Nr. Dată Denumire hotărâre Documente
1 09/01/2023 Hotărârea nr.1-2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Vizualizare
2 09/01/2023 Hotărârea nr.2-2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
3 26/01/2023 Hotărârea nr.3-2023 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
4 26/01/2023 Hotărârea nr.4-2023 privind menținerea, în anul 2023, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul f aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig Vizualizare
5 26/01/2023 Hotărârea nr.5-2023 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Sibiu – orașul Avrig Vizualizare
6 26/01/2023 Hotarârea nr.6-2023 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
7 26/01/2023 Hotarărea nr.7-2023 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Avrig, județul Sibiu Vizualizare
8 26/01/2023 Hotărârea nr.8-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare Drum Bradu (Crucea Eroilor – Deal)” – orașul Avrig Vizualizare
9 26/01/2023 Hotărârea nr.9-2023 privind aprobarea participării Orașului Avrig, județul Sibiu la Parteneriatul LEADER cu denumirea „Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oltului” Vizualizare
10 26/01/2023 Hotărârea nr.10-2023 privind întocmirea documentației de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 103342 Vizualizare
11 26/01/2023 Hotărârea nr.11-2023 privind continuarea contractului de închiriere nr. 8 din 22.01.2013 în beneficiul doamnei Tinca-Mariana LUNGU Vizualizare
12 26/01/2023 Hotărârea nr.12-2023 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2023 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
13 26/01/2023 Hotărârea nr.13-2023 privind acordarea scutirii la plata chiriei pentru locuința aflată în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, situată în sat Mârșa, strada Cindrel, nr.4, corp A Vizualizare
14 26/01/2023 Hotărârea nr.14-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 96-2017 privind aprobarea Programului „Reconstrucție ecologică” în oraşul Avrig Vizualizare
15 26/01/2023 Hotărârea nr.15-2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2023 Vizualizare
16 26/01/2023 Hotărârea nr.16-2023 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2023 Vizualizare
17 26/01/2023 Hotărârea nr.17-2023 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2023 Vizualizare
18 07/02/2023 Hotărârea nr.18-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară strada Unirii din orașul Avrig” Vizualizare
19 07/02/2023 Hotărârea nr.19-2023 pentru modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356-22.12.2022 Vizualizare
20 07/02/2023 Hotărârea nr. 20-2023 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor deseuri Vizualizare
21 07/02/2023 Hotărârea nr.21-2023 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 177 mp aflat la etajul Sălii Pavilion Avrig, în favoarea Clubului copiilor Avrig, structură a Palatului Copiilor Sibiu Vizualizare
22 07/02/2023 Hotărârea nr.22-2023 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al orașului Avrig pe anul 2023, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350-2005 Vizualizare
23 21/02/2023 Hotărârea nr.23-2023 privind trecerea imobilului înscris în CF 111059 Avrig, categorie de folosință pășune, în suprafață de 4082 mp, nr. parcelă 2914 Vizualizare
24 21/02/2023 Hotărârea nr.24-2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. Vizualizare
25 21/02/2023 Hotărârea nr.25-2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă recoltat din fondul forestier proprietatea orasului Avrig, de către Regia Publică Locală Ocolulul Silvic Izvorul Florii Avrig în anul 2023 Vizualizare
26 21/02/2023 Hotărârea nr.26-2023 privind aprobarea devizului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig, întocmite de Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A., pentru anul 2023 Vizualizare
27 21/02/2023 Hotărârea nr.27-2023 privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare ale S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 Vizualizare
28 21/02/2023 Hotărârea nr.28-2023 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „împotrivă” Vizualizare
29 21/02/2023 Hotărârea nr.29-2023 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii ITS-TIC a Orașului Avrig” Vizualizare
30 21/02/2023 Hotărârea nr.30-2023 pentru modificarea HCL Avrig nr. 13-2019 privind aprobarea proiectului „Construire creșă în orașul Avrig, imprejmuire imobil și drum de acces” Vizualizare
31 21/02/2023 Hotărârea nr.31-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” Vizualizare
32 21/02/2023 Hotărârea nr.32-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor teren înscrise în CF 106018 Avrig, nr. cadastral 106018, respectiv CF 110610 Avrig, nr. cadastral 110610, aferente Bazei Sportive Vizualizare
33 21/02/2023 Hotărârea nr.33-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 111109 Avrig, nr. cadastral 111109, proprietatea orașului Avrig , județul Sibiu Vizualizare
34 21/02/2023 Hotărârea nr.34-2023 privind aprobarea unui schimb de locuințe și a listei de repartizare a locuințelor construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
35 21/02/2023 Hotarărea nr.35-2023 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, aprobarea noilor standarde de cost pentru aceste servicii și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice Vizualizare
36 21/02/2023 Hotărârea nr.36-2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2023 Vizualizare
37 21/02/2023 Hotărârea nr.37-2023 privind aprobarea participării unei delegații din partea orașului Avrig la cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului „2021-1-FR01-KA210-ADU-000035020, Nos Seniors Connectės”, prin Programul ERASMUS Vizualizare
38 21/02/2023 Hotărârea nr.38-2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare, în sumă de 2000 lei reprezentând o parte din cheltuielile de înmormântare ale defunctului Vasile URSAN Vizualizare
39 21/02/2023 Hotărârea nr.39-2023 privind premierea dlui Gabriel VELȚAN, campion național la Box, în perioada Mai – Decembrie 2022 Vizualizare
40 21/02/2023 Hotărârea nr.40-2023 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelului orașului Avrig, pentru anul 2023 Vizualizare
41 21/02/2023 Hotărârea nr.41-2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local Vizualizare
42 21/02/2023 Hotărârea nr.42-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunii Decembrie 2022 Vizualizare
43 15/03/2023 Hotărârea nr.43-2023 privind aprobarea cheltuielilor conexe neeligibile aferente proiectului ,,Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig – Valea Avrigului” Vizualizare
44 15/03/2023 Hotărârea nr.44-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții „Amenajare teren sintetic multifuncțional la Baza sportivă Vizualizare
45 15/03/2023 Hotărârea nr.45-2023 privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15 – Educație, „Dotarea cu mobilier unităților de învățământ din Orașul Avrig” Vizualizare
46 15/03/2023 Hotărârea nr.46-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 147-2021 privind aprobarea documentaței tehnico-economice actualizate pentru investiția „Reabilitare Așezământ Cultural Vizualizare
47 29/03/2023 Hotărârea nr.47-2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
48 29/03/2023 Hotărârea nr.48-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
49 29/03/2023 Hotărârea nr.49-2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății Gospodărire Orășenească Avrig S.A. Vizualizare
50 29/03/2023 Hotărârea nr.50-2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv controlul financiar de gestiune, în cadrul Societății Comerciale Gospodărire Orășenească Avrig S.A. Vizualizare
51 29/03/2023 Hotărârea nr.51-2023 privind schimbarea formei juridice a societății Gorpodărire Orășenească Avrig S.A. în societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Orașul Avrig Vizualizare
52 29/03/2023 Hotărârea nr.52-2023 privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2023 pentru activități nonprofit de interes local Vizualizare
53 29/03/2023 Hotărârea nr.53-2023 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul public al Orașului Avrig, a monumentului de for public „Statuia cărturarului Gheorghe Lazăr” Vizualizare
54 29/03/2023 Hotărârea nr.54-2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația Mioritics Vizualizare
55 29/03/2023 Hotărârea nr.55-2023 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Gheorghe-Daniel STOICA Vizualizare
56 29/03/2023 Hotărârea nr.56-2023 privind aprobarea documentațiilor cadastrale de alipire a imobilelor teren corespunzătoare străzilor din localitatea Săcădate-oraș Avrig Vizualizare
57 29/03/2023 Hotărârea nr.57-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte de închiriere Vizualizare
58 29/03/2023 Hotărârea nr.58-2023 privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 27-07.06.2018, încheiat între Orașul Avrig și JIGA Ioan, în favoarea dlui JIGA Nicolae-Claudiu Vizualizare
59 29/03/2023 Hotărârea nr.59-2023 pentru revocarea HCL nr. 51-1996 privind închiriere teren Vizualizare
60 29/03/2023 Hotărârea nr.60-2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazei sportive a orașului Avrig Vizualizare
61 29/03/2023 Hotărârea nr.61-2023 privind organizarea și finanțarea evenimentului „Țara Oltului în produse și tradiții” Vizualizare
62 29/03/2023 Hotărârea nr.62-2023 privind aprobarea desfășurării Competiției de alergare pentru copii “Crosul Primăverii”, în orașul Avrig Vizualizare
63 29/03/2023 Hotărârea nr.63-2023 privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru realizarea proiectului „Loc de joacă cu circuit educativ” pe terenul situat în sat Glâmboaca nr.27, de către Asociația „Timp și Suflet” Vizualizare
64 29/03/2023 Hotărârea nr.64-2023 privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, în orașul Avrig Vizualizare
65 29/03/2023 Hotărârea nr.65-2023 privind aprobarea planului anual de ordine și siguranță publică al orașului Avrig Vizualizare
66 29/03/2023 Hotărârea nr.66-2023 privind ajustarea tarifelor de distanţă maximale , pentru serviciul de transport public local de persoane, în regim de taxi, desfăşurat pe raza orașului Avrig Vizualizare
67 29/03/2023 Hotărârea nr.67-2023 privind actualizarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2, respectiv Corp A și Corp B, str. Cindrel nr. 4 Vizualizare
68 29/03/2023 Hotărârea nr.68-2023 pentru modificarea HCL nr. 4-2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Avrig Vizualizare
69 31/03/2023 Hotărârea nr.69-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 147-2021 privind aprobarea documentaței tehnico-economice actualizate pentru investiția „Reabilitare, Modernizare, Dotare Și Extindere Așezământ Cultural Vizualizare
70 27/04/2023 Hotărârea nr.70-2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8% Vizualizare
71 27/04/2023 Hotărârea nr.71-2023 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a datelor informative precum și repartizarea profitului net al Regiei Publice Ocolul Silvic „Izvorul Florii” R.A. pentru anul 2022 Vizualizare
72 27/04/2023 Hotărârea nr.72-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat Vizualizare
73 27/04/2023 Hotărârea nr.73-2023 privind aprobarea vânzării imobilului teren înscris în CF nr. 108348 Avrig, cad 1996 Vizualizare
74 27/04/2023 Hotărârea nr.74-2023 privind acordul de principiu în vederea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Samuel von Brukenthal pentru depunerea unui proiect integrat penru finanțare prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 Vizualizare
75 27/04/2023 Hotărârea nr.75-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 51-2023 privind schimbarea formei juridice a societății Gorpodărire Orășenească Avrig S.A. în societate cu răspundere limitată Vizualizare
76 27/04/2023 Hotărârea nr.76-2023 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
77 27/04/2023 Hotărârea nr.77-2023 privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit a Sălii de sport a orașului Avrig în perioda 06.05.2023-07.05.2023 în vederea desfășurării Festivalului Concurs „ Moștenire din Bătrâni” Vizualizare
78 27/04/2023 Hotărârea nr.78-2023 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Orașul Avrig și Asociația „Timp și Suflet” Vizualizare
79 27/04/2023 Hotărârea nr.79-2023 privind acordarea unui ajutor de urgență, familiei Ionela-Carmen GRANCEA, domiciliată în sat Mârșa Vizualizare
80 27/04/2023 Hotărârea nr.80-2023 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, situate în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Vizualizare
81 27/04/2023 Hotărârea nr.81-2023 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig Vizualizare
82 27/04/2023 Hotărârea nr.82-2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor activități conexe, servicii de mecanică generală, de către S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.R.L. Vizualizare
83 27/04/2023 Hotărârea nr.83-2023 privind aprobarea reevaluării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Orașului Avrig Vizualizare
84 27/04/2023 Hotărârea nr.84-2023 privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu Vizualizare
85 27/04/2023 Hotărârea nr.85-2023 privind vânzarea prin licitație publică a autovehiculului special N3 SG Gunoieră MAN TGS 26.320, având număr de înmatriculare SB09JJU, aflat în domeniul privat al orașului Avrig Vizualizare
86 27/04/2023 Hotărârea nr.86-2023 pentru completarea unor acte administrative cu privire la pajistile permanente aflate pe raza administrativ-teritorială a orașului Avrig, județul Sibiu Vizualizare
87 04/05/2023 Hotărârea nr.87-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Avrig” Vizualizare
88 18/05/2023 Hotărârea nr.88-2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A., aferente anului 2022 Vizualizare
89 18/05/2023 Hotărârea nr.89-2023 pentru completarea HCL nr. 51-2023 privind schimbarea formei juridice a societății Gorpodărire Orășenească Avrig S.A. în societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Orașul Avrig Vizualizare
90 31/05/2023 Hotărârea nr.90-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
91 31/05/2023 Hotărârea nr.91-2023 privind mandatarea primarului Orașului Avrig ca reprezentant al Orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu Vizualizare
92 31/05/2023 Hotărârea nr.92-2023 privind actualizarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, necesar în vederea stabilirii prețului APV, din fondul forestier proprietatea publică a orașului Avrig Vizualizare
93 31/05/2023 Hotărârea nr.93-2023 privind delegarea, către Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Sibiu, a dreptului de depunere a aplicației de finanțare aferentă proiectului „Microbuze școlare electrice în județul Sibiu” Vizualizare
94 31/05/2023 Hotărârea nr.94-2023 privind acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și doamna Daniela DANCIU Vizualizare
95 31/05/2023 Hotărârea nr.95-2023 privind scoaterea din funcțiune, casarea și desființarea prin demolare a unor construcții degradate proprietate privată a orașului Avrig Vizualizare
96 31/05/2023 Hotărârea nr.96-2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren, situat în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unui panou publicitar informativ Vizualizare
97 31/05/2023 Hotărârea nr.97-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere Vizualizare
98 31/05/2023 Hotărârea nr.98-2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe construite din fonduri ANL și aflată în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
99 31/05/2023 Hotărârea nr.99-2023 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
100 31/05/2023 Hotărârea nr.100-2023 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor porțiuni din străzile Godeanu și Parâng Vizualizare
101 31/05/2023 Hotărârea nr.101-2023 privind aderarea Orașului Avrig la Rețeaua „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” și desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Avrig în cadrul acesteia Vizualizare
102 08/06/2023 Hotărârea nr.102-2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Construire pistă Vizualizare
103 22/06/2023 Hotărârea nr.103-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunii Mai2023 Vizualizare
104 22/06/2023 Hotărârea nr.103-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunii Mai2023 Vizualizare
105 22/06/2023 Hotărârea nr.105-2023 privind stabilirea amplasamentului pentru monumentul de for public „Statuia cărturarului Gheorghe Lazăr” Vizualizare
106 22/06/2023 Hotărârea nr.106-2023 privind transferul unor capacități energetice din proprietatea privată a orașului Avrig către operatorul concesionar DEER Cluj Napoca- Sucursala Sibiu Vizualizare
107 22/06/2023 Hotărârea nr.107-2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile teren înscrise în CF nr. 106696 Avrig, nr. top 470 Vizualizare
108 22/06/2023 Hotărârea nr.108-2023 privind acordul de principiu în vederea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Ilie STOICA Vizualizare
109 22/06/2023 Hotărârea nr.109-2023 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 35 din 06.09.2019, încheiat între Orașul Avrig și PĂDUREAN Gheorghe-Dan, în favoarea dnei GHEORGHIȚĂ Ioana Vizualizare
110 22/06/2023 Hotărârea nr.110-2023 privind aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, pentru perioada 2021-2030 Vizualizare
111 22/06/2023 Hotărârea nr.111-2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Avrig a imobilului teren înscris în CF 101177 Avrig nr. top 79,80 Vizualizare
112 22/06/2023 Hotărârea nr.112-2023 privind aprobarea participării Orașului Avrig la constituirea ADI POL DEZVOLTARE SIBIU, precum și aprobarea statutului asociației Vizualizare
113 22/06/2023 Hotărârea nr.113-2023 privind retragerea unilaterală a Orașului Avrig, în calitate de membru asociat, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitana Sibiu” Vizualizare
114 22/06/2023 Hotărârea nr.114-2023 privind delegarea gestiunii unor activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare al oraşului Avrig către SC Gospodărire Orășenească Avrig SRL Vizualizare
115 03/07/2023 Hotărârea nr.115-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF 107490 Avrig, nr. cadastral 107490, proprietatea publică orașului Avrig Vizualizare
116 03/07/2023 Hotărârea nr.116-2023 pentru revocarea HCL nr. 188-2022 privind compensarea chiriei datorate de dl Gheorghe PRIER în baza contractului de închiriere nr. 14-02.05.2022 Vizualizare
117 24/07/2023 Hotărârea nr.117-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii strada Unirii din orașul Avrig” Vizualizare
118 24/07/2023 Hotărârea nr.118-2023 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Avrig, unitate cu personalitate juridică, a imobilului-construcție „Grădinița cu program normal, 3 săli de clasă, orașul Avrig, județul Sibiu” Vizualizare
119 24/07/2023 Hotărârea nr.119-2023 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DEER Cluj Napoca- Sucursala Sibiu S.A. asupra imobilului Uzina de apă Avrig, identificat în CF nr. 104870 Avrig Vizualizare
120 27/07/2023 Hotărârea nr.120-2023 pentru completarea HCL Avrig nr. 117-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii strada Unirii,, Vizualizare
121 27/07/2023 Hotărârea nr.121-2023 privind acordarea unui ajutor de urgență, familiei Roxana-Denisa Ianoșiu, domiciliată în orașul Avrig, str. Horea, bl36B, scA, ap.1, pentru acoperirea unor cheltuieli medicale Vizualizare
122 31/07/2023 Hotărârea nr.122-2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
123 31/07/2023 Hotărârea nr.123-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
124 31/07/2023 Hotărârea nr.124-2023 privind mandatarea primarului Orașului Avrig ca reprezentant al Orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „împotriva” Vizualizare
125 31/07/2023 Hotărârea nr.125-2023 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat și a Actului cadru de atribuire pentru componentele „Recipiente de colectare a deșeurilor” Vizualizare
126 31/07/2023 Hotărârea nr.126-2023 privind aprobarea planului de evoluție al tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor” Vizualizare
127 31/07/2023 Hotărârea nr.127-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 107231 Avrig, nr. cadastral 107231, proprietatea orașului Avrig , județul Sibiu Vizualizare
128 29/08/2023 Hotărârea nr.128-2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren neproductiv, în suprafață de 1000 mp, proprietate privată a orașului Avrig Vizualizare
129 31/07/2023 Hotărârea nr.129-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte de închiriere având ca obiect terenuri situate în Piața Agroalimentară Avrig Vizualizare
130 31/07/2023 Hotărârea nr.130-2023 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 1 din 11.01.2022, încheiat între Orașul Avrig și FLOCA Ana, în favoarea dlui SUBȚIRELU Ioan Vizualizare
131 31/07/2023 Hotărârea nr.131-2023 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 109 din 03.08.2017, pentru locuința ANL din localitatea Mârșa, str. Carpați, nr. 2, bl. T2, sc. 1, et. 3, ap. 27, orașul Avrig, județul Sibiu Vizualizare
132 31/07/2023 Hotărârea nr.132-2023 privind renunțarea la dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară și înscrierea în cartea funciară a unor construcții în favoarea S.C. Vodafone S.A. Vizualizare
133 31/07/2023 Hotărârea nr.133-2023 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al oraşului Avrig Vizualizare
134 10/08/2023 Hotărârea nr.134-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 privind aprobarea inchirierii terenurilor proprietatea orașului Avrig Vizualizare
135 10/08/2023 Hotărârea nr.135-2023 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig Vizualizare
136 30/08/2023 Hotărârea nr.136-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” Vizualizare
137 30/08/2023 Hotărârea nr.137-2023 pentru modificarea HCL Avrig nr. 13-2019 privind aprobarea proiectului „Construire creșă în orașul Avrig, imprejmuire imobil și drum de acces” și a cheltuielilor legate de proiect Vizualizare
138 30/08/2023 Hotărârea nr.138-2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Avrig” Vizualizare
139 30/08/2023 Hotărârea nr.139-2023 privind aprobarea desfășurării evenimentului cultural „Gheorghe Lazăr 200” Vizualizare
140 30/08/2023 Hotărârea nr.140-2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor cadru pentru achiziția produselor Vizualizare
141 30/08/2023 Hotărârea nr.141-2023 pentru actualizarea contractului de delegare a gestiuniiserviciului de salubrizare Vizualizare
142 18/09/2023 Hotărârea nr.142-2023 privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor” Vizualizare
143 26/09/2023 Hotărârea nr.143-2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
144 26/09/2023 Hotărârea nr.144-2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din unitățile de învatamant preuniversitar de stat Vizualizare
145 26/09/2023 Hotărârea nr.145-2023 privind acceptarea sponsorizării cu suma de 20.200 lei din partea SOS Satele Copiilor România, în vederea acoperirii parțiale a costurilor de renovare a spațiului din Avrig, str. Sașilor, nr. 17A Vizualizare
146 26/09/2023 Hotărârea nr.146-2023 privind aprobarea întocmirii studiului de fundamentare pentru atestarea Orașului Avrig ca stațiune turistică de interes local Vizualizare
147 26/09/2023 Hotărârea nr.147-2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Avrig Vizualizare
148 26/09/2023 Hotărârea nr.148-2023 privind mandatarea primarului Orașului Avrig ca reprezentant al Orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „împotrivă” Vizualizare
149 26/09/2023 Hotărârea nr.149-2023 pentru respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 36374-14.09.2023 formulată de către SC SOMA SRL împotriva HCL nr. 124-2023 Vizualizare
150 26/09/2023 Hotărârea nr.150-2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren, situat în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unui panou publicitar informativ Vizualizare
151 26/09/2023 Hotărârea nr.151-2023 privind darea în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, a imobilului-construcție și teren înscris în CF nr.111480 Avrig Vizualizare
152 26/09/2023 Hotărârea nr.152-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înregistrare prin diminuarea suprafeței imobilului teren intravilan înscris în CF 108136 Avrig, nr. cad.101547 Vizualizare
153 26/09/2023 Hotărârea nr.153-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 108419 Avrig, nr. cadastral 108419, proprietatea orașului Avrig Vizualizare
154 26/09/2023 Hotărârea nr.154-2023 privind întocmirea documentației de dezmembrare a unor imobile terenuri, proprietatea orașului Avrig Vizualizare
155 26/09/2023 Hotărârea nr.155-2023 privind concesionarea unui teren în suprafață de 2,50 mp aparținând domeniului public al orașului Avrig- beneficiar Ioan ACHIMESCU și soția Florina ACHIMESCU Vizualizare
156 26/09/2023 Hotărârea nr.156-2023privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 4 din 15.01.2021, încheiat între Orașul Avrig și Somna VARGA, în favoarea dlui Vasile-Marius ȚILI Vizualizare
157 26/09/2023 Hotărârea nr.157-2023 privind continuarea contractului de închiriere nr. 30 din 03.09.2021 în beneficiul doamnei Liliana CRISTEA Vizualizare
158 26/09/2023 Hotărârea nr.158-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 Vizualizare
159 26/09/2023 Hotărârea nr.159-2023 privind continuarea contractului de închiriere nr. 130 din 01.07.2021 în beneficiul doamnei Georgiana-Livia DELEANU Vizualizare
160 26/09/2023 Hotărârea nr.160-2023 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
161 26/09/2023 Hotărârea nr.161-2023 privind aprobarea participării unei delegații din partea orașului Avrig la cea de-a patra mobilitate din cadrul proiectului „2021-1-FR01-KA210-ADU-000035020, Nos Seniors Connectės” Vizualizare
162 26/09/2023 Hotărârea nr.162-2023 privind transferul dreptului de proprietate asupra unor imobile – terenuri, din proprietatea publică a orașului Avrig, în proprietatea publică a județului Sibiu Vizualizare
163 12/10/2023 Hotărârea nr.163-2023 privind mandatarea primarului Orașului Avrig ca reprezentant al Orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „pentru” Vizualizare
164 12/10/2023 Hotărârea nr.164-2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și Serviciul Public de Poliție Locală Avrig, pentru realizarea intervenției la alertele generate în cadrul SIME Vizualizare
165 31/10/2023 Hotărârea nr.165-2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
166 31/10/2023 Hotărârea nr.166-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
167 31/10/2023 Hotărârea nr.167-2023 pentru actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig nr. 31-2021 Vizualizare
168 31/10/2023 Hotărârea nr.168-2023 pentru modificarea și completarea HCL Avrig nr. 147-2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ Vizualizare
169 31/10/2023 Hotărârea nr.169-2023 privind transmiterea în folosință gratuită a autovehiculului tip 16 locuri, Renault Master , având număr de înmatriculare SB01POA, aflat în proprietatea privată a orașului Avrig, către Școala Gimnazială Avrig Vizualizare
170 31/10/2023 Hotărârea nr.170-2023 privind aprobarea casării unor mijloace fixe aparținând SC Gospodărire Orășenească Avrig SRL Vizualizare
171 31/10/2023 Hotărârea nr.171-2023 privind mandatarea primarului Orașului Avrig ca reprezentant al Orașului Avrig în Adunarea Generală a ADI „ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de colectare Vizualizare
172 31/10/2023 Hotărârea nr.172-2023 privind mandatarea primarului Orașului Avrig ca reprezentant al Orașului Avrig în Adunarea Generală a ADI „ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de operare a staţiilo Vizualizare
173 31/10/2023 Hotărârea nr.173-2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorior tehnico-economici pentru investiția ,,Amenajare Alei bl.12-13-14-15, oras Avrig Vizualizare
174 31/10/2023 Hotărârea nr.174-2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare strada Crișan – oraș Avrig” Vizualizare
175 31/10/2023 Hotărârea nr.175-2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Rețea de distribuție apă potabilă Valea Avrigului Vizualizare
176 31/10/2023 Hotărârea nr.176-2023 privind aprobarea întocmirii documentației, proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiții „Amenajare Alei bl.12-13-14-15, Oraș Avrig” Vizualizare
177 31/10/2023 Hotărârea nr.177-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 101177 Avrig, nr. cadastral 101177, proprietatea orașului Avrig , județul Sibiu Vizualizare
178 31/10/2023 Hotărârea nr.178-2023 privind întocmirea documentației de dezmembrare a unor imobile terenuri, proprietatea orașului Avrig Vizualizare
179 31/10/2023 Hotărârea nr.179-2023 privind acordarea scutirii la plata chiriei pentru locuința ANL aflată în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, situată în sat Mârșa în favoarea dnei Alexandra-Alina SIMON Vizualizare
180 31/10/2023 Hotărârea nr.180-2023 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra unei porțiuni din strada Bisericii, aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
181 31/10/2023 Hotărârea nr.181-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 Vizualizare
182 31/10/2023 Hotărârea nr.182-2023 privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 54 din 22.11.2018, încheiat între Orașul Avrig și Vasile NICOLAE, în favoarea dlui Vasile-Ioan NICOLAE Vizualizare
183 31/10/2023 Hotărârea nr.183-2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren pășune, în suprafață de 1200 mp, proprietate privată a orașului Avrig Vizualizare
184 31/10/2023 Hotărârea nr.184-2023 privind acordarea unui suport alimentar în anul școlar 2023-2024, pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr ” Avrig și Școala Gimnazială Avrig – unități pilot Vizualizare
185 31/10/2023 Hotărârea nr.185-2023 privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor ocazionate de sfârșitul de an și a inaugurării Casei de Cultură a orașului Avrig, în perioada 21-22 Decembrie 2023 Vizualizare
186 28/11/2023 Hotărârea nr.186-2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
187 28/11/2023 Hotărârea nr.187-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
188 28/11/2023 Hotărârea nr.188-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Avrig Vizualizare
189 28/11/2023 Hotărârea nr.189-2023 privind actualizarea Anexei 3 – Lista bunurilor din domeniul public si privat al ORASULUI AVRIG concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare Vizualizare
190 28/11/2023 Hotărârea nr.190-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei orașului Avrig de co-finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov Vizualizare
191 28/11/2023 Hotărârea nr.191-2023 pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL Avrig nr.107-2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile teren înscrise în CF nr. 106696 Vizualizare
192 28/11/2023 Hotărârea nr.192-2023 privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, atribuite unor chiriași Vizualizare
193 28/11/2023 Hotărârea nr.193-2023 pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Avrig nr. 70-2022 privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Componenta 10 – Fondul Local, investiția I.1.2. Vizualizare
194 28/11/2023 Hotărârea nr.194-2023 privind reluarea procedurii de vânzare prin licitație publică a autovehiculului special N3 SG Gunoieră MAN TGS 26.320, având număr de înmatriculare SB09JJU Vizualizare
195 28/11/2023 Hotărârea nr.195-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 privind aprobarea inchirierii terenurilor proprietatea orașului Avrig Vizualizare
196 28/11/2023 Hotărârea nr.196-2023 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Alexandru Gheorghe CĂBUZ Vizualizare
197 28/11/2023 Hotărârea nr.197-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” Vizualizare
198 28/11/2023 Hotărârea nr.198-2023 pentru modificarea HCL Avrig nr. 13-2019 privind aprobarea proiectului „Construire creșă în orașul Avrig, imprejmuire imobil și drum de acces” Vizualizare
199 28/11/2023 Hotărârea nr.199-2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității proiectului Construire cresa in Avrig Vizualizare
200 28/11/2023 Hotărârea nr.200-2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului proiectului „ Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig” Vizualizare
201 28/11/2023 Hotărârea nr.201-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport in localitatea Mârșa Vizualizare
202 28/11/2023 Hotărârea nr.202-2023 pentru modificarea HCL nr. 92-2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig” și a cheltuielilor legate de proiect Vizualizare
203 05/12/2023 Hotărârea nr.203-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport în localitatea Mârșa Vizualizare
204 20/12/2023 Hotărârea nr.204-2023privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
205 20/12/2023 Hotărârea nr.205-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția ,, Construire pistă pentru bicicletă-Valea Avrigului,, Vizualizare
206 20/12/2023 Hotărârea nr.206-2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Vizualizare
207 20/12/2023 Hotărârea nr.207-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
208 20/12/2023 Hotărârea nr.208-2023 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig Vizualizare
209 20/12/2023 Hotărârea nr.209-2023 privind avizarea SF, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipal Vizualizare
210 20/12/2023 Hotărârea nr.210-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, aferenți investiției „Sistem supraveghere video, monitorizare trafic” Vizualizare
211 20/12/2023 Hotărârea nr.211-2023 privind aprobarea prelungirii contractului de asistență juridică nr. 1 din 03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual de avocat Aldea Adrian Vizualizare
212 20/12/2023 Hotărârea nr.212-2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren proprietatea privată a Orașului Avrig, în suprafață de 41.500 mp, înscris în CF 110277 Vizualizare
213 20/12/2023 Hotărârea nr.213-2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren, situat în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unui panou publicitar informativ Vizualizare
214 20/12/2023 Hotărârea nr.214-2023 privind continuarea contractului de închiriere nr. 4 din 03.01.2018 în beneficiul doamnei Cristina-Mariana PAUL Vizualizare
215 20/12/2023 Hotărârea nr.215-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr. 1345.1 din 01.11.2018, încheiat cu S.C. MECATRON S.R.L Vizualizare
216 20/12/2023 Hotărârea nr.216-2023 privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea efectuării orelor de muncă nerenumerată în folosul comunității de către persoanele condamnate Vizualizare
217 20/12/2023 Hotărârea nr.217-2023 pentru aprobarea planului de lucrări în vederea efectuării orelor de muncă stabilite conform Legii nr.416-2001 Vizualizare
218 20/12/2023 Hotărârea nr.218-2023 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2024 Vizualizare
219 20/12/2023 Hotărârea nr.219-2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren înscris în CF nr. 111686 Avrig, nr. cad 111686, situat în localitatea Bradu Vizualizare
220 20/12/2023 Hotărârea nr.220-2023 pentru stabilirea unor măsuri obligatorii dispuse de Legea nr. 296-2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente