Selectie candidati pentru Consiliul de administratie al Ocolului Silvic Izvorul Florii RA Avrig

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG,

în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin comisia de selecției  desemnata prinHOTARAREA NR.32/102/2016, anunta organizarea evaluarii/ selectiei prealabile a candidatilor pentru Consiliul de administratie al  Ocolului Silvic Izvorul Florii RA Avrig, astfel:

 1 reprezentant al Autorității Publice Tutelare

 • 3 persoane cu experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome

sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al padurilor, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat

 1. Cerințe pentru reprezentantul Autorității Publice Tutelare:
 2. a) experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Ocolului Silvic şi/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;
 3. b) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 4. c) cetăţenia română şi domiciliul în România;
 5. d) capacitate deplină de exercițiu;
 6. e) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 7. f) stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile;
 8. g) nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice.

 1. Cerințe pentru candidații cu experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale:
 2. a) experiență relevantă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau

societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al  Ocolului Silvic  inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;

 1. b) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; (minim studii

medii, absolvite cu diploma).

 1. c) cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. d) capacitate deplină de exercițiu;
 3. e) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 4. f) stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile
 5. g) nu intră sub incidența art. 6 și art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice.

 1. h) nu fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din

cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

 1. Criterii de evaluare:
 • îndeplinirea condițiilor privind experiența profesională și de management;
 • nivelul de dezvoltare a abilitați manageriale;
 • motivația candidaților.
 1. Selecția constă în doua probe succesive:
 2. selecția dosarelor de înscriere, se vor depune la sediul Primariei Orasului Avrig, până cel târziu în data de 30.12.2016, ora 12.00.
 3. interviul de selecție care va avea loc în data de 10.01.2017, începând cu ora 11.00, la sediul Primariei Orasului Avrig, pentru candidații care au fost declarați admiși la

etapa de selecție a dosarelor de candidatură.

 1. Dosarul de înscriere va cuprinde:

(1) pentru reprezentantul Autorității Publice Tutelare:

 • cerere de înscriere la procesul de selecție;
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae în format Europass (în care se va preciza expres denumirea

consiliilor de administrație din care face parte candidatul);

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă educația și pregătirea

profesională;

 • copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință

care să ateste experiența de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al padurilor şi/sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome;

 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află

într-una din situațiile prevăzute la art. 6 și art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 326 din Codul

Penal privind falsul în declarații.

(2) pentru ceilalți candidați:

 • cerere de înscriere la procesul de selecție;
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae în format Europass (în care se va preciza expres denumirea

consiliilor de administrație din care face parte candidatul);

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă educația și pregătirea

profesională;

 • copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință

care să ateste experiența în administrarea/ managementul unor regii autonome sau

societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al padurilor, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;

 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află

într-una din situațiile prevăzute la art. 6 și art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu art. 292 din Codul

Penal privind falsul în declarații;

 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor

prevăzute la art. 5, alin 2, lit. (c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, respectiv faptul că nu face parte din rândul funcționarilor

publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al

altor instituții publice.

Anunt ziar TRIBUNA

Anunt -TRIBUNA
Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut