Anunt-vanzare prin licitatie publica

Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă vanzarea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de 487 mp, proprietate privata a  orasul Avrig , situat in Marsa, str Uzinei , CF nr. 106842.

Licitaţia va avea loc în data de 22.08. 2019, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Garantia de participare la licitatie este în suma de 5 % din valoarea totala a terenului respectiv 635.5 lei .Plata se poate face în contul nostru: RO97TREZ5815006xxx000023 sau la caseria unităţii, în lei.

Înscrierea la licitaţie se va face pana la data de 22.08.2019, ora 10:00 ,la sediul Primariei Oraşului Avrig din str. Gheorghe Lazar, nr. 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Achiziţii Publice, telefon: 0732950341

Sedință ordinară consiliui local Avrig, iunie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 331 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

            Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

            Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 26 Iunie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Mai 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum și aprobarea Statului actualizat al Asociației

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APĂ CANAL SIBIU S.A.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.2 al HCL Avrig nr.75 / 2019 privind aprobarea executării lucrărilor de reparații a străzilor Șerbota, Stadionului și a tronsonului – drum intravilan sat Săcădate – Orașul Avrig.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind implementarea de către UAT orașul Avrig a proiectului WiFi4EU  – Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale și a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol al orașului Avrig.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2,

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Iulie 2019.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Oferta de vânzare imobil – teren a doamnei Muller Elena ;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 20 Iunie  2019.       

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot-stabilirea modului de intocmire a Registrului agricol al orasului Avrig

  Proiect hot-indreptare eroare materiala in cuprinsul HCL Avrig nr 75-2019-executie lucrari tratament bituminos

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Mai 2019

  Proiect hot-aprobare Proiect cu finantare nerambursabila WIFI4EU si a cheltuielilor legate de proiect

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Iulie 2019

  Proiect hot-acordare mandat special primar in AGA Asociatia de Apa pt vot favorabil pret si tarife alimentare cu apa 2019

  Proiect hot - act aditional la Statului ADI Eco Sibiu si aprobare Statut actualizat al asociatiei

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara IUNIEI 2019

BIBLIOGRAFIE Privind ocuparea postului vacant de sofer

BIBLIOGRAFIE

privind ocuparea postului vacant de sofer

din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat

 

 

 

 

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea nr. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – Cap. IV- Obligatiile lucratorilor;
 • U.G. nr. 195/2002 Circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • G. nr. 1391/2006 Regulament de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  BIBLIOGRAFIE Privind ocuparea postului vacant de sofer

Anunt pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer.

ANUNT

 

Primaria orasului Avrig organizeaza  in data de 3    si 5  iulie 2019 concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer, tr.II, din cadrul Serviciului Public de Administare a Domeniului Public si Privat.

Conditii generale, prevazute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG. nr. 286/2011, modificata si completata de HG. 1027/2014.

Conditii specifice sofer:

– Studii medii/generale, absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala postliceala;

– Posesor de permis de conducere categoria B, experienta minim 3 ani.

 

Examenul se organizeaza dupa cum urmeaza:

– proba scrisa si proba practica in data de 3 iulie 2019, ora 10 la sediul Primariei orasului Avrig;

– interviu in ziua de 5 iulie 2019, ora 12 la sediul Primariei orasului Avrig;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei orasului Avrig, pana in data de 26 iunie 2019, ora 14.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere
 • actul de indentitate (copie si original)
 • copie dupa actele de studii
 • carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca
 • cazier judiciar
 • adeverinta medicala
 • curriculum vitate.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269523101, Compartimentul Resurse Umane.

 

 

PRIMAR                            SECRETAR                    COMP. RESURSE UMANE

DAVID ADRIAN-D-TRU      GRANCEA MIRCEA        VINTILA ELENA

  Anunt pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer.

Festivalul Concurs al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară  „Florile Oltului” Ediția 48 13-14 Iulie 2019

Regulament/Condiţii de participare:
Festivalul  pentru tineri cu vârsta peste 14 ani până la 45.

*Concurenţii vor interpreta atât la preselecţie cât şi în concurs, o doină sau o baladă fără acompaniament muzical şi un cântec cu acompaniament muzical, specific zonei pe care o reprezintă. Acompaniamentul concurenţilor se va realiza cu negative muzicale pe disc audio sau pe alt support (stick).


*Înscrierea la concurs se va face până la data de 11 Iulie 2019 pe baza:

Fişa de înscriere însoţită de o copie după cartea de identitate.

 

Fişa de înscriere, copia cărţii de identitate  pot fi expediate prin poştă pe adresa:

Strada Gheorghe Lazar, nr 10, Oras Avrig, Judet Sibiu sau prin e-mail catre: bibavrig@yahoo.com.


Juriul va fi compus din personalităţi ale genului, specialişti în domeniul etnomuzicologiei, etnografiei şi folclorului muzical şi literar românesc.
Transportul va fi suportat de către concurenţi sau de instituţiile pe care le reprezintă.

 

 

Se vor acorda următoarele premii:

– Trofeul „Florile Oltului”   1.000 ron ( Premiul I )
– Premiul II  800 ron
-Premiul III 500  ron
-Premiul de popularitate 200 ron

Gala Laureaţilor se vor desfăşura în data de 14 Iulie 2019.

 

  FISA DE PARTICIPARE concurs

 

SEDINTA ORDINARA CONSILUL LOCAL AVRIG LUNA Mai 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 296 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

          Primarul oraşului Avrig,

          In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 29 Mai  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE  ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului Avrig, pentru anul școlar 2019-2020.

 Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană pentru polițistii locali din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții în domeniul  ordinii publice și gospodăririi  orașului Avrig  jud.Sibiu

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Avrig, nr. 35/105/2016 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Avrig, județul Sibiu

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din orasul Avrig pentru perioada 2019 – 2024 – 2029

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2019.

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind insusirea raportului pentru informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru proiectul Construire hala pe structura independenta pentru extindere capacitate productie; bransamente utilitati , beneficiar Metropolis Com S.R.L

Initiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Construire Statie mixtă de distribuție carburanti; , instalare skid gpl; totem;amenajare platformă spălătorie auto neacoperită;bransamente utilități;imprejmuire;amenajare acces la drumul public  – beneficiar David Steluța

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orașului Avrig ca reprezentant al orașului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SISTEM” Avrig să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 6 la “Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare” nr. 24/19.03.2013.

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al

S.C. ENEV Avrig S.R.L.

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea schimbului de locuinţele din bloc T2 – A.N.L. localitatea Mârşa, strada Carpaţi, nr. 2.

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2, 3

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei de activităţi  si parteneriate  ale Bibliotecii Orașului Avrig și Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și execuția lucrărilor de întreținere prin tratamente bituminoase pe străzile Șerbota, Stadionului și a drumului  intravilan din satul Săcădate

Inițiator: Primarul orașului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de distanța maximale, pentru Serviciul de transport public local de persoane, in regim taxi, desfășurat pe raza orașului Avrig.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Iunie 2019.

Initiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Informarea Biroului proiecte cu finantare internationala din cadrul Primariei orasului Avrig cu privire la Fondul de Dezvoltare si Investitii;

 

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 23 Mai   2019.       

 

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  Proiect hot-stabilire tarife taxi de distanta maximala pt serviciul transport local persoane

  Proiect hot-Regulament stabilire si sanctionare fapte care constituie contraventii oras Avrig

  Proiect hot-prelungire contracte inchiriere locuinte ANL Marsa 2019

  Proiect hot-modificare anexa 2 din HCL Avrig35-105-2016-insusire varianta finala Stema oras Avrig

  Proiect hot-mandatare primar in AGA ADI Eco Sistem pt vot favorabil aprobare preturi act aditional 6

  Proiect hot-insusire raport consultare public PUZ - Metropolis Com SRL

  Proiect hot-insusire raport consultare public elaborare PUZ beneficiar David Steluta

  Proiect hot-executare lucrari reparatii str Serbota, Stadionului si drum Sacadate cu tratament bituminos

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Aprilie 2019

  Proiect hot-avizare buget venituri si cheltuieli pt anul 2019 al SC Enev Avrig SRL

  Proiect hot-aprobare schimb locuinta ANL intre Mihai Ionela Maria si Dumitrana Elena Danile

  Proiect hot-aprobare Plan anual de actiune privind serviciile sociale pt anul 2019

  Proiect hot-aprobare Retea scolara 2019-2020 uat Avrig

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Iunie 2019

  Proiect hot-agenda actvitati si parteneriate Biblioteca 2019 si Agenda cultural sportiva Avrig 2019

  Proiect hot -privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pt perioada 2019-2024-2029

  REGULAMENT_gospodarire_avrig_(2)

  Anexa_la_HCL-Agenda_Evenimentelor_cultural-sportive_a_orasului_Avrig_in_anul_2019

  Anexa_la_HCL-Agenda_de_activitati_si_parteneriate_ale_Bibliotecii_in_anul_2019

  Anexa _2_la_HCL Avrig_35-105-2016-explicatie_heraldica_simboluri_Stema_oras_Avrig

  Anexa_2 - tabel_prelungire_CONDITIONATA_contracte_inchiriere_locuinte_ANL

  Anexa_1-tabel_chiriasi_prelungire_contracte_inchiriere_locuinte_ANL

  Anexa-tarife_maximale_la_transport_in_regim_taxi_oras_Avrig

  Anexa-Plan_anual_actiune_servicii_sociale_pt_anul_2019

  Anexa-Act_aditional_6_la_contractul_delegare_serviciu_salubrizare

ANUNT PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

ANUNT PUBLIC

PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere şi a Ordinului nr. 356/2007pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 38/2003

 

1) Numarul autorizatiilor taxi supuse procedurii de atribuire -7 autorizaţii taxi după cum urmează : de la nr. 01 la nr. 07, inclusiv.

2) Data limita pâna la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura de atribuire –15.05.2019, ora 15.00

3) Solicitanți înscriși în lista de așteptare :

4) Documentele care trebuie depuse :

 1. a) cerere de participare la procedura de atribuire;
 2. b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
 3. c) declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau va deţine autovehicul a carui vechime nu depăşeşte 5 ani de la data fabricaţiei;
 4. d) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
 5. e) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. c).

5) Data anunțării rezultatului atribuirii autorizațiilor taxi –31.05.2019.

6) Termen limită de depunere a contestațiilor : 07.06.2019

Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile de la data depunerii contestației. Dispoziția Primarului cu privire la rezolvarea contestației poate fi atacată în contencios administrativ în termenele legale prevăzute.

7) Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi –12.06.2019

8) Criteriile de departajare și punctajele care se acordă vor fi :

 1. A) Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei:
 • până la 1 an –10 puncte
 • intre 1si 2 ani –8 puncte
 • intre 2 si 3 ani –6 puncte
 • intre 3 si 4 ani –4 puncte
 • intre 4 si 5 ani–2 puncte

Notă : Vechimea se calculează scăzând din anul curent anul de fabricație al autoturismului

 1. B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
 • hibrid–15 puncte
 • euro VI –10 puncte
 • euro V –5 puncte
 1. C) Volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie de aer condiţionat:

-volumul portbagajului :

 • clasa mare (peste 600 l ) -6 puncte
 • clasa medie (între 300l şi 600 l) -5 puncte
 • clasa mica (sub 300l) -3 puncte

−echiparea cu instalaţie de aer condiţionat -10 puncte

 1. D) Vechimea în ani de când transportatorul a desfăşurat autorizat activitatea de transport în regim taxi:
 • se acorda 0.5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat
 1. E) Gradul de protecţie al pasagerilor:
 • peste 6 airbaguri – 8 puncte
 • intre 4 si 6 airbaguri – 6 puncte
 • intre 4 si 6 airbaguri – 4 puncte
 • 1 airbag – 1 punct
 1. F) Forma de deţinere asupra vehiculelor :
 • proprietate –2 puncte
 • leasing –1 puncte

G)Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de

 • peste 8 ore pe zi – 4 puncte
 • pana 8 ore pe zi – 2 puncte
 1. H) Dotări suplimentare ale vehiculului:
 • dispozitiv GPS monitorizare –5 puncte
 • perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi –7 puncte
 • dispozitiv de plată prin intermediul cardului –5 puncte
 • dispozitivul fix de înregistrare a precizărilor făcute de client –5 puncte

 

Notă :Formularele-tip pentru participarea la procedura de atribuire se găsesc la sediul Primăriei Orasului Avrig și online pe site-ul www.primaria-avrig.ro

  Declaratie vechime auto

  Declaratie autorizatie transport

  Declarație auto

  Anexa 6, Cerere participare la atribuirea unei autorizatii taxi

MARIME FONT
CONTRAST