Sedință ordinară 19.02.2020

  H O T Ă R Â R E A NR.29 / 2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Martie 2020

  H O T Ă R Â R E A NR.28 / 2020 privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performanțele profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Avrig

  Anexa la HCL 27/2020

  H O T Ă R Â R E A NR.27 / 2020 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor ANL

  H O T Ă R Â R E A NR.26 / 2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020

  H O T Ă R Â R E A NR.25 / 2020 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig, pentru anul școlar 2019 -2020

  H O T Ă R Â R E A NR.24 / 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT oraș Avrig

  Anexa nr. 4 la HCL 23/2020

  Anexa nr. 3 la HCL 23/2020

  Anexa nr. 2 la HCL 23/2020

  Anexa nr. 1 la HCL 23/2020

  H O T Ă R Â R E A NR.23 / 2020 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig

  Anexa Proiecte fonduri nerambursabile HCL 22/2020

  Anexa nr. III la HCL 22/2020

  Anexa nr II la HCL 22/2020

  Anexa nr. I la HCL 22/2020

  H O T Ă R Â R E A NR. 22 / 2020 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2020

Ședință ordinară 29.01.2020

  Hotărârea nr. 21/2020 privind alegerea preşedintelui pentru ședințele Consiliului Local Avrig, din luna Februarie 2020

  Anexa nr. 2 la HCL 20/2020

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 20/2020

  Hotărârea nr. 20/2020 privind modificarea Anexelor la HCL Avrig nr.136/2019 și la HCL Avrig nr.137/2019

  Hotărârea nr. 19/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investiția „Reabilitare str.Nouă, Str.Oltului, str.Griviței în Orașul Avrig

  Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea străzilor Prundu Mare și Mihai Eminescu - Orașul Avrig

  Hotărârea nr. 17/2020 privind aprobarea numărului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2020

  Hotărârea nr. 16/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, aferent zonei de studiu situată în extravilanul orașului Avrig

  Anexă la HCL nr. 15/2020

  Hotărârea nr. 15/2020 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate

  Hotărârea nr. 14/2020 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Anghel Andreea în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A.

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 13/2020

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/2020

  Hotărârea nr. 13/2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu

  Hotărârea nr. 12/2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului teren înscris în CF nr. 108936 Avrig nr.top 108936

  Anexa nr. 2 la HCL nr. 11/2020

  Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2020

  Hotărârea nr. 11/2020 privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2

  Anexă la HCL nr. 10/2020

  Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale

  Anexa la HCL nr. 9/29.01.2020

  Hotărârea nr. 9/2020 privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan

  Hotărârea nr. 8/2020 privind preluarea unor contracte de închiriere pentru spațiile excedentare aflate în incinta Liceului Tehnologic Mârșa

  Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2020-2021

  Hotărârea nr. 6/2020 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de invățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig

  Hotărârea nr. 5/2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru anul 2020

  Hotărârea nr. 4 /2020 privind validarea Dispoziției nr. 558/2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019

  Hotărârea nr. 3/2020 privind actualizarea componenței Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social – culturale, culte, protecția copilului și a familiei

  Hotărârea nr.2 / 2020 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Avrig, al domnului Severin Alexandru

Ședință extraordinară 09.01.2020

  HCL nr. 1/2020 privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 Primarul

MARIME FONT
CONTRAST