Sedinta ordinara Consiliu Local Avrig 22 martie 2017

Sedinta ordinara Consiliu Local Avrig 22 martie 2017

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 217 / 2017

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de  22  Martie  2017, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig, pentru anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Enev Avrig S.R.L. pe anul 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazar ” Avrig.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare platformă în zona blocurilor 24-26”  

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare parcare, zona blocurilor 31-37, orașul Avrig”  

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum vechi  în localitatea Bradu, oraș Avrig, județul Sibiu”

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind continuarea contractului de închiriere nr. 32/19.05.2014 în beneficiul domnului Căbuz Vasile jr.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei  juridice a imobilului din localitatea Mirsa str.Corneliu Coposu nr.10 teren cu bloc T7 inscris in CF 11387 Avrig nr.top 22777/7 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru  renovarea    imobilului situat in orașul  Avrig str.Horea nr.8 .

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru bunurile publice concesionate catre SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA.

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr.5391/06.03.2017, formulata de domnul Stoica Ilie impotriva Hotararilor Consiliului Local Avrig nr.59/129/2016, 60/130/2016 si 61/131/2016

Initiator: Primarul orasului

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Aprilie 2017.

Initiator: Primarul orasului

 

DIVERSE:

informarea sefului Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig cu privire la starea drumurilor din localitatea Bradu precum si starea drumurilor forestiere;

adresa Fundatiei Samuel von Brukenthal nr.324/08.03.2017ș

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                                

 

Emisă in Avrig la data de 16  Martie   2017.

 

                            PRIMAR                                                                 AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                              SECRETAR  

                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

Dispozitie-convocare Consiliu Local in sedinta ordinara - Februarie 2017
Proiect hot.-respingerea plangerii prealabile formulata de Stoica Ilie impotriva HCL
Proiect hot-acord favorabil pt renovare sediu OS Izvorul Florii Avrig
Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta pt Aprilie 2017
Proiect hot-actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ

Proiect hot-aprobare buget local 2017
Proiect hot-aprobare buget venituri si cheltuieli SC Enev Avrig SRL
Proiect hot-aprobare tip suport alimentar -Liceu Ghe Lazar Avrig

Proiect hot-continuare contract inchiriere apartament in beneficiul Cabuz jr
Proiect hot-decontare naveta cadre didactice-februarie 2017
Proiect hot-intocmire doc - Amenajare platforma bl 24-26

Proiect hot-intocmire documentatie- Modernizare parcare bloc 31-37 Avrig
Proiect hot-intocmire documentatie obiectiv Reabilitare drum vechi Bradu
Proiect hot-privind stabilirea redeventei pentru bunurile publice concesionate catrre SC GOA SA
Proiect hot-reglementare situatie juridica imobil Mirsa str Corneliu Coposu nr.10

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut