Sedinta consiliul local Avrig Decembrie 2019

Sedinta consiliul local Avrig Decembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr.532

din 11.12. 2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din data de 17 Decembrie 2019

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  17 Decembrie 2019, ora 16,00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

              PRIMAR                                                                                              Vizat de legalitate

                                                                                                                 Secretar General al orașului Avrig

DAVID  ADRIAN  DUMITRU                                                                          GRANCEA   MIRCEA

  ANEXA - REGULAMENT SALA DE SPORT AVRIG (1) (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 308)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 255)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 206)

  anexa 3 Zonare localitati (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 202)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 179)

  Anexa 5 -Regulament (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 184)

  Anexa -Contract cesiune la Contractul de inchiriere nr.20 din 2004 incheiat cu SC Boomerang DC SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 264)

  Anexa II MODIFICATA la HCL____ tarife percepute Primarie aprobate prin HCL 37-2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 263)

  ANEXA LA DIPSOZITIA de convocare a CL Avrig in sedinta ordinara - CONVOCATOR (1) (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  Proiect de hotarare rectificare buget local DEC 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta pt luna Ianuarie 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 243)

  Proiect hot - aprobare taxe si impozite pt anul 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 207)

  Proiect hot - decontarea navetei cadrelor didactice pt luna Noiembrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 241)

  Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanali pe domeniul forestier-padure domeniul public (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 271)

  Proiect hot.- aprobare Plan lucrari 2020 care se va executa cu persoane beneficiare de VMG Legea 416-2001 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 255)

  Proiect hot.- cesiune contract inchiriere SC Boomerang DC SRL catre II Constantin Clarisa Bianca (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  Proiect hot.-ajustare tarife - implementare OUG 74-2018 anexa 5la SC GOA SA incepand cu 1 Ianuarie 2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  Proiect hot.-aprobare Plan lucrari 2020 efectuate cu persoane condamante (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

  Proiect hot.-aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli 2019 al SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 226)

  Proiect hot.-aprobare Regulament organizare si functionare Sala de sport Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

  Proiect hot.-modificara Anexei II la HCL nr.37-2019-Regulament organuzare transport regim taxi Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 250)

  Proiect hot.-modificarea HCL 29-2019-aprobare Regulament instituire taxa speciala de salubrizare ora Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Proiect hot.-repartizare in regim de inchiriere apartamente situate in bloc ANL Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 312)

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut