SEDINTA ORDINARA CONSILUL LOCAL AVRIG LUNA Mai 2019

SEDINTA ORDINARA CONSILUL LOCAL AVRIG LUNA Mai 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 296 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

          Primarul oraşului Avrig,

          In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 29 Mai  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE  ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2019-2020.

 Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană pentru polițistii locali din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții în domeniul  ordinii publice și gospodăririi  orașului Avrig  jud.Sibiu

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Avrig, nr. 35/105/2016 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Avrig, județul Sibiu

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din orasul Avrig pentru perioada 2019 – 2024 – 2029

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2019.

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru proiectul Construire hala pe structura independenta pentru extindere capacitate productie; bransamente utilitati , beneficiar Metropolis Com S.R.L

Initiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Construire Statie mixtă de distribuție carburanti; , instalare skid gpl; totem;amenajare platformă spălătorie auto neacoperită;bransamente utilități;imprejmuire;amenajare acces la drumul public  – beneficiar David Steluța

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SISTEM” Avrig să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 6 la “Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare” nr. 24/19.03.2013.

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al

S.C. ENEV Avrig S.R.L.

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea schimbului de locuinţele din bloc T2 – A.N.L. localitatea Mârşa, strada Carpaţi, nr. 2.

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei de activităţi  si parteneriate  ale Bibliotecii Orașului Avrig și Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și execuția lucrărilor de întreținere prin tratamente bituminoase pe străzile Șerbota, Stadionului și a drumului  intravilan din satul Săcădate

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de distanța maximale, pentru Serviciul de transport public local de persoane, in regim taxi, desfășurat pe raza orașului Avrig.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Iunie 2019.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Informarea Biroului proiecte cu finantare internationala din cadrul Primariei orasului Avrig cu privire la Fondul de Dezvoltare si Investitii;

 

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 23 Mai   2019.       

 

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot-stabilire tarife taxi de distanta maximala pt serviciul transport local persoane (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 325)

  Proiect hot-Regulament stabilire si sanctionare fapte care constituie contraventii oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 248)

  Proiect hot-prelungire contracte inchiriere locuinte ANL Marsa 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 254)

  Proiect hot-modificare anexa 2 din HCL Avrig35-105-2016-insusire varianta finala Stema oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 282)

  Proiect hot-mandatare primar in AGA ADI Eco Sistem pt vot favorabil aprobare preturi act aditional 6 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 314)

  Proiect hot-insusire raport consultare public PUZ - Metropolis Com SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 272)

  Proiect hot-insusire raport consultare public elaborare PUZ beneficiar David Steluta (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 311)

  Proiect hot-executare lucrari reparatii str Serbota, Stadionului si drum Sacadate cu tratament bituminos (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 301)

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Aprilie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 339)

  Proiect hot-avizare buget venituri si cheltuieli pt anul 2019 al SC Enev Avrig SRL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 323)

  Proiect hot-aprobare schimb locuinta ANL intre Mihai Ionela Maria si Dumitrana Elena Danile (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Proiect hot-aprobare Plan anual de actiune privind serviciile sociale pt anul 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 271)

  Proiect hot-aprobare Retea scolara 2019-2020 uat Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 250)

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Iunie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 303)

  Proiect hot-agenda actvitati si parteneriate Biblioteca 2019 si Agenda cultural sportiva Avrig 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 280)

  Proiect hot -privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pt perioada 2019-2024-2029 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  REGULAMENT_gospodarire_avrig_(2) (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 268)

  Anexa_la_HCL-Agenda_Evenimentelor_cultural-sportive_a_orasului_Avrig_in_anul_2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 289)

  Anexa_la_HCL-Agenda_de_activitati_si_parteneriate_ale_Bibliotecii_in_anul_2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 319)

  Anexa _2_la_HCL Avrig_35-105-2016-explicatie_heraldica_simboluri_Stema_oras_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 281)

  Anexa_2 - tabel_prelungire_CONDITIONATA_contracte_inchiriere_locuinte_ANL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 276)

  Anexa_1-tabel_chiriasi_prelungire_contracte_inchiriere_locuinte_ANL (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 306)

  Anexa-tarife_maximale_la_transport_in_regim_taxi_oras_Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  Anexa-Plan_anual_actiune_servicii_sociale_pt_anul_2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 335)

  Anexa-Act_aditional_6_la_contractul_delegare_serviciu_salubrizare (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 321)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut