Dispoziție convocare sedinta

Dispoziție convocare sedinta

D I S P O Z I Ţ I A nr. 301
din 24.06.2020

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig

din data de 30 Iunie 2020

Primarul orașului Avrig,
Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2),
alin.(3) lit.a și alin.(5), art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N :

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al oraşului Avrig,
pentru data de 30 Iunie 2020, ora 14,00, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2 În conformitate cu prevederile HCL nr. 47/25.03.2020 privind
completarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Consiliului Local
al orașului Avrig, ședința se va desfășura prin mijloace electronice, pe o
platformă on-line, de videoconferință.
Art.3: Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței, sunt puse
la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format
electronic transmise prin poștă electronică.
Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de
documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.
Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și
depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează
Secretarul General al orașului Avrig.
Art.6: În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează
Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR

DAVID ADRIAN DUMITRU

Vizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL
ORAȘULUI AVRIG
GRANCEA MIRCEA

 

„Documentele înscrise pe ordinea de zi pot fi accesate la la adresa  https://primaria-avrig.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/proiecte-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut