Nr. Dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente
01 04/01/2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Primarul orașului Avrig Vizualizare
02 04/01/2022 Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 din excedentul bugetului local Primarul orașului Avrig Vizualizare
03 11/01/2022 Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în ADI „ECO” Sibiu să voteze respingerea solicitării S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare Primarul orașului Avrig Vizualizare
04 11/01/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr ” Avrig – unitate pilot Primarul orașului avrig Vizualizare
05 11/01/2022 Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 465-22.12.2021 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pentru anul 2021 Primarul orașului Avrig Vizualizare
06 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
07 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
08 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind recompensarea doamnei Valeria POPA pentru împlinirea vârstei de 100 de ani Primarul orașului Avrig Vizualizare
09 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
10 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție, prestări servicii Primarul orașului Avrig Vizualizare
11 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 35-24.11.2021, încheiat între Orașul Avrig și COȘCODAR Ioan Primarul orașului Avrig Vizualizare
12 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării de drept și lichidărea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SISTEM AVRIG” Primarul orașului Avrig Vizualizare
13 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Orașul Avrig și Comuna PLOEUC-L’HERMITAGE Primarul orașului Avrig Vizualizare
14 25/01/2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
15 25/01/2022 Proiect de hotărâre pentru modificarea titlului HCL nr. 159-2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea DC51,, Primarul orașului Avrig Vizualizare
16 09/02/2022 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
17 09/02/2022 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local inclusiv activități autofinanțate și a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021 Primarul orașului Avrig Vizualizare
18 09/02/2022 18.Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
19 09/02/2022 19.Proiect de hotărâre privind restituirea sumei de 254.683 lei, precum și plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 15.400 lei, către S.C. Geiger Group România S.R.L., Primarul orașului avrig Vizualizare
20 09/02/2022 20.Proiect de hotărâre privind actualizarea metodologiei de calcul a chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2, respectiv Corp A și Corp B, str. Cindrel nr. 4 Primarul orașului Avrig Vizualizare
21 09/02/2022 21. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri Primarul orașului Avrig Vizualizare
22 09/02/2022 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizulului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig, pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
23 09/02/2022 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase și a modalității de valorificare a acesteia, pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
24 09/02/2022 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centru Cultural și Educațional (prin reabilitarea Clădirii Morii) – orașul Avrig” Primarul orașului Avrig Vizualizare
25 09/02/2022 25.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1,5 mp, proprietate publică a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
26 09/02/2022 26.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren pășune, în suprafață de 1200 mp, proprietate privată a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
27 09/02/2022 27.Proiect de hotărâre privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig, județul Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
28 09/02/2022 28.Proiect de hotărâre privind actualizarea standardelor de cost-an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice Primarul orașului Avrig Vizualizare
29 09/02/2022 29.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei ACHIM, reprezentantă prin dl Nicolae ACHIM, domiciliat în Bradu, nr. 251, în vederea refacerii imobilului distrus în urma incendiului din data de 29.01.2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
30 09/02/2022 30.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig, în calitate de membru și membru supleant, în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director și director adjunct Primarul orașului Avrig Vizualizare
31 14/03/2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
32 14/03/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, aferente anului 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
33 14/03/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. Primarul orașului Avrig Vizualizare
34 14/03/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al orașului Avrig pe anul 2022, pentru activităţi nonprofit de interes local Primarul orașului avrig Vizualizare
35 14/03/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare, din partea Orașului Avrig către Asociația Club Sportiv Fotbal Club Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
36 14/03/2022 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate Primarul orașului Avrig Vizualizare
37 14/03/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
38 14/03/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
39 23/03/2022 Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
40 23/03/2022 Proiect de hotărâre privind plata sumei de 171.666,02 euro reprezentânt creanțe bugetare stabilite prin procesul verbal nr. 151638-25.11.2021 Primarul orașului Avrig Vizualizare
41 23/03/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Actului Aditional de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Servicilor Publice Primarul orașului Avrig Vizualizare
42 23/03/2022 Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Orașului Avrig în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi Primarul orașului Avrig Vizualizare
43 23/03/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de spații comerciale Primarul orașului Avrig Vizualizare
44 23/03/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere Primarul orașului Avrig Vizualizare
45 23/03/2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea Protocoalelor de colaborare pentru gestionarea câinilor fără stăpân și actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân Primarul orașului Avrig Vizualizare
46 30/03/2022 Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte de închiriere și aprobarea schimbului de locuințe atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante construite din fonduri ANL Primarul orașului Avrig Vizualizare
47 30/03/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelului orașului Avrig, pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
48 30/03/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
49 30/03/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei NEGOESCU, reprezentantă prin dl Valeriu NEGOESCU, domiciliat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 30 Primarul orașului avrig Vizualizare
50 30/03/2022 Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 15-2021 privind schimbarea temporară a destinației Sălii de Sport aflată în incinta Liceului Teoretic Primarul orașului Avrig Vizualizare
51 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
52 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1 la suta Primarul orașului Avrig Vizualizare
53 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2022 pentru activități nonprofit de interes local Primarul orașului Avrig Vizualizare
54 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în ADI “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea ajustării tarifului de depozitare solicitat d Primarul orașului Avrig Vizualizare
55 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru transferul unor capacități energetice din proprietatea privată a orașului Avrig către operatorul concesionar SDEE Transilvania Sud S.A. Primarul orașului Avrig Vizualizare
56 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Avrig- număr de inventar 23 Primarul orașului Avrig Vizualizare
57 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind continuarea contractului de închiriere nr. 49-13.11.2018 în beneficiul domnului Constantin BLOAȚĂ Primarul orașului Avrig Vizualizare
58 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol Primarul orașului Avrig Vizualizare
59 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind acordul amenajării unui spațiu pentru activități de școală în natură de către Asociația „Arii Rurale Naturale Interconectate ” Primarul orașului avrig Vizualizare
60 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unor evenimente cultural-sportive în orașul Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
61 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară în județul Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
62 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înființarea unor trasee de cicloturism și ciclism montan pe teritoriul unității administrativ teritoriale Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
63 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de ordine și siguranță publică al orașului Avrig pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
64 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Poliție Locală Avrig, aflat în sobordinea Consiliului Local al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
65 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
66 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
67 27/04/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile aferente pentru obiectivul de investiții Grădiniță program normal Avrig, județ Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
68 17/05/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență Centru Cultural și Educațional prin reabilitarea clădirii Mori Primarul orașului Avrig Vizualizare
69 17/05/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Construire pistă pentru biciclete pe DJ 105 F – Orașul Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
70 17/05/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, pentru perioada 2021-2030 Primarul orașului Avrig Vizualizare
71 17/05/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Dezvoltarea infrastructurii ITS-TIC Primarul orașului avrig Vizualizare
72 17/05/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la școala gimnazială Av Primarul orașului Avrig Vizualizare
73 23/05/2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
74 23/05/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare temporară în administrare, a unui sector din drumul județean DJ105F, cuprins între km 2+530 și km 9+200 înscris în CF 108880 Primarul orașului Avrig Vizualizare
75 23/05/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul Național de Redresare și Reziliență -Plan de mobilitate urbană durabilă al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
76 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, unitate de învățământ preuniversitar de stat Primarul orașului avrig Vizualizare
77 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Gospodărirea Orășenească S.A. Primarul orașului Avrig Vizualizare
78 31/05/2022 78.Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea autovehiculului Opel Vivaro având numărul de înmatriculare SB04POA, proprietate privată a al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
79 31/05/2022 79.Proiect de hotărâre privind preluarea de către Orașul Avrig în calitate de acționar majoritar a unui număr de 5 acțiuni deținute la SC Gospodărire Orășenească Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
80 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice Primarul orașului Avrig Vizualizare
81 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 – ”Lista bunurilor din domeniul public și privat al Orașului Avrig concesionate către APĂ CANAL SIBIU S Primarul orașului Avrig Vizualizare
82 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea in cadrulADI ,,Asociatia de Apa Sibiu,, UAT Turnu Rosu și Soars Primarul orașului Avrig Vizualizare
83 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2022 pentru locuințele construite prin programul ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
84 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri, situate în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 Primarul orașului Avrig Vizualizare
85 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind preluarea beneficiului contractului de închiriere nr. 12-20.02.2020 de către domnul Nicolae-Claudiu HUMACIU Primarul orașului Avrig Vizualizare
86 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a orașului Avrig către Inspectoratul de Politie al Judetului SIBIU pentru Poliția orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
87 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren în suprafață de 6,25 mp aparținând domeniului public al orașului Avrig- beneficiar Claudia Maria CORNEA și George-Florin CORNEA Primarul orașului Avrig Vizualizare
88 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren tufăriș, în suprafață de 20 mp, proprietate privată a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
89 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru realizarea unui centru cultural educativ în incinta Școlii Gimnaziale Săcădate, de către Asociația „Vatra Satului Săcădate” Primarul orașului Avrig Vizualizare
90 31/05/2022 90.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înființarea unei poteci tematice, de drumeție, de tip circuit, pe teritoriul unității administrativ teritoriale Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
91 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind amplasarea unui refugiu montan în zona obiectivului turistic Lacul Alpin Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
92 31/05/2022 Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a ADI “ECO” Sibiu să voteze „ împotriva” aprobării modificării tarifelor activității de sortare Primarul orașului avrig Vizualizare
93 08/06/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport Primarul orașului Avrig Vizualizare
94 08/06/2022 Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF nr. 109717 Avrig, nr. top 470-5, moară și teren în suprafață de 590 mp, situat în orașul Avrig, str. Gării nr. 1 Primarul orașului Avrig Vizualizare
95 08/06/2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei Primăriei orașului Avrig și a Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
96 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat Primarul orașului avrig Vizualizare
97 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Avrig ca reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Primarul orașului Avrig Vizualizare
98 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind oportunitatea achiziționării de către Orașul Avrig a terenului înscris în CF 110610 Avrig în vederea construirii unui teren de sport multifuncțional în incinta Bazei Sportive a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
99 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participație între Orașul Avrig și SC KLINGEIS CONSULTING SRL, în vederea exploatării Primarul orașului Avrig Vizualizare
100 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren, înscris în CF 103612 Avrig, nr. cadastral 103612 Primarul orașului Avrig Vizualizare
101 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind întocmirea documentației de dezmembrare a suprafeței de 2000 mp din terenul înscris în CF 942 Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
102 23/06/2022 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Avrig nr. 58-2021 privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF 108188 Avrig nr. top 52,53,54 și însușirea documentației cadastrale de rectificare suprafață Primarul orașului Avrig Vizualizare
103 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr. 10921-15.07.2010, încheiat între Orașul Avrig și I.I. COMAN RICA Primarul orașului Avrig Vizualizare
104 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri construite din fonduri ANL întocmită în baza listei de priorități aprobată prin HCL nr. 81-2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
105 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Orașul Avrig și Poliția orașului Avrig, în vederea găsirii persoanelor dispărute în împrejurări suspecte sau în zone greu accesibile de pe raza UAT Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
106 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat strategic pentru creșterea capacității de răspuns la solicitările cetățenilor prin crearea suportului informațional inter – operațional Primarul orașului Avrig Vizualizare
107 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații din partea Orașului Avrig la manifestările dedicate proiectului „2021-1-FR01-KA210-ADU-000035020, Nos Seniors Connectės” Primarul orașului Avrig Vizualizare
108 23/06/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Centru Cultural și Educațional prin reabilitarea clădirii Morii” Primarul orașului Avrig Vizualizare
109 01/08/2022 Proiect de Hotărâre pentru completarea HCL nr. 1-2022 privind stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de președinte în cadrul ședințelor Consiliului Local Primarul orașului Avrig Vizualizare
110 01/08/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport Primarul orașului Avrig Vizualizare
111 01/08/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare între Consiliul Local al orașului Avrig și gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza unității administrativ-teritoriale Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
112 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare între Consiliul Local al orașului Avrig și gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza unității administrativ-teritoriale Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
113 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic, precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții Amenajare alei Mârșa Primarul orașului Avrig Vizualizare
114 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului maxim al procentului de majorare a salariului de bază pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Primarul orașului avrig Vizualizare
115 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Orașul Avrig a terenului înscris în CF 110610 Avrig în vederea construirii unui teren de sport multifuncțional în incinta Bazei Sportive a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
116 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Nunta de aur” 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
117 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Gala Fotbalului Avrigean” 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
118 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren Mârșa, str. Cindrel FN, înscris în CF nr. 107305 Avrig, aferent unei construcții proprietate privată Primarul orașului Avrig Vizualizare
119 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, situate în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Primarul orașului Avrig Vizualizare
120 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind retragerea unilaterală a Orașului Avrig, în calitate de membru asociat, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Monte Făgăraș Bîlea-Capra” Primarul orașului Avrig Vizualizare
121 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de închiriere nr. 109-03.08.2017, încheiat între Orașul Avrig și dna Iuliana-Olguța VLĂDOI Primarul orașului Avrig Vizualizare
122 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind reconfirmarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Avrig în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 Primarul orașului Avrig Vizualizare
123 25/08/2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației bunurilor concesionate către S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 24/19.03.2013 Primarul orașului Avrig Vizualizare
124 25/08/2022 2. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub numărul 26225/22.08.2022 formulată de către S.C. SOMA S.R.L. împotriva HCL Avrig nr. 95/2022 privind mandatarea Primarului orașului Avrig ca reprezentant al Consiliului Local al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „împotriva” aprobării modificării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 2 Avrig, solicitate de S.C. SOMA S.R.L. precum și „împotriva” aprobării încheierii Actului adițional nr. 1 la contractul nr. 1325/25.10.2021 Primarul orașului Avrig Vizualizare
125 21/09/2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
126 21/09/2022 Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu, aferentă lunilor Februarie-August 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
127 21/09/2022 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92-2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig” și a cheltuielilor legate de proiect Primarul orașului Avrig Vizualizare
128 21/09/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare alei în localitatea Mârșa” Primarul orașului avrig Vizualizare
129 21/09/2022 Proiect de hotărâre privind oportunitatea achiziționării de către Orașul Avrig a terenului înscris 108115 Avrig în vederea extinderii Cimitirului orășenesc Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
130 21/09/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către chiriașul Bogdan LEVAI, a imobilului construit din fondurile statului, situat în sat Mârșa, str.Ilarie Munteanu, bl.B, sc.2, parter, ap.4 Primarul orașului Avrig Vizualizare
131 21/09/2022 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea imobilului teren intravilan, situat în orașul Avrig, str. Râului, nr. 46 Primarul orașului Avrig Vizualizare
132 21/09/2022 Proiect de hotărâre privind continuarea contractului de închiriere nr. 15.012-03.11.2010 în beneficiul SC LILI SRL Primarul orașului Avrig Vizualizare
133 21/09/2022 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Avrig nr. 103-2014 privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 330 mp către Uniunea Bisericii Penticostale Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
134 26/09/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr ” Avrig și Școala Gimnazială Avrig – unități pilot Primarul orașului Avrig Vizualizare
135 27/09/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și Serviciul Public de Poliție Locală Avrig, pentru realizarea intervenției la alertele generate în cadrul SIME Primarul orașului Avrig Vizualizare
136 07/10/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Avrig la PNRR- componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 -prin depunerea proiectului Centru Cultural și Educațional prin reabilitarea clădirii morii Primarul orașului Avrig Vizualizare
137 07/10/2022 Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF nr. 109717 Avrig, nr. top 470-5, moară și teren în suprafață de 590mp, situat în oraș Avrig, strada Gării, nr.1 Primarul orașului Avrig Vizualizare
138 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
139 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
140 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
141 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.4 la Contractul prestări servicii de deszăpezire nr.90-26.11.2015, încheiat între Orașul Avrig și Gospodărire Orășenească Avrig S.A Primarul orașului avrig Vizualizare
142 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A. pe anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
143 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Orașul Avrig a imobilului teren înscris în CF 108115 Avrig în vederea extinderii Cimitirului orășenesc Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
144 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind premierea unor elevi din UAT Avrig care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Națională „Meșteșuguri Artistice Tradiționale” Primarul orașului Avrig Vizualizare
145 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Orașul Avrig și domnul Mircea-Constantin COTORA Primarul orașului Avrig Vizualizare
146 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr. 1158.1-29.10.2019, încheiat între Orașul Avrig și S.C. DENIMOB LUX S.R.L. Primarul orașului Avrig Vizualizare
147 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 46-29.07.2020, încheiat între Orașul Avrig și ȚILI Mihaela, în favoarea dnei Larisa-Maria CIOROGAR Primarul orașului Avrig Vizualizare
148 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor unități locative construite din fonduri ANL, în urma vacantării lor Primarul orașului Avrig Vizualizare
149 26/10/2022 Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Orașul Avrig și Palatul Copiilor Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
150 26/10/2022 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL Avrig nr. 26-2022 privind închirierea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig, județul Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
151 31/10/2022 Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 126-2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul „Amenajare alei în localitatea Mârșa” Primarul orașului Avrig Vizualizare
152 31/10/2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren de 330 mp către Biserica „Filadelfia”Avrig, filială locală a „Uniunii Adunărilor Penticostale a Romilor Philadelphia”, cu sediul în Municipiul Săcele Primarul orașului Avrig Vizualizare
153 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
154 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
155 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind premierea dlui Silviu-Paul BOLOVAN, campion național la Judo și Sambo în perioada 2019-2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
156 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig Primarul orașului avrig Vizualizare
157 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren înscris în CF nr. 108350 Avrig nr. top 108350, aferent unei construcții proprietate privată Primarul orașului Avrig Vizualizare
158 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înregistrare prin diminuarea suprafeței imobilului teren intravilan înscris în CF 108136 Avrig, nr. cad. 101547 Primarul orașului Avrig Vizualizare
159 23/11/2022 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Avrig nr. 54-2022 privind acordul de principiu pentru transferul unor capacități energetice din proprietatea privată a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
160 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru servicii de utilitate publică prestate de către SC Gospodarire Orășenească Avrig SA Primarul orașului Avrig Vizualizare
161 23/11/2022 Proiect de hotărâre Privind aprobarea DALI , precum și a categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local aferente obiectivului de investiții Reabilitarea infrastructurii de transport strada Unirii din oraș Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
162 23/11/2022 Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 112-2022 privind stabilirea plafonului maxim al procentului de majorare a salariului de bază pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
163 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 106-01.12.2015 a locuinței pentru tineri, situată în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr. 2, sc. 1, et. 3, ap. 26 Primarul orașului Avrig Vizualizare
164 23/11/2022 164.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea circulației pietonale și rutiere în zona străzilor Oltului, Nouă și Griviței, Oraș Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
165 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind amplasarea unor indicatoroare de viteză cu radar încorporat, pe raza Orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
166 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind aderarea Orașului Avrig la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Zonă Metropolitană Sibiu,, Primarul orașului Avrig Vizualizare
167 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014- 130963 Primarul orașului Avrig Vizualizare
168 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării pe raza UAT Avrig a concursului de șah „Cupa 1 Decembrie”, ediția a-X-a, Primarul orașului Avrig Vizualizare
169 23/11/2022 Proiect de hotărâre aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF 102222 Avrig, nr. cadastral 102222, proprietate privată a orașului Avrig , județul Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
170 23/11/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Târg de Crăciun” ediția 2022 în orașul Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
171 07/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației, proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară și modernizarea infrastructurii pe strada Unirii din orașul Avrig” Primarul orașului Avrig Vizualizare
172 07/12/2022 Proiect de hotărâre privind acordarea de cadouri pentru persoanele cu nevoi speciale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
173 07/12/2022 Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Avrig la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură Primarul orașului Avrig Vizualizare
174 Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 622-2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Avrig pentru anul 2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
175 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Primarul orașului Avrig Vizualizare
176 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritorială a orașului Avrig, jud. Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
177 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Avrig și serviciile publice subordonate Consiliului Local Avrig, pentru anul 2023 Primarul orașului avrig Vizualizare
178 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren teren neproductiv, în suprafață de 500 mp, proprietate privată a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
179 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr.1 – 03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual de avocat Aldea Adrian Primarul orașului Avrig Vizualizare
180 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte de închiriere Primarul orașului Avrig Vizualizare
181 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii unor contracte de închiriere Primarul orașului Avrig Vizualizare
182 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind continuarea contractului de închiriere nr. 54-17.09.2020 în beneficiul doamnei Daniela ZĂGĂDĂU Primarul orașului Avrig Vizualizare
183 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere a locuinței pentru tineri, situată în blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2 Primarul orașului Avrig Vizualizare
184 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Avrig în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 316-2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu în Dosar nr. 2141-85-2021 Primarul orașului Avrig Vizualizare
185 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat pentru proiectele „SIMD în Județul Sibiu” și “ICSMID in jud. Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
186 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,, IICSMID ăn jud. Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
187 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Boița, prin Consiliul Local al comunei Boița, județul Sibiu, la Regia Publică Locală Ocolul Silvic Izvorul Florii R Primarul orașului Avrig Vizualizare
188 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucări în vederea efectuării orelor de muncă stabilite conform legii 416-2001 Primarul orașului Avrig Vizualizare
189 15/12/2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea efectuării orelor de muncă nerenumerata în folosul comunității de către persoanele condamnate Primarul orașului Avrig Vizualizare
190 20/12/2022 Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei datorate de dl Gheorghe PRIER în baza contractului de închiriere nr. 14-02.05.2022 Primarul orașului Avrig Vizualizare
Nr. Dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente