Nr. Dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente
1 08/01/2024 Proiect de hotărâre nr.1-2024 pentru completarea HCL nr. 206-2023 privind privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
2 08/01/2024 Proiect de hotărâre nr.2-2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2024 din excedentul bugetului local al anilor precedenți Primarul orașului Avrig Vizualizare
3 08/01/2024 Proiect de hotărâre nr.3-2024 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local al orașului Avrig pe anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
4 12/01/2024 Proiect de hotărâre nr.4-2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea obiectivului de investiții „ Amenajare alei în localitatea Mârșa” Primarul orașului Avrig Vizualizare
5 12/01/2024 Proiect de hotărâre nr.5-2024 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a orașului Avrig, pentru anul școlar 2024-2025 Primaria orașului Avrig Vizualizare
6 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.6-2024 privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare ale S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
7 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.7-2024 privind menținerea, în anul 2024, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” Primarul orașului Avrig Vizualizare
8 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.8-2024 privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale Primarul orașului Avrig Vizualizare
9 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.9-2024 privind actualizarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa Primarul orașului Avrig Vizualizare
10 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.10-2024 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri Primarul orașului Avrig Vizualizare
11 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.11-2024 privind aprobarea vânzării imobilului teren înscris în CF nr. 111544 Avrig nr.top 111544, aferent unei construcții proprietate privată Primarul orașului Avrig Vizualizare
12 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.12-2024 privind aprobarea vânzarii prin licitație publică a imobilului-teren, înscris în CF 111542 Avrig, nr. cadastral 111542 Primarul orașului Avrig Vizualizare
13 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.13-2024 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, situate în intravilanul orașului Avrig, proprietate a orașului Avrig, în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Primarul orașului Avrig Vizualizare
14 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.14-2024 privind modificarea contractului de închiriere nr. 17 din 17.07.2023 având ca obiect închirierea unor suprafețe de teren în vederea amplasării unor panouri publicitare informative Primarul orașului Avrig Vizualizare
15 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.15-2024 privind continuarea contractului de închiriere nr. 59 din 25.09.2020 în beneficiul doamnei Tuța CLOPOTARIU Primarul orașului Avrig Vizualizare
16 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.16-2024 privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL Avrig nr. 166-2017 privind aprobarea inchirierii terenurilor proprietatea orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
17 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.17-2024 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 8-12.05.2003 în favoarea S.C. A.N.F. Beauty Studio S.R.L. Primarul orașului Avrig Vizualizare
18 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.18-2024 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 17,89 mp, aflat la parterul imobilului cu nr. 31, în favoarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
19 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.19-2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale Primarul orașului Avrig Vizualizare
20 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.20-2024 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
21 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.21-2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
22 25/01/2024 Proiect de hotărâre nr.22-2024 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor orașului Avrig de către consilierii locali ai orașului Avrig în anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
23 30/01/2024 Proiect de hotărâre nr.23-2024 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren proprietatea privată a Orașului Avrig, în suprafață de 41.500 mp, înscris în CF 111277 Avrig, nr. cad 111277 Primarul orașului Avrig Vizualizare
24 30/01/2024 Proiect de hotărâre nr.24-2024 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor teren înscrise în CF 111637 Avrig, CF 111638 Avrig, respectiv CF 111639 Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
25 13/02/2024 Proiect de hotărâre nr.25-2024 privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
26 13/02/2024 Proiect de hotărâre nr.26-2024 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al orașului Avrig pe anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
27 13/02/2024 Proiect de hotărâre nr.27-2024 privind stabilirea listei de priorități aferentă anului 2024 pentru locuințele construite prin programul ANL Primarul orașului Avrig Vizualizare
28 13/02/2024 Proiect de hotărâre nr.28-2024 privind aprobarea unui protocol de colaborare cu Teatrul Muzical „Ambasadorii” în vederea desfășurării proiectului „EDUTAIMENT PENTRU TOTI, EDUTAINMENT ÎMPREUNĂ şi ACASĂ PE ARIPI DE MUZICĂ 2024” Primarul orașului Avrig Vizualizare
29 19/02/2024 Proiect de hotărâre nr.29-2024 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF 107464 Avrig, nr. cadastral 107464, proprietatea orașului Avrig , județul Sibiu Primarul orașului Avrig Vizualizare
30 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.30-2024 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Avrig și a Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
31 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.31-2024 privind decontarea navetei cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ–teritorială a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
32 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.32-2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al societății Gospodărire Orășenească Avrig S.RL Primarul orașului Avrig Vizualizare
33 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.33-2024 privind aprobarea Regulamentului intern al Societății Gospodărire Orășenească Avrig SRL Primarul orașului Avrig Vizualizare
34 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.34-2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A. Primarul orașului Avrig Vizualizare
35 Proiect de hotărâre nr.35-2024 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, necesar în vederea stabilirii prețului APV, din fondul forestier proprietatea publică a orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
36 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.36-2024 privind aprobarea devizului și antemăsurătorii lucrărilor de îngrijire și a lucrărilor de cultură – refacere a pădurilor aparținând orașului Avrig, întocmite de Ocolul Silvic Izvorul Florii R Primarul orașului Avrig Vizualizare
37 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.37-2024 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă recoltat din fondul forestier proprietatea orasului Avrig, de către Regia Publică Locală Ocolulul Silvic Izvorul Florii Avrig în anul 2024 Primarul orașului Avrig Vizualizare
38 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.38-2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază PT, pentru obiectivul de investiții ,,Sistem de supraveghere video, monitorizare trafic,, Primarul orașului Avrig Vizualizare
39 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.39-2024 privind aprobarea achiziționării unei Autoutilitară stins incendii –RENAULT, second-hand Primarul orașului Avrig Vizualizare
40 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.40-2024 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite din fonduri ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig Primarul orașului Avrig Vizualizare
41 23/02/2024 Proiect de hotărâre nr.41-2024 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Avrig, pentru perioada 2021-2030 Primarul orașului Avrig Vizualizare
Nr. Dată Denumire proiect Inițiator proiect Documente