Anunț ședință extraordinară în data de 09.01.2020

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1

din 06.01.2020

privind convocarea de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului local al orașului Avrig în data de 09 Ianuarie 2020

            Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art. 134, alin. (4), alin. (2), și alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. b), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  09 Ianuarie 2020, ora 15:30, la   sediul Primăriei orașului  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c), art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

PRIMAR

DAVID  ADRIAN  DUMITRU

Vizat de legalitate

Secretar General al orașului Avrig GRANCEA MIRCEA

 

 

Anexa nr. 1 cuprinzând proiectul ordinii de zi poate fi consultată accesând link-ul https://primaria-avrig.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/proiecte-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/

Sedinta consiliul local Avrig Decembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr.532

din 11.12. 2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din data de 17 Decembrie 2019

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  17 Decembrie 2019, ora 16,00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

              PRIMAR                                                                                              Vizat de legalitate

                                                                                                                 Secretar General al orașului Avrig

DAVID  ADRIAN  DUMITRU                                                                          GRANCEA   MIRCEA

  ANEXA - REGULAMENT SALA DE SPORT AVRIG (1)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral

  Anexa 2 Zonare terenuri

  anexa 3 Zonare localitati

  Anexa 4 Vehicule lente

  Anexa 5 -Regulament

  Anexa -Contract cesiune la Contractul de inchiriere nr.20 din 2004 incheiat cu SC Boomerang DC SRL

  Anexa II MODIFICATA la HCL____ tarife percepute Primarie aprobate prin HCL 37-2019

  ANEXA LA DIPSOZITIA de convocare a CL Avrig in sedinta ordinara - CONVOCATOR (1)

  Proiect de hotarare rectificare buget local DEC 2019

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta pt luna Ianuarie 2020

  Proiect hot - aprobare taxe si impozite pt anul 2020

  Proiect hot - decontarea navetei cadrelor didactice pt luna Noiembrie 2019

  Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanali pe domeniul forestier-padure domeniul public

  Proiect hot.- aprobare Plan lucrari 2020 care se va executa cu persoane beneficiare de VMG Legea 416-2001

  Proiect hot.- cesiune contract inchiriere SC Boomerang DC SRL catre II Constantin Clarisa Bianca

  Proiect hot.-ajustare tarife - implementare OUG 74-2018 anexa 5la SC GOA SA incepand cu 1 Ianuarie 2020

  Proiect hot.-aprobare Plan lucrari 2020 efectuate cu persoane condamante

  Proiect hot.-aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli 2019 al SC GOA SA

  Proiect hot.-aprobare Regulament organizare si functionare Sala de sport Avrig

  Proiect hot.-modificara Anexei II la HCL nr.37-2019-Regulament organuzare transport regim taxi Avrig

  Proiect hot.-modificarea HCL 29-2019-aprobare Regulament instituire taxa speciala de salubrizare ora Avrig

  Proiect hot.-repartizare in regim de inchiriere apartamente situate in bloc ANL Marsa

 

PROIECT HOTARARE -aprobare taxe si impozite 2020

Nr.28.005 / 22.11.2019

A N U N Ț

 

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

 

Inițiator-primarul orașului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității însoțit de raportul de specialitate și referatul de aprobare.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

       Primar – David Adrian Dumitru

 

  Referat impozite 2020

  Proiect hot - aprobare taxe si impozte pt anul 2020

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral

  Anexa 2 Zonare terenuri

  Anexa 3 Zonare localitati

  Anexa 4 Vehicule lente

  Anexa 5 -Regulament

 

Sedinta ordinara luna octombrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr.475

din 24.10. 2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din data de 30 Octombrie 2019

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  30 Octombrie 2019, ora 16,00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

              PRIMAR                                                                                              Vizat de legalitate

                                                                                                                 Secretar General al orașului Avrig

DAVID  ADRIAN  DUMITRU                                                                          GRANCEA   MIRCEA

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara OCTOMBRIE 2019

  ANEXA LA DIPSOZITIA de convocare a CL Avrig in sedinta ordinara - CONVOCATOR

  Anexa - Planul de ordine si siguranta 2019

  Anexa - Act aditional nr.2 la contractul de dezapezire nr.90-2015 intre oras Avrig si GOA SA

  Proiect de hotarare rectificare buget local OCT 2019

  Proiect hot - acordarea unui ajutor de urgenta minorului Ciorsac Antonio Andrei

  Proiect hot - actualizare Anexa 3 la contractul delegare serviciu apa si canal - bunuri concesionate

  Proiect hot - actualizarea chiriei pt locuintele ANL bloc T2 Marsa

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta pt luna Noiembrie 2019

  Proiect hot - aprobare documente procedura selectie Ocol Izvorul Florii-secrisoare de asteptari, matrice, profil candidat

  Proiect hot - aprobare indicatori performanta director SC GOA SA

  Proiect hot - aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de deszapezire nr 90-2015 incheiat cu GOA SA

  Proiect hot - aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului CF 100153 Marsa

  Proiect hot - aprobarea Planului de ordine si siguranta publica a orasului Avrig

  Proiect hot - aprobarea Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local Avrig

  Proiect hot - decontarea navetei cadrelor didactice pt luna Septembrie 2019

  Proiect hot - modificare HCL nr.95-2019 reprezentanti consiliu local in consiliilu de administratie la unitatile de invatamant

  Proiect hot - modificarea HCL 98-2019-participarea orasului Avrig la constituirea ADI Microregiunea Tara Fagarasului

  Proiect hot - ratificarea contractelor de asistenta juridica incheiate cu Cabinet de avocat Aldea Adrian

  Proiect hot - revocarea HCL Avrig 123-2013- stabilire cota parte chirie bunuri proprietate publica oras Avrig

  REFERAT rectif buget OCT 2019

  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL AVRIG 2019

Sedință ordinară consiliul local Avrig, Septembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A 

NR. 433 / 19.09.2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Avrig din data de 25 Septembrie  2019

 

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  25 Septembrie  2019, ora 16:00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6: În conformitate cu prevederile art.252, alin. (1), lit.c), art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

 Anexa la Dispoziția nr. 433/19.09.2019      

 

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Inițiator: Primarul orașului Avrig – AVIZ comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al orașului Avrig.

Inițiator: Primarul orașului Avrig – Aviz comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie și August 2019.

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri dispuse de guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A;

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de aprobare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare al orașului Avrig, prestat de S.C. GOSPODĂRIRE  ORĂȘENEASCĂ  AVRIG S.A.

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind desființarea aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Avrig;

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Avrig la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ” ITI Microregiunea Țara Făgărașului”.

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la  elaborarea Documentaţiei  Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE FERMĂ BOVINE   – beneficiar S.C. BELMONT PROPERTIES SRL .

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân .

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare intre Orașul Avrig și Comuna Cârța, pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru persoane vârstnice care beneficiează de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.09.2019.

Inițiator: Primarul orașului Avrig –Aviz comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Octombrie 2019.

Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

–        Adresa nr. 707/RC/17.09.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu;

–        Decizia nr. 702/2019 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 5318/85/2017;

–        Adresa nr. 15773/20.06.2019 depusă de grupul de consilieri PMP;

–        Adresa nr. 21647/05.09.2019 depusă de Asociația Club Sportiv Viitorul Avrig;

–        Proces verbal al Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu;

–        Centralizator cu solicitările persoanelor fizice privind lemnul de foc, până la data de 17.09.2019;

 

 

PRIMAR                                                                   

DAVID  ADRIAN  DUMITRU 

SECRETAR  GENERAL 

GRANCEA  MIRCEA

 

  Proiect de hotarare rectificare buget local SEPT 2019 (3)

  Proiect hot - aprobarea raportului informarii si consultarii publicului elaborare PUZ beneficiar BELMONT PROPERTIES SRL

  Proiect hot - prorogare termen aprobare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA

  Proiect hot-actualizare tarife gestionare caini fara stapan

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Octombrie 2019

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iulie - August 2019

  Proiect hot-desemnare reprezentanti CL in consiliile administratie unitati Invatamant 2019-2020

  Proiect hot-masuri dispuse de guvernanta coorporativa la RPLOcolul Izvorul Florii Avrig

  Proiect hot-privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2019

  Proiect hot-privind desființarea aparatului permanent de lucru al CL Avrig

  Proiect hot-stabilire contributie persoane varstnice care beneficieaza de servicii de ingrijire la domiciliu incepand cu data 01.09.2019

  Raport - aprobare Protocol colaborare intre orasul Avrig si comuna Carta

  Stat functii Ap.primar septembrie 2019

  STATUTUL varianta finala ADI Microregiunea Tara Fagarasului

ANUNȚ – Închiriere imobil teren fâneață

ANUNȚ

 

Închiriere imobil teren fâneață, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 159 mp, înscris în CF 101311, situat în orașul Avrig, str. Bisericii.

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

Primăria oraului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

Închiriere imobil teren fâneață, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 159 mp, înscris în CF 101311, situat în orașul Avrig, str. Bisericii, pentru amenajare spațiu verde, închiriere conform HCL nr. 76/2018, HCL nr. 119/2018 și OUG nr. 57/2019.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul:

20 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2019, ora 10.00.

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 08.10.2019, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.10.2019, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu
 2. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702
 3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către Monitorul Oficial, partea VI, în vederea publicării: 13.09.2019

 

                                                                                               PRIMAR

                                                                                DAVID ADRIAN DUMITRU

 

 

                                                              COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE ȘI LICITAȚII

                                                                                      MORARIU DANIELA

  Anunt monitor

Anunt dezbatere publica – proiect de hotarare pentru stabilire fluidizare trafic rutier

A N U N Ț

 

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  Avrig nr.120/31.07.2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig

 

Inițiator-primarul orașului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, până la data de 22.09.2019, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității însoțit de raportul de specialitate și referatul de aprobare.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

       Primar – David Adrian Dumitru

 

 

  Proiect hot-completarea HCL Avrig nr.120-2017-masuri fluidizare trafic oras Avrig

  Raport specialitate - montare stalpi flexibili din cauciuc

  Raport specialitate stabilire sens unic Closca -Horea

  Referat aprobare -completare HCL 120-2017 stabilire masuri fluidizare trafic rutier

Anunt-vanzare prin licitatie publica

Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă vanzarea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de 487 mp, proprietate privata a  orasul Avrig , situat in Marsa, str Uzinei , CF nr. 106842.

Licitaţia va avea loc în data de 22.08. 2019, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Garantia de participare la licitatie este în suma de 5 % din valoarea totala a terenului respectiv 635.5 lei .Plata se poate face în contul nostru: RO97TREZ5815006xxx000023 sau la caseria unităţii, în lei.

Înscrierea la licitaţie se va face pana la data de 22.08.2019, ora 10:00 ,la sediul Primariei Oraşului Avrig din str. Gheorghe Lazar, nr. 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Achiziţii Publice, telefon: 0732950341

MARIME FONT
CONTRAST