Anunt membru in Consiliu de Administratie Izvorul Florii

A N U N Ţ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Avrig, prin Consiliul Local al Oraşului Avrig în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al Regiei Publice Locale IZVORUL FLORII R.A., a demarat procedura de selecţie a unui membru – reprezentant al autoritatii publice tutelare, in cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale IZVORUL FLORII R.A., în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Criterii de selecție

 

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă următoarele competențe:

 1. Cunoștințe privind specificul și complexitatea activității R.A.;
 2. Capacitate de a reprezenta interesele autorității în concordanță cu principiile bunei guvernări a R.A ;
 3. Capacitate de planificare strategică pe termen scurt și mediu; 

3.1. Stabilirea obiectivelor și modalitatea de realizare a acestora;

3.2. Capacitatea de analiză și interpretare a datelor/informațiilor utilizate;

3.3. Identificarea modalităților de acțiune și a instrumentelor manageriale adecvate;

3.4. Gândire strategică; 

3.5. Capacitatea de a fundamenta alocarea și utilizarea resurselor. 

 1. Criterii de evaluare personală a candidatului 

4.1. Experiența profesională; 

4.2. Comunicare și mod de prezentare; 

4.3. Capacitate de a gestiona situațiile dificile sau complexe; 

4.4. Flexibilitate.

 

Conditii generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrul reprezentant al autoritatii publice tutelare:

 

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
 2. vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;  
 3. experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau administrare de societăți  ori regii autonome;
 4. cunoașterea limbii române (scris și vorbit); 
 5. capacitatea deplină de exercițiu; 
 6. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale; 
 7. stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 8. să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru care candidează, să nu fi săvârşit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară (Declarație pe propria răspundere).

 

Procesul de recrutare și selecție

 1. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și actorii/părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:
Etapă Termen Responsabil Documentul rezultat
1 Publicarea anunţului de selecţie 30.01.2020 Autoritatea Publică Tutelară Anunț de selecție
2 Depunerea candidaturilor 30.01.2020-28.02.2020,ora 13,00 Candidati  Dosar de candidatură
3 Evaluarea candidaturilor si constituirea listei lungi:

 • – evaluarea candidatilor in raport cu minimul de criterii
 • – solicitarea de clarificari privitoare la candidatura
 • – informare in scris a candidatilor respinsi si alcatuirea listei lungi 
02.03.2020

Comisia de selectie

Lista lungă a candidaturilor eligibile
4 Crearea si anuntarea listei scurte:

 • Cereri clarificari suplimentare

– recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

– definitivarea listei scurte si comunicarea selectiei candidatilor din lista scurta 

03.03.2020 Comisia de selectie Lista scurta
5 Depunere declarație de intenție  In termen de 15 zile de la comunicarea listei scrute

04.03 – 19.03.2020

Candidații din lista scurtă Declarație de intenție conform Scrisorii de așteptare
6 Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat 20.03.2020 Comisia de selecție  Completare în matricea profilului de candidat 

Formular de analiză a declarației de intenție 

7 Selecție finală pe bază de interviu  20.03.2020 Comisia de selecție  Plan de interviu
8 Întocmirea Raportului pentru numirile finale 23.03.2020 Comisia de selecție  Raport ( plus clasificare si motivare )
9 Transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară pentru a fi aprobat prin Hotărâre  23.03.2020  Comisia de selectie Hotărâre

 

Candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior instiintati sa depuna o declaratie de intentie realizata conform scrisorii de asteptari.

 

 1. Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape:

– Etapa I – evaluarea prealabila a dosarelor de candidatura care alcatuiesc lista lunga;

– Etapa II – evaluarea finala a candidatilor selectati in lista scurta

 

 1. Documente necesare pentru depunerea candidaturii :

Dosarul de participare va contine in mod obligatoriu :

 1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);
 2. Copie de pe actul de identitate;
 3. Copii de pe documentele care atestă educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat si alte cursuri de specializare/perfectionare);
 4. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale, inclusiv din domeniul privat.(carnet de munca, adeverinta, dupa caz)
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverinţă medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;
 8. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1 (pentru administratorul din partea autoritatii publice tutelare)
 9. Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2

       10.Declaratie de consintamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3

 

 1. Criterii de evaluare/selectie finala a candidatilor:
 1. Dosarul de candidatura
 2. Matricea profilului de candidat
 3. Declaratia de intentie a candidatului/interviu 

    Formularele de declaratii se gasesc pe pagina de internet a Primariei orașului Avrig, www.primaria-avrig.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă

 1. Depunerea candidaturii

Candidaturile si documentele vor fi depunse pana cel tarziu in data de 28.02.2020, ora 13,00 pe suport de hartie, in plic inchis, pe care se va mentiona „Procedura de Recrutare pentru postul de membru neexecutiv/din partea autoritatii publice tutelare in Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Izvorul Florii RA/ Nume si Prenume, domiciliu candidat, la serviciul Resurse umane din cadrul Primariei or. Avrig (Str Gh. Lazar, nr. 10).

Plicurile ajunse dupa data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor si care se regasesc in lista scurta, vor fi informati sa isi depuna in scris Declaratia de intentie in termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte si vor fi evaluati in cadrul interviului.

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

 Planul de selectie contine si urmatoarele documente :

 1. Profilul consiliului de Administratie + Matricea
 2. Profilul candidatului
 3. Proiect anunt 
 4. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1
 5.  Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2
 6.  Declaratie de consintamant prin candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3
 7. Plan de interviu

 

 Metode de comunicare

Pentru relatii suplimentare, candidatii se vor putea adresa Comisiei de selectie, la numarul de telefon : 0269/523101, e-mail : elena.vintila@primaria-avrig.ro, sau in scris, la Registratura primariei orașului Avrig, str Gh. Lazar, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu.

Persoana de contact : Elena Vintila – Secretar al Comisiei de Selectie

  Anexe___Formular nr.1

  Anexe___Formular nr.2

  Anexe___Formular nr.3

 

Anunț ședință extraordinară în data de 09.01.2020

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1

din 06.01.2020

privind convocarea de îndată, în ședință extraordinară, a Consiliului local al orașului Avrig în data de 09 Ianuarie 2020

            Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art. 134, alin. (4), alin. (2), și alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. b), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  09 Ianuarie 2020, ora 15:30, la   sediul Primăriei orașului  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c), art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

PRIMAR

DAVID  ADRIAN  DUMITRU

Vizat de legalitate

Secretar General al orașului Avrig GRANCEA MIRCEA

 

 

Anexa nr. 1 cuprinzând proiectul ordinii de zi poate fi consultată accesând link-ul https://primaria-avrig.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/proiecte-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/

Sedinta consiliul local Avrig Decembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr.532

din 11.12. 2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din data de 17 Decembrie 2019

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  17 Decembrie 2019, ora 16,00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

              PRIMAR                                                                                              Vizat de legalitate

                                                                                                                 Secretar General al orașului Avrig

DAVID  ADRIAN  DUMITRU                                                                          GRANCEA   MIRCEA

  ANEXA - REGULAMENT SALA DE SPORT AVRIG (1)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral

  Anexa 2 Zonare terenuri

  anexa 3 Zonare localitati

  Anexa 4 Vehicule lente

  Anexa 5 -Regulament

  Anexa -Contract cesiune la Contractul de inchiriere nr.20 din 2004 incheiat cu SC Boomerang DC SRL

  Anexa II MODIFICATA la HCL____ tarife percepute Primarie aprobate prin HCL 37-2019

  ANEXA LA DIPSOZITIA de convocare a CL Avrig in sedinta ordinara - CONVOCATOR (1)

  Proiect de hotarare rectificare buget local DEC 2019

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta pt luna Ianuarie 2020

  Proiect hot - aprobare taxe si impozite pt anul 2020

  Proiect hot - decontarea navetei cadrelor didactice pt luna Noiembrie 2019

  Proiect hot - interzicerea executarii de drumuri artizanali pe domeniul forestier-padure domeniul public

  Proiect hot.- aprobare Plan lucrari 2020 care se va executa cu persoane beneficiare de VMG Legea 416-2001

  Proiect hot.- cesiune contract inchiriere SC Boomerang DC SRL catre II Constantin Clarisa Bianca

  Proiect hot.-ajustare tarife - implementare OUG 74-2018 anexa 5la SC GOA SA incepand cu 1 Ianuarie 2020

  Proiect hot.-aprobare Plan lucrari 2020 efectuate cu persoane condamante

  Proiect hot.-aprobare rectificare buget venituri si cheltuieli 2019 al SC GOA SA

  Proiect hot.-aprobare Regulament organizare si functionare Sala de sport Avrig

  Proiect hot.-modificara Anexei II la HCL nr.37-2019-Regulament organuzare transport regim taxi Avrig

  Proiect hot.-modificarea HCL 29-2019-aprobare Regulament instituire taxa speciala de salubrizare ora Avrig

  Proiect hot.-repartizare in regim de inchiriere apartamente situate in bloc ANL Marsa

 

PROIECT HOTARARE -aprobare taxe si impozite 2020

Nr.28.005 / 22.11.2019

A N U N Ț

 

In conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Avrig,

Primăria orașului Avrig, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

 

Inițiator-primarul orașului

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei orașului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menționat, al  cărui conținut il dăm publicității însoțit de raportul de specialitate și referatul de aprobare.

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat  pe site-ul Primăriei orașului Avrig.

 

       Primar – David Adrian Dumitru

 

  Referat impozite 2020

  Proiect hot - aprobare taxe si impozte pt anul 2020

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral

  Anexa 2 Zonare terenuri

  Anexa 3 Zonare localitati

  Anexa 4 Vehicule lente

  Anexa 5 -Regulament

 

Sedinta ordinara luna octombrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr.475

din 24.10. 2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din data de 30 Octombrie 2019

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  30 Octombrie 2019, ora 16,00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6:  În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

              PRIMAR                                                                                              Vizat de legalitate

                                                                                                                 Secretar General al orașului Avrig

DAVID  ADRIAN  DUMITRU                                                                          GRANCEA   MIRCEA

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara OCTOMBRIE 2019

  ANEXA LA DIPSOZITIA de convocare a CL Avrig in sedinta ordinara - CONVOCATOR

  Anexa - Planul de ordine si siguranta 2019

  Anexa - Act aditional nr.2 la contractul de dezapezire nr.90-2015 intre oras Avrig si GOA SA

  Proiect de hotarare rectificare buget local OCT 2019

  Proiect hot - acordarea unui ajutor de urgenta minorului Ciorsac Antonio Andrei

  Proiect hot - actualizare Anexa 3 la contractul delegare serviciu apa si canal - bunuri concesionate

  Proiect hot - actualizarea chiriei pt locuintele ANL bloc T2 Marsa

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta pt luna Noiembrie 2019

  Proiect hot - aprobare documente procedura selectie Ocol Izvorul Florii-secrisoare de asteptari, matrice, profil candidat

  Proiect hot - aprobare indicatori performanta director SC GOA SA

  Proiect hot - aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de deszapezire nr 90-2015 incheiat cu GOA SA

  Proiect hot - aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului CF 100153 Marsa

  Proiect hot - aprobarea Planului de ordine si siguranta publica a orasului Avrig

  Proiect hot - aprobarea Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local Avrig

  Proiect hot - decontarea navetei cadrelor didactice pt luna Septembrie 2019

  Proiect hot - modificare HCL nr.95-2019 reprezentanti consiliu local in consiliilu de administratie la unitatile de invatamant

  Proiect hot - modificarea HCL 98-2019-participarea orasului Avrig la constituirea ADI Microregiunea Tara Fagarasului

  Proiect hot - ratificarea contractelor de asistenta juridica incheiate cu Cabinet de avocat Aldea Adrian

  Proiect hot - revocarea HCL Avrig 123-2013- stabilire cota parte chirie bunuri proprietate publica oras Avrig

  REFERAT rectif buget OCT 2019

  REGULAMENT CONSILIUL LOCAL AVRIG 2019

Sedință ordinară consiliul local Avrig, Septembrie 2019

D I S P O Z I Ţ I A 

NR. 433 / 19.09.2019

 

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Avrig din data de 25 Septembrie  2019

 

 

Primarul orașului Avrig,

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5),  art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al oraşului Avrig, pentru data de  25 Septembrie  2019, ora 16:00, la   sala Pavilion  Avrig, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Documentele înscrise în Proiectul  ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al orașului Avrig în format fizic.

Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.

Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al orașului Avrig.

Art.6: În conformitate cu prevederile art.252, alin. (1), lit.c), art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

 Anexa la Dispoziția nr. 433/19.09.2019      

 

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Inițiator: Primarul orașului Avrig – AVIZ comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al orașului Avrig.

Inițiator: Primarul orașului Avrig – Aviz comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie și August 2019.

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri dispuse de guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A;

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de aprobare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare al orașului Avrig, prestat de S.C. GOSPODĂRIRE  ORĂȘENEASCĂ  AVRIG S.A.

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind desființarea aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Avrig;

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Avrig la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ” ITI Microregiunea Țara Făgărașului”.

Initiator: Primarul orasului Avrig – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la  elaborarea Documentaţiei  Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE FERMĂ BOVINE   – beneficiar S.C. BELMONT PROPERTIES SRL .

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân .

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2,3

 

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare intre Orașul Avrig și Comuna Cârța, pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Initiator: Primarul orasului – AVIZ  comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru persoane vârstnice care beneficiează de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.09.2019.

Inițiator: Primarul orașului Avrig –Aviz comisia 1, 2, 3

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Octombrie 2019.

Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

–        Adresa nr. 707/RC/17.09.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu;

–        Decizia nr. 702/2019 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 5318/85/2017;

–        Adresa nr. 15773/20.06.2019 depusă de grupul de consilieri PMP;

–        Adresa nr. 21647/05.09.2019 depusă de Asociația Club Sportiv Viitorul Avrig;

–        Proces verbal al Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu;

–        Centralizator cu solicitările persoanelor fizice privind lemnul de foc, până la data de 17.09.2019;

 

 

PRIMAR                                                                   

DAVID  ADRIAN  DUMITRU 

SECRETAR  GENERAL 

GRANCEA  MIRCEA

 

  Proiect de hotarare rectificare buget local SEPT 2019 (3)

  Proiect hot - aprobarea raportului informarii si consultarii publicului elaborare PUZ beneficiar BELMONT PROPERTIES SRL

  Proiect hot - prorogare termen aprobare tarife serviciu salubrizare prestat de SC GOA SA

  Proiect hot-actualizare tarife gestionare caini fara stapan

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Octombrie 2019

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iulie - August 2019

  Proiect hot-desemnare reprezentanti CL in consiliile administratie unitati Invatamant 2019-2020

  Proiect hot-masuri dispuse de guvernanta coorporativa la RPLOcolul Izvorul Florii Avrig

  Proiect hot-privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2019

  Proiect hot-privind desființarea aparatului permanent de lucru al CL Avrig

  Proiect hot-stabilire contributie persoane varstnice care beneficieaza de servicii de ingrijire la domiciliu incepand cu data 01.09.2019

  Raport - aprobare Protocol colaborare intre orasul Avrig si comuna Carta

  Stat functii Ap.primar septembrie 2019

  STATUTUL varianta finala ADI Microregiunea Tara Fagarasului

MARIME FONT
CONTRAST