Convocare Consiliu Local în ședința ordinară luna Octombrie

D I S P O Z I Ţ I A   nr.563 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 31 OCTOMBRIE 2018, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE ZI:

 

  1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Septembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

  1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Avrig și  al Serviciilor Publice din subordinea Consilului Local.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2, 3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal–Introducere in intravilan si stabilire zona functionala pentru activitati economice cu caracter industrial–productie nepoluanta, servicii de tip industrial, depozitare pentru proiectul-  CONSTRUIRE HALA METALICA DE PRODUCTIE,INDUSTRIE ALIMENTARA;BRANSAMENTE UTILITĂȚI; imprejmuire teren si construire depozite industrie alimentară;imprejmuire teren si comasare imobile–beneficiar MAR.CO.EXPERTISE SRL.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind  aprobarea intocmirii  documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren inscris in CF nr.108419 – Avrig, nr.cad: 2430, nr top: 198/1/1 situat in intravilanul localitatii Bradu .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind  atestarea apartenentei la domeniul privat al orașului Avrig a imobilului teren inscris in CF 108350 Avrig nr.top 105/6, 110/6, situat in intravilanul localității Bradu nr.46

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

  1. Proiect de hotarare privind acordul  amenajării unui teren de sport in incinta Școlii Gimnaziale Săcădate, de către Asociația Vatra Satului Săcădate.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

  1. Proiect de hotarare privind  avizul favorabil al Consiliului Local al Orasului Avrig pentru inchirierea unor spatii excedentare aflate in incinta Liceului Tehnologic Mârșa,   

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

  1. Proiect de hotarare privind  scoaterea din functiune si casarea constructiei degradate aflate in curtea Primariei orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2,3

10.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Noiembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 

– Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de foc, pana la data de 30.09.2018;

– adresa nr.915/11.09.2018 a Liceului Tehnologic Marsa privind acordarea unei rectificari bugetare;

– Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu – Decizia nr.15.5 din 12.10.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.15.4 / 17.11.2017;

– Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu – Decizia nr.50.4 din 12.10.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.50.3 / 17.11.2017;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.   

                     

Emisă in Avrig la data de 25 Octombrie   2018.

 

                        

                         PRIMAR                                                                                AVIZAT

           DAVID ADRIAN DUMITRU                                                           SECRETAR

                                                                                                            MIRCEA GRANCEA

  CONVOCATOR-sedinta ordinara Octombrie 2018

  Dispozitie - convocare CL Avrig in sedinta ordinara OCTOMBRIE 2018

  Proiect de hotarare rectificare buget local OCT 2018

  Proiect hot - aviz favorabil pt inchiriere spatii la Liceul Tehnologic Marsa

  Proiect hot-acord amenajare teren curtea scolii de catre Asociatia Vatra Satului

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Noiembrie 2018

  Proiect hot-aprobare PUZ beneficiar MAR.CO

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Septembrie 2018

  Proiect hot-intocmire documentatie dezmembrare 80 mp teren Bradu CF 108419

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat specialitate Primar si Servicii Publice

  Proiect hot-scoatere din functiune si casare constructie curtea Primariei

  Proiect hot-atestare la domeniul privat teren Bradu

PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Avrig,

Primarul orasului Avrig, aduce la cunostinta publica, faptul ca a initiat:

 

Proiect   de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul  2019, care urmeaza a fi supuse spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al orasului Avrig.

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primariei orasului Avrig sau pe e-mail la adresa : office@primaria-avrig.ro, pana la data de 9 Noiembrie 2018, cu privire la Proiectul de hotarare mai sus mentionat, al  carui continut il dam publicitatii insotit de raportul de specialitate.

 

Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site-ul Primariei orasului Avrig.

 

Primar – David Adrian Dumitru

  Proiect hot-aprobare taxe si impozite locale 2019

  Raport - la ph aprobare taxe si impozite 2019

  Anexa 1 tablou valori impozabile taxe si impozite 2019

  Anexa 2 - taxe si impozite Zonarea terenurilor extravilane

  Anexa 3 impozite si taxe -zonarea localitatilor

  Anexa 4 impozite si taxe 2019-vehicule lente

 

 

Convocare Consiliu Local în ședința ordinară din 26.09.2018

D I S P O Z I Ţ I A nr.515 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 26 SEPTEMBRIE 2018, ora 16,00 – Biblioteca oraseneasca Avrig, cu următoarea,

O R D I N E DE ZI:

1.Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii August 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 3

2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3

3. Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului “Nunta de aur”, 2018 .

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 3

4.Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare imobil-constructii, proprietatea orasului Avrig – str. Gheorghe Lazar, nr. 31”.

Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2

5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3

DIVERSE:

– adresa nr.238053/12.09.2018 a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu privire la restituirea sumei de 356.860,63 lei;

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

Emisă in Avrig la data de 19 Septembrie 2018.

  Proiect hot - alegerea presedintelui de sedinta Octombrie 2018

  Proiect hot - decontare naveta cadre didactice August 2018

  Proiect hot - intocmire documentatie tehnico economica obiectiv Reabilitare modernizare Cladire Gh Lazar 31

  Proiect hot - premiere cupluri pt. aniversarea a 50 ani de la casatorie

  Proiect hot - rectificare buget local 2018

Convocare Ședință Consiliu Local Avrig, 29 august 2018

D I S P O Z I Ţ I A nr. 486 / 2018
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N :
Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 29 AUGUST 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a unei comisii de specialitate si a Comisiei de validare a Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.1/71/2016 si HCL nr.6/76/2016.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2,3
2. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a comisiilor Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.43/113/2016 si HCL nr.4/2017
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2,3
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Avrig pentru anul 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2, 3
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Avrig in Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2018 – 2019.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3
5. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 3
6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Avrig nr.14/84/2016 privind numirea unui reprezentant al Orasului Avrig in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO SIBIU.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2,3
7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Avrig nr.26/96/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local orasului Avrig in Adunarea Generala a Actionarilor ai SC Apa Canal SA Sibiu.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2,3
8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Septembrie 2018.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig – luna Iulie 2018;
– solicitarea cetatenilor din orasul Avrig str.Serbota, Negoi si Suru, pentru acordarea unui sprijin financiar;
– raportul intocmit de SPAS Avrig privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul I an 2018;
– Decizia nr.6.1/24.07.2018 a Camerei de Conturi Sibiu pentru prelungirea termenului pentru ducerea la indeplinire de catre SC Enev Avrig SRL a masurilor impuse;
Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.
Emisă in Avrig la data de 23 August 2018.
PRIMAR AVIZAT
DAVID ADRIAN DUMITRU SECRETAR
MIRCEA GRANCEA

  Proiect hot- desemnare reprezentanti Consiliu local in consiliu administratie scoli 2018-2019

  Proiect hot-actualizare componenta comsie sociala si administrare pasuni

  Proiect hot-actualizare componenta comisii specialitate Consiliul Local Avrig

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Septembrie 2018

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iulie 2018

  Proiect hot-modificare HCL 14-84-2016-reprezentant oras in ADI Eco Sibiu

  Proiect hot-modificare HCL 26-96-2016-reprezentant Consiliu local Avrig in ADI Apa Canal SA Sibiu

  Proiect hot-rectificarea bugetului local pe anul 2018

Convocare Ședință Consiliu Local Avrig, 31 Iulie 2018

  CONVOCATOR-sedinta ordinara 31 Iulie 2018

  DISPOZITIA 458-2018-sedinta ordinara 31 Iulie 2018

  Dispozitie - convocare CL Avrig in sedinta ordinara IULIE 2018

  Proiect hot -actualizarea comitetului local pentru situatii de urgenta Avrig

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta August 2018

  Proiect hot-aprobare SF si indicatori investitie Construire Skatepark oras Avrig

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iunie 2018

  Proiect hot-insusire Raport consultare public elaborare PUZ -beneficiar Badila Costin

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat specialitate Primar oras Avrig

MARIME FONT
CONTRAST