Oraşul Avrig este situat în partea de sud a judeţului Sibiu, în Ţara Făgăraşului, pe DN1 – E68, care leagă municipiul Sibiu de Făgăraş, Braşov, Bucureşti. Este delimitat la sud de crestele munţilor Făgăraş, fiind traversat de la est la vest de râul Olt.

Oraşul Avrig se învecinează:

 • la nord cu comunele Roşia şi Nocrich;
 • la est cu comuna Porumbacu de Jos;
 • la sud cu comunele Perişani şi Câineni;
 • la vest cu comuna Racoviţa şi oraşul Tălmaciu;
 • la nord-vest cu comuna Şelimbăr.

Oraşul Avrig are în componenţă două localităţi urbane – Avrig şi localitatea Mârşa şi 3 sate: Bradu, Glâmboaca şi Sacadate. Reşedinţa oraşului este Avrig, situată la 4,5 km de Mârşa, la 4 km de satul Sacadate, la 4 km de satul Bradu şi la 10 km de satul Glâmboaca. Oraşul Avrig se află la 27 km de reşedinţa judeţului Sibiu – municipiul Sibiu.

Avrigul este o localitate românească cu adânci rădăcini în timp.

Prima atestare documentară a localităţii este relativ târzie – 1364, septembrie – dar la acea dată exista aici o comunitate bine structurată de oameni liberi.

Locuirea în acest areal, privită în lumina descoperirilor arheologice, este atestată încă din epoca pietrei cioplite (cultura oldowiană), apoi a pietrei şlefuite cu continuitate prin toate epocile istoriei.

Urme din perioada romană s-au găsit la Sacadate, de altfel Drumul Alutan trecea brâul de dealuri la mică distanţă de localitate, iar în apropiere de Bradu există una dintre cele mai mari necropole daco-romane.

Pe teritoriul Avrigului şi în jurul acestuia urmele de vieţuire de-a lungul timpului sunt numeroase.

Zona Ţării Oltului din care face parte şi Avrigul a fost consemnata în primele documente ca Terra Blachorum et Bissenorum (Pământul românilor şi pecenegilor) şi Silva Blachorum et Bissenorum (Pădurea românilor şi pecenegilor) (1222, 1223 şi 1224), pământul fiind deschis prin Diploma Andreiană (1224) saşilor ca să-1 folosească împreună cu românii şi pecenegii.

La Avrig comunitatea de saşi stabilită aici a fost mică, iar pentru a întări elementul săsesc au construit o biserică (1266-1296) care mai târziu a fost fortificată.

Chiar dacă unele scrieri săseşti prezintă Avrigul ca fiind localitate fondată de saşi, cercetările dovedesc existenţa cu mult înainte de aşezarea saşilor în Transilvania a unei comunităţi bine conturate aici, a unei obşti cu vechi state, organizate după vechiul drept cutumiar, asemeni tuturor obştilor săteşti româneşti din Ţara Oltului – Ţara Făgăraşului.

Prima atestare documentară pomeneşte localitatea cu numele de Afrikka, nume pe care îl păstrează până la jumătatea secolului următor, când apare sub numele săsesc de Frek sau Frich, iar în ungureşte Ebreg sau Ebrek.

Privilegiile acordate saşilor prin diploma andreiană au folosit în mare măsură şi românilor, cel puţin la Avrig şi acestea au împiedicat constituirea aici a unui mare domeniu nobiliar şi implicit a exploatării prin iobăgie a locuitorilor. Au rămas liberi avrigenii, având doar obligaţiile fiscale administrative faţă de Scaunul săsesc din Sibiu, sub a cărui jurisdicţie intră din 1383.

Lipsa exploatării nobiliare a dat un mai mare impuls dezvoltării localităţii, astfel că Avrigul ajunge cea mai răsărită localitate între Făgăraş şi Sibiu. Avrigul apare prima dată pe o hartă a Transilvaniei în 1534, pe harta tipărită de Johannes Honterus.

Documentele vremii amintesc trecerea oştilor lui Mihai Viteazul, care, în drumul spre Alba Iulia, venind dinspre Făgăraş, au străbătut Avrigul.

O mare importanţă în istoria locală o are proprietatea asupra Muntelui Suru şi tenacitatea cu care avrigenii au luptat pentru păstrarea acestei proprietăţi, atât cu localitatea vecină, cât chiar şi cu Arhiepiscopia de la Alba Iulia. însuşi regele Vladislav al II-lea semnează o rezoluţie în 1501 în favoarea avrigenilor, reconfirmându-le dreptul asupra muntelui Suru printr-un document emis de cancelaria sa, document prin care refuză cererea Episcopiei de la Alba pentru că „ar nemulţumi populaţia avrigeană care îl foloseşte din vremuri imemoriale”. Disputa pentru munte a durat secole, dar întotdeauna câştig de cauză au avut avrigenii, care-şi susţineau dreptul de proprietate prin înscrisuri vechi de la primii voievozi. în 1751 a avut loc la Avrig o adevărată revoltă pe acelaşi subiect şi oricâte presiuni s-au făcut asupra sătenilor verdictul final a fost în favoarea comunităţii avrigene.

Una dintre ocupaţiile vechi ale avrigenilor, în afara agriculturii şi creşterii animalelor, a fost cărăuşia prin care ajungeau în depărtate locuri din Europa. Lipsa iobăgiei la Avrig a permis o astfel de ocupaţie, dar a dat şi impuls dezvoltării satului.

Un alt moment important al istoriei locale a fost rezistenţa avrigenilor la presiunile făcute pentru unirea bisericilor ortodoxe cu cea catolică. Avrigenii nu au acceptat „uniaţia”, ba chiar l-au alungat din sat pe protopopul care semnase în numele lor.

Prosperitatea comunităţii s-a reflectat şi în biserica ridicată în cel mai înalt punct al satului, pe locul uneia mai vechi, din lemn probabil, biserică a cărei construcţie a început prin anii 1565-1566, dar a fost tencuită abia prin anii 1700 – 1705 şi care a fost pictată în frescă, atât în interior cât şi în exterior, de meşterii Ionaşcu şi Pană în 1762 şi Nicolae Stan 1772. Iconostasul sculptat în lemn şi aurit, cu valoroase icoane pictate pe lemn, parte din ele de aceiaşi meşteri care au pictat biserica, a fost cumpărat de comunitate – fiind lucrat pentru o altă biserică – şi adaptat. Bogăţia iconostasului, pictura bisericii, atât la interior, cât şi la exterior, arată efortul comunităţii pentru asemenea valori în vremuri în care bisericile din piatră erau prohibite pentru românii ortodocşi.

Avrigul, ca sat ortodox cu oameni liberi, a fost şi loc de refugiu şi adăpost pentru cei alungaţi sau plecaţi de bună voie din alte sate fiindcă nu au acceptat trecerea la Biserica unită. Avrigenii le-au oferit loc de casă şi terenuri în câmpuri din proprietatea comunei. Unul din toponimele străzilor „Veştemeni” arată originea celor care s-au aşezat în locul spre care ducea strada.

în 1773, generalul Bukow, cel care răsese de pe faţa pământului biserici şi mânăstiri, îşi construieşte la Avrig un conac pe care-1 va dărui în 1776 baronului von Brukenthal. Construit în

stilul barocului târziu, conacul, devenit apoi reşedinţă de vară, a avut amenajat un parc în terase, cu grădini după modelul celor vieneze, dar şi pivniţe sigure, cu funcţie de închisoare pentru ţăranii din zonă refractari „poruncilor domneşti”.

Foto nr. 1 – Palatul Brukenthal Avrig

După moartea lui Samuel von Brukenthal, comunitatea din Avrig cumpără o parte din terenul aferent reşedinţei – Ţelinile Morii.

în 1779 se naşte la Avrig, într-o familie de ţărani înstăriţi, liberi, Gheorghe Lazăr, cel care, şcolit cu sprijinul familiei şi cu bursă din fondul sidoxial al Bisericii Ortodoxe, va deveni întemeietorul învăţământului superior în limba română.

Revoluţia industrială aduce schimbări şi la Avrig şi în secolul al XIX-l ea apare aici o glăjărie care se dezvoltă în ritm rapid, iar pe râul Avrig morile, pivele, vâltorile se înmulţesc. O făbricuţă de hârtie, una de ulei, alte ateliere de producţie au apărut aici. S-au înmulţit de asemenea prăvăliile, atelierele meşteşugarilor: tâmplari, cizmari, croitori, etc.

Primul război mondial găseşte aici un sat în care apăruse, la instituţiile importante şi câteva case, curentul electric, care avea deja două gări, o şcoală mare, o şcoală de agricultură amenajată şi susţinută de comunitatea locală şi una din primele grădiniţe din spaţiul românesc amenajată într-un spaţiu din şcoală.

Perioada interbelică aduce în spaţiul economic Uzinele Mârşa, în timp ce fabrica de sticlărie era în plină dezvoltare.

Războiul a frânat şi la Avrig dezvoltarea, iar perioada de după război marcată de frământările instalării comunismului nu a ocolit localitatea, mai ales că avrigenii au fost refractari acestor noi „prefaceri”, fiind de orientare liberală, ţărănistă şi regalistă.

Alegerile „libere” din 1946 au fost marcate de intervenţia armatei, partizanii din Munţii Făgăraş au primit sprijin şi de la câţiva avrigeni, iar colectivizarea s-a făcut la Avrig abia în februarie 1962, Avrigul fiind printre ultimele localităţi colectivizate.

In aprilie 1989 Avrigul devine oraş, conform Legii nr. 2/1989 privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România.

Satul Bradu

Prima menţiune a localităţii este din 1315, când regele ungur cere capitalului din Alba Iulia să accepte ca plebanul Mathias să devină canonic al capitalului.

 • în 1335 localitatea este menţionată sub numele de „insula Gerhardi”, nume de la care derivă denumirea germană de Gierelsau.
 • In localitate există o familie de greavi.
 • In 1380 localitatea face parte din scaunul Sibiului.
 • Iar din 1468 aici trăiesc 28 de gospodari.
 • In 1600 soldaţi ai voievodului Mihai Viteazul produc distrugeri în sat.
 • în 1721 este menţionat faptul că materialul folosit la construcţia caselor este lemnul.

Localnicii sunt pescari şi fac comerţ cu peşti.

Satul Sacadate

 • în 1306 se menţionează „ Vilicus et Populi de Sacadat”. Este prima menţiune documentară, în 1494 se menţionează că Sacadate este un sat român condus de cneji care are însă şi populaţie maghiară.
 • în 1572 Sacadate aparţine de Sibiu şi este locuit de 129 de gospodari.
 • în 1582 magistratul sibian stabileşte un statut pentru convieţuirea românilor cu ungurii.
 • în anul 1721 satul este locuit 145 de familii.

Până în 1848 biserica romanică este folosită de comunitatea evanghelică, având preot sas.

Satul Glâmboaca

Cătunul denumit „Honrabah” este în 1322 în proprietatea Abaţiei din Cârţa.

 • în 1454 localitatea nu este locuită.
 • în 1532 face parte din scaunul Nocrichului fiind locuită de 50 de familii. In 1548 în „Honerbach” locuiesc 8 familii.

Localitatea Mârşa

Este reprezentată de zona industrială şi cartierul aferent care aparţin oraşului Avrig, situată la est de oraş, la limita cu comuna vecină Racoviţa.

Tradiţia industrială, la Avrig, a fost statuată prin construirea în anii 1936 – 1937 a fabricii de armament şi muniţii, reprofilată pe producerea de mijloace de transport auto din anul 1960.

Din punct de vedere demografic, uzinele de la Mârşa au jucat un rol foarte important în evoluţia localităţii Avrig. Importanţa economică şi strategică a uzinelor de la Mârşa a atras forţa de muncă din zonă, aceasta fiind absorbită parţial în plan local, concomitent cu perpetuarea în timp a navetismului din localităţile învecinate, inclusiv actualul oraş Tălmaciu.

 

Situat într-un adevărat amfiteatru natural, în care relieful se înalţă şi coboară de la 2.500 la 350 m, Avrigul este caracterizat de un complex fizico-geografic variat, atât ca structură geologică, cât şi ca aspect morfologic. Latura sudică este străjuită de crestele Făgăraşilor, numiţi de geograful francez Emmilien de Martone „Alpii Transilvaniei”, vârfurile Suru (2.281 m), Budislavu (2.371 m), Ciortea (2.426 m) si Scara (2.308 m).Foto nr. 2 – Munţii Făgăraş – Valea Avrigului

Oraşul Avrig se află în treimea vestică a Depresiunii Făgăraşului, situată între munţii Făgăraşului la sud şi podişul Hârtibaciului la nord. Munţii au altitudini până la 2.420 m (Vârful Ciortea) cuprinde muchia Tarniţei şi Vârtopu Roşu, Culmea Clăbucetului, Scărişoara şi Piciorul Bărcaciului.

Depresiunea este un mare amfiteatru natural care se desfăşoară în trei trepte sub versantul munţilor. Prima treaptă o constituie şirul dealurilor şi muscelelor submontane cu înălţimi de 650-950 m şi de o vârstă mai veche decât munţii. Cea de a Ii-a treaptă, cea mai largă a amfiteatrului este brăzdată de numeroşi afluenţi ai Oltului din stânga. Cea de a IlI-a treaptă este zona cea mai joasă, lunca Oltului cu fenomene de mlăştinire şi cursuri meandrate.

Râul Olt are pe stânga o terasă de 20 m înaltă, iar pe dreapta o denivelare de peste 200 m reprezentată de marginea sudică a podişului Hârtibaciului. Oraşul Avrig se află la cota +390 în zona centrală, +411 m în partea de sud şi 374 în partea de vest.

Foto nr. 3 – Cadru natural – Oraşul Avrig’

Valorile medii multianuale ale principalilor factori climatici sunt:

 • regimul climatic – temperatura medie anuală are o distribuţie lunară caracterizată prin scăderea valorilor termice din luna august până în luna ianuarie, creşterea temperaturii din februarie până în iulie şi prin scăderea valorilor termice odată cu creşterea altitudinii; temperatura multianuală – între 0,30°C în zona montană – Staţia meteo Bâlea Lac şi 8,90°C la
  Staţia meteo Boita, cu maxima de 37,30°C înregistrată în iulie 2000 şi minima de -26,70°C,
  înregistrată la Staţia meteo Sibiu în decembrie 2001;
 • regimul precipitaţiilor – precipitaţiile atmosferice anuale prezintă o evoluţie caracterizată prin
  creşterea cantităţilor de apă din luna februarie până în iunie şi descreşterea din iunie până în
  februarie; prin modul de dispunere generală a reliefului şi prin dominarea influenţelor vestice,
  distribuţia cantităţilor medii anuale de precipitaţii este de la 600-700 mm în zona de podiş, la
  1300-1400 la treapta înaltă a munţilor; cantitatea de precipitaţii scade de la sud la nord, în direct
  cu coborârea reliefului, dar şi de la est la vest în funcţie de condiţiile locale ale reliefului şi de
  deplasările aerului;
 • regimul eolian – în zona Avrigului, circulaţia generală a atmosferei se supune circulaţiei la nivel
  european; vânturile sunt puternic influenţate de relief, atât în privinţa direcţiei, cât şi în cea a
  vitezei; frecvenţele medii anuale înregistrate la Avrig indică predominarea vânturilor din N-V
  (13%) şi S-E (8,2%); vitezele medii anuale oscilează între 1,8 şi 4,5 m/s în partea de vest spre
  Sibiu; spre sfârşitul iernii bate un vânt dinspre munte cu caracter de foehn numit Vântul Mare,
  acesta provocând încălziri accentuate şi topiri bruşte de zăpadă;
 • un fenomen specific zonei îl constituie inversiunile termice, puternic resimţite în timpul iernii;
  acestea se produc în condiţii de calm atmosferic, se simt ca perioade geroase şi dispar doar
  odată cu schimbarea masei de aer, datorită circulaţiei atmosferice.

Localitatea, fiind în zona deluroasă, la poalele munţilor, prezintă şi următoarele fenomene meteorologice, care creează probleme:

 • bruma – cu implicaţii dăunătoare în legumicultura – numărul zilelor cu brumă este de 30 –
  40 pe an;
 • chiciura şi poleiul – numărul mediu anual de zile cu chiciură este de 10 -20 şi 3 – 4 cu
  polei;
 • ceaţa – numărul zilelor ceţoase este mai mare iarna decât vara, descrescând odată cu
  altitudinea reliefului, în medie 50-60 de zile cu ceaţă pe an, fenomenul fiind mai frecvent
  întâlnit pe văile cursurilor de apă şi la confluenţe;
 • grindina – în perioada caldă a anului, frecvenţa acestui fenomen creşte aproximativ, de la
  sud-vestul ţării spre nord-est, manifestându-se pe fâşii de teren late de peste 10 km şi
  lungimi de peste 100 km, durata fiind de maximum 15 minute.

Toate aceste fenomene au implicaţii deosebite în desfăşurarea activităţilor antropice.

Reţeaua hidrografică

Regimul hidrografic al oraşului Avrig este caracterizat de o densă reţea de ape de suprafaţă şi de ape freatice cu o bună potabilitate. La o altitudine de 2.011 m, cu o suprafaţă de 1,47 ha şi o adâncime maximă de 4,5 m se află lacul Avrig – unul dintre cele mai frumoase lacuri glaciare din salba ce împodobeşte Carpaţii.

Cel mai important curs de apă de pe teritoriul oraşului Avrig este râul Olt (străbate 12 km din teritoriu), râu ce izvorăşte de sub culmile munţilor Hăşmaşul Mare, traversează Avrigul de la est la vest şi adună afluenţii din partea stângă:

Foto nr. 4 – Reţea hidrografică Avrig, Râul Olt

 • Râul Mare, ce izvorăşte din lacul glaciar Avrig – 2.011 m altitudine, străbate cea mai mare
  parte din hotarul Avrigului. După Olt, Râul Mare este cea mai mare apă curgătoare ce
  brăzdează teritoriul Avrigului. Râul Avrig    cu o lungime de 22 de km, cu un bazin
  hidrografic de 62 kmp şi cu o altitudine medie de 927 m constituie unul dintre cele mai
  curate, bogate şi constante bazine hidrografice din zonă. Pentru a valorifica potenţialul său
  energetic, s-a construit la Poiana Neamţului o microcentrală ce alimentează cabana cu
  energie electrică; tot pe Râul Mare s-a amenajat un lac de acumulare ce alimentează cu apă
  potabilă întregul oraş Avrig şi colonia Mârşa, prin scurgerea gravitaţională a apei către
  consumatori;

Pârâul Mârşa, pârâul Cărbunarilor etc; Intre Avrig şi Mârşa se găseşte un mic lac de apă sărată, cu proprietăţi terapeutice, nevalorificat însă.

Sub teritoriul Avrigului se află un important zăcământ de sare, în unele locuri straturile de sare situându-se aproape de suprafaţă. Acest lucru determină sărăturarea unor pânze de ape freatice. Aceasta a fost cauza existenţei unor izvoare cu apă sărată, astăzi colmatate, atât în zona Avrigului, cât şi la Sacadate.

 

Foto nr. 5 – Barajul Avrig

Caracteristici geotehnice

Localitatea Avrig este aşezată pe o depresiune tectonică cu structură geologică complexă. Localitatea se întinde şi peste masivul Făgăraş, fiind prezente şisturi cristaline, gresii cu mult muscovit şi intercalaţii de calcare cristaline. în zonă sunt prezente şi conglomeratele burdigaliene (mediteranian inferior) ce ies la zi în colinele cetăţii „La Ruine”, Măgura, cotul sudic al Podişului Hârtibaciu (Turnu Roşu).

Alte formaţiuni întâlnite în zonă:

 • la poalele munţilor, luturi remaniate coluviale;
 • pe fundalul depresiunii, pietrişuri cu nisip;
 • în zonele de podiş, gresii şi marne tortoniene, sarmaţiene şi ponţiene.

Teritoriul Avrigului aparţine din punct de vedere geomorfologic Depresiunii Făgăraşului, fiind aşezat la altitudinea de +400 m, pe o întinsă suprafaţă de acumulare (conuri de dejecţie) în care Oltul şi afluenţii acestuia au modelat lunci întinse, cum este Lunca Avrigului, cu o pantă uşoară, terase cu 3 nivele.

Zona centrală a oraşului Avrig este aşezată pe interfluviul Valea Dosului-pârâul Mârşa, la marginea inferioară a conului de dejecţie al râului Avrig, fiind alcătuită litologic din argile, nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri, permeabile, cu nivele freatice la cota râurilor amintite. Oltul a migrat spre nord lăsând înspre sud terasa şi luncile ce favorizează stagnările de apă.

In vederea descifrării litologiei terenului, a capacităţii portante a stratelor, în zona localităţii Avrig au fost executate foraje. Au fost luate în considerare deschiderile naturale din maluri şi versanţi, care au furnizat informaţii importante privitoare la structura litologică din localitate.

Apa subterană în zona Avrig este întâlnită la diverse adâncimi, astfel:

 • apa din terasele joase se află la nivelul râurilor;
 • în terasa mijlocie, apa subterană se află la adâncimea 2,80 – 4,00 m, cu nivel variabil în
  timp;
 • în zona de agrement, apa subterană se află la 10-15 m.
 • Deplasările de tranzit şi penetraţie prin şi către Avrig, precum şi cele generate de necesităţile proprii oraşului se desfăşoară cu precădere pe cale rutieră.

 

Teritoriul administrativ al Avrigului este străbătut de următoarele drumuri:

 • drumul naţional   DN1,   care   face
  legătura între Sibiu, pe de o parte, şi
  Făgăraş, Braşov, Bucureşti, în partea
  de   est   a   oraşului    (lungime   pe
  teritoriul administrativ al oraşului –
  12 km);
 • drumurile judeţene        DJ104F,
  DJ104G, DJ105F, DJ 105G (lungime
  totală pe teritoriul administrativ al
  oraşului – 33 km);
 • drumurile comunale DC49, DC51;
 • drumurile forestiere transferate de la ROMSILVA: drum forestier Clăbucet, drum forestier Izvorul Florii, drum forestier Pârâul Colţului, drum forestier Pârâul Porcului, drum forestier Pârâul Jibrii, drum forestier Râul Mare Avrig, drum forestier Valea Dracului.

Reţeaua de străzi are o configuraţie de tip radial, cu o direcţie principală Est-Vest DN 1 -Braşov – Sibiu, 2 direcţii secundare: Nord DJ 105F – spre Valea Mare, şi Sud-Vest DJ 105G – spre Tălmaciu prin comuna Racoviţa.

Circulaţia interioară are tendinţa de a se concentra pe câteva artere majore care intersectează axele centrale ale oraşului, strada Gheorghe Lazăr şi strada Samuel Brukenthal. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulaţie, importanţă sporită şi de numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri.

Tabel nr. 17 – Structura reţelei de străzi mici, parcări, trotuare din oraşul Avrig

 

Categorie drum

Număr

Total km drumuri

Total km trotuare

Total km alei pietonale

Număr locuri de parcare

Drum comunal

2

11,345

0

0

0

Drum vi cinai

20

56,225

0

0

0

Străzi

61

48,815

96,57

0,50

35

TOTAL

83

116,385

96,57

0,50

35

[Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Avrig]

Accesul în oraşul Avrig se face prin 3 artere principale, respectiv DN 1 dinspre Sibiu, DN 1 dinspre Braşov şi DJ 105G dinspre comuna Racoviţa şi pe o arteră secundară DC 51 din satul Porumbacu de Sus.

Accesul în localitatea Mârşa se face dinspre Avrig şi dinspre comuna Racoviţa prin DJ 105G.

Accesul în satul Glâmboaca se face dinspre Sacadate pe drumul DJ104F, iar accesul dinspre Avrig se face pe DN 1 est – DJ 105J, prin localitatea Porumbacu de Jos.

Accesul în satul Sacadate se face pe drumul ce se desprinde în dreapta (direcţia Braşov -Sibiu) din DN 1, înainte de intrarea în Avrig şi traversează Oltul pe barajul CHE. Dinspre Vest, respectiv dinspre satul Bradu, accesul se face pe DJ104F, care se desprinde tot din DN 1, imediat după traversarea râului Olt. Dinspre Nord, respectiv dinspre satul Nucet (comuna Roşia) accesul se face pe DJ104G. Accesul dinspre satul Glâmboaca se face pe DJ104F, care traversează satul Sacadate de la vest la est, paralel cu malul drept al Oltului.

Localitatea Bradu se află la vest de oraşul Avrig, la o distanţă de aproximativ 5 km, pe malul drept al râului Olt şi este traversată de la est la vest de DN 1.

Transport feroviar

Localitatea Avrig este străbătută de o infrastructură feroviară de călători şi transport marfă pe direcţia Sibiu – Braşov. Calea ferată Braşov – Sibiu se află pe malul stâng al Oltului, la aproximativ 500 de metri de centrul oraşului.

Pe teritoriul localităţii există o gară feroviară în Avrig şi o haltă CFR în Mârşa.

In urma analizei în teren a circulaţiei s-au remarcat următoarele aspecte:

 • cele mai mari valori ale traficului sunt pe DN 1, respectiv pe varianta ocolitoare;
 • valori mici de trafic pe reţeaua de străzi interioare;
 • lipsa unei autostrăzi pe culoarul Braşov-Sibiu menţine regimul de trafic ridicat pe DN 1;
 • traficul de tranzit se desfăşoară în totalitate pe DN 1, varianta ocolitoare, cu efecte negative
  asupra mediului (poluare fonică, noxe, praf);
 • există străzi   interioare  unde  asfaltul   prezintă  degradări   sau   cele  nemodernizate  având
  îmbrăcăminte de balast deteriorată, cu denivelări;
 • lipsa trotuarelor în anumite zone determină prezenţa frecventă a pietonilor pe partea carosabilă;
 • starea precară a şanţurilor şi a sistemelor de evacuare a apelor; de cele mai multe ori apa
  stagnează sau curge pe partea carosabilă, infiltrându-se în patul drumului;
 • trecerile la nivel cu CF nu sunt amenajate corespunzător;
 • elementele geometrice în plan ale străzilor nu corespund claselor în care sunt încadrate,
  neuniformitatea lăţimii străzilor pe lungimea lor datorate aliniamentelor defectuoase ale caselor,
  gardurilor, etc;
 • lipsa pistelor de bicicletă amenajate.
Sistemul de transport

Oraşul Avrig nu are un sistem de transport public propriu. Deplasarea în comun a cetăţenilor de la şi către alte localităţi este asigurată de operatori de transport cu sediul în Avrig şi în alte localităţi. Este de dorit pentru viitor înfiinţarea unui sistem de transport public la nivelul UAT Avrig, având în vedere că acesta are în componenţă şi 3 sate; în acest fel s-ar reduce transportul privat – cu autoturisme personale, crescând astfel eficienţa transportului şi reducându-se emisiile de gaze cu efect de seră datorate acestuia.

In anul 2014, flota municipală (autovehiculele aparţinând primăriei) a oraşului Avrig este compusă din 10 autovehicule, dintre care 2 utilizează benzina drept combustibil, 6 utilizează motorina, iar 2 utilizează GPL. In anul 2014 flota municipală de autovehicule a înregistrat un

consum de 1450 litri de benzină, 1700 litri de motorină şi 3850 litri de GPL. La nivelul anului 2020, situaţia este redată în următorul tabel.

Tabel nr. 18 – Autovehicule aparţinând oraşului Avrig — anul 2020

Autovehicule pe motorină

8

101.357 km (2020)

10.017 litri

Transportul privat şi cel comercial este dezvoltat conform mediilor naţionale pentru aceasta categorie de localităţi, predominând autoturismele cu cilindree mica şi medie, dar având o mare pondere a autovehiculelor vechi şi cu grad mare de uzură.

Tabel nr. 19- Transport privat şi comercial: Vehicule înregistrate în Oraşul Avrig

NUMĂRUL DE AUTOVEHICULE

CAPACITATEA CILINDRICĂ [cm3]

2014

2020

1.777

2.281

<1600

857

1.824

1601 – 2000

85

2001 – 2600

34

332

2601 – 3000

7

>3000

2.760

4.437

TOTAL AUTOVEHICULE

 

 • Fortificația medievală de la Avrig-Racovița
 • Un cimitir de incinerație daco-roman la Bradu, secolul II–III e.n., unul din cele mai mari de acest fel din țara.
 • O așezare rurală daco-romană (de mici dimensiuni), sec.II–III, între Bradu și Săcădate, necercetată arheologic.
 • Palatul de vară Brukenthal, construit în 1771 în stil baroc, ca reședință de vară a baronului Samuel von Brukenthal, guvernatorul Transilvaniei.
 • Biserica Evanghelică-Lutherană (construită în 1270–1280 și fortificată în secolul XVI). Portal cu reliefuri figurative.
 • Biserica Ortodoxă, cu picturi murale (construită în 1762), pictată de Frații Ionașcu și Pana, fresce interioare și exterioare de o deosebita frumusețe.
 • Muzeul etnografic.
 • Casa memorială „Gheorghe Lazăr”.
 • Bustul lui Gheorghe Lazăr, operă a sculptorului C. Medrea
 • Valea Avrigului – zona turistică ce se întinde de-a lungul râului Avrig. Aici se găsesc numeroase case de vacanță, pensiuni și restaurante, posibilități de cazare, masă, campare. Punctul terminus este Poiana Neamțului cu cabana cu acelasi nume de unde incepe unul din traseele turistice montane.
 • Trasee montane – Avrig – Izvorul Florii – Suru – Lacul Avrig – Negoiu – Bâlea
 • – Avrig – Poiana Neamțului – Cabana Bârcaciu – Negoiu
 • – Avrig – Poiana Neamțului – Cabana Bârcaciu – Lacul Avrig – Suru
 • Gheorghe Lazăr – fondatorul învățământului în limba română din București s-a născut și a murit în Avrig. „Casa memorială Gh.Lazăr” din Avrig cuprinde exponate ce au aparținut iluministului ardelean.
 • Samuel von Brukenthal – guvernator al Transilvaniei între 1777-1787; printre moștenirile lăsate se numără reședința de vară și parcul baroc din Avrig.
 • Vasile Stoica (n. 1 ianuarie 1889 – d. 27 iulie 1959) – diplomat și deținut politic sub regimul comunist. Poze inedite cu diplomatul Vasile Stoica
 
Ambasadorul/Ministrul Vasile Stoica în anii 1940 (Colecția Colonel Gheorghe Popențiu-Sibiu).
 • Romulus Cândea (n. 7/19 octombrie 1886 – d. 27 ianuarie 1973)- membru corespondent al Academiei Române, Profesor Universitar la Cluj și Sibiu, istoric; profesor, decan (1923-1924), rector (1925-1926) al universității din Cernăuți, primar al orașului Cernăuți.
 • Gheorghe Popențiu (n. 29 martie 1912 – d. 20 octombrie 2000)- Colonel din Batalionul 3 Vânători de Munte, “Prințul Frederic de Hohenzollern”, veteran de război, decorat cu medalia “Coroana României”, nepot al diplomatului Vasile Stoica[15]. A contribuit la ridicarea bustului lui Gheorghe Lazăr la Avrig
 • Augustin Cândea – medic chirurg, a pus împreună cu Victor Babeș bazele clinicii de chirurgie din Timișoara. Bustul său se găsește azi în fața Clinicii de Obstretică și Ginecologie din Timișoara.
 • Dumitru Mareș (n. 18 aprilie 1932 – d. 6 noiembrie 1977), profesor universitar, fondator al Facultații de Studii Economice din Timișoara, coordonatorul primului manual românesc de „Economia industriei”
 • Cristofor Dancu – publicist
 • Augustin Coman – profesor si om politic, primar al orașului Timișoara, între 11.12.1933 – 01.12.1937.
 • Aurel Ion Maican – regizor
 • Radu Constantinescu (n. 1925 – d. 1988) – preot
 • Ilie V. Spiridon (n. 30 iunie 1916 – d. 27 august 1971) – membru al mișcării culturale de la Sibiu în perioada 1940–1942, grupul „Thetis”, a studiat dreptul și teologia, scriitor, a scris proză, teatru, poezie („Cu sufletul Înalt”), a tradus din Rainer Maria Rilke, Heine și Omar Kayyam
 • Gheorghe Sîrghie (n. 4 aprilie 1915 – d. 7 februarie 2001), compozitor și dirijor cu o activitate prodigioasă în domeniul muzicilor militare, Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România din 1977
 • Maria Spiridon – creatoare de artă populară, fondatoarea unei școli de țesut-cusut, a dus faima artei țesutului din Țara Oltului până în S.U.A. și Canada.
 • Septimiu Bujor Tatu – deputat FSN în legislatura 1990–1992 (FSN)