Nr. Dată Denumire hotărâre Documente
1 08/01/2024 Hotărârea nr.1-2024 pentru completarea HCL nr. 206-2023 privind privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Vizualizare
2 08/01/2024 Hotărârea nr.2-2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Vizualizare
3 08/01/2024 Hotărârea nr.3-2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Vizualizare
4 15/01/2024 Hotărârea nr.4-2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Vizualizare
5 15/01/2024 Hotărârea nr.5-2024 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar 2024-2025 Vizualizare
6 31/01/2024 Hotărârea nr.6-2024 privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare ale S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 Vizualizare
7 31/01/2024 Hotărârea nr.7-2024 privind menținerea, în anul 2024, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” Vizualizare
8 31/01/2024 Hotărârea nr.8-2024 privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale reciclabile Vizualizare
9 31/01/2024 Hotărârea nr.9-2024 privind actualizarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2, respectiv Corp A și Corp B, str. Cindrel nr. 4 Vizualizare
10 31/01/2024 Hotărârea nr.10-2024 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Avrig Vizualizare
11 31/01/2024 Hotărârea nr.11-2024 privind aprobarea vânzării imobilului teren înscris în CF nr. 111544 Avrig nr.top 111544, aferent unei construcții proprietate privată Vizualizare
12 31/01/2024 Hotărârea nr.12-2024 privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren, înscris în CF 111542 Avrig, nr. cadastral 111542 Vizualizare
13 31/01/2024 Hotărârea nr.13-2024 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, situate în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Vizualizare
14 31/01/2024 Hotărârea nr.14-2024 privind modificarea contractului de închiriere nr. 17 din 17.07.2023 având ca obiect închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Vizualizare
15 31/01/2024 Hotărârea nr.15-2024 privind continuarea contractului de închiriere nr. 59 din 25.09.2020 în beneficiul doamnei Tuța CLOPOTARIU Vizualizare
16 31/01/2024 Hotărârea nr.16-2024 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 Vizualizare
17 31/01/2024 Hotărârea nr.17-2024 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 8-12.05.2003 în favoarea S.C. A.N.F. Beauty Studio S.R.L. Vizualizare
18 31/01/2024 Hotărârea nr.19-2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale a serviciilor de piata Vizualizare
19 31/01/2024 Hotărârea nr.19-2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale a serviciilor de piata Vizualizare
20 31/01/2024 Hotărârea nr.20-2024 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2024 Vizualizare
21 31/01/2024 Hotărârea nr.21-2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2024 Vizualizare
22 31/01/2024 Hotărârea nr.22-2024 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2024 Vizualizare
23 31/01/2024 Hotărârea nr.23-2024 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren proprietatea privată a Orașului Avrig, în suprafață de 41.500 mp, înscris în CF 111277 Avrig, nr. cad 111277 Vizualizare
24 31/01/2024 Hotărârea nr.24-2024 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor teren înscrise în CF 111637 Avrig, CF 111638 Avrig, respectiv CF 111639 Avrig, proprietatea orașului Avrig , județul Sibiu Vizualizare
25 14/02/2024 Hotărârea nr.25-2024 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2024 Vizualizare
26 14/02/2024 Hotărârea nr.26-2024 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al orașului Avrig pe anul 2024, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350-2005 Vizualizare
27 14/02/2024 Hotărârea nr.27-2024 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2024 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
28 14/02/2024 Hotărârea nr.28-2024 privind aprobarea unui protocol de colaborare cu Teatrul Muzical „Ambasadorii” în vederea desfășurării proiectului „EDUTAIMENT PENTRU TOTI, EDUTAINMENT ÎMPREUNĂ şi ACASĂ PE ARIPI DE MUZICĂ 2024” Vizualizare
29 19/02/2024 Hotărârea nr.29-2024 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 107464 Avrig Vizualizare
30 28/02/2024 Hotărârea nr.30-2024 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și a Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
31 28/02/2024 Hotărârea nr.31-2024 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
32 28/02/2024 Hotărârea nr.32-2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății Gospodărire Orășenească Avrig S.RL. Vizualizare
33 28/02/2024 Hotărârea nr.33-2024 privind aprobarea Regulamentului intern al Societății Gospodărire Orășenească Avrig SRL Vizualizare
34 28/02/2024 Hotărârea nr.34-2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. Vizualizare
35 28/02/2024 Hotărârea nr.35-2024 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, necesar în vederea stabilirii prețului APV, din fondul forestier proprietatea publică a orașului Avrig Vizualizare
36 28/02/2024 Hotărârea nr.36-2024 privind aprobarea devizului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig Vizualizare
37 28/02/2024 Hotărârea nr.37-2024 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă recoltat din fondul forestier proprietatea orasului Avrig Vizualizare
38 28/02/2024 Hotărârea nr.38-2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază PT, pentru obiectivul de investiții ,,Sistem de supraveghere video, monitorizare trafic,, Vizualizare
39 28/02/2024 Hotărârea nr.39-2024 privind aprobarea achiziționării unei Autoutilitară stins incendii –RENAULT, second-hand Vizualizare
40 28/02/2024 Hotărârea nr.40-2024 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Vizualizare
41 28/02/2024 Hotărârea nr.41-2024 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, pentru perioada 2021-2030 Vizualizare
42 28/02/2024 Hotărârea nr.42-2024 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Avrig, unitate cu personalitate juridică, a imobilului înscris în CF nr. 111983 Avrig, nr. cad 111983 Vizualizare
43 07/03/2024 Hotărârea nr.43-2024 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2024 Vizualizare
44 07/03/2024 Hotărârea nr.44-2024 pentru modificarea HCL nr. 4-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea obiectivului de investiții „ Amenajare alei în localitatea Mârșa” Vizualizare
45 27/03/2024 Hotărârea nr.45-2024 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local Vizualizare
46 27/03/2024 Hotărârea nr.46-2024 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Vizualizare
47 27/03/2024 Hotărârea nr.47-2024 privind înființarea pe lângă unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Avrig, a unor activități finanțate integral din venituri proprii Vizualizare
48 27/03/2024 Hotărârea nr.48-2024 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea autospecialei PSI având numărul de înmatriculare SB07POA, proprietate privată a al orașului Avrig Vizualizare
49 27/03/2024 Hotărârea nr.49-2024 privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren în suprafață de 4,30 mp aparținând domeniului public al orașului Avrig- beneficiar Remus GONDEC și Mariana GONDEC Vizualizare
50 27/03/2024 Hotărârea nr.50-2024 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și doamna Daniela DANCIU Vizualizare
51 27/03/2024 Hotărârea nr.51-2024 privind acordarea scutirii la plata chiriei pentru locuința ANL aflată în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig, situată în sat Mârșa, strada Cindrel, nr.4 în favoarea dlui Nicolae LEUȚĂ Vizualizare
52 27/03/2024 Hotărârea nr.52-2024 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 privind aprobarea inchirierii terenurilor proprietatea orașului Avrig Vizualizare
53 27/03/2024 Hotărârea nr.53-2024 privind aprobarea cuantumului orar al compensației în bani de care poate beneficia personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgențăal orașului Avrig Vizualizare
54 27/03/2024 Hotărârea nr.54-2024 privind aprobarea propunerii de declanșare a procedurii de clasare ca monumente memoriale și funerare a unor imobile, situate în Cimitirul orășenesc Avrig Vizualizare
55 27/03/2024 Hotărârea nr.55-2024 privind aprobarea organizării unui circuit cu anumite categorii de vehicule în scopul promovării turistice a orașului Avrig Vizualizare
56 27/03/2024 Hotărârea nr.56-2024 privind aprobarea planului anual de ordine și siguranță publică al orașului Avrig Vizualizare
57 27/03/2024 Hotărârea nr.57-2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației Culturale „Purtata Avrigului” Vizualizare
58 27/03/2024 Hotărârea nr.58-2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 108-2020 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență la nivelul U.A.T. Avrig a acestora Vizualizare
59 27/03/2024 Hotărârea nr.59-2024 privind aprobarea desfășurării Competiției de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig”, în orașul Avrig Vizualizare
60 27/03/2024 Hotărârea nr.60-2024 privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, derulat de Agenția Fondului pentru Mediu Vizualizare
61 27/03/2024 Hotărârea nr.61-2024 privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2024 pentru activități nonprofit de interes local Vizualizare
62 27/03/2024 Hotărârea nr.62-2024 privind aprobarea participării UAT – Avrig la Programul Național Multianual privind finanţarea elaborării şi -sau actualizării PUG Vizualizare
63 27/03/2024 Hotărârea nr.63-2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții,, Vizualizare
64 30/04/2024 Hotărârea nr.64-2024 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2024 Vizualizare
65 30/04/2024 Hotărârea nr.65-2024 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025, cu rata inflației de 10,4% Vizualizare
66 30/04/2024 Hotărârea nr.66-2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat situate pe raza administrativ-teritorială a orașului Avrig Vizualizare
67 30/04/2024 Hotărârea nr.67-2024 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A., aferente anului 2023 Vizualizare
68 30/04/2024 Hotărârea nr.68-2024 privind ajustarea tarifelor pentru prestarea unor activități conexe, servicii de mecanică generală, de către S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.R.L. Vizualizare
69 30/04/2024 Hotărârea nr.69-2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ca urmare a finalizării Proiectului Tehnic, „Creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig Vizualizare
70 30/04/2024 Hotărârea nr.70-2024 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism „Plan Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Avrig Vizualizare
71 30/04/2024 Hotărârea nr.71-2024 privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea documentației Plan Urbanistic Zonal- Constituire trup intravilan cu funcțiunea hală depozitare piese metalice Vizualizare
72 30/04/2024 Hotărârea nr. 72-2024 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 privind aprobarea inchirierii terenurilor proprietatea orașului Avrig Vizualizare
73 30/04/2024 Hotărârea nr.73-2024 privind acordarea post-mortem, a titlului de cetățean de onoare al Orașului Avrig, întemeietorul învățământului românesc, Gheorghe Lazăr Vizualizare
74 30/04/2024 Hotărârea nr.74-2024 privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Avrig Vizualizare
75 30/04/2024 Hotărârea nr.75-2024 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, pentru perioada 2021-2030 Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente