Nr. Dată Denumire hotărâre Documente
01 06/01/2022 Hotărârea nr.1- 2022 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2022 Vizualizare
02 06/01/2022 Hotărârea nr.2- 2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local al anului precedent Vizualizare
03 13/01/2022 Hotărârea nr.3-2022 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu Vizualizare
04 13/01/2022 Hotărârea nr.4- 2022 privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr ” Avrig Vizualizare
05 31/01/2022 Hotărârea nr.5- 2022 pentru validarea Dispoziției nr. 465-22.12.2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pentru anul 2021 Vizualizare
06 31/01/2022 Hotărârea nr.6- 2022 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 pentru anul 2022 Vizualizare
07 31/01/2022 Hotărârea nr.7- 2022 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2022 Vizualizare
08 31/01/2022 Hotărârea nr.8- 2022 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
09 31/01/2022 Hotărârea nr.9- 2022 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere Vizualizare
10 31/01/2022 Hotărârea nr.10- 2022 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 35-24.11.2021, încheiat între Orașul Avrig și COȘCODAR Ioan Vizualizare
11 31/01/2022 Hotărârea nr.11- 2022 privind aprobarea dizolvării de drept și lichidarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SISTEM AVRIG” Vizualizare
12 31/01/2022 Hotărârea nr.12- 2022 privind aprobarea acordului de cooperare între Orașul Avrig și Comuna PLOEUC Vizualizare
13 31/01/2022 Hotărârea nr.13- 2022 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2022 Vizualizare
14 31/01/2022 Hotărârea nr.14- 2022 pentru modificarea HCL nr. 159-2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea DC51 Vizualizare
15 14/02/2022 Hotărârea nr.15- privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
16 14/02/2022 Hotărârea nr.16-2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local inclusiv activități autofinanțate și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021 Vizualizare
17 14/02/2022 Hotărârea nr.17- 2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Vizualizare
18 14/02/2022 Hotărârea nr.18 – 2022 privind restituirea sumei de 254.683 lei, precum și plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 15.400 lei, către S.C. Geiger Group România S.R.L Vizualizare
19 14/02/2022 Hotărârea nr.19-2022 privind actualizarea metodologiei de calcul a chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2, respectiv Corp A și Corp B, str. Cindrel nr. 4 Vizualizare
20 14/02/2022 Hotărârea nr.20 – 2022 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri Vizualizare
21 14/02/2022 Hotărârea nr.21 – 2022 privind aprobarea devizului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig Vizualizare
22 14/02/2022 Hotărârea nr.22 -2022 privind aprobarea volumului masei lemnoase și a modalității de valorificare a acesteia, pentru anul 2022 Vizualizare
23 14/02/2022 Hotărârea nr.23- 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centru Cultural și Educațional (prin reabilitarea Clădirii Morii) – orașul Avrig” Vizualizare
24 14/02/2022 Hotărârea nr.24- 2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1,5 mp, proprietate publică a orașului Avrig Vizualizare
25 14/02/2022 Hotărârea nr.25-2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren pășune, în suprafață de 1200 mp, proprietate privată a orașului Avrig Vizualizare
26 14/02/2022 Hotărârea nr.26 – 2022 privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig, județul Sibiu Vizualizare
27 14/02/2022 Hotărârea nr.27- 2022 privind actualizarea standardelor de cost-an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice Vizualizare
28 14/02/2022 Hotărârea nr.28- 2022 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei ACHIM, reprezentantă prin dl Nicolae ACHIM, domiciliat în Bradu, nr. 251 Vizualizare
29 14/02/2022 Hotărârea nr.29 – 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig, în calitate de membru și membru supleant, în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director Vizualizare
30 14/02/2022 Hotărârea nr.30-2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
31 17/03/2022 Hotărârea nr.31-2022 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, aferente anului 2022 Vizualizare
32 17/03/2022 Hotărârea nr.32-2022 privind aprobarea BVC OSIF Avrig 2022 Vizualizare
33 17/03/2022 Hotărârea nr.33-2022 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
34 17/03/2022 Hotărârea nr.34-2022 privind aprobarea contribuției financiare, din partea Orașului Avrig către Asociația Club Sportiv Fotbal Club Avrig Vizualizare
35 17/03/2022 Hotărârea nr.35-2022 privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Avrig și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Avrig Vizualizare
36 17/03/2022 Hotărârea nr.36 -2022 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
37 17/02/2022 Hotărârea nr.37-2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2022 Vizualizare
38 05/04/2022 Hotărârea nr.38 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunilor ianuarie și februarie 2022 Vizualizare
39 30/03/2022 Hotărârea nr.39 privind plata sumei de 171.666,02 euro reprezentând creanțe bugetare stabilite prin procesul verbal nr. 151638-25.11.2021 Vizualizare
40 30/03/2022 Hotărârea nr.40- privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Actului Aditional de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Servicilor Publice Vizualizare
41 30/03/2022 Hotărârea nr.41 pentru aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi Vizualizare
42 30/03/2022 Hotărâreanr.42 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție, prestări servicii Vizualizare
43 30/03/2022 Hotărârea nr.43 hotărâre privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere Vizualizare
44 30/03/2022 Hotărârea nr.44 privind prelungirea Protocoalelor de colaborare pentru gestionarea câinilor fără stăpân și actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân Vizualizare
45 30/03/2022 Hotărârea nr.45 privind încetarea unor contracte de închiriere și aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL Vizualizare
46 30/03/2022 Hotărârea nr.46 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelului orașului Avrig, pentru anul 2022 Vizualizare
47 30/03/2022 Hotărârea nr.47 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
48 30/03/2022 Hotărârea nr.48 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei NEGOESCU, reprezentantă prin dl Valeriu NEGOESCU, domiciliat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 30 Vizualizare
49 30/03/2022 Hotărârea nr.49 pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 15-2021 privind schimbarea temporară a destinației Sălii de Sport aflată în incinta Liceului Teoretic Vizualizare
50 27/04/2022 Hotărârea nr.50 hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Vizualizare
51 27/04/2022 Hotărârea nr.51 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1% Vizualizare
52 27/04/2022 Hotărârea nr.52 privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2022 pentru activități nonprofit de interes local Vizualizare
53 27/04/2022 Hotărârea nr.53 privind mandatarea primarului orașului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu Vizualizare
54 27/04/2022 Hotărârea nr.54 privind acordul de principiu pentru transferul unor capacități energetice din proprietatea privată a orașului Avrig către operatorul concesionar SDEE Transilvania Sud S.A. Vizualizare
55 27/04/2022 Hotărârea nr.55 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig- număr de inventar 23 Vizualizare
56 27/04/2022 Hotărârea nr.56 privind continuarea contractului de închiriere nr. 49-13.11.2018 în beneficiul domnului Constantin BLOAȚĂ; Vizualizare
57 27/04/2022 Hotărârea nr.57 privind aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol Vizualizare
58 27/04/2022 Hotărârea nr.58 privind acordul amenajării unui spațiu pentru activități de școală în natură de către Asociația „Arii Rurale Naturale Interconectate ” Vizualizare
60 27/04/2022 Hotărârea nr.60 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară în Județul Sibiu Vizualizare
61 27/04/2022 Hotărârea nr.61 privind acordul de principiu pentru înființarea unor trasee de cicloturism și ciclism montan pe teritoriul unității administrativ teritoriale Avrig Vizualizare
62 27/04/2022 Hotărârea nr.62 privind aprobarea planului anual de ordine și siguranță publică al orașului Avrig pentru anul 2022 Vizualizare
63 27/04/2022 Hotărârea nr.63 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Poliție Locală Avrig, aflat în sobordinea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
64 27/04/2022 Hotărârea nr.64 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
65 27/04/2022 Hotărârea nr.65 privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri Vizualizare
66 27/04/2022 Hotărârea nr.66 privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile aferente activităților derulate de orașul Avrig pentru obiectivul de investiții Vizualizare
67 17/05/2022 Hotărârea nr.67 privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Componenta 10 – Fondul Local, subinvestiția I.3 „Centru Cultural și Educațional prin reabilitarea clădirii Morii” Vizualizare
68 17/05/2022 Hotărârea nr.68 privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Componenta 10 – Fondul Local, investiția I.1.4 ,,Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F Vizualizare
69 17/05/2022 Hotărârea nr.69-2022 privind aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, pentru perioada 2021-2030 Vizualizare
70 17/05/2022 Hotărârea nr.70- 2022 privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Componenta 10 – Fondul Local, investiția I.1.2. „Dezvoltarea infrastructurii ITS-TIC a Orașului Avrig” Vizualizare
71 17/05/2022 Hotărârea nr.71- 2022 privind aprobarea participării Orașului Avrig la PNRR -Componenta 10 – Fondul Local „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la școala gimnazială Avr Vizualizare
71 23/05/2022 Hotărârea nr.71-1- 2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
72 23/05/2022 Hotărârea nr.72- 2022 privind aprobarea solicitării de preluare temporară în administrare, a unui sector din drumul județean DJ105F, cuprins între km 2+530 și km 9+200 înscris în CF 108880, proprietatea publică a județului Sibiu Vizualizare
73 23/05/2022 Hotărârea nr.73- 2022 privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Componenta 10 – Fondul Local, investiția I.4 ,, Plan de mobilitate urbană durabilă al orașului Avrig” Vizualizare
74 31/05/2022 Hotârărea nr.74- 2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Vizualizare
75 31/05/2022 Hotârărea nr.75- 2022 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Gospodărire Orășenească S.A. Vizualizare
76 31/05/2022 Hotârărea nr.76- 2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea autovehiculului Opel Vivaro având numărul de înmatriculare SB04POA, proprietate privată a al orașului Avrig Vizualizare
77 31/05/2022 Hotârărea nr.77- 2022 privind preluarea de către Orașul Avrig în calitate de acționar majoritar a unui număr de 5 acțiuni deținute la SC Gospodărire Orășenească Avrig Vizualizare
78 31/05/2022 Hotârărea nr.78- 2022 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice Vizualizare
79 31/05/2022 Hotârărea nr.79- 2002 privind actualizarea Anexei nr. 3 – ”Lista bunurilor din domeniul public și privat al Orașului Avrig concesionate către APĂ CANAL SIBIU S.A.” Vizualizare
80 31/05/2022 Hotârărea nr.80- 2022 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea in cadrul ADI ,,Asociația de Apă Sibiu,, UAT-urile Comuna Turnu Roșu și Comuna Șoarș Vizualizare
81 31/05/2022 Hotârărea nr.81- 2022 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2022 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
82 31/05/2022 Hotârărea nr.82- 2022 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 Vizualizare
83 31/05/2022 Hotârărea nr.83- 2022 privind preluarea beneficiului contractului de închiriere nr. 12-20.02.2020 de către domnul Nicolae-Claudiu HUMACIU Vizualizare
84 31/05/2022 Hotârărea nr.84- 2022 privind transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a orașului Avrig către Inspectoratul de Politie al Judetului SIBIU pentru Poliția orașului Avrig Vizualizare
85 31/05/2022 Hotârărea nr.85- 2022 privind concesionarea unui teren în suprafață de 6,25 mp aparținând domeniului public al orașului Avrig- beneficiar Claudia Maria CORNEA și George-Florin CORNEA Vizualizare
86 31/05/2022 Hotârărea nr.86- 2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren tufăriș, în suprafață de 20 mp, proprietate privată a orașului Avrig Vizualizare
87 31/05/2022 Hotârărea nr.87- 2022 privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru realizarea unui centru cultural educativ în incinta Școlii Gimnaziale Săcădate, de către Asociația „Vatra Satului Săcădate” Vizualizare
88 31/05/2022 Hotârărea nr.88- 2022 privind acordul de principiu pentru înființarea unei poteci tematice, de drumeție, de tip circuit, pe teritoriul unității administrativ teritoriale Avrig Vizualizare
89 31/05/2022 Hotârărea nr.89- 2022 privind amplasarea unui refugiu montan în zona obiectivului turistic Lacul Alpin Avrig Vizualizare
90 31/05/2022 Hotârărea nr.90- 2022 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a ADI “ECO” Sibiu să voteze „ împotriva” aprobării modificării tarifelor activității de sortare Vizualizare
91 09/06/2022 Hotărârea nr.91- 2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 158-2021 privind aprobarea cererii de finanțare „Amenajare alei în localitatea Mârșa” Vizualizare
92 09/06/2022 Hotărârea nr.92- 2022 privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF nr. 109717 Avrig, nr. top 470-5, moară și teren în suprafață de 590 mp, situat în orașul Avrig, str. Gării nr. 1 Vizualizare
93 09/06/2022 Hotărârea nr.93- 2022 privind actualizarea organigramei Primăriei orașului Avrig și a Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Avrig Vizualizare
94 29/06/2022 Hotărârea nr.94- 2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Vizualizare
95 29/06/2022 Hotărârea nr.95-2022 privind mandatarea Primarului orașului Avrig ca reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Vizualizare
96 29/06/2022 Hotărârea nr.96-2022 privind oportunitatea achiziționării de către Orașul Avrig a terenului înscris în CF 110610 Avrig în vederea construirii unui teren de sport multifuncțional în incinta Bazei Sportive Vizualizare
97 29/06/2022 Hotărârea nr.97-2022 privind aprobarea asocierii în participație între Orașul Avrig și SC KLINGEIS CONSULTING SRL, în vederea exploatării activității de publicitate Vizualizare
98 29/06/2022 Hotărârea nr.98-2022 privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren, înscris în CF 103612 Avrig, nr. cadastral 103612 Vizualizare
99 29/06/2022 Hotărârea nr.99-2022 privind întocmirea documentației de dezmembrare a suprafeței de 2000 mp din terenul înscris în CF 942 Avrig, nr. top 22009 Vizualizare
100 29/06/2022 Hotărârea nr.100-2022 pentru modificarea HCL Avrig nr. 58-2021 privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF 108188 Avrig nr. top 52,53,54 și însușirea documentației cadastrale de rectificare suprafață Vizualizare
101 29/06/2022 Hotărârea nr.101-2022 privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr. 10921-15.07.2010, încheiat între Orașul Avrig și I.I. COMAN RICA Vizualizare
102 29/06/2022 Hotărârea nr.102-2022 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
103 29/06/2022 Hotărârea nr.103-2022 privind încheierea unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și Poliția orașului Avrig, în vederea găsirii persoanelor dispărute în împrejurări suspecte sau în zone greu accesibile de pe raza UAT Avrig Vizualizare
104 29/06/2022 Hotărârea nr.104-2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat strategic pentru creșterea capacității de răspuns la solicitările cetățenilor prin crearea suportului informațional inter – operațional și decizional Vizualizare
105 29/06/2022 Hotărârea nr.105-2022 privind aprobarea participării unei delegații din partea Orașului Avrig la manifestările dedicate proiectului „2021-1-FR01-KA210-ADU-000035020, Nos Seniors Connectės” Vizualizare
106 29/06/2022 Hotărârea nr.106-2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Centru Cultural și Educațional prin reabilitarea clădirii Morii” Vizualizare
107 04/08/2022 Hootărârea nr.107-2022 pentru completarea HCL nr. 1-2022 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul sedințelor Consiliului Local Vizualizare
108 04/08/2022 Hotărârea nr.108-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport Vizualizare
109 04/08/2022 Hotărârea nr.109-2022 privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare între Consiliul Local al orașului Avrig și gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza unității administrativ-teritoriale Avrig Vizualizare
110 31/08/2022 Hotărârea nr.110-2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
111 31/08/2022 Hotărârea nr.111-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate pentru realizarea obiectivului de investiții Amenajare alei Mârșa Vizualizare
112 31/08/2022 Hotărârea nr.112-2022 privind stabilirea plafonului maxim al procentului de majorare a salariului de bază pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene Vizualizare
113 31/08/2022 Hotărârea nr.113-2022 privind achiziționarea de către Orașul Avrig a terenului înscris în CF 110610 Avrig în vederea construirii unui teren de sport multifuncțional în incinta Bazei Sportive a orașului Avrig Vizualizare
114 31/08/2022 Hotărârea nr.114-2022 privind aprobarea organizării evenimentului „Nunta de aur” 2022 Vizualizare
115 31/08/2022 Hotărârea nr.115-2022 privind aprobarea organizării evenimentului „Gala Fotbalului Avrigean” 2022 Vizualizare
116 31/08/2022 Hotărârea nr.116-2022 privind aprobarea vânzării imobilului teren Mârșa, str. Cindrel FN, înscris în CF nr. 107305 Avrig, aferent unei construcții proprietate privată Vizualizare
117 31/08/2022 Hotărârea nr.117-2022 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, situate în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Vizualizare
118 31/08/2022 Hotărârea nr.118-2022 privind retragerea unilaterală a Orașului Avrig, în calitate de membru asociat, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Monte Făgăraș Bîlea-Capra” Vizualizare
119 31/08/2022 Hotărârea nr.119-2022 privind prelungirea valabilității contractului de închiriere nr. 109-03.08.2017, încheiat între Orașul Avrig și dna Iuliana-Olguța VLĂDOI Vizualizare
120 31/08/2022 Hotărârea nr.120-2022 privind reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Avrig Vizualizare
121 31/08/2022 Hotărârea nr.121-2022 privind stabilirea destinației bunurilor concesionate către S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 24-19.03.2013 Vizualizare
122 31/08/2022 Hotărârea nr.122-2022 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 26225-22.08.2022 formulată de către S.C. SOMA S.R.L. împotriva HCL Avrig nr. 95-2022 Vizualizare
123 27/09/2022 Hotărârea nr.123-2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
124 27/09/2022 Hotărârea nr.124-2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunilor Februarie-August 2022 Vizualizare
125 27/09/2022 Hotărârea nr.125-2022 pentru modificarea HCL nr. 92-2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig” și a cheltuielilor legate de proiect Vizualizare
126 27/09/2022 Hotărârea nr.126-2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei în localitatea Mârșa” Vizualizare
127 27/09/2022 Hotărârea nr.127-2022 privind oportunitatea achiziționării de către Orașul Avrig a terenului înscris 108115 Avrig în vederea extinderii Cimitirului orășenesc Avrig Vizualizare
128 27/09/2022 Hotărârea nr.128-2022 privind aprobarea vânzării către chiriașul Bogdan LEVAI, a imobilului construit din fondurile statului, situat în sat Mârșa, str.Ilarie Munteanu, bl.B, sc.2, parter, ap.4, în baza Decretului-lege nr.61 Vizualizare
129 27/09/2022 Hotărârea nr.129-2022 privind acordul de principiu pentru vânzarea imobilului teren intravilan, situat în orașul Avrig, str. Râului, nr. 46 Vizualizare
130 27/09/2022 Hotărârea nr.130-2022 privind continuarea contractului de închiriere nr. 15.012-03.11.2010 în beneficiul SC LILI SRL Vizualizare
131 27/09/2022 Hotărârea nr.131-2022 pentru modificarea HCL Avrig nr. 103-2014 privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 330 mp către Uniunea Bisericii Penticostale Avrig Vizualizare
132 27/09/2022 Hotărârea nr.132-2022 privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr ” Avrig și Școala Gimnazială Avrig – unități pilot Vizualizare
133 27/09/2022 Hotărârea nr.133-2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între IPJ Sibiu și SPPL Avrig, pentru realizarea intervenției la alertele generate în cadrul SIME Vizualizare
134 07/10/2022 Hotărârea nr.134-2022 privind aprobarea participării Orașului Avrig la PNRR – componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice Vizualizare
135 07/10/2022 Hotărârea nr.135-2022 privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF nr. 109717 Avrig, nr.top 470-5, moară și teren în suprafață de 590 mp Vizualizare
136 31/10/2022 Hotărârea nr.136-2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
137 31/10/2022 Hotărârea nr.137-2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu Vizualizare
138 31/10/2022 Hotărârea nr.138-2022 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze „ pentru” aprobarea modificării tarifelor Vizualizare
139 31/10/2022 Hotărârea nr.139-2022 privind aprobarea încheierii actului adițional nr.4 la Contractul prestări servicii de deszăpezire nr.90-26.11.2015, încheiat între Orașul Avrig și Gospodărire Orășenească Avrig Vizualizare
140 31/10/2022 Hotărârea nr.140-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A. pe anul 2022 Vizualizare
141 31/10/2022 Hotărârea nr.141-2022 privind achiziționarea de către Orașul Avrig a imobilului teren înscris în CF 108115 Avrig în vederea extinderii Cimitirului orășenesc Avrig Vizualizare
142 31/10/2022 Hotărârea nr.142-2022 privind premierea unor elevi din UAT Avrig care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Națională „Meșteșuguri Artistice Tradiționale” Vizualizare
143 31/10/2022 Hotărârea nr.143-2022 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA Vizualizare
144 31/10/2022 Hotărârea nr.144-2022 privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr. 1158.1-29.10.2019, încheiat între Orașul Avrig și S.C. DENIMOB LUX S.R.L. Vizualizare
145 31/10/2022 Hotărârea nr.145-2022 privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 46-29.07.2020, încheiat între Orașul Avrig și ȚILI Mihaela, în favoarea dnei Larisa-Maria CIOROGAR Vizualizare
146 31/10/2022 Hotărârea nr.146-2022 privind aprobarea repartizării unor unități locative construite din fonduri ANL, în urma vacantării lor Vizualizare
147 31/10/2022 Hotărârea nr.147-2022 privind încheierea unui acord de parteneriat între Orașul Avrig și Palatul Copiilor Sibiu Vizualizare
148 31/10/2022 Hotărârea nr.148-2022 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL Avrig nr. 26-2022 privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig, județul Sibiu Vizualizare
149 31/10/2022 Hotărârea nr.149-2022 pentru actualizarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 126-2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul „Amenajare alei în localitatea Mârșa” Vizualizare
150 31/10/2022 Hotărârea nr.150-2022 privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 330 mp către Biserica „Filadelfia”Avrig, filială locală a „Uniunii Adunărilor Penticostale a Romilor Philadelphia” Vizualizare
37 Nu există fișiere
151 29/11/2022 Hotărârea nr.151-2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Vizualizare
152 29/11/2022 Hotărârea nr.152-2022 privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022 Vizualizare
153 29/11/2022 Hotărârea nr.153-2022 privind premierea dlui Silviu-Paul BOLOVAN, campion național la Judo și Sambo în perioada 2019-2022 Vizualizare
154 29/11/2022 Hotărârea nr.154-2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu Vizualizare
155 29/11/2022 Hotărârea nr.155-2022 privind aprobarea vânzării imobilului teren înscris în CF nr. 108350 Avrig nr. top 108350, aferent unei construcții proprietate privată Vizualizare
156 29/11/2022 Hotărârea nr.156-2022 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înregistrare prin diminuarea suprafeței imobilului teren intravilan înscris în CF 108136 Avrig, nr. cad. 101547 Vizualizare
157 29/11/2022 Hotărârea nr.157-2022 pentru modificarea și completarea HCL Avrig nr. 54-2022 Vizualizare
158 29/11/2022 Hotărârea nr.158-2022 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de utilitate publică prestate de către SC Gospodarire Orasaneasca Avrig Vizualizare
159 29/11/2022 Hotărârea nr.159-2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII , a INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI și a DEVIZULUI GENERAL strada UNIRII Vizualizare
160 29/11/2022 Hotărârea nr.160-2022 pentru revocarea HCL nr. 112-2022 privind stabilirea plafonului maxim al procentului de majorare a salariului de bază pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate Vizualizare
161 29/11/2022 Hotărârea nr.161-2022 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 106-01.12.2015 a locuinței pentru tineri, situată în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr. 2, sc. 1, et. 3, ap. 26 Vizualizare
162 29/11/2022 Hotărârea nr.162-2022 privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea circulației pietonale și rutiere în zona străzilor Oltului, Nouă și Griviței, Oraș Avrig Vizualizare
163 29/11/2022 Hotărârea nr.163-2022 privind amplasarea unor indicatoare de viteză cu radar încorporat, pe raza Orașului Avrig Vizualizare
164 29/11/2022 Hotărârea nr.164-2022 privind aderarea Orașului Avrig la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zonă Metropolitană Sibiu,, Vizualizare
165 29/11/2022 Hotărârea nr.165-2022 privind aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” Vizualizare
166 29/11/2022 Hotărârea nr.166-2022 privind aprobarea organizării pe raza UAT Avrig a concursului de șah „Cupa 1 Decembrie”, ediția a-X-a, Vizualizare
167 29/11/2022 Hotărârea nr.167-2022 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF 102222 Avrig, nr. cadastral 102222, proprietate privată a orașului Avrig , județul Sibiu Vizualizare
168 29/11/2022 Hotărârea nr.168-2022 privind aprobarea organizării evenimentului „Târg de Crăciun” ediția 2022 în orașul Avrig Vizualizare
169 29/11/2022 Hotărârea nr.169-2022 privind aprobarea întocmirii documentației, proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară și modernizarea strada Unirii din orașul Avrig” Vizualizare
170 29/11/2022 Hotărârea nr.170-2022 privind acordarea de cadouri pentru persoanele cu nevoi speciale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022 Vizualizare
171 29/11/2022 Hotărârea nr.171-2022 privind participarea Orașului Avrig la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” Vizualizare
172 21/12/2022 Hotărârea nr.172-2022 pentru validarea Dispozițiilor nr. 622-2022 și 652-2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
173 21/12/2022 Hotărârea nr.173-2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Vizualizare
174 21/12/2022 Hotărârea nr.174-2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Vizualizare
175 21/12/2022 Hotărârea nr.175-2022 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig, pentru anul 2023 Vizualizare
176 21/12/2022 Hotărârea nr.176-2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren neproductiv, în suprafață de 500 mp, proprietate privată a orașului Avrig Vizualizare
177 21/12/2022 Hotărârea nr.177-2022 privind aprobarea prelungirii contractului nr.1-03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual de avocat Aldea Adrian Vizualizare
178 21/12/2022 Hotărârea nr.178-2022 privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte de închiriere Vizualizare
179 21/12/2022 Hotărârea nr.179-2022 privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere Vizualizare
180 21/12/2022 Hotărârea nr.180-2022 privind continuarea contractului de închiriere nr. 54-17.09.2020 în beneficiul doamnei Daniela ZĂGĂDĂU Vizualizare
181 21/12/2022 hotărârea nr.181-2022 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere a locuinței pentru tineri, situată în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 Vizualizare
182 21/12/2022 Hotărârea nr.182-2022 privind actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Avrig în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 316-2022 Vizualizare
183 21/12/2022 Hotărârea nr.183-2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” Vizualizare
184 21/12/2022 Hotărârea nr.184-2022 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,, ICMD,, Sibiu Vizualizare
185 21/12/2022 Hotărârea nr.185-2022 privind aprobarea asocierii Comunei Boița, prin Consiliul Local al comunei Boița, județul Sibiu, la Regia Publică Locală Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. Vizualizare
186 21/12/2022 Hotărârea nr.186-2022 privind aprobarea planului de lucări în vederea efectuării orelor de muncă stabilite conform Legii nr.416-2001 Vizualizare
187 21/12/2022 Hotărârea nr.187-2022 privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea efectuării orelor de muncă nerenumerată în folosul comunității de către persoanele condamnate Vizualizare
188 21/12/2022 Hotărârea nr.188-2022 privind compensarea chiriei datorate de dl Gheorghe PRIER în baza contractului de închiriere nr. 14-02.05.2022, Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente