SEDINTA ORDINARA 27 MARTIE 2019

SEDINTA ORDINARA 27 MARTIE 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 234 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27  Martie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim.IV anul 2018

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea componentei Comisiei de organizare si desfasurare a licitatiilor de masa lemnoasa, a Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig, aprobata prin HCL Avrig nr.31/101/2016.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2, 3

 1. Proiect de hotarare privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT  – beneficiar Rotar Lucia  și Balteșiu Ilie.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind amplasarea temporară a unui suport de tip cub publicitar.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu destinaţie de locuinţă

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului inscris in CF103298-Avrig, nr.top.114,115 și dezmembrare in 3 corpuri funciare distincte.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.5/2016 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistrează obligații de plată restante.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului „Țara Oltului în Produse și Tradiții” la data de 21 Aprilie 2019, in localitatea Bradu.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării Competitiei de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig” 2019 , in orașul Avrig.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Adresa nr.3/15.03.2019 a Asociatiei Vatra Satului Sacadate;
 • Adresa nr.4048/19.02.2019 a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu cu privire la concesionarea terenurilor neutilizate, proprietatea orasului Avrig din vecinatatea Statiei de epurare Avrig;

 

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 21 Martie  2019.       

 

 

 

 

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara Martie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

  Proiect hot - stabilirea echipei mobile pt interventia de urgenta - violenta domestica (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 299)

  Proiect hot-actualizare componenta Comisie licititatie masa lemnoasa organizata de Ocol Izvorul Florii (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 269)

  Proiect hot-actualizare componenta Comisie Tehnica de Urbanism aprobata prin HCL 45-2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 376)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Aprilie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 284)

  Proiect hot-aprobare Cont executie bugetara 2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si autorizare regim taxi si regim inchiriere oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 237)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Februarie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 288)

  Proiect hot-desfasurare competitiei de ciclism Triada MTB Avrig 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  Proiect hot-insusire raport consultare public PUZ Construire casa de locuit beneficiar Rotar Lucia si Baltesiu Ili (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 275)

  Proiect hot-ocupare temporara teren domeniul public pt amplasare cub publicitar Lidl (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 297)

  Proiect hot-organizarea Festivalului Tara Oltului in Produse si Traditii 21 Aprilie 2019 Bradu (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  Proiect hot-prelungire contracte inchiriere locuinte fond locativ (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 304)

  Proiect hot-publicare pe site lista debitori persoane fizice-juridice cu obligatii restante de plata (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 287)

  Proiect hot-reglementare situatie juridica teren Bradu si atestare la domeniul privat- aprobata prin HCL 74-2018 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 276)

  Anexa II tarife percepute Primarie - TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 271)

  Anexa 13 Ecuson TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

  Anexa 12 orar si tarife zi si noapte TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 296)

  Anexa 11 tabel tarifere orar zi si noapte TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 303)

  Anexa 10 Copie conforma certificat inregistrare TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 292)

  Anexa 9 copie conforma autorizatie TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 278)

  Anexa 8 Copie conforma autorizatie transport TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 288)

  Anexa 7 Cerere eliberare autorizatie dispecerat TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 318)

  Anexa 6 -cerere participare atribuire contract -TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 279)

  Anexa 5 cerere eliberare autorizatie transport TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  Anexa 4 autorizatie dispecerat TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 309)

  Anexa 3 autorizatie transport pe masina TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  Anexa 2 Caiet sarcini atribuire in gestiune serviciu transport TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 373)

  Anexa 2 Autorizatie de transport TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

  Anexa 1 REGULAMENT TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 444)

  Anexa 1 la Regulament taxi-contract cadru de atribuire in gestiune delegata transport TAXI (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 442)

 

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut