Dispozitie de convocare a Consiliului Local Avrig

D I S P O Z I Ţ I A nr. 254
din 23.04.2020
privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din
data de 29 Aprilie 2020
Primarul orașului Avrig,
Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2),
alin.(3) lit.a și alin.(5), art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
D I S P U N :
Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al oraşului Avrig, pentru
data de 29 Aprilie 2020, ora 14,00, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2 În conformitate cu prevederile HCL nr. 47/25.03.2020 privind completarea
Regulamentului de organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Avrig,
ședința ordinară a Consiliului Local al Avrig din data de 29.04.2020, ora 14:00 se va
desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă on-line, de videoconferință.
Art.3: Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței, sunt puse la
dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format electronic
transmise prin poștă electronică.
Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele
prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al orașului Avrig.
Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune
amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
2
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul
General al orașului Avrig.
Art.6: În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului
Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU
Vizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL
ORAȘULUI AVRIG
GRANCEA MIRCEA
3
Anexa la Dispoziția nr.254/ 23.04.2020
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orasului Avrig ca reprezentant al
Orasului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu să
voteze pentru aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii
activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Sura Mică și a Stației de
Sortare Cisnadie nr.290/27.03.2019.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2
2. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare,
Studiului de Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru”delegarea prin concesiune a
gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura Mare si statiei de
sortare Cisnadie.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Orasul
Avrig si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Registrul
National de Evidenta al Persoanelor.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2,
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil-teren si constructii administrative si social
culturale, din domeniul public al Orasului Avrig in domeniul public al Judetului Sibiu
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Orasului Avrig in cadrul apelului de
proiecte Acces la finantare 2020 finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
6. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare durabila a orasului pentru perioada 2015-2020.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
4
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri,
destinate inchirierii in orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Avrig nr.56/13.05.2011 privind stabilirea taxei
de inchiriere pasunat alpin.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Mai 2020.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
PRIMAR SECRETAR GENERAL
DAVID ADRIAN DUMITRU GRANCEA MIRCEA
Comisia nr.1 pentru buget, activitati economice, comerciale, turism, agricultura, fond
forestier , amenajarea teritoriului si urbanism.
Comisia nr.2 pentru servicii, gospodarire comunala, transportul urban, protectia mediului,
ordine publica, juridica si de disciplina.
Comisia nr.3 pentru invatamant, sanatate, activitati social-culturale, culte, protectia copilului
si a familiei.

Documentele pot fi vizualizate accesând link-ul

 

Anunt important – asistenta sociala

Pe perioada starii de urgenta pentru a preveni raspandirea infectiei cu COVID- 19 cererile si actele doveditoare se vor depune prin posta electronica la adresa de e-maill spasavrig@yahoo.com pentru urmatoarele beneficii de asistenta sociala: alocatie de stat, indemnizatie pentru crestere copil, stimulentul de insertie, ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei si alte beneficii de asistenta sociala.

Formularele de cerere si actele necesare se gasesc pe site-ul Primariei Orasului Avrig „Primaria Avrig – Departamente si Servicii – Asistenta Sociala”, intre 05 si 25 ale fiecarei luni.

Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la numarul de telefon: 0269/523101 int. 113, 0757058666

Pentru persoanele cu dizabilitati sau persoane care au in grija astfel de persoane (asistenti personali),

 Sunt considerate URGENȚE: 

o anunț deces persoana cu handicap grav beneficiară de indemnizație/asistent personal; 

o solicitare indemnizatie restantă; 

o cereri solicitare anchetă socială rovinietă; 

o cerere însoțită de actele necesare solicitare indemnizație/asistent personal; 

 Solicitări care vor fi amânate: 

o cererile pentru efectuare anchetă socială evaluare încadrare în grad de handicap (CAZ NOU) copii și adulți; 

Asistenții personali pot transmite pe adresa de e-mail, cererea prin care anunță decesul persoanei cu handicap grav/schimbarea domiciliului în altă localitate/alte modificări care intervin în perioada în care este decretată stare de urgență.

 

Pentru persoanele care solicită alocații,

Sunt considerate URGENȚE: 

o dosare indemnizatie crestere copil; 

o dosare stimulent de insertie; 

o cereri privind suspendarea platii indemnizatiei/stimulentului pentru crestere copil; 

o cerere acordare supliment ICC 1250 lei.

  Solicitări care vor fi amânate:

  o dosare alocatie de stat pentru copii (1 an de la data nasterii copilului); 

o dosare alocatie pentru sustinerea familiei; 

o dosare stimulent educational; 

o cerere solicitare ancheta sociala privind acordarea alocatiei de stat pentru copii; 

o cereri modificari cuantum ASF; 

o cerere prelungire alocatie de stat majorata pt. copiii cu handicap; 

o orice alte cereri privind diverse solicitari.

 

 Pentru persoanele beneficiare de Venit Minim Garantat, cererile se pot descarca de pe site-ul primariei, iar cererile 

insotite de documentele justificative (scanate), se pot transmite pe adresa de e-mail: spasavrig@yahoo.com

 

Persoanele care doresc informații sau sesizează cazuri privind drepturile copilului o pot face prin e-mail la adresa

 spasavrig@yahoo.com. Intrevențiile se vor face doar in cazuri extreme (copii în stradă, bătuți, abuzați, violență în familie), pentru alte cazuri se realizează consiliere la numerele de telefon, mentionate mai sus. 

 

Persoanele interesate de Centrul de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoanele varstnice Avrig, pot descarca si completa cererea tip disponibilă pe site-ul Primăriei Avrig. La aceasta vor fi anexate următoarele documete: copie CI sau BI persoană vârstnică si copie cupon de pensie. 

Cererea cu documentele anexate se depune la adresa de mail: spasavrig@yahoo.com, sau la nr. de fax: 0269/524401 

 

 Sunt considerate URGENȚE: 

o solicitări de îngrijire la domiciliu, efectuare cumpărături, medicamente, pentru persoanele vârstnice singure de pe raza UAT Avrig (în limita posibilităților). 

o solicitări asigurare alimente pentru persoane aflate în izolare la domiciliu, solicitări identificare contacți persoane venite din zone de risc (asistență medicală comunitară). 

 

 Solicitări care vor fi amânate: 

o solicitări anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în unități private; 

o solicitări grile medico-sociale de internare în unități de asistență medico-sociale; 

 

Anunt cu privire la depunerea declarațiilor de căsătorie on-line

A N U N Ț  IMPORTANT

 

CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ.

 

DECLARAȚIILE DE CĂSĂTORIE ÎNSOȚITE DE DOCUMENTELE PREVĂZUTE DE LEGE(certificatele de naștere; actele de identitate; certificatele medicale prenupțiale; când este  cazul, sentinte de divorț/certificate de divorț; certificate deces) SE VOR TRANSMITE EXCLUSIV ON-LINE PE ADRESA DE E-MAIL A PRIMĂRIEI COMPETENTE SĂ OFICIEZE CĂSĂTORIA NUMAI CA URMARE A PROGRAMĂRII ON-LINE/TELEFONICE  A DATEI ȘI OREI ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI( office@primaria-avrig.ro).

 

DATA DEPUNERII DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ESTE DATA TRANSMITERII ON-LINE A DECLARAȚIEI. Se respectă dispozițiile art. 27 alin.(1) din Legea nr.119/1996: căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării cât și data încheierii căsătoriei( declarația de căsătorie se afișează în extras la sediul Primăriei Avrig și se comunică când este cazul la locul de domiciliu  al soțului care nu domiciliază pe raza orașului Avrig, în ziua primirii on-line a declarației ).

DOCUMENTELE ÎN ORIGINAL VOR FI PREZENTATE CU OCAZIA OFICIERII CASATORIEI, DATĂ LA CARE SE VA SEMNA ȘI DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE ÎN FATA OFIȚERULUI DE STARE CIVILĂ.

 

PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ NU SE ACORDĂ DISPENSELE PREVĂZUTE DE ART.24(4) ALIN.(2) ȘI (3) ȘI ART. 27(5) ALIN.(2) DIN LEGEA nr.119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  Nu se aprobă oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei; nu se aprobă oficierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut de art. 27 alin.(1); nu se aprobă oficierea căsătoriei la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți.

 

Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă  la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința unul dintre viitorii soți.

 

Viitorii soți însoțiți de doi martori se vor prezenta la sediul primăriei.

 

Pentru alte detalii privind completarea declarației de căsătorie și oficierea căsătoriei vă rugăm să ne contactați la nr. telefon 0269/523101( tasta 4).

  casatorie (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  ANEXA NR.27 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Declaraţia de căsătorie 2 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

Anunt membru in Consiliu de Administratie Izvorul Florii

A N U N Ţ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Avrig, prin Consiliul Local al Oraşului Avrig în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al Regiei Publice Locale IZVORUL FLORII R.A., a demarat procedura de selecţie a unui membru – reprezentant al autoritatii publice tutelare, in cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale IZVORUL FLORII R.A., în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Criterii de selecție

 

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă următoarele competențe:

 1. Cunoștințe privind specificul și complexitatea activității R.A.;
 2. Capacitate de a reprezenta interesele autorității în concordanță cu principiile bunei guvernări a R.A ;
 3. Capacitate de planificare strategică pe termen scurt și mediu; 

3.1. Stabilirea obiectivelor și modalitatea de realizare a acestora;

3.2. Capacitatea de analiză și interpretare a datelor/informațiilor utilizate;

3.3. Identificarea modalităților de acțiune și a instrumentelor manageriale adecvate;

3.4. Gândire strategică; 

3.5. Capacitatea de a fundamenta alocarea și utilizarea resurselor. 

 1. Criterii de evaluare personală a candidatului 

4.1. Experiența profesională; 

4.2. Comunicare și mod de prezentare; 

4.3. Capacitate de a gestiona situațiile dificile sau complexe; 

4.4. Flexibilitate.

 

Conditii generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrul reprezentant al autoritatii publice tutelare:

 

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
 2. vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;  
 3. experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau administrare de societăți  ori regii autonome;
 4. cunoașterea limbii române (scris și vorbit); 
 5. capacitatea deplină de exercițiu; 
 6. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale; 
 7. stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 8. să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru care candidează, să nu fi săvârşit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară (Declarație pe propria răspundere).

 

Procesul de recrutare și selecție

 1. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și actorii/părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:
Etapă Termen Responsabil Documentul rezultat
1 Publicarea anunţului de selecţie 30.01.2020 Autoritatea Publică Tutelară Anunț de selecție
2 Depunerea candidaturilor 30.01.2020-28.02.2020,ora 13,00 Candidati  Dosar de candidatură
3 Evaluarea candidaturilor si constituirea listei lungi:

 • – evaluarea candidatilor in raport cu minimul de criterii
 • – solicitarea de clarificari privitoare la candidatura
 • – informare in scris a candidatilor respinsi si alcatuirea listei lungi 
02.03.2020

Comisia de selectie

Lista lungă a candidaturilor eligibile
4 Crearea si anuntarea listei scurte:

 • Cereri clarificari suplimentare

– recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

– definitivarea listei scurte si comunicarea selectiei candidatilor din lista scurta 

03.03.2020 Comisia de selectie Lista scurta
5 Depunere declarație de intenție  In termen de 15 zile de la comunicarea listei scrute

04.03 – 19.03.2020

Candidații din lista scurtă Declarație de intenție conform Scrisorii de așteptare
6 Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat 20.03.2020 Comisia de selecție  Completare în matricea profilului de candidat 

Formular de analiză a declarației de intenție 

7 Selecție finală pe bază de interviu  20.03.2020 Comisia de selecție  Plan de interviu
8 Întocmirea Raportului pentru numirile finale 23.03.2020 Comisia de selecție  Raport ( plus clasificare si motivare )
9 Transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară pentru a fi aprobat prin Hotărâre  23.03.2020  Comisia de selectie Hotărâre

 

Candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior instiintati sa depuna o declaratie de intentie realizata conform scrisorii de asteptari.

 

 1. Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape:

– Etapa I – evaluarea prealabila a dosarelor de candidatura care alcatuiesc lista lunga;

– Etapa II – evaluarea finala a candidatilor selectati in lista scurta

 

 1. Documente necesare pentru depunerea candidaturii :

Dosarul de participare va contine in mod obligatoriu :

 1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);
 2. Copie de pe actul de identitate;
 3. Copii de pe documentele care atestă educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat si alte cursuri de specializare/perfectionare);
 4. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale, inclusiv din domeniul privat.(carnet de munca, adeverinta, dupa caz)
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverinţă medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;
 8. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1 (pentru administratorul din partea autoritatii publice tutelare)
 9. Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2

       10.Declaratie de consintamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3

 

 1. Criterii de evaluare/selectie finala a candidatilor:
 1. Dosarul de candidatura
 2. Matricea profilului de candidat
 3. Declaratia de intentie a candidatului/interviu 

    Formularele de declaratii se gasesc pe pagina de internet a Primariei orașului Avrig, www.primaria-avrig.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă

 1. Depunerea candidaturii

Candidaturile si documentele vor fi depunse pana cel tarziu in data de 28.02.2020, ora 13,00 pe suport de hartie, in plic inchis, pe care se va mentiona „Procedura de Recrutare pentru postul de membru neexecutiv/din partea autoritatii publice tutelare in Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Izvorul Florii RA/ Nume si Prenume, domiciliu candidat, la serviciul Resurse umane din cadrul Primariei or. Avrig (Str Gh. Lazar, nr. 10).

Plicurile ajunse dupa data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor si care se regasesc in lista scurta, vor fi informati sa isi depuna in scris Declaratia de intentie in termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte si vor fi evaluati in cadrul interviului.

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

 Planul de selectie contine si urmatoarele documente :

 1. Profilul consiliului de Administratie + Matricea
 2. Profilul candidatului
 3. Proiect anunt 
 4. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1
 5.  Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2
 6.  Declaratie de consintamant prin candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3
 7. Plan de interviu

 

 Metode de comunicare

Pentru relatii suplimentare, candidatii se vor putea adresa Comisiei de selectie, la numarul de telefon : 0269/523101, e-mail : elena.vintila@primaria-avrig.ro, sau in scris, la Registratura primariei orașului Avrig, str Gh. Lazar, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu.

Persoana de contact : Elena Vintila – Secretar al Comisiei de Selectie

  Anexe___Formular nr.1 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexe___Formular nr.2 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexe___Formular nr.3 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

 

Anunț ședință extraordinară în data de 09.01.2020

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1

din 06.01.2020

privind convocarea de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului local al orașului Avrig în data de 09 Ianuarie 2020

            Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art. 134, alin. (4), alin. (2), și alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. b), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  09 Ianuarie 2020, ora 15:30, la   sediul Primăriei orașului  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c), art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

PRIMAR

DAVID  ADRIAN  DUMITRU

Vizat de legalitate

Secretar General al orașului Avrig GRANCEA MIRCEA

 

 

Anexa nr. 1 cuprinzând proiectul ordinii de zi poate fi consultată accesând link-ul https://primaria-avrig.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/proiecte-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/

Sedinta consiliul local Avrig Decembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr.532

din 11.12. 2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din data de 17 Decembrie 2019

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  17 Decembrie 2019, ora 16,00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

              PRIMAR                                                                                              Vizat de legalitate

                                                                                                                 Secretar General al orașului Avrig

DAVID  ADRIAN  DUMITRU                                                                          GRANCEA   MIRCEA

  ANEXA - REGULAMENT SALA DE SPORT AVRIG (1) (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 5 -Regulament (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa -Contract cesiune la Contractul de inchiriere nr.20 din 2004 incheiat cu SC Boomerang DC SRL (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa II MODIFICATA la HCL____ tarife percepute Primarie aprobate prin HCL 37-2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  ANEXA LA DIPSOZITIA de convocare a CL Avrig in sedinta ordinara - CONVOCATOR (1) (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect de hotarare rectificare buget local DEC 2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta pt luna Ianuarie 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot - aprobare taxe si impozite pt anul 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot - decontarea navetei cadrelor didactice pt luna Noiembrie 2019 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanali pe domeniul forestier-padure domeniul public (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.- aprobare Plan lucrari 2020 care se va executa cu persoane beneficiare de VMG Legea 416-2001 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.- cesiune contract inchiriere SC Boomerang DC SRL catre II Constantin Clarisa Bianca (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.-ajustare tarife - implementare OUG 74-2018 anexa 5la SC GOA SA incepand cu 1 Ianuarie 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.-aprobare Plan lucrari 2020 efectuate cu persoane condamante (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.-aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli 2019 al SC GOA SA (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.-aprobare Regulament organizare si functionare Sala de sport Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.-modificara Anexei II la HCL nr.37-2019-Regulament organuzare transport regim taxi Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.-modificarea HCL 29-2019-aprobare Regulament instituire taxa speciala de salubrizare ora Avrig (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot.-repartizare in regim de inchiriere apartamente situate in bloc ANL Marsa (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

 

PROIECT HOTARARE -aprobare taxe si impozite 2020

Nr.28.005 / 22.11.2019

A N U N Ț

 

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

 

Inițiator-primarul orașului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității însoțit de raportul de specialitate și referatul de aprobare.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

       Primar – David Adrian Dumitru

 

  Referat impozite 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Proiect hot - aprobare taxe si impozte pt anul 2020 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

  Anexa 5 -Regulament (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 )

 

MARIME FONT
CONTRAST