Sedință ordinară consiliul local Avrig, Septembrie 2019

Sedință ordinară consiliul local Avrig, Septembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A 

NR. 433 / 19.09.2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Avrig din data de 25 Septembrie  2019

 

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  25 Septembrie  2019, ora 16:00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6: În conformitate cu prevederile art.252, alin. (1), lit.c), art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

 Anexa la Dispoziția nr. 433/19.09.2019      

 

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Inițiator: Primarul orașului Avrig – AVIZ comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al orașului Avrig.

Inițiator: Primarul orașului Avrig – Aviz comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie și August 2019.

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri dispuse de guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A;

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de aprobare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare al orașului Avrig, prestat de S.C. GOSPODĂRIRE  ORĂȘENEASCĂ  AVRIG S.A.

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind desființarea aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Avrig;

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Avrig la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ” ITI Microregiunea Țara Făgărașului”.

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la  elaborarea Documentaţiei  Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE FERMĂ BOVINE   – beneficiar S.C. BELMONT PROPERTIES SRL .

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân .

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare intre Orașul Avrig și Comuna Cârța, pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru persoane vârstnice care beneficiează de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.09.2019.

Inițiator: Primarul orașului Avrig –Aviz comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Octombrie 2019.

Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

–        Adresa nr. 707/RC/17.09.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu;

–        Decizia nr. 702/2019 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 5318/85/2017;

–        Adresa nr. 15773/20.06.2019 depusă de grupul de consilieri PMP;

–        Adresa nr. 21647/05.09.2019 depusă de Asociația Club Sportiv Viitorul Avrig;

–        Proces verbal al Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu;

–        Centralizator cu solicitările persoanelor fizice privind lemnul de foc, până la data de 17.09.2019;

 

 

PRIMAR                                                                   

DAVID  ADRIAN  DUMITRU 

SECRETAR  GENERAL 

GRANCEA  MIRCEA

 

  Proiect de hotarare rectificare buget local SEPT 2019 (3) (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 327)

  Proiect hot - aprobarea raportului informarii si consultarii publicului elaborare PUZ beneficiar BELMONT PROPERTIES SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Proiect hot - prorogare termen aprobare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Proiect hot-actualizare tarife gestionare caini fara stapan (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Octombrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 254)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iulie - August 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 274)

  Proiect hot-desemnare reprezentanti CL in consiliile administratie unitati Invatamant 2019-2020 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 241)

  Proiect hot-masuri dispuse de guvernanta coorporativa la RPLOcolul Izvorul Florii Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  Proiect hot-privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 286)

  Proiect hot-privind desființarea aparatului permanent de lucru al CL Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  Proiect hot-stabilire contributie persoane varstnice care beneficieaza de servicii de ingrijire la domiciliu incepand cu data 01.09.2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 260)

  Raport - aprobare Protocol colaborare intre orasul Avrig si comuna Carta (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 297)

  Stat functii Ap.primar septembrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 389)

  STATUTUL varianta finala ADI Microregiunea Tara Fagarasului (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 329)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut