Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informatii generale

 

  INFORMARE (data publicarii: aprilie 19, 2018 5:13 pm | descarcari: 459)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP,
Ministerul Finanţelor Publice – MFP,
Institutul Naţional de Statistică – INS

Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
În vigoare de la 04.09.2015

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:
a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;
c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;
d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp;
e) animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;
f) utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
g) aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi;
h) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
i) atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
j) menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;
l) înregistrări privind contractele de arendare;
m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
n) alte menţiuni.

Înscrierea în registrul agricol

În conformitate cu prevederile Legii 98/08.04.2009, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol după cum urmează:

  • 5 ianuarie-01 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia locuinţă, construcţiile anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie sau unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin;
  • 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
    persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

Observaţii:
Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a capului gospodăriei sau a unui alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice declaraţia se face de către reprezentantul legal, pe bază de documente justificative.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire.
Înscrierea clădirilor, a terenurilor, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se face pe bază de documente justificative: certificat de moştenitor, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, contract de schimb, hotărâre judecătorească, Ordinul Prefectului etc.).

Bilete de adeverire a proprietăţii animalelor

Documente necesare:
Certificat sanitar-veterinar pentru animale vii, eliberat de Circa Sanitară -Veterinară Avrig;
Taxa pentru biletele de adeverire a proprietăţii animalelor este de 2 leu/cap, pentru animale care au vârsta sub 2 ani şi 3 lei/cap, pentru animale care au vârsta peste 2 ani; taxa pentru certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în biletele de proprietate este de 2 lei/cap pentru animalele sub 2 ani și 5 lei/cap pentru animalele peste 2 ani; taxele pot fi achitate la ghişeul Serviciului Impozite.

Observaţii:
Biletul de adeverire a proprietăţii animalelor existente pe raza localităţii Avrig se eliberează în aceeaşi zi, la Biroul Registru Agricol.
Pentru animalele deţinute pe raza altei localităţi, biletul de adeverire a proprietăţii animalelor se eliberează de către primăria localităţii respective.

Atestatul de producător agricol și carnetul de comercializare

se eliberează în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 1 an de zile de la data eliberării.

Documente necesare:
Cerere tip;
Avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură;
Taxa de eliberare a atestatului de producător agricol, în valoare de 50 lei, și taxa pentru carnetul de comercializare, în valoare de 30 de lei, se plătesc la casieria Primăriei orașului Avrig.

Observaţii:
Pot fi înscrise în certificatul de producător şi alte 3 persoane: soțul/soția, după caz, rudele/afinii de gradul I;
Reprezentanţii biroului vor face verificări cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren şi/sau a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren. Verificările trebuie să stabilească existenţa produselor, estimarea producţiilor şi a cantităţilor destinate comercializării, rezultatul acestora consemnându-se într-un proces verbal.
Pentru vizele semestriale sunt necesare aceleaşi formulare.

Copie plan cadastral necesar înregistrării în Carte funciară

Documente necesare:
Cerere tip;
acte doveditoare a dreptului de proprietate;

Înregistrarea contractelor de arendare

Documente necesare:
Contractul de arendare completat în 3 exemplare însoțit de acte de identitate proprietar și acte doveditoare a actului de proprietate.

Eliberarea adeverinţelor de stare materială (venituri)

(pentru angajare, facultate, spital, notariat, expertiză, Casa de Pensii, Judecătorie etc.)

Documente necesare:

Cerere tip;
Timbru fiscal de 2 leu sau contravaloarea acestuia plătită la ghişeul Serviciului Impozite şi Taxe.

Observaţii:
Cererea se depune la registratura Primăriei şi se eliberează a doua zi la Biroul Registru Agricol.

Eliberarea adeverinţelor după registru agricol

necesare pentru depunerea la dosarul de ajutor social, alocații copii și alocații complementare
Cerere tip;

necesare la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, pentru eliberarea cărţii de identitate
Cerere tip;
Eliberarea adeverinţei este condiţionată de prezenţa persoanei care are calitatea de proprietar al imobilului cu destinaţia locuinţă.
necesare pentru împrumuturilor bancare sau obținerii de venituri (ex. APIA ):
– cerere tip;
Timbru fiscal de 5 lei sau contravaloarea acestuia plătită la ghişeul Serviciului Impozite şi Taxe.

Observaţii:
Adeverinţele se eliberează a doua zi la Biroul Registrul Agricol, cu condiţia ca solicitanţii să facă declaraţia pentru înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei şi patrimoniul agricol.

Toate documentele se gasesc pe pagina FORMULARE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close