Anunt-prelungire termen taxe si impozite

Primăria Orașului Avrig prin Serviciul de Impozite și taxe locale vă aduce la cunoștiință următoarele :
Având în vedere că ultimele două zile ale lunii Martie 2019 , respectiv 30 și 31 sunt zile nelucrătoare, se prelungește termenul pentru plata cu bonificație a impozitelor și taxelor locale cu două zile respectiv 01 și 02 Aprilie 2019.

Vă așteptam la casieria unității pentru a vă achita impozitele și taxele locale pentru a beneficia de bonificația acordată pentru plata integrală a acestora.

SEDINTA ORDINARA 27 MARTIE 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 234 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27  Martie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

 

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim.IV anul 2018

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea componentei Comisiei de organizare si desfasurare a licitatiilor de masa lemnoasa, a Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig, aprobata prin HCL Avrig nr.31/101/2016.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2, 3

 1. Proiect de hotarare privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT  – beneficiar Rotar Lucia  și Balteșiu Ilie.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind amplasarea temporară a unui suport de tip cub publicitar.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu destinaţie de locuinţă

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului inscris in CF103298-Avrig, nr.top.114,115 și dezmembrare in 3 corpuri funciare distincte.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.5/2016 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistrează obligații de plată restante.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului „Țara Oltului în Produse și Tradiții” la data de 21 Aprilie 2019, in localitatea Bradu.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării Competitiei de ciclism montan “TRIADA MTB Avrig” 2019 , in orașul Avrig.

Inițiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Adresa nr.3/15.03.2019 a Asociatiei Vatra Satului Sacadate;
 • Adresa nr.4048/19.02.2019 a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu cu privire la concesionarea terenurilor neutilizate, proprietatea orasului Avrig din vecinatatea Statiei de epurare Avrig;

 

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 21 Martie  2019.       

 

 

 

 

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara Martie 2019

  Proiect hot - stabilirea echipei mobile pt interventia de urgenta - violenta domestica

  Proiect hot-actualizare componenta Comisie licititatie masa lemnoasa organizata de Ocol Izvorul Florii

  Proiect hot-actualizare componenta Comisie Tehnica de Urbanism aprobata prin HCL 45-2018

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Aprilie 2019

  Proiect hot-aprobare Cont executie bugetara 2018

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si autorizare regim taxi si regim inchiriere oras Avrig

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Februarie 2019

  Proiect hot-desfasurare competitiei de ciclism Triada MTB Avrig 2019

  Proiect hot-insusire raport consultare public PUZ Construire casa de locuit beneficiar Rotar Lucia si Baltesiu Ili

  Proiect hot-ocupare temporara teren domeniul public pt amplasare cub publicitar Lidl

  Proiect hot-organizarea Festivalului Tara Oltului in Produse si Traditii 21 Aprilie 2019 Bradu

  Proiect hot-prelungire contracte inchiriere locuinte fond locativ

  Proiect hot-publicare pe site lista debitori persoane fizice-juridice cu obligatii restante de plata

  Proiect hot-reglementare situatie juridica teren Bradu si atestare la domeniul privat- aprobata prin HCL 74-2018

  Anexa II tarife percepute Primarie - TAXI

  Anexa 13 Ecuson TAXI

  Anexa 12 orar si tarife zi si noapte TAXI

  Anexa 11 tabel tarifere orar zi si noapte TAXI

  Anexa 10 Copie conforma certificat inregistrare TAXI

  Anexa 9 copie conforma autorizatie TAXI

  Anexa 8 Copie conforma autorizatie transport TAXI

  Anexa 7 Cerere eliberare autorizatie dispecerat TAXI

  Anexa 6 -cerere participare atribuire contract -TAXI

  Anexa 5 cerere eliberare autorizatie transport TAXI

  Anexa 4 autorizatie dispecerat TAXI

  Anexa 3 autorizatie transport pe masina TAXI

  Anexa 2 Caiet sarcini atribuire in gestiune serviciu transport TAXI

  Anexa 2 Autorizatie de transport TAXI

  Anexa 1 REGULAMENT TAXI

  Anexa 1 la Regulament taxi-contract cadru de atribuire in gestiune delegata transport TAXI

 

 

Anunt licitatie

Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă închirierea, prin licitaţie publică, publica a unei suprafete de 15 mp situata in orasul Avrig , strada Sasilor nr. 1 pozitia 7, in vederea amplasarii unui chioșc de comercializare produse nealimentare.

Licitaţia va avea loc în data de 21.03.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Plata se poate face în contul nostru: RO97TREZ5815006xxx000023 sau la caseria unităţii, în lei.

Înscrierea la licitaţie se va face pana la data de 20.03.2019, ora 14:00 ,la sediul Primariei Oraşului Avrig din str. Gheorghe Lazar, nr. 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Achiziţii Publice, telefon: 0732950341.

Sedinta Consiliul Local Avrig luna Martie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   NR.  230    / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig în şedinţă extraordinară

 

 

Primarul oraşului Avrig,

În temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul Local al oraşului Avrig în şedinţă extraordinară  la data de 12.03.2019, ora 16:00, în sala de ședinte a  Primăriei  Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ”Bergenbier-Gala fotbalului românesc cu Helmuth Duckadam”.

 

Initiator: Primarul orașului Avrig

 

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Grancea Mircea, va urmări întocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                                

           

 

                    Emisă în Avrig la data de 07  Martie 2019

                         

                    

                         PRIMAR                                                           AVIZAT

               DAVID ADRIAN DUMITRU                                    SECRETAR 

                                                                                         GRANCEA MIRCEA 

                                                                                     

  Proiect hotarare sedinta extraordinara 12.03.2019

Sedinta Consiliul Local Avrig luna Februarie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 210 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27 Februarie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Klingeis Arnold Gunter.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al domnului Gavrila Vasile.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a unei comisii de specialitate si a Comisiei de Circulatie in orasul Avrig aprobate prin HCL nr.6/76/2016 si HCL nr.85/155/2016.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Ianuarie 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe pentru activitatea de Stare Civilă.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii activităților specifice serviciului de iluminat in Orașul Avrig.

Initiatori: consilierii locali- Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotărâre privind menținerea Protocoalelor de colaborare incheiate intre Orașul Avrig și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Inițiator: Primarul orașului- Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitaţie publică a imobilului teren in suprafață de 15 mp, situat in Orașul Avrig, strada Sașilor nr.1 poziția 7, in vederea amplasării unui chioșc pentru comercializare produse nealimentare

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -oraș Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice in orașul Avrig – Cartierul Sticla

InitiatorI: consilierii locali – Raport  comisia 1, 2, 3.

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

 • Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de foc, pana la data de 05.02.2019;
 • Sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-Ianuarie 2019;

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.    

        

 Emisă in Avrig la data de 21 Februarie  2019.       

 

 

 

 

 

                

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                  MIRCEA  GRANCEA

 

 

  Proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019

  Proiect hot-regimul finantarilor nerambursabile actualizare Regulament 2019

  Proiect hot-modificare contract mentenanta SC Enev Avrig

  Proiect hot-mentinere Protocoale gestionare caini fara stapan

  Proiect hot-masuri pentru ordine si liniste in zona Sticla-schimbare destinatie Piata Sticla Avrig

  Proiect hot-inchiriere prin licitatie publica 15 mp -zona chioscuri pozitia 7

  Proiect hot-incetare mandat consilier local FDGR Klingeis Arnold Gunter

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Ianuarie 2019

  Proiect hot-aprobare Regulament organizare si autorizare regim taxi si regim inchiriere oras Avrig

  Proiect hot-aprobare Regulament instituire si administrare taxa speciala salubrizare jud Sibiu oras Avrig 2019

  Proiect hot-aprobare Buget venituri si cheltuieli 2019 Ocol Izvorul Florii Avrig

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Martie 2019

  Proiect hot -aprobare taxa casatorie in afraa sediului Comp Stare Civila Avrig

  Proiect hot-actuașizare comisie specialitate-buget si comisie circulatie

  Proiect hot-validare consilier local FDGR

  Anexa la proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019

SEDINTA EXTRAORDINARA 18 FEBRUARIE 2019

D I S P O Z I Ţ I A   NR.  205    / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(2), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă extraordinară  la data de 18.02.2019, ora 16,00 in sala de ședinte a  Primăriei  Oraşului Avrig cu următoarea,

ORDINE  DE  ZI:

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui Suport  alimentar,   preșcolarilor și elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazăr ” Avrig – unitate pilot.

Initiator:Primarul orasului Avrig

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Grancea Mircea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                                

                    Emisă in Avrig la data de 13  Februarie 2019

                   

                         PRIMAR                                                           AVIZAT

               DAVID ADRIAN DUMITRU                                    SECRETAR 

                                                                                               GRANCEA MIRCEA 

  Proiect hot-aprobare tip suport alimentar elevi Liceu Gheorghe Lazar Avrig 2018-2019

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară 30 Ianuarie 2019

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 172 / 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 30 Ianuarie  2019, ora 16,00 – sala Pavilion  Avrig, cu următoarea,

O R D I N E  DE  ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 pentru anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Decembrie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Avrig in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din unitatile de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2018 – 2019

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea sponsorizarii din partea S.C. PREMIUM PORC GROUP S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea circulației pietonale și rutiere in zona centrală – strada Cloșca,   Oraș Avrig..

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1,2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.16/16.04.2008, incheiat intre orasul Avrig si S.C. Tannenbaum S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de inchirieire nr.28/2.10.2002 incheiat intre Orasul Avrig si S.C. NASACOM S.R.L.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2019..

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Orașul Avrig și Asociația ” Împreună pentru tine”

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al orasului Avrig in domeniul public al orasului Avrig, a imobilului inscris in CF nr.102223 Avrig, nr.top 22578/71/1/1/1/2/2.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “ Construire cresa in orasul Avrig, imprejmuire imobil si drum de acces”  si a cheltuielilor legate de proiect.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -oraș Avrig.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2019.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru anul 2019, ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului Orasului Avrig, pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2019.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

DIVERSE:

 • Adresa nr.827/14.01.2019 a Sindicatului Forum din cadrul Primariei orasului Avrig
 • Raportul SPAS Avrig privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul II al anului 2018;
 • Decizia nr.2/09.01.2019 emisa pentru Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig RA de catre Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu;

 

 Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                     

 

Emisă in Avrig la data de 23 Ianuarie  2019.

 

                        

                          PRIMAR                                                                                    AVIZAT

            DAVID ADRIAN DUMITRU                                                               SECRETAR 

                                                                                                                MIRCEA  GRANCEA

 

  Regulament instituire taxa_ver nov14

  Proiect hot-utilizare excedent bugetar al anului 2018 pentru anul 2019

  Proiect hot-trecerea din domeniul privat al orasului in domeniul public al orasului al imobilului ISU Avrig

  Proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019

  Proiect hot-stabilire masuri pt reglentare circulatie in oras Avrig

  Proiect hot-mandatare primar pt evaluare performante activitate secretar oras Avrig 2018

  Proiect hot-incheiere Acord colaborare intre UAT Avrig si Asociatia Impreuna pentru tine

  Proiect hot-desemnare reprezentant CL Florea Ramona in comisiile CEAC din unitatile de invatamant

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Decembrie 2018

  Proiect hot-cesiunea contractului de inchiriere incheiat intre oras Avrig si Nasacom catre SC FLO Constructii

  Proiect hot-aprobare Regulament instituire si administrare taxa speciala salubrizare jud Sibiu oras Avrig 2019

  Proiect hot-aprobare Proiect si cheltuieli - Construire cresa in orasul Avrig

  Proiect hot-aprobare Organigrama, Stat Functii si arondare pe districte Ocol Izvorul Florii 2019

  Proiect hot-aprobare numar posturi asistenti personali ai persoanelor cu handicap in 2019

  Proiect hot-aprobare cesiune contract concesiune nr.16-2008 incheiat cu SC Tannenbaum SRLcatre dna Bradu Adriana

  Proiect hot-aprobare antemasuratori lucrari ingrijire si deviz 2019 a Ocolului Silvic Izvorul Florii

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Februarie 2019

  Proiect hot-Act aditional 1 la contract administrare bunuri si echipamente-pubele nr.61-2015

  Proiect hot- acceptarea sponsorizarii SC PREMIUM PORC

  CONVOCATOR Primar-sedinta ordinara Ianuarie 2019

  Anexe Regulament taxa speciala

  Anexa la proiect hot-stabilire program audiente consilieri locali 2019

  Anexa la ph-contract cesiune contract concesiune oras Avrig si SC Tannnenbaum SRL in favoarea dnei Bradu Adriana

  Anexa la ph-contract cesiune a contractului de inchiriere oras Avrif si SC NASA COM SRL in favoarea SC FLO Constructii SRL

MARIME FONT
CONTRAST