Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stiri

Anunt-reluare procedura

 

 

A N U N Ţ

 

          Informaţii generale privind autoritatea contractantă :

         Primăria Oraşului Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, Avrig, judeţul Sibiu, telefon 0269523101, fax 0269524401, e-mail office@primaria-avrig.ro.

UAT Avrig anunţă repetarea procedurii de  acordare de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni din domeniile cultural şi sportiv, datorita inscrierii unui singur solicitant, in procedura accelerata, ȋn conformitate cu prevederile art.14 alin.2,  art. 16, alin. (1) şi art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005. Reglementări legale : Legea nr. 350/2005, actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ordonanţa de Guvern nr. 51/1998 privind ȋmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, Hotărarea Consiliului Local nr. 176/29.11.2017  privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Avrig pentru activiţăti nonprofit de interes local, actualizată cu HCL 30/27.02.2019 . Având ȋn vedere faptul că bugetul local pe anul 2021 şi programul anual al finanţărilor nerambursabile au fost aprobate cu ȋntârziere ȋn data de 21.04.2021, neaplicarea accelerarii procedurii de selecţie a ofertelor ar ȋmpiedica implementarea  proiectelor ȋn timp util.

 • Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă ȋn vederea desfăşurarii de către persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
 • Bugetul alocat programului este publicat ȋn programul anual de finanţare fonduri nerambursabile. Finanţarea asigurată de Consiliul Local va fi maxim 90% din bugetul total al proiectului. Suma totală alocată este de 125.000 lei pentru activităţi culturale si sportive respectiv : 90.000 lei activitati culturale si 35.000 lei sportive.
 • Data limită pentru depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă este 14.06.2021, ora 16.00, la registratura Primă Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse, decât cele solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se vor efectua ȋn data de 15.06.2021, ora 16.00 şi se vor face ȋn ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, ȋn limita bugetului alocat. Soluţionarea contestaţiilor se va face ȋn data de 16.06.2021, ora 16.00.
 • Informaţii suplimentare despre procedura de selecţie şi documentele necesare ȋn vederea ȋnscrierii sunt disponibile pe site-ul autoritaţii finanţatoare, primaria-avrig.ro, sectiunea «Informaţii de interes public » .

 

 

 

PROCES VERBAL – Afișare Comunicare Hotărâre Cameră Consiliu Civilă nr. 482/2021

 

Nr. înregistrare : 13208/25.05.2021

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Afișare Comunicare Hotărâre Cameră Consiliu Civilă nr. 482/2021

Încheiat azi 25.05.2021

 

 

 

Subsemnata Simona Gabriela IANOȘ, inspector în cadrul Compartimentului de Administrație și Monitorizare Proceduri Admnistrative, azi, data de mai sus, am procedat la afișarea Hotărârii Civile nr. 482, pronunțată în Dosarul nr. 725/787/2021 la data de  05/05/2021 de către Judecătoria Avrig, Secția Generală, privind validarea dlui Alexandru Paraschiv în funcția de consilier local al orașului Avrig, ca urmare a alegerilor locale din data de 27.09.2020.

În temeiul art. 122 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificări și completări ulterioare, în termen de 3 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel.

 

 

 

Întocmit,

Inspector

Simona-Gabriela IANOȘ

  Comunicare hotarare validare mandat consilier local Paraschiv (data publicarii: mai 25, 2021 1:01 pm | descarcari: 39)

 

ANUNȚ-privind vanzare teren, proprietate privata a orasului Avrig

ANUNȚ

Vânzare teren, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 109590 Avrig, nr. cadastral 109590, situat în intravilanul orașului Avrig, Valea Avrigului

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Vânzare  teren, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 1000 mp, înscris în CF 109590 Avrig, nr. cadastral 109590, situat în intravilanul orașului Avrig, Valea Avrigului,  Vânzare  conform HCL nr. 57/2021, și OUG nr. 57/2019.

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei:

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 28.05.2021, ora 10.00.

 

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 09.06.2021, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

 

 

 

 

Anunt-privind inchirierea unui spatiu comercial,proprietate privata a orasului Avrig

ANUNȚ

Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 7639 Avrig, situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:;

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Închirierea  unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 7639 Avrig,  situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.,  închiriere conform HCL nr. 36/2021, și OUG nr. 57/2019.

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei:

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 21.05.2021, ora 10.00.

 

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 02.06.2021, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.06.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

 

 

 

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close