Sedinta Consiliul Local Avrig de Indata 14 Octombrie 2016

D I S P O Z I Ţ I A NR. 615 / 2016
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă de indată.

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(4), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă de indată la data de 14 Octombrie 2016, ora 14,00 in Sala Pavilion a oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind solicitarea de suplimentare a ordinei de zi, a Adunarii Generale ordinare a S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Initiator: Primarul orașului Avrig
2. Proiect de hotarare privind alegerea reprezentantului UAT – orasul Avrig in Adunarea Generala a S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Initiator: Primarul orașului Avrig
3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special privind exercitarea votului favorabil pentru modificarea si completarea Actului Constitutiv, numirea administratorilor provizorii si alegerea administratorului executiv, aprobarea contractelor de mandat si a renumeratiei administratorilor.
Initiator: Primarul orașului Avrig

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

Emisă in Avrig la data de 13 Octombrie 2016.
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

AVIZAT SECRETAR
MIRCEA GRANCEA

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut