Sedință ordinară consiliul local Avrig, Septembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A 

NR. 433 / 19.09.2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Avrig din data de 25 Septembrie  2019

 

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  25 Septembrie  2019, ora 16:00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6: În conformitate cu prevederile art.252, alin. (1), lit.c), art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

 Anexa la Dispoziția nr. 433/19.09.2019      

 

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Inițiator: Primarul orașului Avrig – AVIZ comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al orașului Avrig.

Inițiator: Primarul orașului Avrig – Aviz comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie și August 2019.

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri dispuse de guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A;

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de aprobare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare al orașului Avrig, prestat de S.C. GOSPODĂRIRE  ORĂȘENEASCĂ  AVRIG S.A.

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind desființarea aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Avrig;

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Avrig la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ” ITI Microregiunea Țara Făgărașului”.

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la  elaborarea Documentaţiei  Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE FERMĂ BOVINE   – beneficiar S.C. BELMONT PROPERTIES SRL .

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân .

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare intre Orașul Avrig și Comuna Cârța, pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru persoane vârstnice care beneficiează de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.09.2019.

Inițiator: Primarul orașului Avrig –Aviz comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Octombrie 2019.

Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

–        Adresa nr. 707/RC/17.09.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu;

–        Decizia nr. 702/2019 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 5318/85/2017;

–        Adresa nr. 15773/20.06.2019 depusă de grupul de consilieri PMP;

–        Adresa nr. 21647/05.09.2019 depusă de Asociația Club Sportiv Viitorul Avrig;

–        Proces verbal al Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu;

–        Centralizator cu solicitările persoanelor fizice privind lemnul de foc, până la data de 17.09.2019;

 

 

PRIMAR                                                                   

DAVID  ADRIAN  DUMITRU 

SECRETAR  GENERAL 

GRANCEA  MIRCEA

 

  Proiect de hotarare rectificare buget local SEPT 2019 (3)

  Proiect hot - aprobarea raportului informarii si consultarii publicului elaborare PUZ beneficiar BELMONT PROPERTIES SRL

  Proiect hot - prorogare termen aprobare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA

  Proiect hot-actualizare tarife gestionare caini fara stapan

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Octombrie 2019

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iulie - August 2019

  Proiect hot-desemnare reprezentanti CL in consiliile administratie unitati Invatamant 2019-2020

  Proiect hot-masuri dispuse de guvernanta coorporativa la RPLOcolul Izvorul Florii Avrig

  Proiect hot-privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2019

  Proiect hot-privind desființarea aparatului permanent de lucru al CL Avrig

  Proiect hot-stabilire contributie persoane varstnice care beneficieaza de servicii de ingrijire la domiciliu incepand cu data 01.09.2019

  Raport - aprobare Protocol colaborare intre orasul Avrig si comuna Carta

  Stat functii Ap.primar septembrie 2019

  STATUTUL varianta finala ADI Microregiunea Tara Fagarasului

ANUNȚ – Închiriere imobil teren fâneață

ANUNȚ

 

Închiriere imobil teren fâneață, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 159 mp, înscris în CF 101311, situat în orașul Avrig, str. Bisericii.

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

Primăria oraului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

Închiriere imobil teren fâneață, proprietate privată a orașului Avrig, în suprafață de 159 mp, înscris în CF 101311, situat în orașul Avrig, str. Bisericii, pentru amenajare spațiu verde, închiriere conform HCL nr. 76/2018, HCL nr. 119/2018 și OUG nr. 57/2019.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul:

20 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2019, ora 10.00.

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 08.10.2019, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.10.2019, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu
 2. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702
 3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către Monitorul Oficial, partea VI, în vederea publicării: 13.09.2019

 

                                                                                               PRIMAR

                                                                                DAVID ADRIAN DUMITRU

 

 

                                                              COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE ȘI LICITAȚII

                                                                                      MORARIU DANIELA

  Anunt monitor

Anunt dezbatere publica – proiect de hotarare pentru stabilire fluidizare trafic rutier

A N U N Ț

 

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  Avrig nr.120/31.07.2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig

 

Inițiator-primarul orașului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, până la data de 22.09.2019, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității însoțit de raportul de specialitate și referatul de aprobare.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

       Primar – David Adrian Dumitru

 

 

  Proiect hot-completarea HCL Avrig nr.120-2017-masuri fluidizare trafic oras Avrig

  Raport specialitate - montare stalpi flexibili din cauciuc

  Raport specialitate stabilire sens unic Closca -Horea

  Referat aprobare -completare HCL 120-2017 stabilire masuri fluidizare trafic rutier

Anunt-vanzare prin licitatie publica

Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă vanzarea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de 487 mp, proprietate privata a  orasul Avrig , situat in Marsa, str Uzinei , CF nr. 106842.

Licitaţia va avea loc în data de 22.08. 2019, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Garantia de participare la licitatie este în suma de 5 % din valoarea totala a terenului respectiv 635.5 lei .Plata se poate face în contul nostru: RO97TREZ5815006xxx000023 sau la caseria unităţii, în lei.

Înscrierea la licitaţie se va face pana la data de 22.08.2019, ora 10:00 ,la sediul Primariei Oraşului Avrig din str. Gheorghe Lazar, nr. 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Achiziţii Publice, telefon: 0732950341

Sedință ordinară consiliui local Avrig, iunie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 331 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

            Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

            Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 26 Iunie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Mai 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum și aprobarea Statului actualizat al Asociației

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APĂ CANAL SIBIU S.A.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.2 al HCL Avrig nr.75 / 2019 privind aprobarea executării lucrărilor de reparații a străzilor Șerbota, Stadionului și a tronsonului – drum intravilan sat Săcădate – Orașul Avrig.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind implementarea de către UAT orașul Avrig a proiectului WiFi4EU  – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale și a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol al orașului Avrig.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2,

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Iulie 2019.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Oferta de vânzare imobil – teren a doamnei Muller Elena ;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 20 Iunie  2019.       

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot-stabilirea modului de intocmire a Registrului agricol al orasului Avrig

  Proiect hot-indreptare eroare materiala in cuprinsul HCL Avrig nr 75-2019-executie lucrari tratament bituminos

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Mai 2019

  Proiect hot-aprobare Proiect cu finantare nerambursabila WIFI4EU si a cheltuielilor legate de proiect

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Iulie 2019

  Proiect hot-acordare mandat special primar in AGA Asociatia de Apa pt vot favorabil pret si tarife alimentare cu apa 2019

  Proiect hot - act aditional la Statului ADI Eco Sibiu si aprobare Statut actualizat al asociatiei

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara IUNIEI 2019

BIBLIOGRAFIE Privind ocuparea postului vacant de sofer

BIBLIOGRAFIE

privind ocuparea postului vacant de sofer

din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat

 

 

 

 

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap. IV- Obligatiile lucratorilor;
 • U.G. nr. 195/2002 Circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • G. nr. 1391/2006 Regulament de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  BIBLIOGRAFIE Privind ocuparea postului vacant de sofer

MARIME FONT
CONTRAST