Convocare Ședință Consiliu Local Avrig, 29 august 2018

D I S P O Z I Ţ I A nr. 486 / 2018
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

Primarul oraşului Avrig,
In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N :
Art.1: Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 29 AUGUST 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a unei comisii de specialitate si a Comisiei de validare a Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.1/71/2016 si HCL nr.6/76/2016.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2,3
2. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a comisiilor Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.43/113/2016 si HCL nr.4/2017
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2,3
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Avrig pentru anul 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2, 3
4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Avrig in Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2018 – 2019.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1,2, 3
5. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie 2018.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 3
6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Avrig nr.14/84/2016 privind numirea unui reprezentant al Orasului Avrig in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO SIBIU.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2,3
7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Avrig nr.26/96/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local orasului Avrig in Adunarea Generala a Actionarilor ai SC Apa Canal SA Sibiu.
Initiator: Primarul orasului – Raport comisia 1, 2,3
8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Septembrie 2018.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig – luna Iulie 2018;
– solicitarea cetatenilor din orasul Avrig str.Serbota, Negoi si Suru, pentru acordarea unui sprijin financiar;
– raportul intocmit de SPAS Avrig privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul I an 2018;
– Decizia nr.6.1/24.07.2018 a Camerei de Conturi Sibiu pentru prelungirea termenului pentru ducerea la indeplinire de catre SC Enev Avrig SRL a masurilor impuse;
Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.
Emisă in Avrig la data de 23 August 2018.
PRIMAR AVIZAT
DAVID ADRIAN DUMITRU SECRETAR
MIRCEA GRANCEA

  Proiect hot- desemnare reprezentanti Consiliu local in consiliu administratie scoli 2018-2019

  Proiect hot-actualizare componenta comsie sociala si administrare pasuni

  Proiect hot-actualizare componenta comisii specialitate Consiliul Local Avrig

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Septembrie 2018

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iulie 2018

  Proiect hot-modificare HCL 14-84-2016-reprezentant oras in ADI Eco Sibiu

  Proiect hot-modificare HCL 26-96-2016-reprezentant Consiliu local Avrig in ADI Apa Canal SA Sibiu

  Proiect hot-rectificarea bugetului local pe anul 2018

Convocare Ședință Consiliu Local Avrig, 31 Iulie 2018

  CONVOCATOR-sedinta ordinara 31 Iulie 2018

  DISPOZITIA 458-2018-sedinta ordinara 31 Iulie 2018

  Dispozitie - convocare CL Avrig in sedinta ordinara IULIE 2018

  Proiect hot -actualizarea comitetului local pentru situatii de urgenta Avrig

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta August 2018

  Proiect hot-aprobare SF si indicatori investitie Construire Skatepark oras Avrig

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Iunie 2018

  Proiect hot-insusire Raport consultare public elaborare PUZ -beneficiar Badila Costin

  Proiect hot-modificare Stat de functii aparat specialitate Primar oras Avrig

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2018

D I S P O Z I Ţ I A   NR._ __ / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 27 iunie  2018, ora 16,00 in Sala Pavilion  a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Avrig.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Avrig, Jud.Sibiu, aferente lunii Mai 2018.

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig.

3.Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a contractului de prestari servicii pentru mentenanta retelelor de iluminat public incheiat intre Orasul Avrig si SC Enev Avrig SRL.

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig.

 1. Proiect de hotarare privind   modificarea art.4 si 5 din HCL nr.42/2018 privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu incepand cu data de 1.04.2018.

                                                        Initiator: Primarul orasului Avrig

                                  

        5.Proiect de hotarare  privind actualizarea Regulamentului de Organizare al Centrului de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoane varsnice aprobat prin HCL nr.147/2015.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1.         6. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 103298-Avrig, nr.cad 2778, nr.top.114,115-localitatea Bradu, proprietatea private a Orasului Avrig.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea ssuprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 108136-Avrig, nr.cad.101547-localitatea Marsa, proprietatea privata a Orasului Avrig.

                                                                Initiator: primarul orasului Avrig

        8.Proiect de hotarare privind  inchirierea prin licitaţie publică a imobilului  teren-faneata, inscris in CF 101311, nr.top.101311, aflat in domeniul privat al Orasului Avrig.

                                                               Initiator: Primarul orasului Avrig

 1.         9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Iulie 2018.

                                                                 Initiator: Primarul orasului Avrig

DIVERSE:

1.adresa nr.21.495/1.06.2018 privind gestionarea cainilor fara stapan pe teritoriul Comunei Selimbar.

2.adresa nr.613/14.06.2018 a Liceului Teoretic Gh.Lazar Avrig

3.adresa 1202/10.06.2018 a SC Gospodarire Oraseneasca SA Avrig.

 

   Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.

                          

                 Emisă in Avrig la data de 21 iunie  2018.

 

                           PRIMAR                                       AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                     SECRETAR

                                                                                          MIRCEA GRANCEA

 

  p h 1 rectificare

  p h 2 naveta cadre didactice

  p h 3 prelungire contract enev

  p h 4 modificare HCL 42-2018

  p h 5 actualizare ROF centru servicii comunitare

  p h 6 dezmembrare bradu

  p h 7 dezmembrare

  p h 9 presedinte de sedinta

  act aditional enev

 

Anunț închiriere terenuri în Piața Agroalimentară

1. “Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă închirierea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de 15 mp – propietate publica a orasului Avrig, teren situat in Piata Agroalimentara a orasului Avrig, str Sasilor, nr 33A , CF 7639 Avrig .
Licitaţia va avea loc în data de 02.07.2018, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Plata se poate face în contul nostru:RO27TREZ58121180250XXXXX sau la caseria unităţii, în lei.”

2. “Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă închirierea, prin licitaţie publică, a unei suprafete de 21 mp – propietate publica a orasului Avrig, teren situat in Piata Agroalimentara a orasului Avrig, str Sasilor, nr 33A , CF 7639 Avrig .

Licitaţia va avea loc în data de 02.07.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Plata se poate face în contul nostru:RO27TREZ58121180250XXXXX sau la caseria unităţii, în lei.”

Convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară la data de 30 Mai 2018

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 383 / 2018

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară

 

Primarul oraşului Avrig,

In temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(1),  art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N :

 

Art.1:  Se convoacă Consiliul local al oraşului Avrig in şedinţă ordinară  la data de 30 Mai 2018, ora 16,00 in Sala Pavilion a Oraşului Avrig cu următoarea,

 

ORDINE  DE ZI:

 

 1. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2018.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 3

 1. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA  si aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si complectarea HCL 120/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 7,5 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig,  catre familia Popescu Ioan si Popescu Gheorghita, pentru construirea unei rampe cu trepte de acces .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia 1, 2

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 3 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig,  catre doamna Ristoiu Ionela Maria, pentru amplasarea unor trepte de acces .

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2

 1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2  Mârșa, str.Carpați nr.2.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investițional „Extindere și modernizare iluminat public stradal in orașul Avrig și localitățile aparținătoare”.

Initiator: Primarul orasului – Raport  comisia1, 2

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna  Iunie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport  comisia 1, 2, 3

 

DIVERSE:

– adresa nr.4495/10.05.2018 a Primariei orasului Miercurea Sibiului jud.Sibiu privind gestionarea cainilor fara stapan;

– adresa Asociatiei Atitudine Civica Avrig privind programul “Casuta cu carti”;

– raport – decont eveniment “Mostenire din batrani “Mai 2018;

– raport narativ si financiar al Clubului Sportiv Pro Cycling  privind proiectul Avrig Mountain Bike Race 2018;

– adresa nr.11.862/08.05.2018 a Bibliotecii orasenesti Avrig cu privire la organizarea Festivalului Florile Oltului 2018;

– sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig pentru luna Aprilie 2018;

– Ocolul Silvic Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemnul de foc , depuse  pana la data de 30.04.2018;

– adresa nr.97/17.05.2018 a SC Enev Avrig SRL inregistrata la Primaria orasului Avrig sub nr.12.786/17.05.2018 cu privire la lucrarile de modernizare a liniei electrice din zona Valea Avrigului;

-cererea domnului Petria Mircea Iosif-nr.5645/6.03.2018 privind inchirierea sau cumpararea suprafetei de 159 mp teren.

 

Art.2: Secretarul oraşului Avrig, domnul Mircea Grancea, va urmării intocmirea materialelor şi convocarea consilierilor.                               

           

Emisă in Avrig la data de 24 Mai   2018.

 

                               

 

                         PRIMAR                                                     AVIZAT

              DAVID ADRIAN DUMITRU                                                    SECRETAR

                                                                                                        MIRCEA GRANCEA

 

  Proiect hot - aprobare indicatori tehnico-economici Extindere iluminat public stradal in Avrig si localitati.docx

  Proiect hot-alegerea presedintelui de sedinta Iunie 2018

  Proiect hot-concesionare 3 mp domeniul public intravilan catre Cabinet Medical Ristoiu Ionela

  Proiect hot-concesionare 7,5 mp domeniul public pt fam Popescu

  Proiect hot-decontare naveta cadre didactice Aprilie 2018

  Proiect hot-mandat special pt vot vaforabil aprobare preturi apa si canal 2018

  Proiect hot-modificare si completare HCL 120-2017-fluidizare trafic oras Avrig

  Proiect hot-prelungire contracte inchiriere ANL Mirsa 2018