Obţinerea autorizaţiei de construire (demolare) a.c.

Acte necesare

 •  Cerere tip completata de proprietar sau imputernicit legal
 •  Copie dupa certificatul de urbanism
 •  Proiect (2 exemplare) ptr. autorizarea executiei lucrarilor de construire (D.T.A.C.) + (D.T.O.E.) sau desfintare (D.T.A.D.) cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, a solicitarilor din certificatul de urbanism
 •  Anexa nr.1 completata, semnata si stampilata de proiectant, cu suprafata construita si desfasurata pentru c-tii si suprafata totala pentru amplasare firma, Legea nr. 453/2001
 •  Extras C.F. original si de data recenta (max. 3 luni)
 •  Avizele, acordurile si dupa caz studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare)
 •  Declaratiile pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
 •  Dovada de luare in evidenta la Ordinul Arhitectilor din Romania – str.Tribunei nr. 6
 •  Copie chitanta taxa (Impozite si taxe, – parter)
 • DOSAR

(temei legal : Legea nr 50/1991 actualizata, Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005)

Descarcare a documentelor necesare

  PROCEDURA -eliberarii autorizatiei de construire desfintare-AC (data publicarii: 10 octombrie 2016 12:52 | descarcari: 309)

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire / desfintare (data publicarii: 10 octombrie 2016 12:52 | descarcari: 314)

  ANEXA la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: 10 octombrie 2016 13:07 | descarcari: 352)

  CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: 10 octombrie 2016 13:21 | descarcari: 173)

  Model pentru panou de identificare investitie (data publicarii: 10 octombrie 2016 13:26 | descarcari: 304)

  CERERE catre inspectoratul de stat in constructii pentru inceperea lucrarilor (data publicarii: 10 octombrie 2016 13:30 | descarcari: 1.083)

  COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor (data publicarii: 10 octombrie 2016 13:33 | descarcari: 269)

  CERERE catre inspectoratul de stat in constructii pentru finalizarea lucrarilor (data publicarii: 10 octombrie 2016 13:35 | descarcari: 1.709)

  COMUNICARE privind incheieria executiei lucrarilor (data publicarii: 10 octombrie 2016 13:37 | descarcari: 325)

  PROCES VERBAL de receptie la terminarea lucrarilor (data publicarii: 10 octombrie 2016 13:42 | descarcari: 291)

 

Aviz de săpătură

Acte necesare

 • Cerere tip (completata de proprietar sau imputernicit legal);
 • Copie dupa certificatul de urbanism;
 •  Copie dupa autorizatie de constructie;
 •  Avizul unitatilor detinatoare de retele;
 •  Plan de situatie si detalii de executie;
 •  Grafic de executie a lucrarilor;
 •  Avizul Politiei Orasului Avrig – Biroul Circulatie Rutiera;
 •   Copie dupa contract de refacere a lucrarilor ( cu o firma specializata );
 •  Proces-verbal de predare – primire amplasament;
 •  Copie chitanta taxa (Impozite si taxe – parter)

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de sapatura (data publicarii: 10 octombrie 2016 15:56 | descarcari: 462)

 

Obţinerea certificatului de atestare a

edificării, extinderii sau radierii construcţiei

Acte necesare

 • cerere tip;
 • copie dupa actul de identitate a solicitantului;
 • Extrasul de Carte Funciara si de data recenta (max. 3 luni) însotit de copie dupa planul de situatie vizat de O.C.P.I. care a stat la baza intabularii terenului pe care este amplasata constructia;
 • copie dupa certificatul fiscal, eliberat de Biroul impozite si taxe , pe care sa fie specificata valoarea de impozitare a constructiei;
 • documentatie topografica în care sunt descrise constructiile ce urmeaza a fi înscrise în Cartea Funciara, întocmita de topometrist autorizat, semnate si parafate de acesta si avizate de O.C.P.I;
 • declaratie notariala privind anul ridicarii constructiei si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu;
 • autorizatia de construire/desfiintare si documentatia ce a stat la baza eliberarii autorizatiei de construire (dupa caz) – copie;
 • procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista);
 • dovada privind regularizarea taxei pentru autorizatia de construire (dupa caz);
 • 2 timbre fiscale;
 • expertiză tehnică şi releveul construcţiei ( pentru construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau fără respectarea autorizaţiei)
 • proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (dacă este cazul, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii).

Precizari

 • Certificatului de Atestare a Edificarii/Extinderii Constructiilor realizate cu sau fara autorizate de construire, cu sau fara proces verbal de receptie se vor elibera în urmatoarele conditii:
 • pentru constructii fara autorizatie de construire, documentul se va elibera numai pentru cele mai vechi de 1991;
 • pentru constructiile ridicate în perioada 1991 – 2001 care au autorizatie de construire si aceasta este respectata, dar nu au proces verbal de receptie;
 • pentru constructiile ridicate dupa 01.01.2002 se vor aplica prevederile Legii 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Descarcare a documentelor necesare

  Procedura eliberarii certificatului de atestare a edificarii extinderii sau radierii constructiei (data publicarii: 10 octombrie 2016 15:57 | descarcari: 6.529)

  CERERE_pentru_eliberarea_certificatului_de_atestare_a_edificarii_extinderii_constructiei.pdf (data publicarii: 10 octombrie 2016 16:13 | descarcari: 212)

 

Obţinerea certificatului de urbanism

(lucrări de construire, desfiinţare, adjudecări, licitaţii pentru proiectare, cereri în justiţie, schimbare destinaţie, branşamente utilităţi, etc.)

Acte necesare

 • Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completata si semnata
 • Copie extras C.F. (date cu privire la situatia juridica a imobilului) maxim 3 luni vechime
 • Plan de situatie pe suport topografic vizat de O.J.C.G.C. 2 exemplare (original;copie), sc. 1:5000 pana la 1:500.
 • Plan de situatie si pe suport informatic (digital) pentru operatiunile de alipire/dezlipire
 • Copie chitanta taxa (Impozite si taxe, – parter)
 • Folie protectie A4

(temei legal : Legea nr 50/1991 actualizata, Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005)

Descarcare a documentelor necesare

  Procedura eliberarii certificatului de urbanism (data publicarii: 10 octombrie 2016 16:16 | descarcari: 299)

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: 10 octombrie 2016 17:06 | descarcari: 326)

  CERERE pentru prelungirea certificatului de urbanism (data publicarii: 10 octombrie 2016 17:09 | descarcari: 171)

 

Casete luminoase, bannere, panouri, săgeţi

Acte necesare pentru obţinerea CU

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: 10 octombrie 2016 17:11 | descarcari: 80)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 •  Contractul de închiriere/ actul de proprietate al deținătorului spațiului/ terenului/ clădirii – în copii
 • Acordul scris al proprietarului pentru amplasarea panoului publicitar, reclamei etc.
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU
 • Aviz Marketing

Acte necesare pentru obţinerea AC

 • Contract de inchiriere stalp de folosinta in comun

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: 10 octombrie 2016 17:24 | descarcari: 83)

 • Copie CU
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Proiectul facut de arhitect
 • Dovada platii taxei de AC

 

Panou publicitar

Acte necesare pentru obţinerea CU

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: 10 octombrie 2016 17:38 | descarcari: 470)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 • Contractul de închiriere/ actul de proprietate al deținătorului spațiului/ terenului/ clădirii – în copii
 • Acordul scris al proprietarului pentru amplasarea panoului publicitar, reclamei etc.
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU

Acte necesare pentru obţinerea AC

         

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: 10 octombrie 2016 18:26 | descarcari: 90)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Copie CU
 • Proiect intocmit de arhitect
 •  Documentul de plata taxa AC
 • Avize, acorduri, documente cerute prin CU
 • Taxa de publicitate, taxa de chirie teren se platesc la eliberea AC
 • Schimbarea graficii afisajului
 • Cerere tip pt. schimbare grafica
 • Aviz Marketing
 • Noua grafica
 • Document de plata

 

MARIME FONT
CONTRAST