Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acte necesare

Obţinerea autorizaţiei de construire (demolare) a.c.

Acte necesare

 •  Cerere tip completata de proprietar sau imputernicit legal
 •  Copie dupa certificatul de urbanism
 •  Proiect (2 exemplare) ptr. autorizarea executiei lucrarilor de construire (D.T.A.C.) + (D.T.O.E.) sau desfintare (D.T.A.D.) cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, a solicitarilor din certificatul de urbanism
 •  Anexa nr.1 completata, semnata si stampilata de proiectant, cu suprafata construita si desfasurata pentru c-tii si suprafata totala pentru amplasare firma, Legea nr. 453/2001
 •  Extras C.F. original si de data recenta (max. 1 luna)
 •  Avizele, acordurile si dupa caz studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare)
 •  Declaratiile pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
 •  Dovada de luare in evidenta la Ordinul Arhitectilor din Romania – str.Tribunei nr. 6
 •  Copie chitanta taxa (Impozite si taxe, – parter)
 • DOSAR

(temei legal : Legea nr 50/1991 actualizata, Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005)

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire / desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 12:52 pm | descarcari: 620)

  ANEXA la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:07 pm | descarcari: 609)

  CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:21 pm | descarcari: 426)

  Model pentru panou de identificare investitie (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:26 pm | descarcari: 574)

  CERERE catre inspectoratul de stat in constructii pentru inceperea lucrarilor (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:30 pm | descarcari: 1.431)

  COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:33 pm | descarcari: 547)

  CERERE catre inspectoratul de stat in constructii pentru finalizarea lucrarilor (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:35 pm | descarcari: 2.129)

  COMUNICARE privind incheieria executiei lucrarilor (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:37 pm | descarcari: 582)

 

 

Aviz de săpătură

Acte necesare

 • Cerere tip (completata de proprietar sau imputernicit legal);
 • Copie dupa certificatul de urbanism;
 •  Copie dupa autorizatie de constructie;
 •  Avizul unitatilor detinatoare de retele;
 •  Plan de situatie si detalii de executie;
 •  Grafic de executie a lucrarilor;
 •  Avizul Politiei Orasului Avrig – Biroul Circulatie Rutiera;
 •   Copie dupa contract de refacere a lucrarilor ( cu o firma specializata );
 •  Proces-verbal de predare – primire amplasament;
 •  Copie chitanta taxa (Impozite si taxe – parter)

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de sapatura (data publicarii: octombrie 10, 2016 3:56 pm | descarcari: 719)

 

Obţinerea certificatului de atestare a

edificării, extinderii sau radierii construcţiei

Acte necesare

 • cerere tip;
 • copie dupa actul de identitate a solicitantului;
 • extrasul de Carte Funciară (nu mai vechi de 30 de zile).
 • copie după certificatul fiscal, eliberat de Biroul Impozite și Taxe, pe care să fie specificată valoarea de impozitare a construcției;
 • documentație topografică în care sunt descrise construcțiile ce urmează a fi înscrise în Cartea Funciară, întocmita de topometrist autorizat;
 • autorizația de construire/desființare și documentația ce a stat la baza eliberării autorizației de

construire (după caz) – copie;

 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (dacă există):

– Referat proiectant;

– Referat diriginte de șantier;

 • dovada privind regularizarea taxei pentru autorizatia de construire (dupa caz);
 • releveul construcției (pentru construcțiile executate cu A.C.);
 • proces verbal de constatare și sancţionare a contravenţiei (dacă este cazul, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii).

 

Precizari

Certificatului de Atestare a Edificarii/Extinderii Constructiilor realizate cu sau fara autorizație de construire, cu sau fara proces verbal de recepție se vor elibera în urmatoarele conditii:

 • pentru constructii fara autorizatie de construire, documentul se va elibera numai pentru cele mai vechi de anul 2001;
 • pentru constructiile ridicate dupa 01.01.2002 se vor aplica prevederile Legii 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE_pentru_eliberarea_certificatului_de_atestare_a_edificarii_extinderii_constructiei.pdf (data publicarii: octombrie 10, 2016 4:13 pm | descarcari: 542)

 

Obţinerea certificatului de urbanism

(lucrări de construire, desfiinţare, adjudecări, licitaţii pentru proiectare, cereri în justiţie, schimbare destinaţie, branşamente utilităţi, etc.)

Acte necesare

 • cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
 1. elementele de identificare a solicitantului;
 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 3. elementele care definesc scopul solicitării;
 • planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
 1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Plan de situatie si pe suport informatic (digital) pentru operatiunile de alipire/dezlipire
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

 

(Temei  legal: Norma meteodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din 12.10.2009)

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:06 pm | descarcari: 710)

  CERERE pentru prelungirea certificatului de urbanism (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:09 pm | descarcari: 424)

 

Casete luminoase, bannere, panouri, săgeţi

Acte necesare pentru obţinerea CU

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:11 pm | descarcari: 314)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 •  Contractul de închiriere/ actul de proprietate al deținătorului spațiului/ terenului/ clădirii – în copii
 • Acordul scris al proprietarului pentru amplasarea panoului publicitar, reclamei etc.
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU
 • Aviz Marketing

Acte necesare pentru obţinerea AC

 • Contract de inchiriere stalp de folosinta in comun

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:24 pm | descarcari: 318)

 • Copie CU
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Proiectul facut de arhitect
 • Dovada platii taxei de AC

 

Panou publicitar

Acte necesare pentru obţinerea CU

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:38 pm | descarcari: 865)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 • Contractul de închiriere/ actul de proprietate al deținătorului spațiului/ terenului/ clădirii – în copii
 • Acordul scris al proprietarului pentru amplasarea panoului publicitar, reclamei etc.
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU

Acte necesare pentru obţinerea AC

         

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 6:26 pm | descarcari: 324)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Copie CU
 • Proiect intocmit de arhitect
 •  Documentul de plata taxa AC
 • Avize, acorduri, documente cerute prin CU
 • Taxa de publicitate, taxa de chirie teren se platesc la eliberea AC
 • Schimbarea graficii afisajului
 • Cerere tip pt. schimbare grafica
 • Aviz Marketing
 • Noua grafica
 • Document de plata

Obținerea ADEVERINȚEI

Acte necesare:

– cerere tip;
– Copie C.I.;
– Extras de Carte Funciară actualizat (să nu fie mai vechi de 30 de zile);
– Taxă de 10 lei.

  1 - CERERE TIP ADEVERINTA (data publicarii: august 13, 2020 10:53 am | descarcari: 205)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close