Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului, care se refera la activitatea de care raspunde.

Întocmire răspunsuri la adrese şi solicitări ale cetăţenilor, colaborare cu toate compartimentele din instituţie cât şi cu alte instituţii.
Depunere documentaţii de avizare şi solicitare avize pentru investiţii, colaborare cu toate instituţiile la care se solicită avize de amplasament solicitate prin Certificatul de Urbanism.
Întocmirea proceselor verbale de predare-primire și de recepție documentații tehnice (SF, PT) în conformitate cu HG 28/2008 – privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.
Participarea în comisiile de licitații la deschiderea și evaluarea ofertelor.
Implicarea şi participarea biroului la evenimente: Florile Oltului, Lumea copiilor, Târg de flori,
Participare la seminarii şi cursuri iniţiate de alte instituţii.
Colaborare permanentă cu Serviciul public pentru administrarea pieţe, târguri, spaţii verzi şi ecarisaj pentru întreţinerea domeniului public.
Biroul Lucrări Publice duce la îndeplinire alte acte şi alte atribuţii date de superiorii ierarhici.
Evidența și corespondența investițiilor, ce tine legătura cu proiectanții, colaboratorii, arhitecții și constructorii. Se întocmesc Referate de necesitate promovare lucrări, Formulare de informații pentru Compartimentul Achiziții cât și Documentele constatatoare ale lucrărilor încheiate.
Participarea la recepții la terminarea lucrărilor și recepții finale, întocmirea proceselor verbale de recepție și a altor acte pentru recepție.
Urmărirea comportării în timp a construcțiilor cât și în perioada de garanție a lucrărilor executate.

 1. Modernizare strada Tudor Vladimirescu în oraşul Avrig, S.C. TERRA BUILDING S.R.L. Lucrare în execuție
 2. Modernizare strada Iazului în orașul Avrig – procedura de licitatie in desfasurare
 3. D.A.L.I. (documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru Casa de Cultură a orașului Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 8 Consolidare clădire existentă, extindere, amenajări interioare. S.C. PRO DON CONSULT S.R.L. Documentatie în executie
 4. Modernizare strada Gheorghe Lazăr din orașul Avrig
  S.C. NEO PLAN S.R.L. Documentatie în executie
 5. D.A.L.I. extindere sediu Primărie
 6. Împrejmuire și branșament apă, teren de sport Bradu, orașul Avrig S.C. ROMCONS IMPEX S.R.L.