Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acte necesare

Obţinerea autorizaţiei de construire (demolare) a.c.

Acte necesare

 •  Cerere tip completata de proprietar sau imputernicit legal
 •  Copie dupa certificatul de urbanism
 •  Proiect (2 exemplare) ptr. autorizarea executiei lucrarilor de construire (D.T.A.C.) + (D.T.O.E.) sau desfintare (D.T.A.D.) cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, a solicitarilor din certificatul de urbanism
 •  Anexa nr.1 completata, semnata si stampilata de proiectant, cu suprafata construita si desfasurata pentru c-tii si suprafata totala pentru amplasare firma, Legea nr. 453/2001
 •  Extras C.F. original si de data recenta (max. 1 luna)
 •  Avizele, acordurile si dupa caz studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare)
 •  Declaratiile pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
 •  Dovada de luare in evidenta la Ordinul Arhitectilor din Romania – str.Tribunei nr. 6
 •  Copie chitanta taxa (Impozite si taxe, – parter)
 • DOSAR

(temei legal : Legea nr 50/1991 actualizata, Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005)

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire / desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 12:52 pm | descarcari: 441)

  ANEXA la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:07 pm | descarcari: 453)

  CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:21 pm | descarcari: 282)

  Model pentru panou de identificare investitie (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:26 pm | descarcari: 418)

  CERERE catre inspectoratul de stat in constructii pentru inceperea lucrarilor (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:30 pm | descarcari: 1.228)

  COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:33 pm | descarcari: 380)

  CERERE catre inspectoratul de stat in constructii pentru finalizarea lucrarilor (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:35 pm | descarcari: 1.965)

  COMUNICARE privind incheieria executiei lucrarilor (data publicarii: octombrie 10, 2016 1:37 pm | descarcari: 438)

 

 

Aviz de săpătură

Acte necesare

 • Cerere tip (completata de proprietar sau imputernicit legal);
 • Copie dupa certificatul de urbanism;
 •  Copie dupa autorizatie de constructie;
 •  Avizul unitatilor detinatoare de retele;
 •  Plan de situatie si detalii de executie;
 •  Grafic de executie a lucrarilor;
 •  Avizul Politiei Orasului Avrig – Biroul Circulatie Rutiera;
 •   Copie dupa contract de refacere a lucrarilor ( cu o firma specializata );
 •  Proces-verbal de predare – primire amplasament;
 •  Copie chitanta taxa (Impozite si taxe – parter)

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de sapatura (data publicarii: octombrie 10, 2016 3:56 pm | descarcari: 577)

 

Obţinerea certificatului de atestare a

edificării, extinderii sau radierii construcţiei

Acte necesare

 • cerere tip;
 • copie dupa actul de identitate a solicitantului;
 • extrasul de Carte Funciară (nu mai vechi de 30 de zile).
 • copie după certificatul fiscal, eliberat de Biroul Impozite și Taxe, pe care să fie specificată valoarea de impozitare a construcției;
 • documentație topografică în care sunt descrise construcțiile ce urmează a fi înscrise în Cartea Funciară, întocmita de topometrist autorizat;
 • autorizația de construire/desființare și documentația ce a stat la baza eliberării autorizației de

construire (după caz) – copie;

 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (dacă există):

– Referat proiectant;

– Referat diriginte de șantier;

 • dovada privind regularizarea taxei pentru autorizatia de construire (dupa caz);
 • releveul construcției (pentru construcțiile executate cu A.C.);
 • proces verbal de constatare și sancţionare a contravenţiei (dacă este cazul, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii).

 

Precizari

Certificatului de Atestare a Edificarii/Extinderii Constructiilor realizate cu sau fara autorizație de construire, cu sau fara proces verbal de recepție se vor elibera în urmatoarele conditii:

 • pentru constructii fara autorizatie de construire, documentul se va elibera numai pentru cele mai vechi de anul 2001;
 • pentru constructiile ridicate dupa 01.01.2002 se vor aplica prevederile Legii 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE_pentru_eliberarea_certificatului_de_atestare_a_edificarii_extinderii_constructiei.pdf (data publicarii: octombrie 10, 2016 4:13 pm | descarcari: 349)

 

Obţinerea certificatului de urbanism

(lucrări de construire, desfiinţare, adjudecări, licitaţii pentru proiectare, cereri în justiţie, schimbare destinaţie, branşamente utilităţi, etc.)

Acte necesare

 • cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
 1. elementele de identificare a solicitantului;
 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 3. elementele care definesc scopul solicitării;
 • planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
 1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Plan de situatie si pe suport informatic (digital) pentru operatiunile de alipire/dezlipire
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

 

(Temei  legal: Norma meteodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din 12.10.2009)

Descarcare a documentelor necesare

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:06 pm | descarcari: 435)

  CERERE pentru prelungirea certificatului de urbanism (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:09 pm | descarcari: 271)

 

Casete luminoase, bannere, panouri, săgeţi

Acte necesare pentru obţinerea CU

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:11 pm | descarcari: 179)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 •  Contractul de închiriere/ actul de proprietate al deținătorului spațiului/ terenului/ clădirii – în copii
 • Acordul scris al proprietarului pentru amplasarea panoului publicitar, reclamei etc.
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU
 • Aviz Marketing

Acte necesare pentru obţinerea AC

 • Contract de inchiriere stalp de folosinta in comun

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:24 pm | descarcari: 186)

 • Copie CU
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Proiectul facut de arhitect
 • Dovada platii taxei de AC

 

Panou publicitar

Acte necesare pentru obţinerea CU

  CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism (data publicarii: octombrie 10, 2016 5:38 pm | descarcari: 652)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 • Contractul de închiriere/ actul de proprietate al deținătorului spațiului/ terenului/ clădirii – în copii
 • Acordul scris al proprietarului pentru amplasarea panoului publicitar, reclamei etc.
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU

Acte necesare pentru obţinerea AC

         

  CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire desfintare (data publicarii: octombrie 10, 2016 6:26 pm | descarcari: 186)

 • Certificat de inregistrare CUI
 • Copie CU
 • Proiect intocmit de arhitect
 •  Documentul de plata taxa AC
 • Avize, acorduri, documente cerute prin CU
 • Taxa de publicitate, taxa de chirie teren se platesc la eliberea AC
 • Schimbarea graficii afisajului
 • Cerere tip pt. schimbare grafica
 • Aviz Marketing
 • Noua grafica
 • Document de plata

Obținerea ADEVERINȚEI

Acte necesare:

– cerere tip;
– Copie C.I.;
– Extras de Carte Funciară actualizat (să nu fie mai vechi de 30 de zile);
– Taxă de 10 lei.

  1 - CERERE TIP ADEVERINTA (data publicarii: august 13, 2020 10:53 am | descarcari: 51)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *