Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informatii de interes public

Anunt dezbatere publica pentru solicitare revizuire a Autorizatiei integrate de mediu SC Premium Porc Sibiu SRL

  Anunt dezbatere publica 01.04.2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 107)

  PPS-formular solicitare (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 153)

  PPS-raport amplasament (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 115)

 


  Proces verbal-6 ianuarie 2020 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 135)

  Anunt membru in Consiliu de Administratie Izvorul Florii (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 177)

  Anexe___Formular nr.1 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 151)

  Anexe___Formular nr.2 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 133)

  Anexe___Formular nr.3 (data publicarii: ianuarie 1, 2000 12:00 am | descarcari: 123)

  Raport evaluare implementarea Legii 544-2001 in 2017 (data publicarii: mai 2, 2018 8:50 am | descarcari: 297)

  Raport festival Florile Oltului (data publicarii: septembrie 1, 2017 3:49 pm | descarcari: 414)

  Strategia de dezvoltare a orasului Avrig (data publicarii: februarie 27, 2017 12:32 pm | descarcari: 511)

BULETINUL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

A) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi republicată;
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizată şi republicată;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, actualizată.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice actualizată şi consolidată;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ şi fiscal actualizată;
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicat;
Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal actualizat;
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor actualizată;
Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici, modificată de Legea nr. 378/2002;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.

B) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice:
Organigrama

Program de funcţionare:

Luni – Joi  7.30 – 16.00

Vineri 7.30 – 13.30

 

Program audienţe

Ziua Ora Functia Nume si prenume
Miercuri 10:00 – 12:00 Primar

David Adrian Dumitru

Vineri 10:00 – 12:00 Viceprimar

Florea Ramona Dorina

Miercuri 12:00 – 14:00 Secretar

Grancea Mircea

C) Numele şi prenumele din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
Primar: David Adrian Dumitru;
Viceprimar: Berghea Ramona – Dorina;
Secretar:  Grancea Mircea;

D) Coordonatele de contact ale instituţiei publice:
Primăria Oraşului Avrig, Str. Gheorghe Lazăr nr. 10
555200 Avrig jud. Sibiu România
Tel: 0269 523 101 Fax: 0269 524 401
office@primaria-avrig.ro

E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

 

F) Programele şi strategiile proprii:

 

G) Lista cuprinzând documentele de interes public:

 

H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate:
– hotărâri adoptate de Consiliului Local al Oraşului Avrig;
– dispoziţii emise de primarul Oraşului Avrig;
– autorizaţii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– autorizaţii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
– state de funcţii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– planul de protecţie civilă

I) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *