Dispoziție convocare sedinta

D I S P O Z I Ţ I A nr. 301
din 24.06.2020

privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig

din data de 30 Iunie 2020

Primarul orașului Avrig,
Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2),
alin.(3) lit.a și alin.(5), art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N :

Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al oraşului Avrig,
pentru data de 30 Iunie 2020, ora 14,00, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2 În conformitate cu prevederile HCL nr. 47/25.03.2020 privind
completarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Consiliului Local
al orașului Avrig, ședința se va desfășura prin mijloace electronice, pe o
platformă on-line, de videoconferință.
Art.3: Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței, sunt puse
la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format
electronic transmise prin poștă electronică.
Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de
documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al orașului Avrig.
Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și
depune amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează
Secretarul General al orașului Avrig.
Art.6: În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează
Prefectului județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR

DAVID ADRIAN DUMITRU

Vizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL
ORAȘULUI AVRIG
GRANCEA MIRCEA

 

„Documentele înscrise pe ordinea de zi pot fi accesate la la adresa  https://primaria-avrig.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/proiecte-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/

Anunt Admitere 2020

  Anunt Admitere 2020 (data publicarii: 11 iunie 2020 15:26 | descarcari: 37)

ANUNŢ

privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

 – sesiunea 2020 –

 

Secțiunea I – Generalități

Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2020 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

Pentru anul de învățământ 2020 – 2021,  locurile aprobate MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naționale sunt scoase la concurs pe instituții de învățământ/ facultăți, fiind repartizate pe programe de studii, conform Anexei.

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere (prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la sediul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov până la data de 16.06.2020.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

 

Secțiunea II – Condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, precum şi pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

 

Secțiunea III – Criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;
 3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

 

Secțiunea IV – Documente necesare pentru recrutare

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 1. completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2020;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia;
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. cazierul judiciar;
 11. 1 fotografie color 9×12 cm;
 12. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
 14. cazierul judiciar.

Copiile documentelor prevăzute mai sus se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

Candidaţii la concursurile de admitere pot depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare până la datele stabilite de unitățile care efectuează recrutarea.

 

Secțiunea V – Susținerea probelor eliminatorii și evaluarea psihologică

Probele eliminatorii se susțin la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7-15 iulie 2020, potrivit planificării Direcției Generale Management Resurse Umane a MAI care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea Carieră/instituții de învățământ/formare profesională.

În vederea susținerii probelor eliminatorii, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul unităților de recrutare, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

La proba de evaluarea performanței fizice, nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

 

Secțiunea VI – Dispoziții finale

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecț

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozițiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul instituțiilor de învățământ.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI care promovează probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ ale MApN prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

 

Anexă la anunț

NUMĂRUL DE LOCURI LA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ale MApN și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”care pregătesc personal pentru MAI,

în anul şcolar/ universitar 2020 – 2021

 

 1. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licență/ domeniul/ arma/  specialitatea militară Total locuri aprobate
1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – București – 8
Facultatea de Comandă şi

Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Logistică 8
2. Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu – 12
Facultatea de Management Militar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul organizației Auto 2
Inginerie și management Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare – Comunicații și informatică 2
Facultatea de Științe Economice și Administrative Ştiinţe administrative Administrație publică Logistică 3
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Finanțe-contabilitate 3
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management economico-financiar Intendență 2
3. Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” – 48
Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Echipamente și sisteme electronice militare 6
Comunicații pentru apărare și securitate 5
Echipamente și sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație 2
Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională 7
Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică Inginerie civilă Construcții și fortificații 5
Inginerie geodezică Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice 3
Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare 2
Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului 2
Muniții, rachete, explozivi și pulberi 1
Materiale energetice și apărare CBRN 7
Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare Inginerie aerospațială Aeronave și motoare de aviație 5
Ingineria autovehiculelor Echipamente şi sisteme de comandă și control pentru autovehicule 3
4. Institutul Medico-Militar – 2
Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină- Medicină generală- București 2
5. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Brașov – 10
Facultatea de

Management Aeronautic

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management în aviație Aviație piloți 5
Meteorologie 2
Managementul traficului aerian Aviație nenaviganți 2
Facultatea de

Sisteme de Securitate Aeriană

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană Radiolocație 1
6. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța – 21
Facultatea de Inginerie Marină Inginerie marină şi navigaţie Navigație, hidrografie și echipamente navale 11
Electromecanică navală 8
Inginerieelectrică Electromecanică 2
7. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – București – 35
Facultatea de Informații Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Psihologie-informaţii 23
Facultatea de Studii de Intelligence Studii de securitate şi informaţii 12
Total număr de locuri – învăţământ universitar – licență 136

 

 1. Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ/ specialitatea/ specializarea Locuri aprobate
1.         Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Pitești – 17+2
Armament și instalații de lansare 3
Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare 3
Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară – CBRN 3
Intendență/ bucătar 2
Auto 3
Construcții 3
Apărare CBRNsubofiteri 2
2.         Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 9
Tehnică de comunicaţii 1
Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică 2
Operare şi mentenanţă echipamente informatice 2
Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică 2
Operare şi mentenanţă echipamente de comunicații 2
3.       Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” – Boboc – 16  
Aviație – maistru  mecanic Aeronave și motoare de aviație 5
Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare 1
Aviație – maistru electronist Electromecanică și automatizare de bord de aviație 5
Radioelectronică de bord de aviație 2
Radiolocație maistru electronist Radiolocație 3
  4. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanța –18  
Artilerie navală şi antiaeriană 1
Timonier și tehnică de navigație navală 3
Comunicații navale și observare semnalizare 3
Radiolocație navală 3
Motoare și mașini navale 4
Motoare și instalații electrice navale 4
Total 62

 

 

 

 

Obs.: candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, precum și candidații la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, specializarea aeronave și motoare de aviație, se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Național de MedicinăAeronautică și Spațială General doctor aviator Victor Anastasiu București”

 

 

 

Dispozitie de convocare a Consiliului Local Avrig

D I S P O Z I Ţ I A nr. 254
din 23.04.2020
privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din
data de 29 Aprilie 2020
Primarul orașului Avrig,
Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2),
alin.(3) lit.a și alin.(5), art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
D I S P U N :
Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al oraşului Avrig, pentru
data de 29 Aprilie 2020, ora 14,00, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2 În conformitate cu prevederile HCL nr. 47/25.03.2020 privind completarea
Regulamentului de organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Avrig,
ședința ordinară a Consiliului Local al Avrig din data de 29.04.2020, ora 14:00 se va
desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă on-line, de videoconferință.
Art.3: Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței, sunt puse la
dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format electronic
transmise prin poștă electronică.
Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele
prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al orașului Avrig.
Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune
amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
2
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul
General al orașului Avrig.
Art.6: În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului
Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU
Vizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL
ORAȘULUI AVRIG
GRANCEA MIRCEA
3
Anexa la Dispoziția nr.254/ 23.04.2020
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orasului Avrig ca reprezentant al
Orasului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu să
voteze pentru aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii
activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Sura Mică și a Stației de
Sortare Cisnadie nr.290/27.03.2019.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2
2. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare,
Studiului de Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru”delegarea prin concesiune a
gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura Mare si statiei de
sortare Cisnadie.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Orasul
Avrig si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Registrul
National de Evidenta al Persoanelor.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2,
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil-teren si constructii administrative si social
culturale, din domeniul public al Orasului Avrig in domeniul public al Judetului Sibiu
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Orasului Avrig in cadrul apelului de
proiecte Acces la finantare 2020 finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
6. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare durabila a orasului pentru perioada 2015-2020.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
4
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri,
destinate inchirierii in orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Avrig nr.56/13.05.2011 privind stabilirea taxei
de inchiriere pasunat alpin.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Mai 2020.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
PRIMAR SECRETAR GENERAL
DAVID ADRIAN DUMITRU GRANCEA MIRCEA
Comisia nr.1 pentru buget, activitati economice, comerciale, turism, agricultura, fond
forestier , amenajarea teritoriului si urbanism.
Comisia nr.2 pentru servicii, gospodarire comunala, transportul urban, protectia mediului,
ordine publica, juridica si de disciplina.
Comisia nr.3 pentru invatamant, sanatate, activitati social-culturale, culte, protectia copilului
si a familiei.

Documentele pot fi vizualizate accesând link-ul

 

Anunt important – asistenta sociala

Pe perioada starii de urgenta pentru a preveni raspandirea infectiei cu COVID- 19 cererile si actele doveditoare se vor depune prin posta electronica la adresa de e-maill spasavrig@yahoo.com pentru urmatoarele beneficii de asistenta sociala: alocatie de stat, indemnizatie pentru crestere copil, stimulentul de insertie, ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei si alte beneficii de asistenta sociala.

Formularele de cerere si actele necesare se gasesc pe site-ul Primariei Orasului Avrig „Primaria Avrig – Departamente si Servicii – Asistenta Sociala”, intre 05 si 25 ale fiecarei luni.

Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la numarul de telefon: 0269/523101 int. 113, 0757058666

Pentru persoanele cu dizabilitati sau persoane care au in grija astfel de persoane (asistenti personali),

 Sunt considerate URGENȚE: 

o anunț deces persoana cu handicap grav beneficiară de indemnizație/asistent personal; 

o solicitare indemnizatie restantă; 

o cereri solicitare anchetă socială rovinietă; 

o cerere însoțită de actele necesare solicitare indemnizație/asistent personal; 

 Solicitări care vor fi amânate: 

o cererile pentru efectuare anchetă socială evaluare încadrare în grad de handicap (CAZ NOU) copii și adulți; 

Asistenții personali pot transmite pe adresa de e-mail, cererea prin care anunță decesul persoanei cu handicap grav/schimbarea domiciliului în altă localitate/alte modificări care intervin în perioada în care este decretată stare de urgență.

 

Pentru persoanele care solicită alocații,

Sunt considerate URGENȚE: 

o dosare indemnizatie crestere copil; 

o dosare stimulent de insertie; 

o cereri privind suspendarea platii indemnizatiei/stimulentului pentru crestere copil; 

o cerere acordare supliment ICC 1250 lei.

  Solicitări care vor fi amânate:

  o dosare alocatie de stat pentru copii (1 an de la data nasterii copilului); 

o dosare alocatie pentru sustinerea familiei; 

o dosare stimulent educational; 

o cerere solicitare ancheta sociala privind acordarea alocatiei de stat pentru copii; 

o cereri modificari cuantum ASF; 

o cerere prelungire alocatie de stat majorata pt. copiii cu handicap; 

o orice alte cereri privind diverse solicitari.

 

 Pentru persoanele beneficiare de Venit Minim Garantat, cererile se pot descarca de pe site-ul primariei, iar cererile 

insotite de documentele justificative (scanate), se pot transmite pe adresa de e-mail: spasavrig@yahoo.com

 

Persoanele care doresc informații sau sesizează cazuri privind drepturile copilului o pot face prin e-mail la adresa

 spasavrig@yahoo.com. Intrevențiile se vor face doar in cazuri extreme (copii în stradă, bătuți, abuzați, violență în familie), pentru alte cazuri se realizează consiliere la numerele de telefon, mentionate mai sus. 

 

Persoanele interesate de Centrul de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoanele varstnice Avrig, pot descarca si completa cererea tip disponibilă pe site-ul Primăriei Avrig. La aceasta vor fi anexate următoarele documete: copie CI sau BI persoană vârstnică si copie cupon de pensie. 

Cererea cu documentele anexate se depune la adresa de mail: spasavrig@yahoo.com, sau la nr. de fax: 0269/524401 

 

 Sunt considerate URGENȚE: 

o solicitări de îngrijire la domiciliu, efectuare cumpărături, medicamente, pentru persoanele vârstnice singure de pe raza UAT Avrig (în limita posibilităților). 

o solicitări asigurare alimente pentru persoane aflate în izolare la domiciliu, solicitări identificare contacți persoane venite din zone de risc (asistență medicală comunitară). 

 

 Solicitări care vor fi amânate: 

o solicitări anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în unități private; 

o solicitări grile medico-sociale de internare în unități de asistență medico-sociale; 

 

Anunt cu privire la depunerea declarațiilor de căsătorie on-line

A N U N Ț  IMPORTANT

 

CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ.

 

DECLARAȚIILE DE CĂSĂTORIE ÎNSOȚITE DE DOCUMENTELE PREVĂZUTE DE LEGE(certificatele de naștere; actele de identitate; certificatele medicale prenupțiale; când este  cazul, sentinte de divorț/certificate de divorț; certificate deces) SE VOR TRANSMITE EXCLUSIV ON-LINE PE ADRESA DE E-MAIL A PRIMĂRIEI COMPETENTE SĂ OFICIEZE CĂSĂTORIA NUMAI CA URMARE A PROGRAMĂRII ON-LINE/TELEFONICE  A DATEI ȘI OREI ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI( office@primaria-avrig.ro).

 

DATA DEPUNERII DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ESTE DATA TRANSMITERII ON-LINE A DECLARAȚIEI. Se respectă dispozițiile art. 27 alin.(1) din Legea nr.119/1996: căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării cât și data încheierii căsătoriei( declarația de căsătorie se afișează în extras la sediul Primăriei Avrig și se comunică când este cazul la locul de domiciliu  al soțului care nu domiciliază pe raza orașului Avrig, în ziua primirii on-line a declarației ).

DOCUMENTELE ÎN ORIGINAL VOR FI PREZENTATE CU OCAZIA OFICIERII CASATORIEI, DATĂ LA CARE SE VA SEMNA ȘI DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE ÎN FATA OFIȚERULUI DE STARE CIVILĂ.

 

PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ NU SE ACORDĂ DISPENSELE PREVĂZUTE DE ART.24(4) ALIN.(2) ȘI (3) ȘI ART. 27(5) ALIN.(2) DIN LEGEA nr.119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  Nu se aprobă oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei; nu se aprobă oficierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut de art. 27 alin.(1); nu se aprobă oficierea căsătoriei la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți.

 

Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă  la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința unul dintre viitorii soți.

 

Viitorii soți însoțiți de doi martori se vor prezenta la sediul primăriei.

 

Pentru alte detalii privind completarea declarației de căsătorie și oficierea căsătoriei vă rugăm să ne contactați la nr. telefon 0269/523101( tasta 4).

  casatorie (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 62)

  ANEXA NR.27 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 58)

  Declaraţia de căsătorie 2 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 60)

Anunt membru in Consiliu de Administratie Izvorul Florii

A N U N Ţ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Avrig, prin Consiliul Local al Oraşului Avrig în calitate de autoritate publică tutelară şi asociat unic al Regiei Publice Locale IZVORUL FLORII R.A., a demarat procedura de selecţie a unui membru – reprezentant al autoritatii publice tutelare, in cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale IZVORUL FLORII R.A., în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Criterii de selecție

 

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă următoarele competențe:

 1. Cunoștințe privind specificul și complexitatea activității R.A.;
 2. Capacitate de a reprezenta interesele autorității în concordanță cu principiile bunei guvernări a R.A ;
 3. Capacitate de planificare strategică pe termen scurt și mediu; 

3.1. Stabilirea obiectivelor și modalitatea de realizare a acestora;

3.2. Capacitatea de analiză și interpretare a datelor/informațiilor utilizate;

3.3. Identificarea modalităților de acțiune și a instrumentelor manageriale adecvate;

3.4. Gândire strategică; 

3.5. Capacitatea de a fundamenta alocarea și utilizarea resurselor. 

 1. Criterii de evaluare personală a candidatului 

4.1. Experiența profesională; 

4.2. Comunicare și mod de prezentare; 

4.3. Capacitate de a gestiona situațiile dificile sau complexe; 

4.4. Flexibilitate.

 

Conditii generale minime obligatorii care vor fi indeplinite de membrul reprezentant al autoritatii publice tutelare:

 

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
 2. vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;  
 3. experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau administrare de societăți  ori regii autonome;
 4. cunoașterea limbii române (scris și vorbit); 
 5. capacitatea deplină de exercițiu; 
 6. să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale; 
 7. stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 8. să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru postul pentru care candidează, să nu fi săvârşit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară (Declarație pe propria răspundere).

 

Procesul de recrutare și selecție

 1. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și actorii/părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:
Etapă Termen Responsabil Documentul rezultat
1 Publicarea anunţului de selecţie 30.01.2020 Autoritatea Publică Tutelară Anunț de selecție
2 Depunerea candidaturilor 30.01.2020-28.02.2020,ora 13,00 Candidati  Dosar de candidatură
3 Evaluarea candidaturilor si constituirea listei lungi:

 • – evaluarea candidatilor in raport cu minimul de criterii
 • – solicitarea de clarificari privitoare la candidatura
 • – informare in scris a candidatilor respinsi si alcatuirea listei lungi 
02.03.2020

Comisia de selectie

Lista lungă a candidaturilor eligibile
4 Crearea si anuntarea listei scurte:

 • Cereri clarificari suplimentare

– recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

– definitivarea listei scurte si comunicarea selectiei candidatilor din lista scurta 

03.03.2020 Comisia de selectie Lista scurta
5 Depunere declarație de intenție  In termen de 15 zile de la comunicarea listei scrute

04.03 – 19.03.2020

Candidații din lista scurtă Declarație de intenție conform Scrisorii de așteptare
6 Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat 20.03.2020 Comisia de selecție  Completare în matricea profilului de candidat 

Formular de analiză a declarației de intenție 

7 Selecție finală pe bază de interviu  20.03.2020 Comisia de selecție  Plan de interviu
8 Întocmirea Raportului pentru numirile finale 23.03.2020 Comisia de selecție  Raport ( plus clasificare si motivare )
9 Transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară pentru a fi aprobat prin Hotărâre  23.03.2020  Comisia de selectie Hotărâre

 

Candidatii care vor fi selectati pentru a fi inscrisi pe lista scurta vor fi ulterior instiintati sa depuna o declaratie de intentie realizata conform scrisorii de asteptari.

 

 1. Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape:

– Etapa I – evaluarea prealabila a dosarelor de candidatura care alcatuiesc lista lunga;

– Etapa II – evaluarea finala a candidatilor selectati in lista scurta

 

 1. Documente necesare pentru depunerea candidaturii :

Dosarul de participare va contine in mod obligatoriu :

 1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);
 2. Copie de pe actul de identitate;
 3. Copii de pe documentele care atestă educatia si pregatirea profesionala (diploma de licenta, master, doctorat si alte cursuri de specializare/perfectionare);
 4. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale, inclusiv din domeniul privat.(carnet de munca, adeverinta, dupa caz)
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverinţă medicala din care sa rezulte capacitatea deplina de exercitiu;
 8. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1 (pentru administratorul din partea autoritatii publice tutelare)
 9. Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2

       10.Declaratie de consintamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3

 

 1. Criterii de evaluare/selectie finala a candidatilor:
 1. Dosarul de candidatura
 2. Matricea profilului de candidat
 3. Declaratia de intentie a candidatului/interviu 

    Formularele de declaratii se gasesc pe pagina de internet a Primariei orașului Avrig, www.primaria-avrig.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă

 1. Depunerea candidaturii

Candidaturile si documentele vor fi depunse pana cel tarziu in data de 28.02.2020, ora 13,00 pe suport de hartie, in plic inchis, pe care se va mentiona „Procedura de Recrutare pentru postul de membru neexecutiv/din partea autoritatii publice tutelare in Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Izvorul Florii RA/ Nume si Prenume, domiciliu candidat, la serviciul Resurse umane din cadrul Primariei or. Avrig (Str Gh. Lazar, nr. 10).

Plicurile ajunse dupa data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor si care se regasesc in lista scurta, vor fi informati sa isi depuna in scris Declaratia de intentie in termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte si vor fi evaluati in cadrul interviului.

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

 Planul de selectie contine si urmatoarele documente :

 1. Profilul consiliului de Administratie + Matricea
 2. Profilul candidatului
 3. Proiect anunt 
 4. Declaratie pe proprie raspundere data in conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al regiei (art.5 alin.(2) lit.b si c, art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice.) – Formularul 1
 5.  Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese – Formularul 2
 6.  Declaratie de consintamant prin candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul desfasurarii procedurii de selectie – Formular 3
 7. Plan de interviu

 

 Metode de comunicare

Pentru relatii suplimentare, candidatii se vor putea adresa Comisiei de selectie, la numarul de telefon : 0269/523101, e-mail : elena.vintila@primaria-avrig.ro, sau in scris, la Registratura primariei orașului Avrig, str Gh. Lazar, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu.

Persoana de contact : Elena Vintila – Secretar al Comisiei de Selectie

  Anexe___Formular nr.1 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 65)

  Anexe___Formular nr.2 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 57)

  Anexe___Formular nr.3 (data publicarii: 1 ianuarie 2000 0:00 | descarcari: 66)

 

MARIME FONT
CONTRAST