Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stiri

Anunt public-31.03.2021

ANUNȚ

 

Închirierea unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 7639 Avrig, situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

Primăria orașului Avrig, CUI 4241087, orașul Avrig, str. Gh. Lazar, nr.10, cod postal: 555200,  telefon: +40 269523101,  fax: +40 269524401,   e-mail office@primaria-avrig

 

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea  unui spatiu comercial, proprietate publica a orașului Avrig, în suprafață de 15 mp, înscris în CF 7639 Avrig,  situat în orașul Avrig, str. Sasilor, nr. 33A.,  închiriere conform HCL nr. 36/2021, și OUG nr. 57/2019.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice și Licitații, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul:

100 lei, se achită la Casieria Primariei orașului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor 16.04.2021, ora 10.00.

 

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. data-limită de depunere a ofertelor 26.04.2021, ora 12.00,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei orașului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu,

 

 

 

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.04.2021, ora 13.00 la sediul Primăriei orașului Avrig, sala de sedinte, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu

 

  1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, secția de Contencios Administrativ, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, România, Telefon: +40-269-217104, Fax:+40-269-217702

 

 

 

 

 

ANL – anunț și listă cereri

Având în vedere că la data de 10 Februarie 2021 s-a semnat Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” –amplasament: str. Cindrel, nr. 4, cu 44 u.l., S+P+4E+M, orașul Avrig, sat Mârșa, județul Sibiu, încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și orașul Avrig,

În perioada 12-16 Aprilie 2021, Comisia socială de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite din fondurile ANL și aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig va începe activitatea de analizare a cererilor și stabilirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor din blocul situat în str. Cindrel, nr. 4, orașul Avrig, sat Mârșa, județul Sibiu.

În acest sens rugăm persoanele care au depus cerere pentru acordarea unei locuințe construită din fonduri ANL, a căror dosare necesită actualizare (componență familie, diplomă de studii, situație locativă) să transmită documentele justificative până la data de 06 Aprilie 2021. După această dată Comisia va analiza și evalua cererile prin acordarea punctajului corespunzător în funcție de documentele existente.

 

Nr. telefon persoane contact: 0745 883 976

                                              0743 923 499

  Lista cereri (data publicarii: martie 23, 2021 2:45 pm | descarcari: 171)

  Normă metodologică pentru punerea in aplicare a legii nr.152-1998 (data publicarii: martie 24, 2021 10:38 am | descarcari: 23)

  Lege 152 1998 (r2) privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (data publicarii: martie 24, 2021 10:39 am | descarcari: 14)

  Declaratie-pentru-dosarul-anl (data publicarii: martie 24, 2021 10:39 am | descarcari: 35)

Anunt-26.02.2021

Având în vedere evoluția situației existente la nivel național și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, vă informăm că actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat ori urmează să expire în perioada stării de alertă, sunt și rămân valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
De asemenea vă informăm că începând cu data de 12.01.2021, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.

Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig

Proiect “ Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”

 

In data de 29.12.2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru  proiectul  „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”, cod SMIS 125049, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale; Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Orașul Avrig, în calitate de lider de parteneriat.

Valoarea totală a proiectului este de 24.095.776,80 lei, din care  valoarea finanțării nerambursabile este de 22.704.486,51 lei ( 19.692.666,92 lei reprezintă contribuția UE și 3.011.819,59 lei reprezintă contribuția națională).

Perioada de implementare a proiectului este  de 91 luni, respectiv în perioada  01.07.2015 – 31.01.2023, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din localitatea Mârșa, orașul Avrig prin îmbunătățirea infrastructurii de educație și realizarea unui mediu urban favorabil dezvoltării socio-economice a orașului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Componenta 1 ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport din localitatea Mârșa” –  Creșterea calității actului educațional în orașul Avrig prin reabilitarea, modernizarea si dotarea grădiniței, scolii generale și a sălii de sport din cadrul infrastructurii de învățământ ”Liceul Tehnologic Mârșa”, care deservește un număr de aprox. 360 de elevi.

Componenta 2 ”Construire pista pentru biciclete şi rigole betonate pe DJ 105G Avrig – Racoviţa – Tălmaciu – Sadu – Râu Sadului – limită jud. Vâlcea, km 0+919 – 3+050” – Facilitarea mobilității populației de pe raza UAT Avrig prin construirea pistei de biciclete si a rigolelor betonate pe DJ 105 G Avrig – Mârșa, km. 0+919-3+050.

Prin acest proiect se dorește creșterea calității actului educațional  prin reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței, scolii generale și a sălii de sport din cadrul infrastructurii educaționale Liceul Tehnologic Mârșa, în strânsa legătură cu creșterea facilității mobilității populației pe raza UAT Avrig, prin construirea unei piste de biciclete între Avrig și Mârșa. Pista de bicicleta le va oferi locuitorilor posibilitatea de a se deplasa cu bicicleta în condiții de siguranță și va fi si un mijloc de petrecere a timpului liber având o influență pozitivă asupra stării de sănătate a populației și asupra creșterii gradului de confort al populației.

 

Rezultatele concrete care vor fi realizate prin proiect sunt următoarele:

  • în cadrul componentei 1 vor fi reabilitate, modernizate și dotate clădirea grădiniței, clădirea liceului și sala de sport. De asemenea se vor construi și dota un teren de sport exterior și un loc de joaca pentru copii amenajat în curtea grădiniței, se va realiza amenajarea exterioară a curții infrastructurii de învățământ și se va reabilita împrejmuirea exterioara
  • în cadrul componentei 2 se vor construi două piste de biciclete care vor face legătura dintre Orașul Avrig și localitatea aparținătoare  Mârșa, pe ambele sensuri de mers ale DJ 105G, pe  o lungime efectiva de 2131 m.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020: http://www.inforegio.ro și https://www.facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2021

  Referat aprobare ph stabilire impozite si taxe 2021 (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:05 am | descarcari: 141)

  Raport spcialitate taxe si impozite impozite 2021 (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:05 am | descarcari: 108)

  PH taxe si impozite (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:05 am | descarcari: 133)

  Anexa 1 tablou cuprinzand impozitele Integral (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:05 am | descarcari: 162)

  Anexa 2 Zonare terenuri (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:06 am | descarcari: 77)

  anexa 3 Zonare localitati (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:06 am | descarcari: 75)

  Anexa 4 Vehicule lente (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:06 am | descarcari: 69)

  Anexa 5 -Regulament (data publicarii: decembrie 15, 2020 11:06 am | descarcari: 74)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close