Nr. Dată Denumire hotărâre Documente
01 06/01/2022 Hotărârea nr.1- 2022 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2022 Vizualizare
02 06/01/2022 Hotărârea nr.2- 2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local al anului precedent Vizualizare
03 13/01/2022 Hotărârea nr.3-2022 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu Vizualizare
04 13/01/2022 Hotărârea nr.4- 2022 privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr ” Avrig Vizualizare
05 31/01/2022 Hotărârea nr.5- 2022 pentru validarea Dispoziției nr. 465-22.12.2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pentru anul 2021 Vizualizare
06 31/01/2022 Hotărârea nr.6- 2022 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 pentru anul 2022 Vizualizare
07 31/01/2022 Hotărârea nr.7- 2022 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2022 Vizualizare
08 31/01/2022 Hotărârea nr.8- 2022 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
09 31/01/2022 Hotărârea nr.9- 2022 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere Vizualizare
10 31/01/2022 Hotărârea nr.10- 2022 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 35-24.11.2021, încheiat între Orașul Avrig și COȘCODAR Ioan Vizualizare
11 31/01/2022 Hotărârea nr.11- 2022 privind aprobarea dizolvării de drept și lichidarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SISTEM AVRIG” Vizualizare
12 31/01/2022 Hotărârea nr.12- 2022 privind aprobarea acordului de cooperare între Orașul Avrig și Comuna PLOEUC Vizualizare
13 31/01/2022 Hotărârea nr.13- 2022 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2022 Vizualizare
14 31/01/2022 Hotărârea nr.14- 2022 pentru modificarea HCL nr. 159-2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea DC51 Vizualizare
15 14/02/2022 Hotărârea nr.15- privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
16 14/02/2022 Hotărârea nr.16-2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local inclusiv activități autofinanțate și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021 Vizualizare
17 14/02/2022 Hotărârea nr.17- 2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Vizualizare
18 14/02/2022 Hotărârea nr.18 – 2022 privind restituirea sumei de 254.683 lei, precum și plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 15.400 lei, către S.C. Geiger Group România S.R.L Vizualizare
19 14/02/2022 Hotărârea nr.19-2022 privind actualizarea metodologiei de calcul a chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2, respectiv Corp A și Corp B, str. Cindrel nr. 4 Vizualizare
20 14/02/2022 Hotărârea nr.20 – 2022 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri Vizualizare
21 14/02/2022 Hotărârea nr.21 – 2022 privind aprobarea devizului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig Vizualizare
22 14/02/2022 Hotărârea nr.22 -2022 privind aprobarea volumului masei lemnoase și a modalității de valorificare a acesteia, pentru anul 2022 Vizualizare
23 14/02/2022 Hotărârea nr.23- 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centru Cultural și Educațional (prin reabilitarea Clădirii Morii) – orașul Avrig” Vizualizare
24 14/02/2022 Hotărârea nr.24- 2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1,5 mp, proprietate publică a orașului Avrig Vizualizare
25 14/02/2022 Hotărârea nr.25-2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren pășune, în suprafață de 1200 mp, proprietate privată a orașului Avrig Vizualizare
26 14/02/2022 Hotărârea nr.26 – 2022 privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig, județul Sibiu Vizualizare
27 14/02/2022 Hotărârea nr.27- 2022 privind actualizarea standardelor de cost-an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice Vizualizare
28 14/02/2022 Hotărârea nr.28- 2022 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei ACHIM, reprezentantă prin dl Nicolae ACHIM, domiciliat în Bradu, nr. 251 Vizualizare
29 14/02/2022 Hotărârea nr.29 – 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig, în calitate de membru și membru supleant, în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director Vizualizare
30 14/02/2022 Hotărârea nr.30-2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
31 17/03/2022 Hotărârea nr.31-2022 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, aferente anului 2022 Vizualizare
32 17/03/2022 Hotărârea nr.32-2022 privind aprobarea BVC OSIF Avrig 2022 Vizualizare
33 17/03/2022 Hotărârea nr.33-2022 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
34 17/03/2022 Hotărârea nr.34-2022 privind aprobarea contribuției financiare, din partea Orașului Avrig către Asociația Club Sportiv Fotbal Club Avrig Vizualizare
35 17/03/2022 Hotărârea nr.35-2022 privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Avrig și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Avrig Vizualizare
36 17/03/2022 Hotărârea nr.36 -2022 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
37 17/02/2022 Hotărârea nr.37-2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2022 Vizualizare
38 05/04/2022 Hotărârea nr.38 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunilor ianuarie și februarie 2022 Vizualizare
39 30/03/2022 Hotărârea nr.39 privind plata sumei de 171.666,02 euro reprezentând creanțe bugetare stabilite prin procesul verbal nr. 151638-25.11.2021 Vizualizare
40 30/03/2022 Hotărârea nr.40- privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Actului Aditional de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Servicilor Publice Vizualizare
41 30/03/2022 Hotărârea nr.41 pentru aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi Vizualizare
42 30/03/2022 Hotărâreanr.42 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție, prestări servicii Vizualizare
43 30/03/2022 Hotărârea nr.43 hotărâre privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere Vizualizare
44 30/03/2022 Hotărârea nr.44 privind prelungirea Protocoalelor de colaborare pentru gestionarea câinilor fără stăpân și actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân Vizualizare
45 30/03/2022 Hotărârea nr.45 privind încetarea unor contracte de închiriere și aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL Vizualizare
46 30/03/2022 Hotărârea nr.46 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelului orașului Avrig, pentru anul 2022 Vizualizare
47 30/03/2022 Hotărârea nr.47 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
48 30/03/2022 Hotărârea nr.48 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei NEGOESCU, reprezentantă prin dl Valeriu NEGOESCU, domiciliat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 30 Vizualizare
49 30/03/2022 Hotărârea nr.49 pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 15-2021 privind schimbarea temporară a destinației Sălii de Sport aflată în incinta Liceului Teoretic Vizualizare
50 27/04/2022 Hotărârea nr.50 hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Vizualizare
51 27/04/2022 Hotărârea nr.51 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1% Vizualizare
52 27/04/2022 Hotărârea nr.52 privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2022 pentru activități nonprofit de interes local Vizualizare
53 27/04/2022 Hotărârea nr.53 privind mandatarea primarului orașului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu Vizualizare
54 27/04/2022 Hotărârea nr.54 privind acordul de principiu pentru transferul unor capacități energetice din proprietatea privată a orașului Avrig către operatorul concesionar SDEE Transilvania Sud S.A. Vizualizare
55 27/04/2022 Hotărârea nr.55 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig- număr de inventar 23 Vizualizare
56 27/04/2022 Hotărârea nr.56 privind continuarea contractului de închiriere nr. 49-13.11.2018 în beneficiul domnului Constantin BLOAȚĂ; Vizualizare
57 27/04/2022 Hotărârea nr.57 privind aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol Vizualizare
58 27/04/2022 Hotărârea nr.58 privind acordul amenajării unui spațiu pentru activități de școală în natură de către Asociația „Arii Rurale Naturale Interconectate ” Vizualizare
60 27/04/2022 Hotărârea nr.60 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară în Județul Sibiu Vizualizare
61 27/04/2022 Hotărârea nr.61 privind acordul de principiu pentru înființarea unor trasee de cicloturism și ciclism montan pe teritoriul unității administrativ teritoriale Avrig Vizualizare
62 27/04/2022 Hotărârea nr.62 privind aprobarea planului anual de ordine și siguranță publică al orașului Avrig pentru anul 2022 Vizualizare
63 27/04/2022 Hotărârea nr.63 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Poliție Locală Avrig, aflat în sobordinea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
64 27/04/2022 Hotărârea nr.64 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
65 27/04/2022 Hotărârea nr.65 privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri Vizualizare
66 27/04/2022 Hotărârea nr.66 privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile aferente activităților derulate de orașul Avrig pentru obiectivul de investiții Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente