Ședință ordinară 25.03.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Aprilie 2020

  Proiect de hotărâre privind acordul favorabil al Consiliului Local al orașului Avrig pentru utilizarea Bazei Sportive a orașului Avrig de către Club Sportiv „Viitorul Șelimbăr ”

  Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de așternere tratamente bituminoase

  Proiect de hotărâre privind acordare drept de uz și servitute în favoarea Vodafone România.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în administrarea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig

  Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal

  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea repartizării în regim de închiriere, apartamente situate în bloc T2 – A.N.L., str. Carpați nr. 2, localitatea Mârșa

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuintelor de tip ANL aflate în proprietatea private a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig

  Proiect de hotărâre privind menținerea protocoalelor de colaborare între orașul Avrig și unitățile administrative teritoriale cu care avem încheiate protocoale de colaborare

  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Avrig, în calitate de lider de parteneriat, la Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Avrig

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2020

  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute de către domnul Ciovână Dumitru și doamna Marcu Iuliana

  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea sponsorizarii din partea Asociației PROIECTELE PANDOREI.

  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa 1 la HCL nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

  Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, intocmit de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.pentru anul 2020

  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig

                              Ședință ordinară 19.02.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Martie 2020.

  Proiect de hotărâre privind interzicerea executării de drumuri artizanale în fondul forestier, pădure, proprietatea publică a orașului Avrig.

  Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Avrig pentru a evalua performanțele profesionale individuale ale secretarului general Orașului Avrig, pentru activitatea desfășurată in anul

  Anexa criterii cadru

  Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri

  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020

  Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig

  Anexa nr. 2 Stat funcții

  Anexa nr. 1 Stat funcții

  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Avrig, pentru anul 2020.

            Ședință ordinară 29.01.2020

  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Februarie 2020.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2020.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului local de urbanism – Construire casă de locuit

  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate

  Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Anghel Ana Andreea în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul F.

  Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu.

  Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu.

  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Avrig, județul Sibiu

  Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului teren înscris în CF nr. 108936 Avrig nr.top 108936

  Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/

  Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2

  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al Statului a imobilului înscris în CF nr. 102223-Avrig, nr. top 22578/71/1/1/1/2/2

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale

  Anexă la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan

  Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitatii contractului de concesiune nr.1/31.01.2005 incheiat cu Cabinet Medical dr. Mihaela Crisan

  Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere pentru spațiile excedentare aflate în incinta Liceului Tehnologic Mârșa,

  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2020-2021

  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig

  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 pentru anul 2020

  Proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei nr.558/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Avrig, al domnului Severin Alexandru

Ședință extraordinară  09.01.2020

  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

MARIME FONT
CONTRAST