Sedinta Consiliul Local Avrig luna Februarie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 210 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27 Februarie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Klingeis Arnold Gunter.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al domnului Gavrila Vasile.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a unei comisii de specialitate si a Comisiei de Circulatie in orasul Avrig aprobate prin HCL nr.6/76/2016 si HCL nr.85/155/2016.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Ianuarie 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe pentru activitatea de Stare Civilă.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii activităților specifice serviciului de iluminat in Orașul Avrig.

Initiatori: consilierii locali- Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotărâre privind menținerea Protocoalelor de colaborare incheiate intre Orașul Avrig și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Inițiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitaţie publică a imobilului teren in suprafață de 15 mp, situat in Orașul Avrig, strada Sașilor nr.1 poziția 7, in vederea amplasării unui chioșc pentru comercializare produse nealimentare

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -oraș Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice in orașul Avrig – Cartierul Sticla

InitiatorI: consilierii locali – Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de foc, pana la data de 05.02.2019;
 • Sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-Ianuarie 2019;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 21 Februarie  2019.       

 

 

 

 

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

 

  Proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 247)

  Proiect hot-regimul finantarilor nerambursabile actualizare Regulament 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 286)

  Proiect hot-modificare contract mentenanta SC Enev Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 278)

  Proiect hot-mentinere Protocoale gestionare caini fara stapan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 254)

  Proiect hot-masuri pentru ordine si liniste in zona Sticla-schimbare destinatie Piata Sticla Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 217)

  Proiect hot-inchiriere prin licitatie publica 15 mp -zona chioscuri pozitia 7 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 294)

  Proiect hot-incetare mandat consilier local FDGR Klingeis Arnold Gunter (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 298)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Ianuarie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 255)

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si autorizare regim taxi si regim inchiriere oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 215)

  Proiect hot-aprobare Regulament instituire si administrare taxa speciala salubrizare jud Sibiu oras Avrig 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 215)

  Proiect hot-aprobare Buget venituri si cheltuieli 2019 Ocol Izvorul Florii Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 352)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Martie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 261)

  Proiect hot -aprobare taxa casatorie in afraa sediului Comp Stare Civila Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 214)

  Proiect hot-actuașizare comisie specialitate-buget si comisie circulatie (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  Proiect hot-validare consilier local FDGR (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 303)

  Anexa la proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 195)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut