Nr. Dată Denumire hotărâre Documente
1 09/01/2023 Hotărârea nr.1-2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Vizualizare
2 09/01/2023 Hotărârea nr.2-2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
3 26/01/2023 Hotărârea nr.3-2023 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
4 26/01/2023 Hotărârea nr.4-2023 privind menținerea, în anul 2023, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul f aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig Vizualizare
5 26/01/2023 Hotărârea nr.5-2023 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Sibiu – orașul Avrig Vizualizare
6 26/01/2023 Hotarârea nr.6-2023 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
7 26/01/2023 Hotarărea nr.7-2023 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Avrig, județul Sibiu Vizualizare
8 26/01/2023 Hotărârea nr.8-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare Drum Bradu (Crucea Eroilor – Deal)” – orașul Avrig Vizualizare
9 26/01/2023 Hotărârea nr.9-2023 privind aprobarea participării Orașului Avrig, județul Sibiu la Parteneriatul LEADER cu denumirea „Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oltului” Vizualizare
10 26/01/2023 Hotărârea nr.10-2023 privind întocmirea documentației de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 103342 Vizualizare
11 26/01/2023 Hotărârea nr.11-2023 privind continuarea contractului de închiriere nr. 8 din 22.01.2013 în beneficiul doamnei Tinca-Mariana LUNGU Vizualizare
12 26/01/2023 Hotărârea nr.12-2023 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2023 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
13 26/01/2023 Hotărârea nr.13-2023 privind acordarea scutirii la plata chiriei pentru locuința aflată în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, situată în sat Mârșa, strada Cindrel, nr.4, corp A Vizualizare
14 26/01/2023 Hotărârea nr.14-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 96-2017 privind aprobarea Programului „Reconstrucție ecologică” în oraşul Avrig Vizualizare
15 26/01/2023 Hotărârea nr.15-2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2023 Vizualizare
16 26/01/2023 Hotărârea nr.16-2023 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2023 Vizualizare
17 26/01/2023 Hotărârea nr.17-2023 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Avrig în anul 2023 Vizualizare
18 07/02/2023 Hotărârea nr.18-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară strada Unirii din orașul Avrig” Vizualizare
19 07/02/2023 Hotărârea nr.19-2023 pentru modificarea anexelor la contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356-22.12.2022 Vizualizare
20 07/02/2023 Hotărârea nr. 20-2023 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor deseuri Vizualizare
21 07/02/2023 Hotărârea nr.21-2023 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 177 mp aflat la etajul Sălii Pavilion Avrig, în favoarea Clubului copiilor Avrig, structură a Palatului Copiilor Sibiu Vizualizare
22 07/02/2023 Hotărârea nr.22-2023 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al orașului Avrig pe anul 2023, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350-2005 Vizualizare
23 21/02/2023 Hotărârea nr.23-2023 privind trecerea imobilului înscris în CF 111059 Avrig, categorie de folosință pășune, în suprafață de 4082 mp, nr. parcelă 2914 Vizualizare
24 21/02/2023 Hotărârea nr.24-2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. Vizualizare
25 21/02/2023 Hotărârea nr.25-2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă recoltat din fondul forestier proprietatea orasului Avrig, de către Regia Publică Locală Ocolulul Silvic Izvorul Florii Avrig în anul 2023 Vizualizare
26 21/02/2023 Hotărârea nr.26-2023 privind aprobarea devizului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig, întocmite de Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A., pentru anul 2023 Vizualizare
27 21/02/2023 Hotărârea nr.27-2023 privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare ale S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 Vizualizare
28 21/02/2023 Hotărârea nr.28-2023 privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „împotrivă” Vizualizare
29 21/02/2023 Hotărârea nr.29-2023 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii ITS-TIC a Orașului Avrig” Vizualizare
30 21/02/2023 Hotărârea nr.30-2023 pentru modificarea HCL Avrig nr. 13-2019 privind aprobarea proiectului „Construire creșă în orașul Avrig, imprejmuire imobil și drum de acces” Vizualizare
31 21/02/2023 Hotărârea nr.31-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de acces” Vizualizare
32 21/02/2023 Hotărârea nr.32-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor teren înscrise în CF 106018 Avrig, nr. cadastral 106018, respectiv CF 110610 Avrig, nr. cadastral 110610, aferente Bazei Sportive Vizualizare
33 21/02/2023 Hotărârea nr.33-2023 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 111109 Avrig, nr. cadastral 111109, proprietatea orașului Avrig , județul Sibiu Vizualizare
34 21/02/2023 Hotărârea nr.34-2023 privind aprobarea unui schimb de locuințe și a listei de repartizare a locuințelor construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
35 21/02/2023 Hotarărea nr.35-2023 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, aprobarea noilor standarde de cost pentru aceste servicii și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice Vizualizare
36 21/02/2023 Hotărârea nr.36-2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2023 Vizualizare
37 21/02/2023 Hotărârea nr.37-2023 privind aprobarea participării unei delegații din partea orașului Avrig la cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului „2021-1-FR01-KA210-ADU-000035020, Nos Seniors Connectės”, prin Programul ERASMUS Vizualizare
38 21/02/2023 Hotărârea nr.38-2023 privind acordarea unui ajutor de înmormântare, în sumă de 2000 lei reprezentând o parte din cheltuielile de înmormântare ale defunctului Vasile URSAN Vizualizare
39 21/02/2023 Hotărârea nr.39-2023 privind premierea dlui Gabriel VELȚAN, campion național la Box, în perioada Mai – Decembrie 2022 Vizualizare
40 21/02/2023 Hotărârea nr.40-2023 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelului orașului Avrig, pentru anul 2023 Vizualizare
41 21/02/2023 Hotărârea nr.41-2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local Vizualizare
42 21/02/2023 Hotărârea nr.42-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunii Decembrie 2022 Vizualizare
43 15/03/2023 Hotărârea nr.43-2023 privind aprobarea cheltuielilor conexe neeligibile aferente proiectului ,,Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig – Valea Avrigului” Vizualizare
44 15/03/2023 Hotărârea nr.44-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții „Amenajare teren sintetic multifuncțional la Baza sportivă Vizualizare
45 15/03/2023 Hotărârea nr.45-2023 privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15 – Educație, „Dotarea cu mobilier unităților de învățământ din Orașul Avrig” Vizualizare
46 15/03/2023 Hotărârea nr.46-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 147-2021 privind aprobarea documentaței tehnico-economice actualizate pentru investiția „Reabilitare Așezământ Cultural Vizualizare
47 29/03/2023 Hotărârea nr.47-2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023 Vizualizare
48 29/03/2023 Hotărârea nr.48-2023 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
49 29/03/2023 Hotărârea nr.49-2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății Gospodărire Orășenească Avrig S.A. Vizualizare
50 29/03/2023 Hotărârea nr.50-2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv controlul financiar de gestiune, în cadrul Societății Comerciale Gospodărire Orășenească Avrig S.A. Vizualizare
51 29/03/2023 Hotărârea nr.51-2023 privind schimbarea formei juridice a societății Gorpodărire Orășenească Avrig S.A. în societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Orașul Avrig Vizualizare
52 29/03/2023 Hotărârea nr.52-2023 privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2023 pentru activități nonprofit de interes local Vizualizare
53 29/03/2023 Hotărârea nr.53-2023 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul public al Orașului Avrig, a monumentului de for public „Statuia cărturarului Gheorghe Lazăr” Vizualizare
54 29/03/2023 Hotărârea nr.54-2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația Mioritics Vizualizare
55 29/03/2023 Hotărârea nr.55-2023 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Gheorghe-Daniel STOICA Vizualizare
56 29/03/2023 Hotărârea nr.56-2023 privind aprobarea documentațiilor cadastrale de alipire a imobilelor teren corespunzătoare străzilor din localitatea Săcădate-oraș Avrig Vizualizare
57 29/03/2023 Hotărârea nr.57-2023 privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte de închiriere Vizualizare
58 29/03/2023 Hotărârea nr.58-2023 privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 27-07.06.2018, încheiat între Orașul Avrig și JIGA Ioan, în favoarea dlui JIGA Nicolae-Claudiu Vizualizare
59 29/03/2023 Hotărârea nr.59-2023 pentru revocarea HCL nr. 51-1996 privind închiriere teren Vizualizare
60 29/03/2023 Hotărârea nr.60-2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazei sportive a orașului Avrig Vizualizare
61 29/03/2023 Hotărârea nr.61-2023 privind organizarea și finanțarea evenimentului „Țara Oltului în produse și tradiții” Vizualizare
62 29/03/2023 Hotărârea nr.62-2023 privind aprobarea desfășurării Competiției de alergare pentru copii “Crosul Primăverii”, în orașul Avrig Vizualizare
63 29/03/2023 Hotărârea nr.63-2023 privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru realizarea proiectului „Loc de joacă cu circuit educativ” pe terenul situat în sat Glâmboaca nr.27, de către Asociația „Timp și Suflet” Vizualizare
64 29/03/2023 Hotărârea nr.64-2023 privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, în orașul Avrig Vizualizare
65 29/03/2023 Hotărârea nr.65-2023 privind aprobarea planului anual de ordine și siguranță publică al orașului Avrig Vizualizare
66 29/03/2023 Hotărârea nr.66-2023 privind ajustarea tarifelor de distanţă maximale , pentru serviciul de transport public local de persoane, în regim de taxi, desfăşurat pe raza orașului Avrig Vizualizare
67 29/03/2023 Hotărârea nr.67-2023 privind actualizarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2, respectiv Corp A și Corp B, str. Cindrel nr. 4 Vizualizare
68 29/03/2023 Hotărârea nr.68-2023 pentru modificarea HCL nr. 4-2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Avrig Vizualizare
69 31/03/2023 Hotărârea nr.69-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 147-2021 privind aprobarea documentaței tehnico-economice actualizate pentru investiția „Reabilitare, Modernizare, Dotare Și Extindere Așezământ Cultural Vizualizare
70 27/04/2023 Hotărârea nr.70-2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8% Vizualizare
71 27/04/2023 Hotărârea nr.71-2023 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a datelor informative precum și repartizarea profitului net al Regiei Publice Ocolul Silvic „Izvorul Florii” R.A. pentru anul 2022 Vizualizare
72 27/04/2023 Hotărârea nr.72-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului de administrare a domeniului public și privat Vizualizare
73 27/04/2023 Hotărârea nr.73-2023 privind aprobarea vânzării imobilului teren înscris în CF nr. 108348 Avrig, cad 1996 Vizualizare
74 27/04/2023 Hotărârea nr.74-2023 privind acordul de principiu în vederea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Samuel von Brukenthal pentru depunerea unui proiect integrat penru finanțare prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 Vizualizare
75 27/04/2023 Hotărârea nr.75-2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 51-2023 privind schimbarea formei juridice a societății Gorpodărire Orășenească Avrig S.A. în societate cu răspundere limitată Vizualizare
76 27/04/2023 Hotărârea nr.76-2023 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Vizualizare
77 27/04/2023 Hotărârea nr.77-2023 privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit a Sălii de sport a orașului Avrig în perioda 06.05.2023-07.05.2023 în vederea desfășurării Festivalului Concurs „ Moștenire din Bătrâni” Vizualizare
78 27/04/2023 Hotărârea nr.78-2023 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Orașul Avrig și Asociația „Timp și Suflet” Vizualizare
79 27/04/2023 Hotărârea nr.79-2023 privind acordarea unui ajutor de urgență, familiei Ionela-Carmen GRANCEA, domiciliată în sat Mârșa Vizualizare
80 27/04/2023 Hotărârea nr.80-2023 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, situate în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Vizualizare
81 27/04/2023 Hotărârea nr.81-2023 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig Vizualizare
82 27/04/2023 Hotărârea nr.82-2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor activități conexe, servicii de mecanică generală, de către S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.R.L. Vizualizare
83 27/04/2023 Hotărârea nr.83-2023 privind aprobarea reevaluării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Orașului Avrig Vizualizare
84 27/04/2023 Hotărârea nr.84-2023 privind aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu Vizualizare
85 27/04/2023 Hotărârea nr.85-2023 privind vânzarea prin licitație publică a autovehiculului special N3 SG Gunoieră MAN TGS 26.320, având număr de înmatriculare SB09JJU, aflat în domeniul privat al orașului Avrig Vizualizare
86 27/04/2023 Hotărârea nr.86-2023 pentru completarea unor acte administrative cu privire la pajistile permanente aflate pe raza administrativ-teritorială a orașului Avrig, județul Sibiu Vizualizare
87 04/05/2023 Hotărârea nr.87-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Avrig” Vizualizare
88 18/05/2023 Hotărârea nr.88-2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A., aferente anului 2022 Vizualizare
89 18/05/2023 Hotărârea nr.89-2023 pentru completarea HCL nr. 51-2023 privind schimbarea formei juridice a societății Gorpodărire Orășenească Avrig S.A. în societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Orașul Avrig Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente