Dispozitie de convocare a Consiliului Local Avrig

Dispozitie de convocare a Consiliului Local Avrig

D I S P O Z I Ţ I A nr. 254
din 23.04.2020
privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Avrig din
data de 29 Aprilie 2020
Primarul orașului Avrig,
Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin(1) lit.a, alin.(2),
alin.(3) lit.a și alin.(5), art.196 alin.(1) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
D I S P U N :
Art.1: Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al oraşului Avrig, pentru
data de 29 Aprilie 2020, ora 14,00, cu Proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2 În conformitate cu prevederile HCL nr. 47/25.03.2020 privind completarea
Regulamentului de organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Avrig,
ședința ordinară a Consiliului Local al Avrig din data de 29.04.2020, ora 14:00 se va
desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă on-line, de videoconferință.
Art.3: Documentele înscrise în Proiectul ordinii de zi a ședinței, sunt puse la
dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al orașului Avrig în format electronic
transmise prin poștă electronică.
Art.3: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele
prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al orașului Avrig.
Art.4: Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula și depune
amendamente în condițiile art.138 alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
2
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul
General al orașului Avrig.
Art.6: În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c, art.255 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului județului
Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU
Vizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL
ORAȘULUI AVRIG
GRANCEA MIRCEA
3
Anexa la Dispoziția nr.254/ 23.04.2020
PROIECT DE ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului orasului Avrig ca reprezentant al
Orasului Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu să
voteze pentru aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii
activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Sura Mică și a Stației de
Sortare Cisnadie nr.290/27.03.2019.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2
2. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare,
Studiului de Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru”delegarea prin concesiune a
gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura Mare si statiei de
sortare Cisnadie.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Orasul
Avrig si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din Registrul
National de Evidenta al Persoanelor.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2,
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil-teren si constructii administrative si social
culturale, din domeniul public al Orasului Avrig in domeniul public al Judetului Sibiu
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Orasului Avrig in cadrul apelului de
proiecte Acces la finantare 2020 finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
6. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare durabila a orasului pentru perioada 2015-2020.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
4
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri,
destinate inchirierii in orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Avrig nr.56/13.05.2011 privind stabilirea taxei
de inchiriere pasunat alpin.
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Mai 2020.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
PRIMAR SECRETAR GENERAL
DAVID ADRIAN DUMITRU GRANCEA MIRCEA
Comisia nr.1 pentru buget, activitati economice, comerciale, turism, agricultura, fond
forestier , amenajarea teritoriului si urbanism.
Comisia nr.2 pentru servicii, gospodarire comunala, transportul urban, protectia mediului,
ordine publica, juridica si de disciplina.
Comisia nr.3 pentru invatamant, sanatate, activitati social-culturale, culte, protectia copilului
si a familiei.

Documentele pot fi vizualizate accesând link-ul

 

Servicii online
Plătește
Servicii electronice
Sari la conținut