Sedinta ordinara luna octombrie 2019

Sedinta ordinara luna octombrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr.475

din 24.10. 2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din data de 30 Octombrie 2019

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  30 Octombrie 2019, ora 16,00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

              PRIMAR                                                                                              Vizat de legalitate

                                                                                                                 Secretar General al orașului Avrig

DAVID  ADRIAN  DUMITRU                                                                          GRANCEA   MIRCEA

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara OCTOMBRIE 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 278)

  ANEXA LA DIPSOZITIA de convocare a CL Avrig in sedinta ordinara - CONVOCATOR (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 243)

  Anexa - Planul de ordine si siguranta 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

  Anexa - Act aditional nr.2 la contractul de dezapezire nr.90-2015 intre oras Avrig si GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

  Proiect de hotarare rectificare buget local OCT 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

  Proiect hot - acordarea unui ajutor de urgenta minorului Ciorsac Antonio Andrei (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 308)

  Proiect hot - actualizare Anexa 3 la contractul delegare serviciu apa si canal - bunuri concesionate (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 229)

  Proiect hot - actualizarea chiriei pt locuintele ANL bloc T2 Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 267)

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta pt luna Noiembrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 249)

  Proiect hot - aprobare documente procedura selectie Ocol Izvorul Florii-secrisoare de asteptari, matrice, profil candidat (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 270)

  Proiect hot - aprobare indicatori performanta director SC GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 265)

  Proiect hot - aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de deszapezire nr 90-2015 incheiat cu GOA SA (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 266)

  Proiect hot - aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului CF 100153 Marsa (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 305)

  Proiect hot - aprobarea Planului de ordine si siguranta publica a orasului Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  Proiect hot - aprobarea Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 273)

  Proiect hot - decontarea navetei cadrelor didactice pt luna Septembrie 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 271)

  Proiect hot - modificare HCL nr.95-2019 reprezentanti consiliu local in consiliilu de administratie la unitatile de invatamant (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 269)

  Proiect hot - modificarea HCL 98-2019-participarea orasului Avrig la constituirea ADI Microregiunea Tara Fagarasului (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 242)

  Proiect hot - ratificarea contractelor de asistenta juridica incheiate cu Cabinet de avocat Aldea Adrian (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 290)

  Proiect hot - revocarea HCL Avrig 123-2013- stabilire cota parte chirie bunuri proprietate publica oras Avrig (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 231)

  REFERAT rectif buget OCT 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 285)

  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL AVRIG 2019 (data publicării: 01/01/2000 00:00 | descărcări: 297)

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut