Obţinerea autorizaţiei de construire (demolare) a.c.

Acte necesare

 •  Cerere tip completata de proprietar sau imputernicit legal
 •  Copie dupa certificatul de urbanism
 •  Proiect (2 exemplare) ptr. autorizarea executiei lucrarilor de construire (D.T.A.C.) + (D.T.O.E.) sau desfintare (D.T.A.D.) cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, a solicitarilor din certificatul de urbanism
 •  Anexa nr.1 completata, semnata si stampilata de proiectant, cu suprafata construita si desfasurata pentru c-tii si suprafata totala pentru amplasare firma, Legea nr. 453/2001
 •  Extras C.F. original si de data recenta (max. 3 luni)
 •  Avizele, acordurile si dupa caz studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare)
 •  Declaratiile pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
 •  Dovada de luare in evidenta la Ordinul Arhitectilor din Romania – str.Tribunei nr. 6
 •  Copie chitanta taxa (Impozite si taxe, – parter)
 • DOSAR

(temei legal : Legea nr 50/1991 actualizata, Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005)

Descarcare a documentelor necesare

  PROCEDURA -eliberarii autorizatiei de construire desfintare-AC

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire / desfintare

  ANEXA la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare

  CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire desfintare

  Model pentru panou de identificare investitie

  CERERE catre inspectoratul de stat in constructii pentru inceperea lucrarilor

  COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor

  CERERE catre inspectoratul de stat in constructii pentru finalizarea lucrarilor

  COMUNICARE privind incheieria executiei lucrarilor

  PROCES VERBAL de receptie la terminarea lucrarilor

 

Aviz de săpătură

Acte necesare

 • Cerere tip (completata de proprietar sau imputernicit legal);
 • Copie dupa certificatul de urbanism;
 •  Copie dupa autorizatie de constructie;
 •  Avizul unitatilor detinatoare de retele;
 •  Plan de situatie si detalii de executie;
 •  Grafic de executie a lucrarilor;
 •  Avizul Politiei Orasului Avrig – Biroul Circulatie Rutiera;
 •   Copie dupa contract de refacere a lucrarilor ( cu o firma specializata );
 •  Proces-verbal de predare – primire amplasament;
 •  Copie chitanta taxa (Impozite si taxe – parter)

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de sapatura

 

Obţinerea certificatului de atestare a

edificării, extinderii sau radierii construcţiei

Acte necesare

 • cerere tip;
 • copie dupa actul de identitate a solicitantului;
 • Extrasul de Carte Funciara si de data recenta (max. 3 luni) însotit de copie dupa planul de situatie vizat de O.C.P.I. care a stat la baza intabularii terenului pe care este amplasata constructia;
 • copie dupa certificatul fiscal, eliberat de Biroul impozite si taxe , pe care sa fie specificata valoarea de impozitare a constructiei;
 • documentatie topografica în care sunt descrise constructiile ce urmeaza a fi înscrise în Cartea Funciara, întocmita de topometrist autorizat, semnate si parafate de acesta si avizate de O.C.P.I;
 • declaratie notariala privind anul ridicarii constructiei si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu;
 • autorizatia de construire/desfiintare si documentatia ce a stat la baza eliberarii autorizatiei de construire (dupa caz) – copie;
 • procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista);
 • dovada privind regularizarea taxei pentru autorizatia de construire (dupa caz);
 • 2 timbre fiscale;
 • expertiză tehnică şi releveul construcţiei ( pentru construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau fără respectarea autorizaţiei)
 • proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (dacă este cazul, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii).

Precizari

 • Certificatului de Atestare a Edificarii/Extinderii Constructiilor realizate cu sau fara autorizate de construire, cu sau fara proces verbal de receptie se vor elibera în urmatoarele conditii:
 • pentru constructii fara autorizatie de construire, documentul se va elibera numai pentru cele mai vechi de 1991;
 • pentru constructiile ridicate în perioada 1991 – 2001 care au autorizatie de construire si aceasta este respectata, dar nu au proces verbal de receptie;
 • pentru constructiile ridicate dupa 01.01.2002 se vor aplica prevederile Legii 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Descarcare a documentelor necesare

  Procedura eliberarii certificatului de atestare a edificarii extinderii sau radierii constructiei

  CERERE_pentru_eliberarea_certificatului_de_atestare_a_edificarii_extinderii_constructiei.pdf

 

Obţinerea certificatului de urbanism

(lucrări de construire, desfiinţare, adjudecări, licitaţii pentru proiectare, cereri în justiţie, schimbare destinaţie, branşamente utilităţi, etc.)

Acte necesare

 • Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completata si semnata
 • Copie extras C.F. (date cu privire la situatia juridica a imobilului) maxim 3 luni vechime
 • Plan de situatie pe suport topografic vizat de O.J.C.G.C. 2 exemplare (original;copie), sc. 1:5000 pana la 1:500.
 • Plan de situatie si pe suport informatic (digital) pentru operatiunile de alipire/dezlipire
 • Copie chitanta taxa (Impozite si taxe, – parter)
 • Folie protectie A4

(temei legal : Legea nr 50/1991 actualizata, Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005)

Descarcare a documentelor necesare

  Procedura eliberarii certificatului de urbanism

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism

  CERERE pentru prelungirea certificatului de urbanism

 

Casete luminoase, bannere, panouri, săgeţi

Acte necesare pentru obţinerea CU

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 •  Contractul de închiriere/ actul de proprietate al deținătorului spațiului/ terenului/ clădirii – în copii
 • Acordul scris al proprietarului pentru amplasarea panoului publicitar, reclamei etc.
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU
 • Aviz Marketing

Acte necesare pentru obţinerea AC

 • Contract de inchiriere stalp de folosinta in comun

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare

 • Copie CU
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Proiectul facut de arhitect
 • Dovada platii taxei de AC

 

Panou publicitar

Acte necesare pentru obţinerea CU

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 • Contractul de închiriere/ actul de proprietate al deținătorului spațiului/ terenului/ clădirii – în copii
 • Acordul scris al proprietarului pentru amplasarea panoului publicitar, reclamei etc.
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU

Acte necesare pentru obţinerea AC

         

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Copie CU
 • Proiect intocmit de arhitect
 •  Documentul de plata taxa AC
 • Avize, acorduri, documente cerute prin CU
 • Taxa de publicitate, taxa de chirie teren se platesc la eliberea AC
 • Schimbarea graficii afisajului
 • Cerere tip pt. schimbare grafica
 • Aviz Marketing
 • Noua grafica
 • Document de plata

 

MARIME FONT
CONTRAST